Sibelius-Akademins historia

Helsingfors musikinstitut 1882

Sibelius-Akademin är Finlands enda och Nordens största musikhögskola. Skolan grundades år 1882 på privat initiativ och fick då namnet Helsingfors musikinstitut. Martin Wegelius utsågs till institutets rektor och innehöll posten till sin död år 1906.

Wegelius ansåg att musiker bör skaffa sig en mångsidig bildning. Wegelius lärde själv ut teoriämnen, musikhistoria och gehör. I brist på lämpliga läromedel skrev han även musikaliska läroböcker. Han fäste särskild uppmärksamhet vid kompositionsundervisningen och lyckades faktiskt utbilda en ny finländsk kompositörsgeneration.

Jean Sibelius och hans samtida

Jean Sibelius studerade komposition och violinspel på institutet 1885–1889 och kom senare att bli såväl nominell som symbolisk galjonsfigur för institutet. Under en period på 1890-talet undervisade han även i musikteori och senare i komposition.

Efter Wegelius styrdes institutet av Armas Järnefelt (1906–1907) och Karl Ekman (1907–1911). Erkki Melartin som inledde sin tid som rektor år 1911 tog sig genast an uppgiften att utvidga institutet till ett komplett konservatorium.

Efter att verksamheten hade utvidgats ändrades skolans namn till Helsingfors konservatorium år 1924. Två år senare grundades även soldatmusikavdelningen.

Sibelius-Akademin 1939

Efter Melartin intogs rektorsposten av Ernst Linko (1936–1959). Under Linkos tid som rektor tog man i bruk det nya namnet Sibelius-Akademin (1939). Den pedagogiska verksamheten utvidgades ytterligare i och med grundandet av kyrkomusikavdelningen år 1951 och skolmusikavdelningen år 1957.

Under Taneli Kuusistos ledning (1959–1971) kom Sibelius-Akademin att bli en läroanstalt som utbildade enbart yrkesmusiker och ensam ansvarade för utbildningen av bland annat skol-, kyrko- och soldatmusiker.

Sibelius-Akademin – en statsinrättning år 1980

De ekonomiska svårigheterna lättade år 1966 i och med den nya lagen om statsbidrag, då staten började svara för största delen av akademins utgifter. Sibelius-Akademin blev en statsinrättning år 1980 och universitet år 1998.

Under Veikko Helasvuos tid som rektor (1971–1981) förberedde man en examensreform och övergick till ett nytt examenssystem som gjorde Sibelius-Akademins examina jämställda med andra finska högskoleexamina.

År 1983 utvidgades Sibelius-Akademins verksamhet till Kuopio, då man grundade en undervisningsenhet där (nuvarande Kuopioenheten).

Efter Helasvuo har rektorsposten innehafts av Ellen Urho (1981–1987), Tuomas Haapanen (1987–1990), Erkki Rautio (1990–1993), Lassi Rajamaa (1993–1999), Pekka Vapaavuori (1999–2004) och Gustav Djupsjöbacka (2004–2012) och Tuomas Auvinen (rektorn 2012-2013, sen Sibelius-Akatemins dekan -2017). Nuvarande dekan är Kaarlo Hilden (2017-2020).

Musikhuset i Helsingfors 2011

Musikhuset är en långvarig dröm som har gått i uppfyllelse. Idén om att bygga huset kom från Sibelius-Akademin 1992. Husets andra två huvudaktörer, Helsingfors stadsorkester och Radions symfoniorkester, kom med i projektet 1994.

I de nya lokalerna ges undervisning i musikteknologi, jazz, musikpedagogik orkesterinstrument, folkmusik, komposition och musikteori. Särskilt mycket glädje ger Sibelius-Akademins mindre konsertsalar Black Box, Camerata, Organo och Sonore samt auditoriet och studiolokalerna.

Den internationella arkitekturtävlingen om Musikhuset vanns av LPR-arkkitehdit från Åbo med förslaget "a mezza voce". Akustiken i konsertsalen har planerats av bolaget Yasuhisa Toyota Nagata Acoustics Inc. Det tog 20 år att planera och bygga Musikhuset. Huset har en yta på 38 600 bruttokvadratmeter och 250 000 kubikmeter. Huvudentreprenören var SRV. Kostnaden inklusive utrustning uppgick till 189 miljoner euro.

Nyckelorden för Musikhuset är öppenhet och möte. Nya och gamla åskådare, studerande och musikexperter samt olika musikgenrer möter varandra i husets konsertsalar och andra lokaler. Musikhusets vision är att vara en föregångare inom levande tonkonst, skapa en aktiv och modern stadsbild i huvudstaden och öka huvudstadens dragkraft både i hemlandet och utomlands.

Konstuniversitetet 2013

Konstuniversitetet inledde sin verksamhet i början av 2013 när Bildkonstakademin, Sibelius-Akademin och Teaterhögskolan gick samman.