Sibelius-Akademins stödstiftelse

Sibelius-Akademins stödstiftelse är en oberoende stiftelse som tillsammans med Konstuniversitetets Sibelius-Akademi verkar för att stödja Sibelius-Akademin ekonomiskt med stipendier och bidrag.

Stipendier

Stödstiftelsen utlyser årligen sina stipendier vid en tidpunkt som meddelas separat. Stiftelsens styrelse fattar på våren beslut om stipendiaterna.

Det behövs alltid mer medel

Att skapa, studera, öva och framföra musik kräver kännbara ekonomiska uppoffringar. De skattefria stipendier som beviljas för studier, studieresor och köp av instrument kommer verkligen alltid väl till pass. Varje år kan vi bara bevilja en bråkdel av stipendieansökningarna: mer medel behövs alltså.

Donationsmedlen används alltid i enlighet med donatorns önskemål. Donatorn kan bestämma om de donerade medlen ska användas för ett engångsändamål eller om de ska fonderas. Vid fondering bevaras den ursprungliga donationen för tid och evighet, det är endast avkastningen som används till stipendier. Vi vänder oss alltid till finansexperter när det gäller investeringar av donationsmedlen.

Det är enkelt att bidra med gåvor

Vår personal hanterar ärenden som rör donationer och testamenten med full konfidentialitet. Man kan stödja vår verksamhet på olika sätt, genom till exempel

  • enskilda donationer av pengar eller föremål
  • uppmaningar till gratulanter att skänka gåvor till fonderna
  • testamenten
  • inköp av instrument.

Enskilda penningdonationer kan sättas in på stödstiftelsens bankkonto:

Nordea FI76 2185 1800 1261 21

Information om stiftelsen

Stödstiftelsens tillgångar består av de olika förmögenheter som donerats till fonderna. De största av dessa är Maj Linds, Viljo och Riitta Laitinens, Selim och Minna Palmgrens, Martta Sihvolas, Oskar och Aurora Honkasalos, Helmi Vesas, Tauno Pylkkänens, Laura och Marketta Simes, Martti Pokelas och Armas Paloheimos fonder.

Stödstiftelsen leds av en styrelse, som Konstuniversitetets styrelse utser på förslag av Sibelius-Akademin för två i sänder. I styrelsen ingår Lauri Paloheimo (ordförande), Tom von Weymarn (vice ordförande), Kaarlo Hildén, Tapio Oksanen, Jorma Ollila och Marjaana Helminen.

Kontaktuppgifter

Sibelius-Akademins stödstiftelse
PB 30 (Tölögatan 28)
00097 Konstuniversitetet

Planerare Tiina Tuomikoski (ansökningsärenden)
tiina.tuomikoski(at)uniarts.fi
tfn 040 710 4232

Ekonomikoordinator Maarit Leinikka
maarit.leinikka(at)uniarts.fi
tfn 046 923 0430

Ombudsman Anni Pokki
anni.pokki(at)uniarts.fi
tfn 050 476 6961