Leverera betyg

Alla betyg som behövs ska levereras till Sibelius-Akademins ansökningstjänster så att de är framme senast 30.1.2019 kl. 15 (finsk tid). Betyg skickas elektroniskt som PDF-fil via Studieinfo-systemet i samband med inlämningen av ansökningsblanketten. OBS! Med separat ansökan levereras språkbetyget dock först senast 31.5.2019 kl. 15 (finsk tid)!

 

Av alla sökande krävs:

  • Betyg om den grundutbildning som nämns i universitetslagen. Betyg över icke avslutad grundutbildning behöver inte lämnas i ansökningsskedet. Du ska lämna in ett betyg över din genomförda examen så snart den är klar, dock senast 8.7 2019 kl. 15 (finsk tid). Om det gäller en utländsk utbildning ska du bifoga en redovisning om examens ställning i utbildningssystemet i landet i fråga på antingen finska, svenska eller engelska.
     
  • Betyg över kunskaper i ansökningsalternativets undervisningsspråk. Om du påvisar tillräckliga språkkunskaper som en del av studierna ska det av examensbetyget eller dess bilaga tydligt framgå vilket språk den aktuella examen har avlagts på.
     
  • De som söker till utbildningar som ges på engelska bör leverera ett dokument (t.ex. kopia på passet) som visar att man är befriad från skyldigheten att betala terminsavgift
     
  • Betyg om de avlagda pedagogiska studierna för lärare i enlighet med förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (minst 60 sp / 35 sv) eller att du är godkänd att avlägga dessa studier vid universitet eller yrkeshögskola (avser endast sökande till den 2,5-åriga utbildningen i musikpedagogik)

 

Av betygen ska din nuvarande namn framgå samt vilket ansökningsobjekt du är förknippade med. Du måste själv låta en auktoriserad translator översätta ansökans bilagor om de inte är på finska, svenska eller engelska.

 

Om du är flykting eller en person som kan jämställas med en flykting och inte kan bevisa din examen med dokument, kan du ändå konstateras vara ansökningsbehörig. Du ska ha ett myndighetsbeslut för att bevisa din flyktingstatus (beslut om asyl eller uppehållstillstånd på grund av behov av skydd). Du ska lämna in en kopia av detta beslut till ansökningsservicen senast 30.1.2019 kl. 15 (finsk tid).