Vanliga frågor om Konstuniversitetets urval

Sidan uppdaterad 14.9.2017.

F: Har Konstuniversitetet kvoter för förstagångsansökningar?

S: Nej.

 

F: Antar Konstuniversitetet överflyttande studerande från ett annat universitet?

S: Nej, Konstuniversitetet har ingen separat ansökningsprocess avsedd för överflyttande studerande. Alla ansöker om rätt att avlägga examen vid Konstuniversitetet genom högskolornas gemensamma ansökan. Inom konstområden i Finland finns det få äkta möjligheter att överflytta inom ett område eller från lämpliga närstående områden, och därför är ansökan om överflyttning från ett universitet till ett annat inte ett verkligt alternativ inom konstområden. Konstuniversitetet rekommenderar starkt att de som redan studerar vid en annan högskola avlägger högskoleexamen som de har påbörjat och därefter söker till Konstuniversitetets studier på magisternivå. Detta är en naturlig tidpunkt att byta område eller studieplats med avseende på studerandes studieväg.

 

F: Kostar det något att studera på eller att söka till Konstuniversitet?

S: Konstuniversitetet tar ut terminsavgifter av studerande från länder utanför Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet för sådan utbildning på främmande språk som leder till lägre eller högre högskoleexamen. Terminsavgiften är 5 000 €. Läs mera on terminsavgiften här (på engelska).

Alla studerande betalar en årsavgift till studentkåren (ca 100e) som berättigar till studeranderabatter. Konstuniversitetet erbjuder inga bostäder eller kostnadsfria måltider utan de studerande måste själva stå för sina levnadsomkostnader. Studerande som kommer från länder utanför EU/EES måste ansöka om uppehållstillstånd. För att få uppehållstillstånd krävs att den studerande kan styrka att hon eller han har medel till sitt förfogande (ca 7 000 e/år). Läs mer här.

 

F: Kan jag få tilläggspoäng för skolvitsord, studentskrivningar eller konstdiplom?

S: Endast prestationen i urvalsprovet och eventuella förhandsuppgifter bedöms. Tidigare prestationer har ingen betydelse för bedömningen.

 

F: Finns det någon åldersgräns för att söka till grundutbildningen?

S: Nej. Det räcker att du har den grundläggande utbildning som krävs för behörighet.

 

F: Måste jag delta i urvalsprovet i Finland, eller kan jag göra provet någon annanstans eller gottgöra det på annat sätt?

S: Urvalsprovet måste göras på plats i Finland. Undantag: Vid Bildkonstakademins magisterurval kan man intervjuas via video. Sibelius-Akademin har några utbildningar, där man på prov använder videoansökan. Det står mer om detta i Sibelius-Akademins urvalsguide. Teaterhögskolan kan möjligtvis använda videoansökan vid några engelska program, se Teaterhögskolans urvalsguide för mera information.

 

F: Kan jag skriva in mig som frånvarande första året?

S: Enligt universitetslagen kan en studerande under sitt första studieår anmäla sig som frånvarande under det berörda studieåret endast av följande skäl:

  1. Om studeranden genomför tjänstgöring i enlighet med värnpliktslagen (1438/2007), civiltjänstlagen (1446/2007) eller lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor (194/1995).
  2. Om studeranden är moderskaps-, faderskaps-, eller föräldraledig.
  3. Om studeranden på grund av sin egen sjukdom eller skada är oförmögen att inleda sina studier.

Frånvarorätten ska sökas skriftligen via ansökningstjänsten, senast det datum som anges i urvalsguiden.

 

F: Måste jag kunna finska för att söka till Konstuniversitetets akademier?

S: Akademierna har sina egna språkkrav: Läs mer om detta i urvalsguiden. Här är en kort beskrivning.

  • Bildkonstakademin: Av sökande till Bildkonstakademin krävs tillräckliga kunskaper i finska, svenska eller engelska. Den sökande behöver alltså inte kunna finska för att söka till Bildkonstakademin. Huvuddelen av undervisningen på Bildkonstakademin går på finska eller på engelska. Den studerande har rätt att i samband med undervisningen och för studieprestationer använda svenska såväl skriftligt som muntligt om det inte i läroplanen anges något annat eller det betingas av undervisningen. Alla sökande behöver förete resultat på språktest eller intyg över språkkunskaper (på finska, svenska eller engelska).
  • Sibelius-Akademin: Finska eller svenska krävs av sökande till musikpedagogikutbildning. För att söka till övriga utbildningar räcker det med engelska. Den sökande måste ha den språkkunskap som krävs för utbildningsprogram/magisterprogram. Varje sökande ska visa att de har tillräckliga språkkunskaper innan ansökningstiden tar slut med ett godkänt språkprov eller tidigare studier.
  • Teaterhögskolan: För utbildning som leder till examen på Teaterhögskolan krävs tillräckliga kunskaper i finska svenska eller engelska. Den sökande måste ha den språkkunskap som krävs för utbildningsprogram/magisterprogram. Sökande ska visa att de har tillräckliga språkkunskaper innan ansökningstiden tar slut med ett godkänt språkprov eller tidigare studier.
    Huvuddelen av undervisningen på Teaterhögskolan går på finska. Den studerande har rätt att i samband med undervisningen och för studieprestationer använda svenska såväl skriftligt som muntligt om det inte i läroplanen anges något annat eller det betingas av undervisningen (den största delen av gruppundervisningen går dock på finska, så det är nödvändigt att man behärskar finska).