Photo: Vilja Pursiainen

Tuija Kokkonen professor i konstnärlig forskning

Doktor i teaterkonst Tuija Kokkonen är ny professor i konstnärlig forskning vid Konstuniversitetets Teaterhögskola från och med 1.8.2018. Kokkonens verksamhetsperiod är fem år.  

Tuija Kokkonen är en pionjär inom den moderna konstnärliga framställningen och innehar mångsidig och internationell erfarenhet som konstnär, forskare och lärare. Hon har tidigare varit verksam som lektor på deltid vid Konstuniversitetets Teaterhögskolas internationella magisterprogram Ecology and Contemporary Performance, samt som gästande lärare vid olika universitet.

– Konstnärlig forskning är en mycket inspirerande och ständigt föränderlig kombination av konst och forskning, och jag vill delta i utvecklingen av dess verksamhetsvillkor och möjligheter. Jag vill vara med om att bygga upp och försvara ett starkt och kritiskt diskuterande Konstuniversitet, Teaterhögskola och Forskningscentrum för teater, dans och performance (Tutke) i en tid då konsten, forskningen och universitetets betydelse som institution och dess värderingar står allvarligt hotas, konstaterar Kokkonen.

Tuija Kokkonen har varit konstnärlig ledare för sin egen performancegrupp, Maus & Orlovski, sedan 1996. Kokkonen har aktivt deltagit i den ekologiska och post-humana performanceforskningen och konsten både i Finland och utomlands.

Hennes doktorsforskning behandlade förhållandet till det icke-mänskliga, i synnerhet andra arter, inom performance.  Kokkonen anser att konstnärlig forskning spelar en viktig roll i den samhälleliga debatten.

– Den konstnärliga forskningens möjligheter att delta i debatten inom konstvärlden, universitetsvärlden och samhället i övrigt tar hela tiden nya former. Den viktigaste formen av samhällspåverkan uppstår ur den konstnärliga forskningens sätt att delta i det som händer i världen – de nya frågeställningar, metoder, former och mod den ger upphov till, och exempelvis dess förmåga att skapa och behandla gemensamma, transdisciplinära frågor. I forskningens samhällspåverkan ingår också de praktiska värderingar som Tutkes och Konstuniversitetets verksamhet bygger på, både internt och i förhållande till samhället i övrigt. I arbetet med att utveckla och försvara grundförutsättningarna för den konstnärliga forskningen och dess informationsproduktion ingår också verksamhet inom samhälleliga ramar som omfattar mer än bara forskningspolitiska duster, där vi nu kan se hur universiteten förvandlas till utbildningsindustrier, forskningen till ett immateriellt arbete inom den kreativa industrin, och konstnärsforskaren till en företagare.

Tuija Kokkonen har ett nära samarbete med Teaterhögskolans vice dekan Leena Rouhiainen, som också fungerar som professor i konstnärlig forskning. Deras arbetsuppdelning är tydlig.

– Leena är vice dekan med ansvar för forskning och ledare för Tutke, med ansvar i synnerhet för post doc-forskningen. Jag har doktorandprogrammet på mitt bord. Mina viktigaste uppgifter är att utveckla det och att stöda doktoranderna. Det innebär bl.a. att utveckla olika former av arbetsledning och mentorskap, samt att fördjupa förståelsen av forskning i konstnärlig framställning och forskningsetik. Jag strävar också till att stärka den konstnärliga forskningens förhållande till utbildningsprogrammen och de internationella sammanhangen. Hela arbetsgemenskapen samarbetar konstant.