Nya magisterstuderande i bildkonst

Magisterurval vid Bildkonstakademin förrättades som separat ansökan. Ansökningstiden var från den 8.8. till och med den 22.8.2018. Genom Studieinfo-ansökningssystemet inlämnades 149 ansökningar till Bildkonstakademins magisterurval, varav 142 sökande konstaterades vara behöriga på basen av sin språkkunskap. Till intervjun kallades 43 ansökande på basen av bilagorna och portfolion som Bildkonstakademin krävde. 42 deltog i intervjun.

 

I Bildkonstakademins urvalsbeslut följande 23 sökande har antagits och följande 13 ansökande antagits på reservplats:

 

Skulptur

Aho Timo

Dahlberg Laura

Schneider Sandra

Tiittula Eero

 

På reservplats, skulptur:

1. Vainio Jere

2. Kettunen Annina

 

Måleri

Aho Henna

Broms Anna

Hinkula Kaija

Jokimies Maaria

Juntunen Topi

Kanto Hanna

Meriläinen Verna

Nurminen Emma

Smets Valentine

 

På reservplats, måleri:

1. Hetemäki Laura

2. Xiao Zhiyu

3. Naumanen Heidi

4. Ansökande som get inte sitt tillstånd till publicering av sitt namn på webbplatsen

5. Haapanen Anu

 

Konstgrafik

Ansökande som get inte sitt tillstånd till publicering av sitt namn på webbplatsen

Ansökande som get inte sitt tillstånd till publicering av sitt namn på webbplatsen

Niskala Jenni

Yamanoi Risako

 

På reservplats, konstgrafik:

1. Niskanen Anna

2. Hyrri Juliana

3. Ansökande som get inte sitt tillstånd till publicering av sitt namn på webbplatsen

 

Tid- och rumkonst

Autio Miia

Bilaletdin Heta

Liljander Sanna

Pietiläinen Jaakko

Pirtola Sampsa

Ansökande som get inte sitt tillstånd till publicering av sitt namn på webbplatsen

 

På reservplats, tid- och rumkonst:

1. Cruz del Prado Eloy

2. Weber Laura

3. Vogt Lucas

 

Vi har skickat e-post 14.11.20178 till godkännbara sökande och till dem som är på reservplatser. Vissa e-postprogram kan flytta våra meddelanden direkt till skräppost så kolla gärna att vårt meddelande inte har hamnat där. Du kan även fråga om resultatet per e-post ( )

 

De antagna får information om urvals procedur, om mottagandet av studieplatsen samt om anmälan till läsåret ett antagningsbrev per e-post.

 

Studieplatsen bör mottagas senast 5.12.2018 kl. 15.

 

Portfolier skall avhämtas från Bildkonstakademins vaktmästare tidigast 3.12.2018 och senast 14.12.2018 från adressen Elimägatan 25 A, Helsingfors. Portfolier som inte avhämtats eller vars returkuvert inte är tillräckligt frankerade förstörs efter den 31.1.2019.

 

De ansökanden som deltog i intervjun, men inte antogs, kan be om respons av medlemmarna i urvalsjuryn under följande tider.

 

14.11.2018 kl. 14-16 tid- och rumkonst
14.11.2018 kl. 13-14 skulptur
14.11.2018 kl. 13-15 måleri
14.11.2018 kl. 13-14 konstgrafik

 

De ansökande som kan be om respons, har skickats e-post om saken och telefonnumren.

 

Respons kan inte ges under annan tid.

 

 

RÄTTELSEANVISNING

 

Rättelse i detta beslut får sökas hos Konstuniversitetet enligt § 82 i universitetslagen (558/2009).

 

Avsikten med rättelseförfarandet är att begära att ett fel som den sökande anser har begåtts i samband med beslutsfattandet rättas till. Syftet med begäran om omprövning är inte att få feedback eller ytterligare information om antagningen. Rättelse till antagningsbeslutet kan sökas genom att skicka en skriftlig begäran om omprövning inom 14 dagar från den dag de slutliga resultaten publicerats.

Innehåll i begäran om omprövning

 

Antagningsresultaten baserar sig på uppgifter som den sökande inlämnat till Konstuniversitetet inom utsatt tid. I din skrivelse måste du i detalj redogöra för vad din begäran om omprövning gäller och de fakta som du åberopar. Ange dina personuppgifter och underteckna din skrivelse eller låt ett ombud med fullmakt underteckna den. Ange namnet på det/de ansökningsalternativ som begäran om omprövning gäller. Ifall du levererar begäran om omprövning via e-post, skriv akademins namn i rubrikfältet.

Inlämnande av begäran om omprövning

Ansökan bör göras skriftligen eller via e-post till Konstuniversitetets registratorskontor. Ansökan bör vara framme på registratorskontoret inom 14 dagar efter offentliggörandet av de slutliga resultaten. Avsändaren ansvarar själv för försändelse av begäran om omprövning. Begäran om omprövning ska lämnas in till:

 

Konstuniversitetet / registratorskontoret

PB 38 / Tölöviksgatan 16 C

00097 Konstuniversitetet

Finland

kirjaamo(at)uniarts.fi

 

Besvärsförbud

I ett beslut som det enligt 82 § i universitetslagen är möjligt att söka rättelse i får ändring inte sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen före rättelseförfarande. I ett beslut som har fattats vid rättelseförfarande får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen.