Photo: Veikko Kähkönen

Magistrar som utexaminerades 2011 är nöjda med sin utbildning

Konstuniversitetet genomförde Aarresaari-nätverkets karriäruppföljningsenkät för magistrar för första gången hösten 2016. Enkäten besvarades av magistrar som utexaminerades från Bildkonstakademin, Sibelius-Akademin eller Teaterhögskolan 2011. Enkätresultaten visar att magistrar som utexaminerades 2011 är nöjda med den utbildning de fick i sin helhet men ville ha mer undervisning i arbetslivsfärdigheter.

Aarresaari-nätverkets enkätsvar visar att de magistrar som utexaminerades från Bildkonstakademin, Sibelius-Akademin eller Teaterhögskolan 2011 är nöjda med den examen de avlade i sin helhet och skulle rekommendera sin utbildning för andra. Utexaminerade anser att examen gav dem den nödvändiga yrkesskickligheten och hjälpte dem att sysselsätta sig. De tyckte dock att företagandet inte lyftes fram tillräckligt som ett karriäralternativ under studierna. Utexaminerade efterlyste också att arbetslivets mångfald borde betonas mer i undervisningen. Utexaminerade uttryckte sin önskan om att få redskap för att producera och marknadsföra konst samt att ansöka om stipendier.

Utexaminerade från Konstuniversitetet hade haft i genomsnitt 9,2 arbetsgivare efter utexamineringen, vilket är över tre gånger mer än det nationella genomsnittet. Hela 80 % av respondenterna hade varit företagare, yrkesutövare eller jobbat frilans efter utexamineringen. Respondenterna ansåg att de viktigaste faktorerna som påverkar sysselsättningen är förmåga att berätta om egna färdigheter, kontaktnätverk samt annan arbetserfarenhet.

Paula Tuovinen, Konstuniversitetets prorektor med ansvar för undervisning, säger att Aarresaari-nätverkets enkät förmedlar samma budskap som universitetet fått från studentkåren och genom studentfeedback.

– De studerande ska erbjudas mer företagar- och arbetslivsstudier i framtiden, eftersom konstfältet och hela arbetslivet är i förändring och antalet stipendier och fasta arbetsplatser inte kommer att växa. Det är bra om studerande förbereder sig för verkligheterna inom konstfältet och är medvetna om olika arbetsmöjligheter på förhand.

År 2011 utexaminerades totalt 243 magistrar. Sammanlagt 81 utexaminerade svarade på enkäten, vilket motsvarar 33 % av alla utexaminerade magistrar från 2011. En mer detaljerad rapport om enkäten finns här.

Mer information:
Planeringschef Alina Savolainen, tfn 0400 792 089, alina.savolainen@uniarts.fi

Aarresaari är ett nätverk för Finlands akademiska rekryteringstjänster, och till nätverket hör karriär- och rekryteringstjänsterna vid universiteten. Nätverket producerar tjänster för arbetsgivare, det egna universitetet, studerande och nyutexaminerade. Syftet med karriäruppföljningen är att få information om kvaliteten och ändamålsenligheten när det gäller akademiskt utbildade personers placering på arbetsmarknaden, deras karriärutveckling och tillfredsställelse med avlagd examen.

 

 

Ämnesord