Photo: Petri Summanen

Kirsi Monni fortsätter som professor i koreografi

Kirsi Monni fortsätter som professor i koreografi på Konstuniversitetets Teaterhögskola. Monni har bakom sig en lång karriär som dansare, koreograf, lärare, forskare och utvecklare av produktionsstrukturer inom dansen. Hon erhöll sin doktorsgrad i konstnärlig framställning i dans år 2004 och har innehaft rollen som professor i konstnärlig framställning i dans på Teaterhögskolan sedan 2009. Den nya ämbetsperioden är fem år och börjar 1.1.2019.

Teaterhögskolans dekan Maarit Ruikka säger att Monni har lett och utvecklat sitt utbildningsprogram med målmedvetenhet och en stark vision, och framgångsrikt samarbetat med akademins andra utbildningsprogram. Monni har också varit aktiv inom Teaterhögskolans olika lednings- och administrationsorgan, bland annat i egenskap av ordförande för akademins publikationskommitté.

- Kirsi Monni besitter djupa insikter i dansen som konstform och i problematiken kring skapandet av konst och de kreativa processerna. Hon har en tydligt artikulerad vision och har dragit upp en tidsaktuell konstnärlig-pedagogisk riktning för sin verksamhet. Detta har höjt nivån på undervisningen och samtidigt berikat de studerandes referensramar med en modern diskurs, internationella samarbetspartners och nya forskningsperspektiv. 

Enligt Ruikka är Monni ivrig att utveckla sin egen förståelse för konstens nya verksamhetsmöjligheter och samhälleliga betydelse. Dessa förmågor och egenskaper i kombination med akademisk mognad möjliggör att de studerande verkligen kan fördjupa sig i konsten.

Monni själv säger att hon sökt platsen på nytt därför att även om konst skapas inom fältet är universitetet den enda plats där det forskas, både inom undervisningen och utöver den.

- Jag är koreograf, men har ett starkt intresse för den teoretiska utvecklingen inom området och en djupare förståelse också på det begreppsliga planet, i kombination med det praktiska arbetet. Universitetet erbjuder också en kontext där internationellt samarbete inom undervisning och forskning kan utvecklas. Dessutom tycker jag det är väldigt inspirerande att få jobba med motiverade studerande, att tillsammans fundera på och utveckla branschen.

Monni har hela tiden många intressanta projekt i görningen: forskning kopplat till undervisning, processer för magisterstuderande och doktorander, redigering av publikationer och internationella samarbetsprojekt.

- Om jag skulle nämna ett av de intressantaste projekt jag deltagit i skulle det vara det treåriga Erasmus Intensive Project-programmet där sex europeiska magisterprogram deltog. Tillsammans med Ric Allsopp stod jag som redaktör för boken ’Practising Composition – Making Practice’, där projektet dokumenterades och bearbetades vidare. Boken gavs ut i danspublikationsserien Kinesis.

Inför den nya perioden ser Monni fram emot att ett gemensamt projekt med andra nordiska magisterprogram kallat Choreographic Platform in the Nordic Countries ska komma igång ordentligt under tiden 2019-2020. Hon hoppas att det ska ge de studerande fina kontakter och mångsidiga perspektiv.

- Jag ser också med intresse fram emot ökat samarbete mellan olika konstformer och nya gränsöverskridande initiativ. Dessutom hoppas jag hitta mer tid för min egen forskning och konstutövning. Hittills har jag mest koncentrerat mig på att utveckla den teoretiska och metodiska förståelsen med tanke på behoven inom undervisningen och inom dansen i stort, via Kinesis-serien.

Professuren i konstnärlig framställning i dans har också nyligen fyllts då Eeva Muilu blev utnämnd till posten och började 1.8.2018. Konstnärlig framställning i dans och koreografi är närliggande begrepp och därför är det, enligt Monni, en god idé att samarbeta mångsidigt och i olika skeden av studierna.

- Utbildningsprogrammens mål lever hela tiden och får olika tyngdpunkter utifrån hur själva konstfältet utvecklas. Aktuella frågor just nu har att göra bland annat med hierarki och medverkan. Det är viktigt att vi behandlar dessa och andra frågor tillsammans, och jag ser med öppet sinne fram emot samarbetet. Nu i höst kommer vi att påbörja arbetet med de nya examensfordringarna som ska träda i kraft 2020, och de ska kunna ge väl genomtänkta gensvar på aktuella teman.