Doktorsavhandling resulterade i ny analysmetod

LMus, FM Heidi Korhonen-Björkman har i sitt forskningsprojekt utvecklat en analysmetod, där musicerande och verbal diskussion kan kombineras. Korhonen-Björkmans doktorsavhandling ”Musikerröster i Betsy Jolas musik – dialoger och spelerfarenheter i analys”, utförd vid det vetenskapliga utbildningsprogrammet, granskas vid Sibelius-Akademin vid Konstuniversitetet 9/4 2016.

 

Korhonen-Björkman har i sitt forskningsprojekt gjort en ”musikers analys” (performer’s analysis) av fyra soloverk av den fransk-amerikanska kompositören Betsy Jolas (1926–). Jolas musik spelas ganska sällan, och det finns väldigt lite forskning om henne. Ett av undersökningens syften är att producera kunskap om Jolas och hennes musik. I sin undersökning har Korhonen-Björkman gjort en detaljerad analys av de fyra Jolasverken men också reflekterat över vilken betydelse spelandet har som analysmetod.

Ett centralt begrepp för undersökningen är ”musikerns analys”, där spelerfarenheterna kan integreras i sådana analytiska observationer som kan granskas utifrån nottexten. Musikerns analys knyter an musikerforskning eller musikercentrerad forskning, vilken på den senaste tiden aktualiserats i musikforskningen. I musikerforskningens betraktas musikens olika fenomen ur musikerns perspektiv. Korhonen-Björkman intervjuade tre musiker för sin undersökning. Dessutom fungerade hennes egen spelerfarenhet som undersökningens material och metod.

– Analysmetoden jag utvecklat, tvåvägsmetoden, kombinerar två olika ingångar: intervjuer med andra musiker och mitt eget musicerande. Tvåvägsmetoden kan bidra till att utveckla och organisera musicerandet som forskningsmetod, berättar Korhonen-Björkman.

Tvåvägsmetoden är användbar då spel av instrument kombineras med tal eller där flera personers synvinklar kombineras. Musikerns analys kan vidareutvecklas och tvåvägsmetoden tillämpas vidare exempelvis inom pedagogiska och konstnärliga referensramar.

 

Tilläggsuppgifter:
Heidi Korhonen-Björkman
heidi.r.m.korhonen@gmail.com

 

Heidi Korhonen-Björkmans disputation

Lördag, april 9, 2016, kl 12, Wegelius-salen, Sibelius-Akademin, Tölögatan 28
Avhandlingens titel: Musikerröster i Betsy Jolas musik – dialoger och spelerfarenheter i analys
Kustos: Andra vice dekan, universitetslektor Tuire Kuusi
Opponent: Professor Sverker Jullander, Musikhögskolan i Piteå, Luleå tekniska universitet

Vetenskapliga utbildningsprogrammet vid doktorandskolan DocMus