Photo: Veikko Kähkönen

23 nya studerande antogs till Bildkonstakademins magisterstudier

Magisterurval vid Konstuniversitetets Bildkonstakademin förrättades som separat ansökan. Ansökningstiden var från den 9.8. till och med den 23.8.2017. Genom Studieinfo-ansökningssystemet inlämnades 193 ansökningar till Bildkonstakademins magisterurval, varav 156 sökande konstaterades vara behöriga på basen av sin språkkunskap. Till intervjun kallades 55 ansökande på basen av portfolion som Bildkonstakademin krävde. Alla deltog i intervjun.

I Bildkonstakademins urvalsbeslut följande 23 sökande har antagits och följande 13 ansökande antagits på reservplats:

Skulptur

Ansökande som get inte sitt tillstånd till publicering av sitt namn på webbplatsen
Hemmilä Heidi
Lehto Ilai
Patonnier Lise

Reservplats
1. Dalhberg Laura
2. Kanerva Virva

 

Måleri
Avdeikov Jesse
Backman Marko
Ingelius Niklas
Kim Minjee
Laakso Tuomo
Lamppu Eva
Mihkelsoo Camilla *)
Ansökande som get inte sitt tillstånd till publicering av sitt namn på webbplatsen
 

Reservplats
1. Keko Antti
2. Rämö Nana *)
3. Jokimies Maaria

Konstgrafik
Erikson Maria
Nykänen Jussi
Rahkonen Jenni

Reservplats
1. Cutrin Claire
2. Niskanen Anna

Tid- och Rumkonst
Bullivant Jessie
Conlon Samantha
Ansökande som get inte sitt tillstånd till publicering av sitt namn på webbplatsen
Ansökande som get inte sitt tillstånd till publicering av sitt namn på webbplatsen
Laine Santtu *)
Ansökande som get inte sitt tillstånd till publicering av sitt namn på webbplatsen
Parkkima Jarno
Sandell Inari

Reservplats
1. Liljander Sanna
2. Nahkuri Jussi
3. Niskanen Annika
4. Autio Joel
5. Keva Arsi
6. Pirtola Sampsa

* Kompletterande studier krävs: Andra inhemska språket svenska 3sp och främmande språk 5sp.

Vi skickar e-post 15.11.2017  till godkännbara sökande och till dem som är på reservplatser. Vissa e-postprogram kan flytta våra meddelanden direkt till skräppost så kolla gärna att vårt meddelande inte har hamnat där. Du kan fråga om resultatet per e-post (kuva.ansokan@uniarts.fi) eller från numret

+358406614662.

De antagna får information om urvals procedur, om mottagandet av studieplatsen samt om anmälan till läsåret ett antagningsbrev per e-post.

Studieplatsen bör mottagas senast 15.12.2017 kl. 15.

Portfolier skall avhämtas från Bildkonstakademins vaktmästare tidigast 4.12.2017 och senast 15.12.2017 från adressen Elimägatan 25 A, Helsingfors. Portfolier som inte avhämtats eller vars returkuvert inte är tillräckligt frankerade förstörs efter den 31.1.2018.

De ansökanden som deltog i intervjun, men inte antogs, kan be om respons av medlemmarna i urvalsjuryn under följande tider.

  • Skulptur: professor Villu Jaanisoo torsdagen den 16.11.2017 hela dagen tel. +358 50 4131906
  • Måleri: lektor Harri Monni, måndagen den 20.11.2017 kl. 13.00- 14.30, tel. +358 50 4488527
  • Konstgrafik: professor Annu Vertanen, torsdagen den 16.11.2017 kl. 11-12, tel. +358 45 6361600
  • Tid- och rumkonst: professorer Ulrika Ferm och Salla Tykkä, måndagen den 20.11.2017 kl. 12-14, tel.+358 40 7336462

****

RÄTTELSEANVISNING

Rättelse i detta beslut får sökas hos Konstuniversitetet enligt § 82 i universitetslagen (558/2009).

Avsikten med rättelseförfarandet är att begära att ett fel som den sökande anser har begåtts i samband med beslutsfattandet rättas till. Syftet med begäran om omprövning är inte att få feedback eller ytterligare information om antagningen. Rättelse till antagningsbeslutet kan sökas genom att skicka en skriftlig begäran om omprövning inom 14 dagar från den dag de slutliga resultaten publicerats.

Innehåll i begäran om omprövning

Antagningsresultaten baserar sig på uppgifter som den sökande inlämnat till Konstuniversitetet inom utsatt tid. I din skrivelse måste du i detalj redogöra för vad din begäran om omprövning gäller och de fakta som du åberopar. Ange dina personuppgifter och underteckna din skrivelse eller låt ett ombud med fullmakt underteckna den. Ange namnet på det/de ansökningsalternativ som begäran om omprövning gäller. Ifall du levererar begäran om omprövning via e-post, skriv akademins namn i rubrikfältet.

Inlämnande av begäran om omprövning

Ansökan bör göras skriftligen eller via e-post till Konstuniversitetets registratorskontor. Ansökan bör vara framme på registratorskontoret inom 14 dagar efter offentliggörandet av de slutliga resultaten. Avsändaren ansvarar själv för försändelse av begäran om omprövning. Begäran om omprövning ska lämnas in till:

Konstuniversitetet / registratorskontoret
PB 38 / Tölöviksgatan 16 C
00097 Konstuniversitetet
Finland

kirjaamo(at)uniarts.fi

Besvärsförbud

I ett beslut som det enligt 82 § i universitetslagen är möjligt att söka rättelse i får ändring inte sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen före rättelseförfarande. I ett beslut som har fattats vid rättelseförfarande får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen.