Magisterprogrammet i danspedagogi

Det tvååriga magisterprogrammet i danspedagogi ger en stadig grund för ett subjektivt och kritiskt tänkesätt och konstnärs-pedagogiska praktiska färdigheter, och i magisterprogrammet betonas en reflekterande, ifrågasättande och kreativ inställning till konst och konstpedagogikens praxis.  Danspedagogerna arbetar mångsidigt inom den uppförande konsten och dess undervisning, t.ex. inom konstnärlig grundutbildning, i grundskolor och i gymnasier, inom yrkesutbildningen samt i olika konstnärliga, pedagogiska och samhälleliga kontexter och projekt.

Studier

Vi har för vana att till vardags kalla Teaterhögskolans pedagogiska magisterprogram för ”peddan”. Det är välfunnet för pedagogiken och genomsyrar på alla sätt vår verksamhet. Inlärning och undervisning är både verksamhetens mål och innehåll.

 

På magisterprogrammet i dans- och teaterpedagogi äger studierna och lärandet rum i mötet mellan undervisningen, gruppens interagerande och respektive studerandes aktiva, självständiga arbete. Fokuserad närvaro, engagemang och ansvarstagande för sig själv och gruppen är grunden för lärandet och en förutsättning för den yrkesmässiga utvecklingen.

 

Examensfordringarna styr verksamheten, gör det möjligt att planera en flexibel undervisning och stärker den studerandes rättssäkerhet. De förnyas vart femte år.

 

Det årliga undervisningsprogrammet baseras på examensfordringarna, behoven hos studerandegruppen, tillgängliga resurser och aktuella händelser och ämnen.

 

Undervisningsprogrammet är uppbyggt på ett sådant sätt att kopplingen mellan olika innehåll ska vara så flexibel som möjligt. Växelverkningarna mellan olika studieperioder beror i sista hand på den studerandes arbete.  Studierna framskrider smidigast om man följer undervisningsprogrammet.

 

Det är bra att förlägga mobila studier och andra studier som ingår i den individuella undervisningsplanen i ett eget program och låta studier som ingår i undervisningsprogrammet utgöra sammanhängande helheter. Studieperioderna delas i allmänhet inte upp i delprestationer, och för att få påteckning för hela perioden förutsätts minst 80-procentig närvaro på undervisningen.

 

”Läsordningen”, dvs. det veckovisa undervisningsprogrammet, är en sammanställning med de senaste rättelserna och ändringarna, lokaler m.m. Förändringar kan ske av många olika skäl, och den studerande ska kolla programmet varje vecka på Artsi.

 

Examens- och undervisningsspråk är finska och engelska. Den studerande har rätt att i undervisningen använda svenska både muntligt och skriftligt om inte annat anges i undervisningsplanen eller undervisningens natur så kräver. Till magisterprogram kan under vissa år antas studerande som studerar på engelska. Om nya sökande som studerar på engelska antas till programmet, sker en del av undervisningen på engelska också för dem som avlägger examen på finska.

Tanssinopettajan maisterin tutkinto

Tanssinopettajan maisterin tutkinto

Lärare

Professor
Eeva Anttila

 

Lektor
Liisa Jaakonaho
 

Antagning

Nästa urval äger rum 2020. Då är urvalet internationellt, vilket innebär att utländska sökande med tillräckliga kunskaper i engelska kan söka. Om utländska sökande antas kommer undervisningen på den årskursen att äga rum på finska och engelska.

 

 

Kontakt

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn (at) uniarts.fi 


Planerare
Justiina Westerinen