Magisterstudier i skådespelarkonst (på svenska) - Antagningsvillkor

_____________________________________________________________
Exam: Magister i teaterkonst
Studiernas längd: 2 år
Examens- och undervisningsspråket: svenska
​_____________________________________________________________

Den traditionella yrkesbilden av skådespelare har förändrats och i dess ställe framträder bilden av en mångsidig professionell konstnär vars yrkesmässiga expertis har en bred samhällelig tillämpning.

Med magisterprogrammet i skådespelarkonst skapas ett forum för fördjupade studier i scenframställning kombinerat med experimentell och internationellt inriktad verksamhet som skall inspirera studerande att öka sina egna färdigheter och vidga gränserna för sitt arbete som skådespelare. Programmet innebär heltidsstudier som omfattar 120 studiepoäng fördelat på två studieår. Tyngdpunkten ligger på fördjupade studier i skådespelararbete uppdelat i studieperioder. Resultatet av dessa arbetsprocesser redovisas genom offentliga arbetsdemonstrationer eller föreställningar. Studieperioderna kompletteras med teknisk och teoretisk undervisning och den studerande genomför under sin studietid en praktik på en professionell teater.

Med studierna för magisterexamen utvecklar och fördjupar den studerande sitt konstnärsskap och vidgar sin teatersyn. Utbildningsprogrammet betonar självständigt tänkande och agerande i konstnärligt krävande processer och projekt med forskningskaraktär. Studierna avslutas med ett lärdomsprov för magisterexamen som består av en konstnärlig och en skriftlig del. Den konstnärliga delen består av ett eget arbete och en ensemble produktion. I den skriftliga delen skall den studerande i en essä utveckla ett kontextualiserande resonemang utifrån en egenvald frågeställning.

Efter avslutade studier har den studerande erövrat de professionella färdigheter som behövs för att kunna förverkliga konstnärliga idéer och kunna profilera sig som såväl självständigt verkande skådespelare som ensemblemedlem. Vidare har en magister i skådespelarkonst fått inblick i samtida uttrycksformer och arbetsmetoder inom ett interdisciplinärt och internationellt segment av samtida scenkonst. Den examinerade magistern i skådespelarkonst kan relatera och placera sitt eget arbete i förhållande till de frågor och perspektiv som utvecklar samtidens scenkonst och även förstå den konstnärliga forskningens frågor och perspektiv. Grunden i denna utbildningsprocess är en vision där skådespelarkonst betraktas som en expertis i hur idéer blir handling och hur handlingar skapar idéer, samt hur skådespelarens kompetens kan öppna nya möjligheter mellan det fiktiva och det sociala.

Undervisningsspråket är huvudsakligen svenska, men viss undervisning sker även på engelska.

 

Antagningsvillkor

 

Behörighet
 

Till det tvååriga magisterstudier (fördjupade studier) inom det femåriga utbildningsprogrammet i skådespelarkonst kan en person antas som avlagt:

 1. Lägre högskoleexamen (t.ex. kandidatexamen, yrkeshögskoleexamen eller Bachelor’s degree) i ett utbildningsprogram som förbereder för yrkesverksamhet inom teater, performance, dans eller cirkuskonst vid en högskola i Finland eller utomlands.
   
 2. Lämplig lägre högskoleexamen i scenkonst vid en högskola i Finland eller utomlands.
  I sådant fall ska den sökandes examen omfatta
  minst 30 ECTS studiepoäng yrkesstudier i skådespelarkonst. Den sökande ska dessutom ha minst ett halvt års erfarenhet (motsvarande 30 ECTS studiepoäng) som skådespelare i professionella teaterprojekt.
  eller
  erfarenhet motsvarande minst ett helt års arbetstid som skådespelare i professionella projekt inom teater-, performance- eller danskonst.

  ELLER
   

 3. som på basis av studier, konstnärlig verksamhet och arbetserfarenhet har införskaffat kunskap och färdigheter som högskolan bedömer vara tillräckliga. Detta kriterium är avsett för sökande som har sin akademiska grundexamen på hälft eller har avlagt separata högskolestudier inom konstämnena (t.ex. vid Öppna Universitetet).
  Den sökande bör ha minst 60 ECTS-studiepoäng högskolestudier, vars tillämplighet granskas från fall till fall. Studierna kan omfatta högskolestudier inom teaterkonst, eller studier som stöder dessa, och ska vara avklarade före utgången av ansökningstiden. Dessutom bör den sökande också ha minst två års erfarenhet som skådespelare i professionella projekt inom teater-, performance- eller danskonst.


Beslut om den sökandes behörighet att söka fattas på basis av den sökandes ansökan och betyg.

 

Beslut om den sökandes behörighet fattas innan en kallelse sänds till urvalsproven. Negativa beslut om behörighet sänds till den sökande för kännedom. Även sökande till magisterstudier meddelas om positiva beslut om behörighet per e-post senast under vecka 9-10.

Obs! Till urvalsproven kallas endast de som på basis av förhandsuppgifterna har klarat sig vidare.

Antagningsbeslutet fattas villkorligt för sådana sökande som blivit godkända till magisterstudierna, men vars kandidatexamen eller motsvarande lägre högskoleexamen ännu under ansökningstiden inte varit slutförd. Dessa sökande ska sända intyg över avlagd kandidatexamen eller annan lämplig lägre högskoleexamen till studietjänsterna före 8.7.2019 kl. 15. I annat fall förklaras det villkorliga urvalsbeslutet för den sökandes del ogiltigt.

Kompletterande studier kan krävas av en magisterstuderande som antagits till högskolan för att nå nödvändiga färdigheter. Utgångspunkten är en lämplig lägre högskoleexamen och de kompletterande studierna kan uppgå till högst 30 studiepoäng. Den som antagits meddelas om eventuella kompletterande studier som krävs i antagningsbrevet och i samband med att resultaten tillkännages.

 

Språkkrav

För att bli antagen som Konstuniversitetets examensstuderande måste den sökande ha den språkkunskap som krävs för ansökningsmålet. Detta måste bevisas med ett godkänt språkprov eller tidigare studier.

Därutöver bedöms de sökandes språkkunskaper vid urvalsprov till exempel genom skriftliga och praktiska uppgifter samt intervjuer.

Tillräckliga språkkunskaper är i princip ett krav för att vara behörig att söka och säkerställer att den sökande visar bildbarhet och lämplighet för universitetsstudier och har de kommunikativa färdigheterna för att genomföra sina studier.

Sökande ska visa att de har tillräckliga språkkunskaper innan ansökningstiden tar slut (23.1.2019 kl. 15) dock senast 30.1.2019 kl. 15.

Om sökande visar att de har tillräckliga språkkunskaper genom tidigare studier men har ännu inte avlagt examen (t.ex. abiturienter och sökande, vars kandidatexamen inte är avslutad), ska sökande lämna in ett studieintyg av vilket framgår den genomförda utbildningen samt när examen beräknas bli färdig.

Examens- och undervisningsspråket i magisterstudier i skådespelarkonst är svenska.

 

Påvisande av språkkunskaper

Att visa kunskaper i svenska när man söker till svenskspråkiga ansökningsalternativ

Den sökande kan bevisa sina kunskaper i svenska på följande sätt:

 • Intyg som visar att den sökande har haft svenska som skolutbildningsspråk
  (OBS! De som avlagt finländsk studentexamen 1990 eller senare behöver inte lämna in betyg till ansökningstjänsten eftersom uppgifter om studentexamina finns i sökanderegistret.) Även abiturienterna ska lämna in ett studieintyg eller avgångsbetyg från grundskolan i ansökningsskedet.

En sökande kan bevisa att hen har tillräckliga språkkunskaper i svenska om hen har fått sin skolutbildning även på något av de andra nordiska språken (norska, danska, isländska och färöiska).

En sökande som fått sin skolutbildning i Finland kan bevisa sina språkkunskaper i finska eller svenska oberoende av om den sökandes ansökningsmål är finsk- eller svenskspråkigt. Om en sådan sökande har fått sin grundutbildning på ett annat språk än ansökningsmålets (huvudsakliga) undervisningsspråk, ska den sökandes språkkunskaper bedömas separat vid urvalsprovet, t.ex. genom en intervju. 

ELLER

 • Intyg som visar att den sökande har avlagt en högskoleexamen på svenska

Examensspråket bör framgå i examensbetyget eller i bilagan till det, i studieutdraget eller i ett annat officiellt dokument som högskolan i fråga producerat. Grundutbildningen måste vara klar inom den utsatta tid som fastställts i antagningsgrunderna för villkorligt antagna studerande angående inlämning av intyg så att utbildningen kan användas som intyg över språkkunskaper.

Den sökande kan påvisa sina språkkunskaper i svenska genom högskoleexamen också om hen har gjort ett skriftligt slutarbete för minst en lägre högskoleexamen eller avlagt ett godkänt mognadsprov vid en högskola på svenska. Som bevis på språkkunskaper godkänns vid Konstuniversitetet även ett intyg över högskoleexamen med svenska / nordiska språk som huvudämne eller grund- och ämnesstudier (60 sp / 30 sv) i svenska / nordiska språk avlagda vid en högskola.

 

Om den sökande inte har haft svenska som skolutbildningsspråk eller avlagt en högskoleexamen på svenska, kan hen visa sina språkkunskaper på ett av följande sätt:

 • Provet i svenska som andra språk (R2) i studentexamen
  o   minst vitsordet magna cum laude approbatur (M)
 • Provet i svenska som modersmål som extra prov i studentexamen
  o   minst vitsordet magna cum laude (M)
 • Provet i svenska som andra inhemska språk i studentexamen:
  o   minst vitsordet eximia cum laude approbatur (E) i provet enligt lång lärokurs (A-språk)
  o   minst vitsordet laudatur (L) i provet enligt medellång lärokurs (B-språk)
 • IB-examen
  o   godkänt resultat i provet i svenska som A-språk
  o   minst vitsordet 5 i svenska som B-språk
 • EB-examen
  o   har avlagt svenska som L1-språk med godkänt resultat
  o   minst vitsordet 7 i svenska som L2-språk
 • Utbildningsstyrelsens allmänna språkexamen (YKI) i svenska
  o   färdighetsnivå 4 för alla delprov i examen (textförståelse, skriftliga färdigheter, talförståelse och muntliga färdigheter)
 • språkexamen i svenska för statsförvaltningen
  o   vitsordet goda kunskaper i alla delområden (muntliga färdigheter, skrivande och textförståelse)
 • Har avlagt TISUS-provet (Test i svenska för universitetsstudier) i sin helhet med godkänt resultat
   

Bedömningskriterier

 • förmåga till samarbete och kommunikation
 • kompetens i att omsätta en scenisk idé till scenisk handling
 • kompetens i röstgestaltning och språkkänsla
 • fysiska förutsättningar för studier vid utbildningsprogrammet
 • förmåga att teoretiskt reflektera över sin skådespelarkonst
 • analysförmåga och kritiskt tänkande
 • förmåga att uttrycka sig i skriven text
 • lämplighet för högskolestudier

 

 

Förhandsuppgift

Ytterligare förklaringar av förhandsuppgiften ges inte.

Det första skedet i urvalsprovet består av en skriftlig förhandsuppgift (se nedan). Vid bedömningen av första skedet fästs uppmärksamheten vid den sökandes visioner och förmåga till självständigt tänkande.

Det andra skedet i urvalsprovet består av såväl förberedda som oförberedda uppgifter. Vid bedömningen av andra skedet läggs tyngdpunkten på den sceniska uttrycksförmågan samt på skådespelarens basteknik som språngbräde för det konstnärliga uttrycket.

Förhandsuppgift för skede 1:

Skriftlig uppgift:

 1. Hur ser du på skådespelarkonstens samhälleliga relevans, och hur ser du dig själv i det perspektivet?  Skriv med frågan som inspirationskälla en kort essä (max 3 sidor, A4, ej för hand, märk förhandsuppgiften med ditt namn).

 

Förhandsuppgift för skede 2:
Meddelas vid kallelse till skede 2.

 

 

Urvalsproven

Urvalsproven ordnas på Teaterhögskolan, Aspnäsgatan 6 i Helsingfors.

Urvalsproven till det svenskspråkiga magisterprogrammet består av två skeden. Mellan de olika skedena förekommer gallring. Gallring kan också ske medan de sökande utför sina uppgifter.

 

Ansökningstiden är 9.1 – 23.1.2019.

 

Skede 1:

► Fyll i ansökningsblanketten senast 23.1.2019 kl. 15 (finsk tid).

Leverera förhandsuppgiften före 30.1.2019 kl. 15 (finsk tid).

Leverera betyg och språkintyg före 30.1.2019 kl. 15 (finsk tid).

Sökandena underrättas per e-post om besluten om behörighet senast under vecka 9-10. De som klarat sig vidare på basis av förhandsuppgiften får en kallelse till urvalsprovets andra skede per e-post senast vecka 15. Även de som på basis av förhandsuppgiften inte klarat sig vidare meddelas om detta via e-post.

 

Skede 2: 10.5 - 12.5.2019

Resultaten av antagningen av studerande (urvalsförslag) delges 6.6.2019.

Angivna tider för urvalsproven ändras inte.

 

SÅ HÄR SÖKER DU
 

1) Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten under ansökningstiden 9.1 - 23.1.2019 senast kl. 15 (finsk tid) i Studieinfo-portalen.

Magisterstudier i skådespelarkonst hittar du på Studieinfo.fi under
Magisterantagning, skådespelarkonst, magister i teaterkonst (2 år)

När du har skickat blanketten får du en bekräftelse per e-post. I bekräftelsen står ditt ansökningsnummer och det ska du uppge när du skickar in dina bilagor.

 

2) Leverera förhandsuppgiften och bilagorna under ansökningstiden 9.1 - 30.1.2019 senast kl. 15 (finsk tid) i Embark platformen.
(Denna webbapplikation är på engelska).
 

​Leverera via Embark platformen (i pdf format):

 • Förhandsuppgiften
 • Din meritförteckning, CV (dina avlagda studier, konstnärlig verksamhet och arbetserfarenhet)
 • Examensbetyg
 • Diploma Supplement, om DS används vid den utländska högskolan eller redogörelse för omfattningen av de utländska studierna i ECTS-systemet och bedömningen på en skala med 5 steg, om Diploma Supplement saknas
 • Studieprestationsutdrag över studier som du vill att ska beaktas i antagningen (studieprestationsutdrag i original eller en kopia av det, t.ex. studieprestationsutdrag som hänför sig till avlagd examen)
 • Vid behov de övriga intyg, om du ansöker på basis av kunskaper och färdigheter införskaffade genom studier, konstnärlig verksamhet och arbetserfarenhet
 • Vid behov intyg över dina kunskaper i undervisnings/examensspråket, såvida det inte kan bestyrkas genom slutförd högskoleutbildning

Instruktioner för inlämning av material via Embark platformen.

 

Den sökande bär ansvaret för försändelsen av ansökningen (ansökningsblanketten, förhandsuppgifterna, bilagorna). Leverera ansökningsblanketten, förhandsuppgifterna och bilagorna i god tid innan ansökningstiden går ut. Det kan till och med ta flera timmar för stora filer att laddas upp ifall systemet är belastat.

Försenade ansökningsblanketter och förhandsuppgifter beaktas inte. Ansökningar där förhandsuppgiften/ förhandsuppgifterna saknas behandlas inte heller. Förhandsuppgifter som sänts via e-post eller som e-postbilaga beaktas inte.

Ansökningsblanketten, förhandsuppgifterna och bilagorna skickas inte tillbaka till den sökande.