Magisterprogrammet i skrivande - Antagningsvillkor

_____________________________________________________________
Exam: Magister i teaterkonst
Studiernas längd: 2 år
Examens- och undervisningsspråk: finska
_____________________________________________________________

Hösten 2019 börjar ett magisterprogram i skrivande på Konstuniversitetet. Magisterstudierna i skrivande omfattar två års heltidsstudier.

Grunden för magisterstudierna består av personligt skrivarbete, läsning, och ett kritiskt och reflektivt konstnärligt tänkande. I början av magisterstudierna gör de studerande, under handledning av utbildningsprogrammets ledare, upp en arbetsplan för upplägget och utförandet av ett eget konstnärligt projekt. Studierna utgår från detta egna konstnärliga projekt, som stöds av magisterprogrammets gemensamma studiehelheter inom skrivandets olika delområden, studier i konst och teori, valfria studier och arbetslivsstudier.

Till magisterprogrammet i skrivande söker vi studerande som

 • redan har ett starkt förhållande till skrivande
 • har ett brett intresse för att skriva och läsa, samt av att studera och arbeta tillsammans med andra kreatörer och konstområden
 • är redo att förbinda sig till ett långsiktigt skrivprojekt i en multikonstnärlig kontext

 

Antagningsvillkor

Behörighet

Till magisterprogrammet i skrivande kan godkännas sökande som har erfarenhet av skrivande och som har avlagt:

 1. lägre högskoleexamen (kandidat, yrkeshögskola)
 2. en utländsk examen på BA (Bachelor’s degree)-nivå, som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier

Beslut om den sökandes behörighet att söka fattas på basis av den sökandes ansökan och betyg.

 

Kompletterande studier kan krävas av en magisterstuderande som antagits till högskolan för att nå nödvändiga färdigheter. Utgångspunkten är en lämplig lägre högskoleexamen och de kompletterande studierna kan uppgå till högst 30 studiepoäng. Den som antagits meddelas om eventuella kompletterande studier som krävs i antagningsbrevet och i samband med att resultaten tillkännages.

Beslut om den sökandes behörighet fattas innan en kallelse sänds till urvalsproven. Negativa beslut om behörighet sänds till den sökande för kännedom. Även sökande till magisterstudier meddelas om positiva beslut om behörighet per e-post senast under vecka 9-10. Obs. Till urvalsproven kallas endast de som på basis av förhandsuppgifterna har klarat sig vidare.

Antagningsbeslutet fattas villkorligt för sådana sökande som blivit godkända till magisterstudierna, men vars kandidatexamen eller motsvarande lägre högskoleexamen ännu under ansökningstiden inte varit slutförd.  Dessa sökande ska sända intyg över avlagd kandidatexamen eller annan lämplig lägre högskoleexamen till studietjänsterna före 8.7.2019 kl. 15. I annat fall förklaras det villkorliga urvalsbeslutet för den sökandes del ogiltigt. Det villkorliga beslutet gäller inte sökande som antas på basis av sina studier, sin konstnärliga verksamhet och arbetserfarenhet.

 

Språkkrav

För att bli antagen som Konstuniversitetets examensstuderande måste den sökande ha den språkkunskap som krävs för ansökningsmålet. Detta måste bevisas med ett godkänt språkprov eller tidigare studier.

Därutöver bedöms de sökandes språkkunskaper vid urvalsprov till exempel genom skriftliga och praktiska uppgifter samt intervjuer.

Tillräckliga språkkunskaper är i princip ett krav för att vara behörig att söka och säkerställer att den sökande visar bildbarhet och lämplighet för universitetsstudier och har de kommunikativa färdigheterna för att genomföra sina studier.

Sökande ska visa att de har tillräckliga språkkunskaper innan ansökningstiden tar slut (23.1.2019 kl. 15) dock senast 30.1.2019 kl. 15.

Om sökande visar att de har tillräckliga språkkunskaper genom tidigare studier men har ännu inte avlagt examen (t.ex. abiturienter och sökande, vars kandidatexamen inte är avslutad), ska sökande lämna in ett studieintyg av vilket framgår den genomförda utbildningen samt när examen beräknas bli färdig.

Examens- och undervisningsspråket i magisterprogrammet i skrivande är finska.

Den studerande har rätt att i undervisningen vid Teaterhögskolan använda svenska både muntligt och skriftligt om inte annat anges i undervisningsplanen eller undervisningens natur så kräver. Merparten av gruppundervisningen sker dock på finska.

 

Påvisande av språkkunskaper

Att visa kunskaper i finska när man söker till finskspråkiga ansökningsalternativ

Den sökande kan bevisa sina kunskaper i finska på följande sätt:

 • Intyg som visar att den sökande har haft finska som skolutbildningsspråk

(OBS! De som avlagt finländsk studentexamen 1990 eller senare behöver inte lämna in betyg till ansökningstjänsten eftersom uppgifter om studentexamina finns i sökanderegistret.) Även abiturienterna ska lämna in ett studieintyg eller avgångsbetyg från grundskolan i ansökningsskedet.

En sökande som fått sin skolutbildning i Finland kan bevisa sina språkkunskaper i finska eller svenska oberoende av om den sökandes ansökningsmål är finsk- eller svenskspråkigt. Om en sådan sökande har fått sin grundutbildning på ett annat språk än ansökningsmålets (huvudsakliga) undervisningsspråk, ska den sökandes språkkunskaper bedömas separat vid urvalsprovet, t.ex. genom en intervju. 

ELLER

 • Intyg som visar att den sökande har avlagt en högskoleexamen på finska

Examensspråket bör framgå i examensbetyget eller i bilagan till det, i studieutdraget eller i ett annat officiellt dokument som högskolan i fråga producerat. Grundutbildningen måste vara klar inom den utsatta tid som fastställts i antagningsgrunderna för villkorligt antagna studerande angående inlämning av intyg så att utbildningen kan användas som intyg över språkkunskaper.

Den sökande kan påvisa sina språkkunskaper i finska genom högskoleexamen också om hen har gjort ett skriftligt slutarbete för minst en lägre högskoleexamen eller avlagt ett godkänt mognadsprov vid en högskola på finska. Som bevis på språkkunskaper godkänns vid Konstuniversitetet även ett intyg över högskoleexamen med finska som huvudämne eller grund- och ämnesstudier (60 sp / 30 sv) i finska avlagda vid en högskola.

 

Om den sökande inte har haft finska som skolutbildningsspråk eller examensspråk för sin högskoleexamen, kan hen visa sina språkkunskaper på ett av följande sätt:

 • Provet i finska som andra språk (S2) i studentexamen
  o   minst vitsordet magna cum laude approbatur (M)
 • Provet i finska som modersmål som extra prov i studentexamen
  o   minst vitsordet magna cum laude (M)
 • Provet i finska som andra inhemska språk i studentexamen:
  o   minst vitsordet eximia cum laude approbatur (E) i provet enligt lång lärokurs (A-språk)
  o   minst vitsordet laudatur (L) i provet enligt medellång lärokurs (B-språk)
 • IB-examen
  o   godkänt resultat i provet i finska som A-språk
  o   minst vitsordet 5 i provet i finska som B-språk
 • EB-examen
  o   har avlagt finska som L1-språk med godkänt resultat
  o   minst vitsordet 7 i finska som L2-språk
 • RP-examen som avlagts på Tyska skolan i Helsingfors (eller ett motsvarande resultat i DIA-examen)
  o   har avlagt finska som modersmål med godkänt resultat
  o   minst vitsordet 8 i finska som andra språk
 • Utbildningsstyrelsens allmänna språkexamen (YKI) i finska
  o   färdighetsnivå 4 för alla delprov i examen (textförståelse, skriftliga färdigheter, talförståelse och muntliga färdigheter)
 • språkexamen i finska för statsförvaltningen
  o   vitsordet goda kunskaper i alla delområden (muntliga färdigheter, skrivande och språkförståelse)
 • Har avlagt studier i finska som motsvarar den grundläggande utbildningens lärokurs med godkänt resultat vid Distansskolan Kulkuri

 

Bedömningskriterier

I bedömningen av förhandsuppgifterna och urvalsproven beaktas den sökandes:

 • Konstnärliga potential, skrivfärdigheter och textuppfattningsförmåga       
 • Fantasi och förmåga att tänka brett och originellt
 • Självförtroende som skribent, specialkunskaper i det egna konstområdet och projektet samt arbetsförmåga och -metoder
 • Intresse och förmåga att forska eller göra grundarbete som en del av den konstnärliga processen
 • Förmåga till långsiktigt arbete på egen hand, men även förmåga att samarbeta på bred skala
 • Förmåga att analytiskt läsa och tolka färdig text
 • Förmåga att konstruktivt reflektera över egen och andras halvfärdiga texter
 • Förmåga att ge och ta emot feedback samt utnyttja den i omarbetningen av text
 • Motivation, dedikation och ansvarsförmåga
 • Lämplighet för området och för högskolestudier

 

Förhandsuppgifter

Förhandsuppgifterna varken preciseras eller förklaras.

En sida (=A4) motsvarar ca 30 rader skriven text (radavstånd 1.5, fontstorlek 12). Förhandsuppgifterna görs på finska eller svenska och skickas in elektroniskt. Skriv ditt namn på varje uppgift. Skriv uppgifterna på dator. Använd sidnumrering.

Skriv ut din text åt dig själv innan du skickar in förhandsuppgifterna, så får du även en uppfattning om hur texten ser ut på papper.

 1. Skriv en plan eller ett koncept som grund för ditt eget projekt, samt en kort beskrivning av dess genre och utförande (2-5 sidor). Projektet ska passa in i ett av magisterprogrammets tre delområden. Mer information om delområdena hittar du i examensfordringarna: Magisterprogrammet i skrivande 2019-2023 (på finska)
   
 2. Bifoga ett prov på en text eller verk (max 10 sidor) som härrör till din projektplan. Om provet innehåller ljud eller bild eller består av multimedia, ska dess längd vara maximalt 5 minuter och antalet bilder uppgå till max 10.
   
 3. Skriv en essä där du för en dialog med en teoretisk text eller ett konstnärligt verk som anknyter till ditt eget projekt. (2-3 sidor)
   
 4. Berätta varför du söker till magisterprogrammet i skrivande. Fundera också över vad du specifikt vill studera och på vilket sätt magisterprogrammet i skrivande kan vara dig till hjälp. Utgå ifrån examensfordringarna för magisterprogrammet i skrivande. Du hittar dem här: Magisterprogrammet i skrivande 2019-2023 (på finska) (längd max 1 sida).

 

Urvalsproven

Urvalsproven ordnas på Teaterhögskolan, Aspnäsgatan 6 i Helsingfors.

Urvalsprovet består av flera skeden. De sökande gallras i varje skede av urvalsprovet. Det är också möjligt att det utförs en mellangallring i de olika skedena.

Urvalsuppgifterna ges och utförs både skriftligt och muntligt.

De individuella uppgifterna i urvalsproven kan genomföras antingen på svenska eller på finska, gruppuppgifterna endast på finska.

Ansökningstiden är 9.1 - 23.1.2019.

 

Skede 1:

► Fyll i ansökningsblanketten senast 23.1.2019 kl. 15.

Leverera förhandsuppgifter före 30.1.2019 kl. 15.

Leverera betyg och språkintyg före 30.1.2019 kl. 15.

Sökandena underrättas per e-post om besluten om behörighet senast under vecka 9-10. De som klarat sig vidare på basis av förhandsuppgiften får en kallelse till urvalsprovets andra skede per e-post senast vecka 14. Även de som på basis av förhandsuppgiften inte klarat sig vidare meddelas om detta via e-post.

 

Skede 2-4: 16.4 – 18.4.2019  

Resultaten av antagningen av studerande (urvalsförslag) delges 6.6.2019.

Angivna tider för urvalsproven ändras inte.

 

 

SÅ HÄR SÖKER DU

 

1) Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten under ansökningstiden 9.1 - 23.1.2019 senast kl. 15 i Studieinfo-portalen.

Magisterprogrammet i skrivande hittar du på Studieinfo.fi under
Magisterantagning, skrivande, magister i teaterkonst (2 år)

När du har skickat blanketten får du en bekräftelse per e-post. I bekräftelsen står ditt ansökningsnummer och det ska du uppge när du skickar in dina bilagor.

 

2) Leverera förhandsuppgifterna och bilagorna senast 30.1.2019 senast kl. 15 i Embark platformen.
Denna webbapplikation är på engelska.
 

Leverera via Embark platformen:

 • Förhandsuppgifterna
 • Din meritförteckning, CV (dina avlagda studier, konstnärlig verksamhet och arbetserfarenhet)
 • Examensbetyg
 • Diploma Supplement, om DS används vid den utländska högskolan eller redogörelse för omfattningen av de utländska studierna i ECTS-systemet och bedömningen på en skala med 5 steg, om Diploma Supplement saknas
 • Studieprestationsutdrag över studier som du vill att ska beaktas i antagningen (studieprestationsutdrag i original eller en kopia av det, t.ex. studieprestationsutdrag som hänför sig till avlagd examen)
 • Vid behov de övriga intyg, om du ansöker på basis av kunskaper och färdigheter införskaffade genom studier, konstnärlig verksamhet och arbetserfarenhet
 • Vid behov intyg över dina kunskaper i undervisnings/examensspråket, såvida det inte kan bestyrkas genom slutförd högskoleutbildning

Instruktioner för inlämning av material via Embark platformen.

 

Den sökande bär ansvaret för försändelsen av ansökningen (ansökningsblanketten, förhandsuppgifterna, bilagorna). Leverera ansökningsblanketten, förhandsuppgifterna och bilagorna i god tid innan ansökningstiden går ut. Det kan till och med ta flera timmar för stora filer att laddas upp ifall systemet är belastat.

Försenade ansökningsblanketter och förhandsuppgifter beaktas inte. Ansökningar där förhandsuppgiften/ förhandsuppgifterna saknas behandlas inte heller. Förhandsuppgifter som sänts via e-post eller som e-postbilaga beaktas inte.

Ansökningsblanketten, förhandsuppgifterna och bilagorna skickas inte tillbaka till den sökande.