Magisterprogrammet i konstnärlig framställning i dans - Antagningsvillkor

_____________________________________________________________

Exam: Magister i danskonst
Studiernas längd: 2 år
Examens- och undervisningsspråk: finska, engelska
​_____________________________________________________________

Magisterprogrammet i konstnärlig framställning i dans består av 2 år av närstudier på heltid. Studierna utvecklar den studerandes färdigheter i scenframställning, hens självständiga och reflexiva konstnärskap och ger färdigheter att fungera i varierande och föränderliga kontexter inom danskonst.

Studierna fokuserar sig på ett mångsidigt undersökande av scenkonstnärens praxis inom referensramarna för danskonsten och närliggande konstarter. De består av dansarens temastudier och konstnärliga projekt, nutida föreställningar och för dansarens arbete bakgrundsgivande kontextuella studier samt av individuella studier och lärdomsprov. Den studerande får färdigheter att förstå sin konstnärliga scenframställning och begrunda möjliga sätt att föra fram den. Hen kan via det här arbetet fördjupa sin förståelse av den egna konsten och det egna konstområdets specialfrågor när hen skriver sitt skriftliga lärdomsprov som är en del av slutarbetet.

Under sina studier genomgår den studerande en utveckling som solokonstnär. Den studerande utvecklas även till en aktiv deltagare i en konstnärlig arbetsgrupp där hen som medlem reflekterar över konstnärliga frågor ur sin position som framställande konstnär. Under sin studietid arbetar den studerande självständigt, i grupp och tillsammans med studerande från andra program, på sätt som stöder den studerandes utveckling till en konstnär med egen röst och som scenkonstnär i relation till det föränderliga samhället och dess föränderliga uppfattning av konsten och mänskligheten.

I sitt lärdomsprov har den studerande möjligheten att delta i TADaC (Theatre Academy Dance Company). Projektet erbjuder såväl en utmaning som scenkonstnär som erfarenheter av internationell turnéverksamhet.

Utbildningsprogrammet i danskonst ger färdigheter till postgraduala studier, samarbetar med akademins Forskningscentrum för teater, dans och performance (Tutke) och är även en central aktör i Kinesis-publikationsserien som är en publikation inom Teaterhögskolans dansforskning.

Utöver programmets konstnärliga ledare (professorn) består kollegiet av gästande lärare och professorer, lektorer, konstnärer och andra specialister.

 

Antagningsvillkor 

 

Behörighet

Till det tvååriga magisterprogrammet i konstnärlig framställning i dans som leder till magisterexamen i danskonst kan en person antas som avlagt:

 1. lägre högskoleexamen i danskonst eller annan tillämplig lägre högskoleexamen
 2. tillämplig yrkeshögskoleexamen
 3. en utomlands avlagd tillämplig examen på BA-nivå (Bachelor of Arts) som i ifrågavarande land ger behörighet till motsvarande högskolestudier.

  eller som har

 4. insikter och färdigheter som förvärvats genom studier, konstnärlig verksamhet eller arbetserfarenhet och som högskolan anser vara tillräckliga. Detta kriterium är avsett för sökande som har sin akademiska grundexamen på hälft eller har avlagt separata högskolestudier inom konstämnena (t.ex. vid Öppna Universitetet).
  ​Den sökande bör ha minst 60 ECTS-studiepoäng högskolestudier, vars tillämplighet granskas från fall till fall. Studierna kan omfatta högskolestudier inom det egna konstområdet, såväl dans- som performancekonst eller studier som stöder dessa, och ska vara avklarade före utgången av ansökningstiden. Utöver 60 studiepoäng bör den sökande också kunna uppvisa övertygande bevis på konstnärlig verksamhet och arbete inom det egna konstområdet.

Beslut om den sökandes behörighet att söka fattas på basis av den sökandes ansökan och betyg.

 

Beslut om den sökandes behörighet fattas innan en kallelse sänds till urvalsproven. Negativa beslut om behörighet att söka sänds till den sökande för kännedom. Även sökande till magisterstudier meddelas om positiva beslut om behörighet per e-post senast under vecka 9-10. Obs. Till urvalsproven kallas endast de som på basis av förhandsuppgifterna har klarat sig vidare.

Antagningsbeslutet fattas villkorligt för sådana sökande som blivit godkända till magisterstudierna, men vars kandidatexamen eller motsvarande lägre högskoleexamen ännu under ansökningstiden inte varit slutförd.  Dessa sökande ska sända intyg över avlagd kandidatexamen eller annan lämplig lägre högskoleexamen till studietjänsterna före 8.7.2019 kl. 15. I annat fall förklaras det villkorliga urvalsbeslutet för den sökandes del ogiltigt. Det villkorliga beslutet gäller inte sökande som antas på basis av sina studier, sin konstnärliga verksamhet och arbetserfarenhet.

Kompletterande studier kan krävas av en magisterstuderande som antagits till högskolan för att nå nödvändiga färdigheter. Utgångspunkten är en lämplig lägre högskoleexamen och de kompletterande studierna kan uppgå till högst 30 studiepoäng. Den som antagits meddelas om eventuella kompletterande studier som krävs i antagningsbrevet och i samband med att resultaten tillkännages.

 

Språkkrav

För att bli antagen som Konstuniversitetets examensstuderande måste den sökande ha den språkkunskap som krävs för ansökningsmålet. Detta måste bevisas med ett godkänt språkprov eller tidigare studier.

Därutöver bedöms de sökandes språkkunskaper vid urvalsprov till exempel genom skriftliga och praktiska uppgifter samt intervjuer.

Tillräckliga språkkunskaper är i princip ett krav för att vara behörig att söka och säkerställer att den sökande visar bildbarhet och lämplighet för universitetsstudier och har de kommunikativa färdigheterna för att genomföra sina studier.

Sökande ska visa att de har tillräckliga språkkunskaper innan ansökningstiden tar slut (23.1.2019 kl. 15) dock senast 30.1.2019 kl. 15.

Om sökande visar att de har tillräckliga språkkunskaper genom tidigare studier men har ännu inte avlagt examen (t.ex. abiturienter och sökande, vars kandidatexamen inte är avslutad), ska sökande lämna in ett studieintyg av vilket framgår den genomförda utbildningen samt när examen beräknas bli färdig.

Examens- och undervisningsspråket i magisterprogrammet i koreografi är finska och engelska.
Till magisterprogrammet i koreografi kan sökande som studerar på både finska och engelska antas. Om nya sökande som studerar på engelska antas till programmet, sker en del av undervisningen på engelska för hela årskursen.

Den studerande har rätt att i undervisningen använda svenska både muntligt och skriftligt om inte annat anges i undervisningsplanen eller undervisningens natur så kräver. Merparten av gruppundervisningen sker dock på finska och/eller på engelska.

 

Påvisande av språkkunskaper

Att visa kunskaper i finska när man söker till finskspråkiga ansökningsalternativ

Den sökande kan bevisa sina kunskaper i finska på följande sätt:

 • Intyg som visar att den sökande har haft finska som skolutbildningsspråk

(OBS! De som avlagt finländsk studentexamen 1990 eller senare behöver inte lämna in betyg till ansökningstjänsten eftersom uppgifter om studentexamina finns i sökanderegistret.) Även abiturienterna ska lämna in ett studieintyg eller avgångsbetyg från grundskolan i ansökningsskedet.

En sökande som fått sin skolutbildning i Finland kan bevisa sina språkkunskaper i finska eller svenska oberoende av om den sökandes ansökningsmål är finsk- eller svenskspråkigt. Om en sådan sökande har fått sin grundutbildning på ett annat språk än ansökningsmålets (huvudsakliga) undervisningsspråk, ska den sökandes språkkunskaper bedömas separat vid urvalsprovet, t.ex. genom en intervju. 

ELLER

 • Intyg som visar att den sökande har avlagt en högskoleexamen på finska

Examensspråket bör framgå i examensbetyget eller i bilagan till det, i studieutdraget eller i ett annat officiellt dokument som högskolan i fråga producerat. Grundutbildningen måste vara klar inom den utsatta tid som fastställts i antagningsgrunderna för villkorligt antagna studerande angående inlämning av intyg så att utbildningen kan användas som intyg över språkkunskaper.

Den sökande kan påvisa sina språkkunskaper i finska genom högskoleexamen också om hen har gjort ett skriftligt slutarbete för minst en lägre högskoleexamen eller avlagt ett godkänt mognadsprov vid en högskola på finska. Som bevis på språkkunskaper godkänns vid Konstuniversitetet även ett intyg över högskoleexamen med finska som huvudämne eller grund- och ämnesstudier (60 sp / 30 sv) i finska avlagda vid en högskola.

 

Om den sökande inte har haft finska som skolutbildningsspråk eller examensspråk för sin högskoleexamen, kan hen visa sina språkkunskaper på ett av följande sätt:

 • Provet i finska som andra språk (S2) i studentexamen
  o   minst vitsordet magna cum laude approbatur (M)
 • Provet i finska som modersmål som extra prov i studentexamen
  o   minst vitsordet magna cum laude (M)
 • Provet i finska som andra inhemska språk i studentexamen:
  o   minst vitsordet eximia cum laude approbatur (E) i provet enligt lång lärokurs (A-språk)
  o   minst vitsordet laudatur (L) i provet enligt medellång lärokurs (B-språk)
 • IB-examen
  o   godkänt resultat i provet i finska som A-språk
  o   minst vitsordet 5 i provet i finska som B-språk
 • EB-examen
  o   har avlagt finska som L1-språk med godkänt resultat
  o   minst vitsordet 7 i finska som L2-språk
 • RP-examen som avlagts på Tyska skolan i Helsingfors (eller ett motsvarande resultat i DIA-examen)
  o   har avlagt finska som modersmål med godkänt resultat
  o   minst vitsordet 8 i finska som andra språk
 • Utbildningsstyrelsens allmänna språkexamen (YKI) i finska
  o   färdighetsnivå 4 för alla delprov i examen (textförståelse, skriftliga färdigheter, talförståelse och muntliga färdigheter)
 • språkexamen i finska för statsförvaltningen
  o   vitsordet goda kunskaper i alla delområden (muntliga färdigheter, skrivande och språkförståelse)
 • Har avlagt studier i finska som motsvarar den grundläggande utbildningens lärokurs med godkänt resultat vid Distansskolan Kulkuri

 

Att visa kunskaper i engelska när man söker till engelskspråkiga ansökningsalternativ

Den sökande kan bevisa sina kunskaper i engelska på följande sätt:

 • Intyg som visar att den sökande har fått sin skolutbildning på engelska i ett EU/ETA-land, Förenta staterna, Kanada, Storbritannien, Irland, Australien eller Nya Zeeland

ELLER

 • Intyg som visar att den sökande har avlagt en högskoleexamen på engelska i ett EU/ETA-land, Förenta staterna, Kanada, Storbritannien, Irland, Australien eller Nya Zeeland

Examensspråket bör framgå i examensbetyget eller i bilagan till det, i studieutdraget eller i ett annat officiellt dokument som högskolan i fråga producerat. Grundutbildningen måste vara klar inom den utsatta tid som fastställts i antagningsgrunderna för villkorligt antagna studerande angående inlämning av intyg så att utbildningen kan användas som intyg över språkkunskaper.

ELLER

 • Intyg som visar att den sökande har avlagt en högskoleexamen vid ett universitet eller en yrkeshögskola i Finland på finska, svenska eller engelska
  (OBS! Examen som avlagts på finska eller svenska ska i enlighet med förordningen 794/2004 innehålla studier i engelska som främmande språk, vilket bör också framgå i examensbetyget/bilagan.)

Som bevis på språkkunskaper godkänns vid Konstuniversitetet även studier i engelska som främmande språk som hör till en ofullständig finländsk högskoleexamen eller någon annan utbildning förutsatt att studierna har genomförts i enlighet med förordningen. I så fall ska den sökande lämna in ett studieprestationsutdrag till Konstuniversitetet och även en kopia över den ifrågavarande högskolans examensfordringar eller annat intyg av vilket det framgår vilka språkkunskaper som ingår i examensfordringar.

 

Om den sökande inte har haft engelska som skolutbildningsspråk eller avlagt en högskoleexamen på engelska i ett av de ovannämnda länderna, kan hen visa sina språkkunskaper på ett av följande sätt:

 • minst vitsordet magna cum laude approbatur (M) i provet i engelska enligt lång lärokurs (A-språk) i finländsk studentexamen
 • IB-examen:
  o   examen har avlagts på engelska;
  o   har avlagt engelska som A-språk (literature / language and literature / language and performance) med godkänt resultat; eller
  o   minst vitsordet 5 (good) i engelska som B-språk
 • EB-examen:
  o   har avlagt engelska som L1-språk med godkänt resultat; eller
  o   minst vitsordet 7 i engelska som L2- eller L3-språk
 • När det gäller RP-examina bedöms den sökande ha tillräckliga språkkunskaper om hen har
  o   avlagt det skriftliga provet i engelska som A-språk med godkänt resultat
  o   fått minst vitsordet 8 i det muntliga provet i engelska som A-språk (eller ett motsvarande resultat i DIA-examen)
 • Intyg över ett avlagt språktest som godkänns av Konstuniversitetet
  o   TOEFL (IBT = Internet Based Test, PBT = Paper Based Test)
  -  Total Score: 92 (IBT), 580 (PBT)
  o   IELTS (Academic)
  -  Overall Band Score: 6.5
  o   Cambridge English C2 Proficiency (CPE): godkända vitsord A, B, C och Level C1
  o   Cambridge English C1 Advanced (CAE): godkända vitsord A, B, C och Level B2
  o   Cambridge English B2 First (FCE): A, B, och C är godkända vitsord.
  o   Pearson Test of English (Academic)
  -  Total Score: 59

Testresultaten för IELTS, TOEFL och PTE gäller i två år från och med testdatumet. Giltighetstiden för Cambridge examen är inte begränsad.

Sökanden uppmanas lämna ett temporärt språkprovsresultat per e-post till ansökningstjänster så att resultatet anländer innan tidsfristen löper ut. Det kan ta veckor att få de officiella resultaten via post från testorganisationen.
 

 

Läsårsavgift till engelskspråkig utbildning

Konstuniversitetet tar ut en läsårsavgift på 5000 euro av studerande som kommer från länder utanför EU- och EES-området och studerar inom grundexamensutbildningen på ett främmande språk. Avgiften förblir oförändrad för studeranden i fråga under den tid som examensstudierätten gäller.

I urvalet 2019 på Konstuniversitetets Teaterhögskola kommer terminsavgifter att gälla dem som söker till en engelskspråkig utbildning;

 • Master’s Degree Programme in Live Art and Performance Studies
 • Master’s Degree Programme in Choreography (Magisterprogrammet i koreografi)
 • Master’s Degree Programme in Dance Performance (Magisterprogrammet i konstnärlig framställning i dans)

Avgift tas inte ut av medborgare i stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller av personer som jämställs med medborgare i Europeiska unionen med stöd av ett avtal som Europeiska unionen och dess medlemsstater har ingått med en annan avtalspart, eller av sådana personers familjemedlemmar. Avgift tas inte heller ut av personer som har i utlänningslagen avsett EU-blåkort, kontinuerligt eller permanent uppehållstillstånd eller EU-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta, eller av sådana personers familjemedlemmar.

I fråga om begreppet familjemedlem tillämpas definitionen i utlänningslagen.

 

Befrielse från läsårsavgifter

Man är befriad från att betala läsårssavgifterna om man har något av dokumenten nedan:

 • Pass eller identitetskort som visar medborgarskap i EU/EES/Schweiz
 • EU-blåkort i Finland
 • Kontinuerligt uppehållstillstånd i Finland, tillståndstyp A
 • Uppehållstillståndkort som EU medborgares familjemedlem i Finland
 • Permanent uppehållstillstånd i Finland, tillståndstyp P
 • EU-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta tredjelandsmedborgare med permanent uppehållstillstånd i Finland, tillståndstyp P-EU

Tillfälliga uppehållstillstånd och pass ska vara giltiga åtminstone fram till att den studerande har inlett sina studier.

Den sökande som är betalningsskyldig på grund av sin nationalitet ska meddela på ansökningsblanketten i Studieinfo om det finns grund för befrielse från att betala avgiften på basis av ovannämnda kriterier. Sökanden ifråga ska inom ansökningstiden lämna in de nödvändiga dokumenten som berättigar till befrielse från betalningsskyldigheten.

Om den sökandes situation gällande betalningsskyldigheten förändras efter ansökningstidens utgång, ska den sökande kontakta ansökningsservicen omedelbart.

 

Betalningslättnader för läsårsavgiften

Konstuniversitetet har infört ett stipendiesystem i form av betalningslättnader för läsårsavgiften till stöd för dem som ska betala läsårsavgiften. Systemet syftar till att stödja studentrekryteringen och erbjuda ekonomiskt stöd till dem som behöver det. De sökande ska beakta att universitetet inte beviljar stipendier för levnadskostnader.

Den betalningsskyldiga sökande ska också ange på ansökningsblanketten om de vill ansöka om Konstuniversitetets stipendium för att betala läsårsavgiften om de blir antagna. Man ansöker om stipendium genom en separat ansökan. Stipendierna beviljas för ett läsår i taget på basis av studerandes ansökningar. Storleken på stipendiet är 2500 eller 5000 euro.  Alla nya betalningsskyldiga examensstuderande som har ansökt om stipendiet beviljas ett stipendium på 2 500 euro (50 %) för det första studieåret.

Om stipendiet beviljas, meddelas detta personligen i samband med publiceringen av urvalsresultaten. Den studerande som är betalningsskyldig har möjligheten att ansöka om stipendier under den tid som inte överskrider den målsatta tiden för examen (t.ex. inom magisterprogrammen 2 år). Besluten om stipendier fattas årligen.

Läsårsavgiften måste betalas i samband med mottagandet av studieplats senast den 8 juli 2019  kl. 15. Den sökandes ansökningsprocess för uppehållstillstånd kan påbörjas först efter universitetet har tagit emot läsårsavgiften. Konstuniversitetet rekommenderar att läsårsavgiften betalas så snart som möjligt efter att den studerande fått information om antagningsresultatet. Att man har betalat läsårsavgiften är en förutsättning för närvaroanmälan och genomförande av studier.

 

Bedömningskriterier

I förhandsuppgifterna och urvalsproven fästs uppmärksamhet vid den sökandes

 • praktiska och teoretiska färdigheter som dansare  
 • förståelse för hur uppgifterna ska avgränsas och artikuleras kreativt
 • förmåga att reflektera över konstnärlig verksamhet
 • förmåga till kreativitet och helhetsuttryck
 • samarbetsförmåga och växelverkan
 • motivation och engagemang
 • lämplighet för området och för högskolestudier

 

 

Förhandsuppgifter (skede 1)

Förhandsuppgifterna varken förklaras eller preciseras.

Förhandsuppgifterna kan göras på finska, engelska eller på svenska.

 1. Uppgift
  Läs kapitel 10, The extreme exercise of saying ‘we’ - On Vera Mantero’s Until the moment when God is destroyed by the extreme exercise of beauty i Jeroen Peeters bok Through the Back – Situating Vision between Moving Bodies (s. 213–233, Kinesis 05, Teaterhögskolan 2014). Skriv en essä där du för en dialog med texten och lyfter fram teman och frågor som du just nu upplever vara de viktigaste i din egen dans och ditt arbete som dansare.
  Essäns längd ska vara 2-4 ark (A4) text skriven på dator (med radavstånd 2).

  Texten hittar du här: The extreme exercise of saying ‘we’ - On Vera Mantero’s Until the moment when God is destroyed by the extreme exercise of beauty (PDF)

  En del av sökanden kan gallras bort på basis av förhandsuppgiften. Förhandsuppgiften bedöms också med övriga urvalsprovsuppgifter i den slutliga bedömningen.
   

 2. Uppgift 
  Gör en portfolio över ditt eget konstnärliga arbete. Portfolion kan innehålla text, video, bilder. Portfolion, eller en länk till den, ska levereras samtidigt som ansökan.

 

Uppgift/ Skede 2
Den sökande ska förbereda sig på att framföra ett själv koreograferat solo eller en improvisation (ca 5 minuter).

 

Urvalsproven

Urvalsproven ordnas i Teaterhögskolans lokaler på Aspnäsgatan 6, Helsingfors.

Urvalsprovet till magisterprogrammet består av flera skeden. De sökande gallras i varje skede av urvalsprovet. Det är också möjligt att det utförs en mellangallring i de olika skedena. Tilläggsuppgifter som kräver förberedelser kan ges under urvalsproven.

De individuella uppgifterna i urvalsproven kan genomföras antingen på svenska, på finska eller på engelska, gruppuppgifterna endast på finska eller på engelska. Uppgifternas skriftliga delar kan göras på finska, svenska eller engelska.

I urvalsprovet finns styrda uppgifter i nutida dans samt improvisationsuppgifter. Från dessa går man vidare till fördjupade uppgifter inom nutida dans samt uppgifter som mäter den sökandes personliga scenframställning.

Ansökningstiden är 9.1 – 23.1.2019.

 

Skede 1:

► Fyll i ansökningsblanketten senast 23.1.2019 kl. 15.

Leverera förhandsuppgifter före 30.1.2019 kl. 15.

Leverera betyg och språkintyg före 30.1.2019 kl. 15.

Sökandena underrättas per e-post om besluten om behörighet senast under vecka 9-10. De som klarat sig vidare på basis av förhandsuppgiften får en kallelse till urvalsprovets andra skede per e-post senast vecka 17. Även de som på basis av förhandsuppgiften inte klarat sig vidare meddelas om detta via e-post.

 

Skede 2: 13 – 15.5.2019 (16.5 är en reservdag, som används vid behov)  

Resultaten av antagningen av studerande (urvalsförslag) delges 6.6.2019.

Angivna tider för urvalsproven ändras inte.

 

 

SÅ HÄR SÖKER DU

 

1) Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten under ansökningstiden 9.1 - 23.1.2019 senast kl. 15 i Studieinfo-portalen.

Magisterprogrammet i konstnärlig framställning i dans hittar du på Studieinfo.fi under
Magisterantagning, konstnärlig framställning i dans, magister i danskonst (2 år)

När du har skickat blanketten får du en bekräftelse per e-post. I bekräftelsen står ditt ansökningsnummer och det ska du uppge när du skickar in dina bilagor.

 

2) Leverera förhandsuppgifterna och bilagorna senast 30.1.2019 kl. 15 i Embark platformen.
Denna webbapplikation är på engelska.

Leverera via Embark platformen:

 • Förhandsuppgifterna
 • Din meritförteckning, CV (dina avlagda studier, konstnärlig verksamhet och arbetserfarenhet)
 • Examensbetyg
 • Diploma Supplement, om DS används vid den utländska högskolan eller redogörelse för omfattningen av de utländska studierna i ECTS-systemet och bedömningen på en skala med 5 steg, om Diploma Supplement saknas
 • Studieprestationsutdrag över studier som du vill att ska beaktas i antagningen (studieprestationsutdrag i original eller en kopia av det, t.ex. studieprestationsutdrag som hänför sig till avlagd examen)
 • Vid behov de övriga intyg, om du ansöker på basis av kunskaper och färdigheter införskaffade genom studier, konstnärlig verksamhet och arbetserfarenhet
 • Vid behov intyg över dina kunskaper i undervisnings/examensspråket, såvida det inte kan bestyrkas genom slutförd högskoleutbildning

Instruktioner för inlämning av material via Embark platformen.

 

Den sökande bär ansvaret för försändelsen av ansökningen (ansökningsblanketten, förhandsuppgifterna, bilagorna). Leverera ansökningsblanketten, förhandsuppgifterna och bilagorna i god tid innan ansökningstiden går ut. Det kan till och med ta flera timmar för stora filer att laddas upp ifall systemet är belastat.

Försenade ansökningsblanketter och förhandsuppgifter beaktas inte. Ansökningar där förhandsuppgiften/ förhandsuppgifterna saknas behandlas inte heller. Förhandsuppgifter som sänts via e-post eller som e-postbilaga beaktas inte.

Ansökningsblanketten, förhandsuppgifterna och bilagorna skickas inte tillbaka till den sökande.