Villkor för motfinansieringskampanjen

Insamlingen av privat kapital som beaktas i statens motfinansieringskampanj sker under perioden 15.6.2020–30.6.2022.

Donationer som berättigar till statlig motfinansiering ska ha gjorts som ett allmänt stöd till universitetets verksamhet, utan villkor som begränsar användningen av donationen.

Donatorn kan inte genom sin gåva binda användningen av universitetets andra medel. Enbart donationer som sker utan krav på motprestation berättigar till statlig motfinansiering. Donationer i form av aktier, fastigheter eller andra föremål berättigar inte till statlig motfinansiering. Testamentsgåvor berättigar inte till statlig motfinansiering.

Inte heller följande berättigar till statlig motfinansiering:

  • Donationer från företag som ingår i universitetskoncernen, universitetets egna fonder eller stiftelser som är anslutna till universitetet, till exempel stödstiftelser.
  • Donationer från statsägda bolag som har hand om specialuppgifter. Ett undantag från detta är donationer från kommersiella statsägda företag, som behandlas som donationer som berättigar till statlig motfinansiering.
  • Donationer från samfund och stiftelser som av tradition uteslutande stött ett enskilt universitet. 
  • Donationer från kommuner och bolag som direkt eller indirekt ägs av kommuner eller donationer som kommer via affärsverk.
  • Donationer från samfund som till största delen finansieras med offentliga medel (t.ex. yrkeshögskolor) eller offentligrättsliga samfund med beskattningsrätt (t.ex. församlingar). Ett undantag från detta är donationer från studentkårer och nationer samt bolag som ägs av dessa samt från handelskamrar som inte är offentligt finansierade samfund, som alla behandlas som donationer som berättigar till statlig motfinansiering.

Huruvida en donation berättigar till motfinansiering avgörs av statsrådet. Universiteten kapitaliseras med 2,5 gånger det belopp de har samlat in i enskilt kapital, dock högst med 67 miljoner euro. Den statliga motfinansieringen riktas till universiteten i förhållande till det enskilda kapital de samlat in, dock så att det belopp som ett enskilt universitet beviljas i motfinansiering inte överstiger 11 miljoner euro. Om universiteten inte lyckas samla in totalt 26,8 miljoner euro i donationer som berättigar till statlig motfinansiering eller om en del av medlen inte delas ut på grund av gränsbeloppet för motfinansiering, fördelas det kvarvarande kapitalet mellan universiteten enligt kriterierna för forskningens genomslagskraft.

Universitetet ska fondera de donationer som kommer in under kampanjen och enligt principerna för penninginsamling använda dem till stöd för forskning och utbildning.