Sibelius-Akademins urvalsguide, vår 2020

Den här urvalsguiden är utdaterad. Den nya urvalsguiden publiceras senast i börjanav november.

Gemensamma urvalskrav

Risken för coronavirussmitta och Finlands övergång till undantagstillstånd har en inverkan på dekanens beslut om urvalsgrunder (28.19.2019), och Sibelius-Akademin måste avvika från och göra ändringar i urvalsgrunderna och urvalsprocessen medan urvalet är i gång.

Urvalsprocessens utgångsläge i vår 2020

Sibelius-Akademin ordnade enligt dekanens beslut om urvalsgrunder i grundexamensutbildning (28.10.2019):

 • Ansökningsskedet angående intagning av studerande i Studieinfo-systemet;
 • Kontrollering och fastställande av sökandenas behörighet; samt
 • Bedömning av förhandsuppgifterna angående utbildningsprogrammens urvalsgrunder.

Dekanens beslut om urvalsgrunderna 28.10.2019 följs också vid följande delar:

Återkoppling på urvalsprovet, rättelseyrkande, mottagande av studieplats, läsårsavgift, betalningslättnader för läsårsavgiften, att börja studera.

Organisering av urvalsproven enligt nya urvalsgrunder

Urvalsproven ordnas på distans och/eller som inspelningar (t.ex. videointervjuer eller genom elektroniska distansuppgifter). De sökande som konstaterats som behöriga och villkorligt behöriga kan kallas till urvalsprovet i urvalet som är på gång.

Urvalsprovens tidtabell är enligt följande:

Sökandena kallas till urvalsprovet senast på fredagen 17.4.2020 per e-post som innebär:

 • Utbildningens urvalsgrunder på det språk som sökandet anmält som sitt studiespråk;
 • Anvisningar för inspelning av prestationer, elektroniska distansuppgifter och provprestationer som utförs på distans;
 • Anvisningar till att skapa material enligt urvalsgrunder i Studieinfo-systemet; samt
 • Övriga tidtabeller och anvisningar angående urvalsprovet.

Sökandena kvitterar att de har mottagit kallelsen till urvalsprovet.

Ladda upp materialet i enlighet med urvalsgrunderna i Studieinfo.

Leverera ett bildförsett identitetsbevis via Studieinfo enligt anvisningarna. Urvalsnämnden konstaterar sökandets identitet också i samband med distansprovet genom att be sökandet att visa identitetsbevis.

Att visa kunskaper i engelska vid urvalet

Studier vid Sibelius-Akademin förutsätter tillräckliga kunskaper i finska, svenska och/eller engelska. Enligt Sibelius-Akademins urvalsgrunder sökande skulle bevisa sina språkkunskaper före ansökningstiden gick ut 22.1.2020 kl. 15. Enligt detta beslut hade sökandena möjlighet att bevisa sina kunskaper i engelska genom att ta del i Konstuniversitetets engelska test som hade planerats i samband med urvalsprovet.

Sökandena som hade anmält sig i engelska testen har möjlighet att intyga sina språkkunskaper enligt processen nedan eftersom Konstuniversitetets engelska test inte ordnas på våren 2020. Även de sökande som i ansökningsskedet hade meddelat att de skickar ett intyg av sina kunskaper i engelska senast 10.7.2020 kan ta del i engelska testen på grund av undantagsförhållandena orsakade av coronaviruset.

Språkkunskapen testas i två skeden:

1) Intervju

Sökandes kommunikation med undervisningsspråket testas kort i talsituation vid intervjun.

Bedömning: godkänd – underkänd. Sökandet kan inte bli vald om hen blir underkänd i bedömningen vid intervjun.

2) Språktest som utförs i början av studierna

Studerandet som intagits i Sibelius-Akademin tar i början av studierna del i en engelskatest där studerandes nödvändiga språkkunskap bedöms. Om studerandet inte blir godkänd ska studerandet under sitt första studieår delta i språkstudier i enlighet med sin språknivå.

Bedömning av prestationer i urvalsprovet

Ditt urvalsprov och delproven bedöms med poäng. Du kan inte antas som studerande om något av de obligatoriska delprov som definieras i urvalskriterierna saknas eller underkänns.

I de skriftliga proven får du poäng för dina svar. I andra prov bedömer urvalsnämnden dina färdigheter, kunskaper, förmågor och din förmåga att tillgodogöra dig utbildning utifrån de ansökningsobjektspecifika urvalskriterierna.

När det gäller förmågan att tillgodogöra dig utbildning bedöms din förmåga att klara av studierna som leder till examen inom den studietid som anges som riktlinje i förordningen om universitetsexamina (kandidat 3 år, magister 2,5 år).

Tillkännagivande av urvalsresultaten

Urvalsresultaten publiceras 3.6.2020 kl. 9. Resultaten från urvalsproven kan ses vid Sibelius-Akademins verksamhetsställen i Helsingfors (Nervandersgatan 13) och Kuopio. Beslutet offentliggörs även på Konstuniversitetets webbsida med namnen på de personer som har gett sitt tillstånd till att namnet läggs ut på internet.

Till antagna och de som står på reservplats skickas information om resultatet av urvalsprovet per e-post.

Efter de som har antagits till utbildningen kan den eller de bästa sökandena placeras på en reservlista för att kunna köa till en studieplats som eventuellt blir ledig senare. Reservplatserna tilldelas per ansökningsalternativ eller kö om ansökningsalternativet har flera köer. Den som är på reservplats kan bli antagen bara om någon som har blivit antagen till ansökningsalternativet i fråga (och kön i fråga) beslutar att inte ta emot den erbjudna studieplatsen eller om någon som har blivit villkorligt antagen inte lämnar in de obligatoriska dokumenten inom utsatt tid.

Alla ansökningsalternativ antar inte nödvändigtvis nya studerande.

Fusk i urvalsprovet

Enligt 19 § i Konstuniversitetets utbildningsstadga kan akademins dekan dra in en beviljad studierätt om det framkommer att den sökande i sin ansökan har gett felaktig information som kan ha påverkat resultatet av antagningen (50 § i förvaltningslagen 434/2004).

Enligt 46 § i utbildningsstadgan underkänns ett urvalsprov om den studerande konstaterats ha fuskat under prestationen. Bedömaren eller bedömarna av studieprestationen eller urvalsprovet beslutar om underkännande av prestationen efter att ha hört den studerande.

Dirigering

Utbildningsprogrammet har tre huvudämnen: orkesterledning, blåsorkesterledning samt körledning. I blåsorkesterledningen ingår två alternativ: allmänt alternativ samt militärkapellmästarutbildning. 

Orkesterledning (5,5-åriga och 2,5-åriga utbildningen)

Se urvalskriterierna i den finsk- eller engelskspråkiga urvalsguiden (byt sidans språk till finska eller engelska).

Blåsorkesterledning, allmänt alternativ (5,5-åriga och 2,5-åriga utbildningen)

Sökanden till den 5,5-åriga och den 2,5-åriga utbildningen bedöms i separata urvalsgrupper.

URVALSPROVET

Urvalsprovet består av flera delar. Alla de sökande som blivit godkända i förkvalificeringen och kallade till urvalet deltar i provet som innebär följande moment:

1) Urvalsvideo

Vid urvalsprovet bedöms din förhandsuppgift (prov på dirigering) som du levererat tidigare. Därutöver rekommenderas det att du levererar nytt eller tidigare inspelat extramaterial (min. 10 minuter) där du arbetar med en orkester (övning, blåsorkester eller annan ensemble passar). Videomaterialet får vara högst 12 månader gammalt.

I tillägg till det skall du leverera ett 5 minuter långt videoprov där du spelar ditt huvudinstrument, inspelat för detta urvalsprov. Den valfria kompositionen skall ge urvalsnämnden en tydlig uppfattning om din tekniska och konstnärliga kunskap. Kompositionen kan spelas utan ackompanjemang. Dina armar och ditt ansikte skall synas på videon hela tiden. Videon skall inspelas som ett oavbrutet avsnitt.

Leverera videomaterialet via Studieinfo-systemet enligt särskilda anvisningar senast 30.4.2020 kl. 15.

2) Gehörs- och teoriprov (20 min / sökande)

Urvalsprovet innebär uppgifter i prima vista-sång, partituranalys och gehör. Förhandsmaterialet skickas åt dig två dygn före provet.

3) Intervju

Du intervjuas på distans. Du skall lära dig en komposition som skickas åt dig en vecka före intervjun.

Nämnden kan ställa frågor om interpretation, stil, harmonisering och ledningsteknik angående den angivna kompositionen. Nämnden begär dig att läsa och spela partituren på piano (en eller två rader åt gången). Om du inte har tillgång till en piano kan du sjunga och analysera partituren till nämnden.

Urvalsnämnden bedömer din lämplighet till blåsorksterlednings utbildningsprogram på grund av intervjun.

Vid intervjun testas också dina engelska kunskaper om du i ansökningsskedet har anmält dig i Konstuniversitetets test i engelska eller om du har meddelat att du skickar ett intyg av dina kunskaper i engelska före 10.7.2020 men p.g.a. undantagsförhållanden inte kan leverera det.

BEDÖMNINGSGRUNDER

Av dig förutsätts mångsidiga solistiska och teoretiska färdigheter samt erfarenhet av ensemblespel.

I urvalsprovet bedöms dina tekniska och musikaliska färdigheter samt din förmåga att tillgodogöra dig utbildning i förhållande till kraven för utbildningsprogrammet. Nämnden bedömer din musikaliska gestaltningsförmåga och ditt uttryck, din förmåga att tillägna dig nya saker, din stilistiska fantasi samt hur du hanterar ensemblen som du dirigerar. Din utvecklingspotential bedöms både konstnärligt och dirigeringsmässigt. För att kunna bedöma din förmåga att tillgodogöra dig utbildning bedömer nämnden din förmåga att inom utsatt studietid högklassigt ta till dig en tillräckligt bred repertoar och kunskaper i enlighet med examenskraven.

Det slutgiltiga poängtalet för urvalsprovet utgörs av poängsumman från alla delprov.

Militärkapellmästarutbildning

Urvalsprovet för sökande till militärkapellmästarutbildningen är detsamma som för sökande till det allmänna alternativet inom blåsorkesterledning. Ytterligare skall du bli antagen som studerande vid Militärmusikskolan.

Körledning (5,5-åriga och 2,5-åriga utbildningen)

Se urvalskriterierna i den finsk- eller engelskspråkiga urvalsguiden (byt sidans språk till finska eller engelska).

Folkmusik

5,5-åriga och 2,5-åriga utbildningen

URVALSPROVET

Varje skede av urvalsprovet kan innehålla flera delprov. Alla delar av provet är obligatoriska.

Den centrala delen i spel- och sångprovet är det program som framförs på huvudinstrumentet. Det bör bevisa behärskning av instrumentet eller sång samt förtrogenhet med folkmusikens framförandesätt. Repertoaren kan bestå av traditionell, ny samt självkomponerad folkmusik och improvisation. Helheten måste innehålla ett moment där din förtrogenhet med den traditionella finska folkmusiken framgår.

Musiken bör framföras utan noter och utan ackompanjatör. Basister och slagverkare kan i en del av programmet använda sig av en assisterande musiker.

FÖRSTA OMGÅNGEN

Första omgången av urvalsprovet består av följande delprov: spel- och sångprov samt motivationsessä.

Spel- och sångprov

En videoinspelning ersätter urvalsprovet. Du ansvarar själv för producering av videoinspelningen.

Du ska utföra en högst 15 minuter lång programhelhet med ditt huvudinstrument. Förutom ett inslag på huvudinstrumentet är det möjligt att i framförandet inrymma ett prov på biinstrument och sång.

Till slut skall du muntligt beskriva din vision om hurdan du vill vara som professionell folkmusikutövare efter examen och hur du kunde utveckla och föra folkmusikfältet framåt. Inlägget ska vara högst 5 minuter.

Framförandet och inlägget levereras som en videoinspelning via Studieinfo-systemet enligt särskilda anvisningar senast 13.5.2020 kl. 15.  Om videon är större än den tillåtna 1 GB kan du i stället för en oavbruten video dela den i kortare delar.

Motivationsessä

Du ska skicka en motivationsessä till nämnden på högst tre (3) sidor som du kan rubricera som du vill. Essän ska innehålla följande information:

 • Din egen musikaliska bakgrund, utbildning och förhållande till folkmusik
 • Eventuell erfarenhet av musicerande i en grupp eller övrig musikalisk kommunikation
 • Din övriga verksamhet inom folkmusik (t.ex. undervisning, forskning, organisering, organisationsverksamhet eller övrig samhällelig verksamhet)
 • Anledningen till att du vill studera folkmusik vid Sibelius-Akademin

Motivationsessän levereras via Studieinfo-systemet enligt särskilda anvisningar senast 13.5.2020 kl. 15.

Till den andra omgången väljer nämnden högst 15 sökande utifrån poängen från den första omgången.

ANDRA OMGÅNGEN

Urvalsprovets andra omgång utförs på distans.

Du ska utföra en högst 15 minuter lång programhelhet med ditt huvudinstrument. Förutom ett inslag på huvudinstrumentet ska helheten innehålla ett sångprov och om huvudinstrumentet är sång, ett spelprov. Det är också möjligt att inrymma andra inslag på biinstrument i helheten. Programmet i andra omgången skall vara annat än i första omgången. Nämnden intervjuar dig i samband med provet.

De som utvalts till andra omgången deltar också i ett särskilt prov där man utvärderar den musikaliska gestaltningsförmågan, förmågan att skilja olika toner, tonminnet och färdigheter inom musikteori. Provet innebär en notskrivningsuppgift, en prima vista-uppgift samt rytmisk-melodiska avspelningsuppgifter. Provet omfattar även inlärning av melodier på gehör med ditt huvudinstrument.

I andra omgången av spel- och sångprovet bedömer urvalsnämnden de sökande på så sätt att poängen baserar sig på den sökandes alla delprestationer, m.a.o. provet i första omgången beaktas också. Poängtalet för andra omgången förblir spel- och sångprovets slutgiltiga poäng.

I andra omgången testas ditt engelska genom en intervju om du i ansökningsskedet har anmält dig i Konstuniversitetets test i engelska eller om du har meddelat att du skickar ett intyg av dina kunskaper i engelska före 10.7.2020 men p.g.a. undantagsförhållanden inte kan leverera det.

BEDÖMNINGSGRUNDER

Urvalet baseras på urvalsnämndens bedömning av din talang, kunskaper och färdigheter som musiker samt förmåga att tillgodogöra dig utbildning inom branschen. I urvalsprovet bedöms dina tekniska färdigheter och ditt uttryck, din gestaltningsfärdighet samt din kännedom om folkmusik.

Delproven i urvalsprovet påverkar de sökandes slutgiltiga poäng enligt följande:

 • Spel- och sångprov 80 %
 • Särskilt prov 10 %
 • Motivationsessä 5 %
 • Inlägg och intervju 5 %

Global Music

UTBILDNINGEN ÄR ENGELSKSPRÅKIG.

Se urvalskriterierna i den engelskspråkiga urvalsguiden (byt sidans språk till engelska).

Instrumentstudier i klassisk musik

Studerandena antas enligt sina huvudinstrument. Urvalsprovet innebär ett prov i huvudinstrumentet.

Sökandena som godkänts i urvalsprovet deltar i ett nivåprov i gestaltning av musik under startperioden för nya studerande i augusti.

Tidig musik

Alla instrument vid tidig musik (5,5-åriga och 2,5-åriga utbildningen)

En videoinspelning ersätter urvalsprovet. Leverera din videoinspelning via Studieinfo-systemet enligt särskilda anvisningar senast 13.5.2020 kl. 15. Du ansvarar själv för producering av videoinspelningen. Urvalsprovet innebär också en videointervju på distans samt en prima vista-uppgift.

Program för urvalsvideon:  

 • En obligatorisk uppgift (skickas åt sökandet ca. två veckor före inlämningen av videon)
 • Två valfria kompositioner från olika tidsperioder, varav åtminstone den andra är en oackompanjerad solokomposition (varaktighet sammanlagt max. 12 minuter)
 • Cembalister och lutspelare får också en continuo-uppgift som kan spelas in på video utan melodi (skickas åt sökandet ca. två veckor före inlämningen av videon)

Kompositionerna behöver inte spelas utantill. Programmet ska framföras på periodinstrument.

Kompositionerna med ackompanjemang spelas med ackompanjemang om möjligt. Ackompanjemangsinstrumentet kan vara cembalo/knäppinstrument/cello/gamba. Om det inte är möjligt att använda ackompanjemang spelas kompositionerna utan ackompanjemang.

Nämnden kan enligt sitt omdöme ge sökandet även en prima vista-speluppgift i samband med intervjun som ordnas på distans. Vid intervjun testas också dina engelska kunskaper om du i ansökningsskedet har anmält dig i Konstuniversitetets test i engelska eller om du har meddelat att du skickar ett intyg av dina kunskaper i engelska före 10.7.2020 men p.g.a. undantagsförhållanden inte kan leverera det.

BEDÖMNINGSGRUNDER

Förutom bedömning av förmågan att tillgodogöra sig utbildning bedömer man i urvalsprovet dina konstnärliga meriter och särprägel samt kännedom om uppförandepraxis under olika tidsperioder och stilmedvetenhet, strukturering och frasering samt teknisk kvalitet (klang, tonrenhet, motoriska förmågor) inom de ramar som videon tillåter. Vid studier i ämnesgruppen för tidig musik betonas även sammusicering, forskning samt seminariearbete.

Urvalsnämnden bedömer de sökande enligt en poängskala 0–25.

Piano, fortepiano, pianokammarmusik och lied, ackordeon, gitarr, kantele

Piano (5,5-åriga och 2,5-åriga utbildningen)

URVALSPROVET

En videoinspelning ersätter urvalsprovet. Du ansvarar själv för producering av videoinspelningen.

Provet i huvudinstrumentet genomförs i två omgångar. Du skall leverera urvalsvideon både för den första omgången och den andra omgången på samma gång vid Studieinfo-systemet enligt särskilda anvisningar senast 13.5.2020 kl. 15.

Program för den första urvalsvideon:  

 • En snabb och en långsam sats ur en wienklassisk sonat (inklusive Schuberts sonater)
 • En etyd av Chopin (förutom op. 10 nr 3 och 6, op. 25 nr 7 samt op. posth. f-moll och Ass-dur)
 • En obligatorisk komposition (skickas tillsammans med kallelsen till urvalsprovet)

Nämnden väljer en del av sökande till andra omgången på bas av poängen från första omgången. Du informeras per e-post om du blir godkänd till andra omgången.

Program för den andra urvalsvideon:

 • Något preludium och fuga av J.S. Bach
 • En etyd i snabbt tempo (inte samma verk som i första omgången)
 • Ett program av fritt val (ca. 5-10 minuter), som kan ingå som en del i ett större verk

Förutom den obligatoriska kompositionen spelas kompositionerna utantill. Verken ska vara solostycken. Kompositionerna spelas utan ackompanjemang.

Du ska synas helt på bilden.

I andra omgången testas ditt engelska genom en intervju om du i ansökningsskedet har anmält dig i Konstuniversitetets test i engelska eller om du har meddelat att du skickar ett intyg av dina kunskaper i engelska före 10.7.2020 men p.g.a. undantagsförhållanden inte kan leverera det.

BEDÖMNINGSGRUNDER

I urvalsprovet bedöms ditt behärskande av instrument, din musikaliska gestaltningsförmåga och ditt uttryck, din förmåga att tillägna dig nya saker och din stilistiska fantasi. Nämnden bedömer din konstnärliga och spelskickliga utvecklingspotential. För att kunna bedöma din förmåga att tillgodogöra dig utbildning bedömer nämnden din förmåga att inom utsatt studietid högklassigt ta till dig en tillräckligt bred repertoar och kunskaper i enlighet med examenskraven.

Urvalsnämnden bedömer de sökande i andra skedet enligt en poängskala 0-25. Poängen baserar sig på nämndens uppfattning om den sökandes alla prestationer, d.v.s. poängen för provet i huvudinstrumentet i första omgången beaktas också. Dessa poäng blir dina slutliga poäng för provet i huvudinstrumentet.

Fortepiano (2,5-åriga utbildningen)

Se urvalskriterierna i den engelskspråkiga urvalsguiden (byt sidans språk till engelska).

Pianokammarmusik och lied (2,5-åriga utbildningen)

Se urvalskriterierna i den finsk- eller engelskspråkiga urvalsguiden (byt sidans språk till finska eller engelska).

Ackordeon (5,5-åriga utbildningen)

Se urvalskriterierna i den finsk- eller engelskspråkiga urvalsguiden (byt sidans språk till finska eller engelska).

Ackordeon (2,5-åriga utbildningen)

Se urvalskriterierna i den engelskspråkiga urvalsguiden (byt sidans språk till engelska).

Gitarr (5,5-åriga utbildningen)

URVALSPROVET

Första omgången

En videoinspelning ersätter urvalsprovet. Du ansvarar själv för producering av videoinspelningen. Leverera din videoinspelning via Studieinfo-systemet enligt särskilda anvisningar senast 13.5.2020 kl. 15.

Program för urvalsvideon:

 • En etyd ur följande samlingar:
  • Villa-Lobos: Douze études
  • Brouwer: Etudes simples (13–20)
  • Sor: Etyder op. 6 (6, 11 eller 12) och op. 29 (1, 2, 5 eller 10)
  • Coste: Etyder op. 38 (5–25)
  • Carcassi: Etyder op. 60 (20–25)
  • Regondi: 10 Etyder
 • En obligatorisk komposition (skickas tillsammans med kallelsen till urvalsprovet)
 • En valfri komposition eller en eller flera delar av en mer omfattande komposition, längd ca 10 minuter.

Alla kompositioner framförs utantill, inklusive den obligatoriska kompositionen. Alla verken ska vara solostycken. Kompositionerna spelas utan ackompanjemang.

Du skall synas helt på bilden.

Andra omgången

Nämnden väljer en del av sökande till den andra omgången utifrån poängen från den första omgången. Du informeras per e-post om du har blivit godkänd till andra omgången.

I andra omgången testas ditt engelska genom en intervju om du i ansökningsskedet har anmält dig i Konstuniversitetets test i engelska eller om du har meddelat att du skickar ett intyg av dina kunskaper i engelska före 10.7.2020 men p.g.a. undantagsförhållanden inte kan leverera det.

BEDÖMNINGSGRUNDER

I urvalsprovets första omgången bedöms ditt behärskande av instrument, din musikaliska gestaltningsförmåga och ditt uttryck, din förmåga att tillägna dig nya saker och din stilistiska fantasi. Nämnden bedömer din konstnärliga och spelskickliga utvecklingspotential. För att kunna bedöma din förmåga att tillgodogöra dig utbildning bedömer nämnden din förmåga att inom utsatt studietid högklassigt ta till dig en tillräckligt bred repertoar och kunskaper i enlighet med examenskraven.

Urvalsnämnden bedömer de sökande enligt en poängskala 0–25.

Gitarr (2,5-åriga utbildningen)

Se urvalskriterierna i den finsk- eller engelskspråkiga urvalsguiden (byt sidans språk till finska eller engelska).

Blåsinstrument, slagverk, harpa

Träblåsinstrument – flöjt, oboe, klarinett, fagott eller saxofon (5,5-åriga utbildningen)

URVALSPROVET

Första omgången

En videoinspelning ersätter urvalsprovet. Du ansvarar själv för producering av videoinspelningen. Leverera din videoinspelning via Studieinfo-systemet enligt särskilda anvisningar senast 13.5.2020 kl. 15.

Urvalsprovets program (på video):

 • En obligatorisk komposition (efter ditt huvudinstrument):
  • Flöjt – Theodor Verhey: Konsert i d-moll op. 43 (spelas i sin helhet)
  • Oboe – Benjamin Britten: Sex metamorfoser, satserna 1.–3.
  • Klarinett – Carl Stamitz: Klarinettkonsert no. 3 B-dur, satserna 1. ja 2.
  • Fagott – Olivio di Domenico: Sonatina (utg. Alphonse Leduc, man kan vid behov skicka efter notmaterialet per e-post på adressen siba.ansokan@uniarts.fi)
  • Saxofon – André Jolivet: Fantaisie-Impromptu (utg. Alphonse Leduc)

Kompositionerna med ackompanjemang spelas med ackompanjemang om möjligt.  Ackompanjemangsinstrumentet är piano. Om det inte är möjligt att använda ackompanjemang spelas kompositionerna utan ackompanjemang.

 • Ett valfritt program på högst 10 minuter. Programmet kan bestå av en eller flera kompositioner eller satser. Kompositionerna med ackompanjemang spelas med en pianist. Programmet kan även bestå endast av en eller flera solokompositioner.

Kompositionerna behöver inte spelas utantill.

Spela på videon så att ditt ansikte och dina armar syns hela tiden. Du skall synas på rutan från huvudet till knän. Även munstycket skall synas på rutan.

Andra omgången

Urvalsnämnden bedömer sökandenas inspelningar och väljer på grund av prestationerna en del av sökande till andra omgången. Du informeras per e-post om du har blivit vald till andra omgången.

I andra omgången testas ditt engelska genom en intervju om du i ansökningsskedet har anmält dig i Konstuniversitetets test i engelska eller om du har meddelat att du skickar ett intyg av dina kunskaper i engelska före 10.7.2020 men p.g.a. undantagsförhållanden inte kan leverera det.

BEDÖMNINGSGRUNDER

I urvalsprovet bedöms din konstnärliga utvecklingsförmåga, dina speltekniska färdigheter, din kunnighet på att uppträda, dina inlärningsfärdigheter, din förståelse av stilar från olika tidsperioder samt din förmåga att tillgodogöra dig utbildning. Vid bedömning av din förmåga att tillgodogöra dig utbildning bedömer nämnden din förmåga att inom utsatt studietid högklassigt ta till dig en tillräckligt bred repertoar och kunskaper i enlighet med examenskraven. Nämnden bedömer även dina möjligheter att utvecklas konstnärligt och spelskickligt under studietiden.

Urvalsnämnden bedömer de sökande enligt en poängskala 0–25.Poängen baserar sig på nämndens uppfattning om den sökandes alla prestationer, d.v.s. poängen för provet i huvudinstrumentet i första omgången beaktas också.

Träblåsinstrument – flöjt, oboe, klarinett, fagott eller saxofon (2,5-åriga utbildningen)

URVALSPROVET

Första omgången

En videoinspelning ersätter urvalsprovet. Du ansvarar själv för producering av videoinspelningen. Leverera din videoinspelning via Studieinfo-systemet enligt särskilda anvisningar senast 13.5.2020 kl. 15.

Urvalsprovets program (på video):

 • En obligatorisk komposition (efter ditt huvudinstrument):
  • Flöjt – Carl Nielsen: Konsert, del 1 Allegro moderato
  • Oboe – Robert Schumann: Tre romanser för oboe och piano
  • Klarinett – C. Debussy: Première Rhapsodie
  • Fagott – Konsert i B-dur K191, sats 1 samt L. Milde: Konsertetyd nr 1
  • Saxofon – Jacques Ibert: Concertino da camera, del 1 ”Allegro con moto”

Kompositionerna med ackompanjemang spelas med ackompanjemang om möjligt.  Ackompanjemangsinstrumentet är piano. Om det inte är möjligt att använda ackompanjemang spelas kompositionerna utan ackompanjemang.

 • Ett valfritt program på högst 10 minuter. Programmet kan bestå av en eller flera kompositioner eller satser. Kompositionerna med ackompanjemang spelas med en pianist. Programmet kan även bestå endast av en eller flera solokompositioner.

Kompositionerna behöver inte spelas utantill.

Spela på videon så att ditt ansikte och dina armar syns hela tiden. Du skall synas på rutan från huvudet till knän. Även munstycket skall synas på rutan.

Andra omgången

Urvalsnämnden bedömer sökandenas inspelningar och väljer på grund av prestationerna en del av sökande till andra omgången. Du informeras per e-post om du har blivit vald till andra omgången.

I andra omgången testas ditt engelska genom en intervju om du i ansökningsskedet har anmält dig i Konstuniversitetets test i engelska eller om du har meddelat att du skickar ett intyg av dina kunskaper i engelska före 10.7.2020 men p.g.a. undantagsförhållanden inte kan leverera det.

BEDÖMNINGSGRUNDER

I urvalsprovet bedöms din konstnärliga utvecklingsförmåga, dina speltekniska färdigheter, din kunnighet på att uppträda, dina inlärningsfärdigheter, din förståelse av stilar från olika tidsperioder samt din förmåga att tillgodogöra dig utbildning. Vid bedömning av din förmåga att tillgodogöra dig utbildning bedömer nämnden din förmåga att inom utsatt studietid högklassigt ta till dig en tillräckligt bred repertoar och kunskaper i enlighet med examenskraven. Nämnden bedömer även dina möjligheter att utvecklas konstnärligt och spelskickligt under studietiden.

Urvalsnämnden bedömer de sökande enligt en poängskala 0–25.

Bleckblåsinstrument – valthorn, trumpet, basun, baryton eller tuba (5,5-åriga utbildningen)

Se urvalskriterierna i den finsk- eller engelskspråkiga urvalsguiden (byt sidans språk till finska eller engelska).

Bleckblåsinstrument – valthorn, trumpet, basun, baryton eller tuba (2,5-åriga utbildningen)

Se urvalskriterierna i den finsk- eller engelskspråkiga urvalsguiden (byt sidans språk till finska eller engelska).

Slagverk (5,5-åriga utbildningen)

Se urvalskriterierna i den finsk- eller engelskspråkiga urvalsguiden (byt sidans språk till finska eller engelska).

Slagverk (2,5-åriga utbildningen)

Se urvalskriterierna i den finskspråkiga urvalsguiden (byt sidans språk till finska).

Harpa (5,5-åriga utbildningen)

Se urvalskriterierna i den finskspråkiga urvalsguiden (byt sidans språk till finska).

Harpa (2,5-åriga utbildningen)

Se urvalskriterierna i den finsk- eller engelskspråkiga urvalsguiden (byt sidans språk till finska eller engelska).

Stråkar

Violin (5,5-åriga utbildningen)

URVALSPROVET

Första omgången

En videoinspelning ersätter urvalsprovet. Du ansvarar själv för producering av videoinspelningen. Leverera din videoinspelning via Studieinfo-systemet enligt särskilda anvisningar senast 13.5.2020 kl. 15.

Urvalsprovets program (på video):

 • Ett valfritt program på högst 30 minuter med W.A. Mozarts violinkonsert, sats 1 med kadenser, genom att välja ett av följande alternativ:
  • B-dur KV 207
  • D-dur KV 211
  • G-dur KV 216
  • D-dur KV 218
  • A-dur KV 219

Alla verk spelas utantill. Kompositionerna spelas utan ackompanjemang (även kompositioner som kräver ackompanjemang, t.ex. violinkonsertsatserna).

Spela med din profil till kameran så att dina armar syns hela tiden. Du skall synas helt på rutan.

Andra omgången

Urvalsnämnden bedömer sökandenas inspelningar och väljer på grund av prestationerna en del av sökande till andra omgången. Du informeras per e-post om du har blivit vald till andra omgången.

I andra omgången testas ditt engelska genom en intervju om du i ansökningsskedet har anmält dig i Konstuniversitetets test i engelska eller om du har meddelat att du skickar ett intyg av dina kunskaper i engelska före 10.7.2020 men p.g.a. undantagsförhållanden inte kan leverera det.

BEDÖMNINGSGRUNDER

I urvalsprovet bedöms ditt behärskande av instrument, din musikaliska gestaltningsförmåga och ditt uttryck samt din stilistiska fantasi. Nämnden bedömer din konstnärliga och spelskickliga utvecklingspotential. För att kunna bedöma din förmåga att tillgodogöra dig utbildning bedömer nämnden din förmåga att inom utsatt studietid högklassigt ta till dig en tillräckligt bred repertoar i enlighet med examenskraven.

Urvalsnämnden bedömer de sökande enligt en poängskala 0–25.

Violin (2,5-åriga utbildningen)

URVALSPROVET

Första omgången

En videoinspelning ersätter urvalsprovet. Du ansvarar själv för producering av videoinspelningen. Leverera din videoinspelning via Studieinfo-systemet enligt särskilda anvisningar senast 13.5.2020 kl. 15.

Urvalsprovets program (på video):

 • Ett valfritt program på högst 20 minuter med en kapris från Paganini

Alla verk spelas utantill. Kompositionerna spelas utan ackompanjemang (även kompositioner som kräver ackompanjemang, t.ex. violinkonsertsatserna).

Spela med din profil till kameran så att dina armar syns hela tiden. Du skall synas helt på rutan. Videon ska inte filmas på för långt avstånd.

Andra omgången

Urvalsnämnden bedömer sökandenas inspelningar och väljer på grund av prestationerna en del av sökande till andra omgången. Du informeras per e-post om du har blivit vald till andra omgången.

I andra omgången testas ditt engelska genom en intervju om du i ansökningsskedet har anmält dig i Konstuniversitetets test i engelska eller om du har meddelat att du skickar ett intyg av dina kunskaper i engelska före 10.7.2020 men p.g.a. undantagsförhållanden inte kan leverera det.

BEDÖMNINGSGRUNDER

I urvalsprovet bedöms ditt behärskande av instrument, din musikaliska gestaltningsförmåga och ditt uttryck samt din stilistiska fantasi. Nämnden bedömer din konstnärliga och spelskickliga utvecklingspotential. För att kunna bedöma din förmåga att tillgodogöra dig utbildning bedömer nämnden din förmåga att inom utsatt studietid högklassigt ta till dig en tillräckligt bred repertoar i enlighet med examenskraven.

Urvalsnämnden bedömer de sökande enligt en poängskala 0–25.

Altviolin (5,5-åriga utbildningen)

Se urvalskriterierna i den finsk- eller engelskspråkiga urvalsguiden (byt sidans språk till finska eller engelska).

Altviolin (2,5-åriga utbildningen)

Se urvalskriterierna i den finsk- eller engelskspråkiga urvalsguiden (byt sidans språk till finska eller engelska).

Cello (5,5-åriga utbildningen)

Se urvalskriterierna i den finsk- eller engelskspråkiga urvalsguiden (byt sidans språk till finska eller engelska).

Cello (2,5-åriga utbildningen)

URVALSPROVET

Första omgången

En videoinspelning ersätter urvalsprovet. Du ansvarar själv för producering av videoinspelningen. Leverera din videoinspelning via Studieinfo-systemet enligt särskilda anvisningar senast 13.5.2020 kl. 15.

Urvalsprovets program (på video):

 • Två valfria kompositioner från olika stilperioder. Kompositionerna skall ge en bild av dina tekniska färdigheter och din tolkningsförmåga. Kompositionerna spelas utantill. Kompositionerna med ackompanjemang spelas med ackompanjemang om möjligt. Ackompanjemangsinstrumentet är piano. Om det inte är möjligt att använda ackompanjemang spelas kompositionerna utan ackompanjemang.
 • Obligatorisk komposition: Bach – Gigue from Suite 6 D major for Cello solo. Den obligatoriska kompositionen är ett soloverk och den får spelas efter noterna.

Spela på videon så att ditt ansikte och dina armar syns hela tiden. Du skall synas på rutan från huvudet till knän.

Andra omgången

Urvalsnämnden bedömer sökandenas inspelningar och väljer på grund av prestationerna en del av sökande till andra omgången. Du informeras per e-post om du har blivit vald till andra omgången.

I andra omgången testas ditt engelska genom en intervju om du i ansökningsskedet har anmält dig i Konstuniversitetets test i engelska eller om du har meddelat att du skickar ett intyg av dina kunskaper i engelska före 10.7.2020 men p.g.a. undantagsförhållanden inte kan leverera det.

BEDÖMNINGSGRUNDER

I urvalsprovet bedöms ditt behärskande av instrument, din musikaliska gestaltningsförmåga och ditt uttryck, din förmåga att tillägna dig nya saker och din stilistiska fantasi. Nämnden bedömer din konstnärliga och spelskickliga utvecklingspotential. För att kunna bedöma din förmåga att tillgodogöra dig utbildning bedömer nämnden din förmåga att inom utsatt studietid högklassigt ta till dig en tillräckligt bred repertoar i enlighet med examenskraven.

Urvalsnämnden bedömer de sökande enligt en poängskala 0–25.

Kontrabas (5,5-åriga utbildningen)

Se urvalskriterierna i den finskspråkiga urvalsguiden (byt sidans språk till finska).

Kontrabas (2,5-åriga utbildningen)

URVALSPROVET

Första omgången

En videoinspelning ersätter urvalsprovet. Du ansvarar själv för producering av videoinspelningen. Leverera din videoinspelning via Studieinfo-systemet enligt särskilda anvisningar senast 13.5.2020 kl. 15.

Urvalsprovets program (på video):

 • 1:a och 2:a sats utan kadenser ur en av följande konserter:
  • Vanhal: Konsert för kontrabas; eller
  • Bottesini: Konsert för kontrabas h-moll; eller
  • Koussevitzky: Konsert för kontrabas
 • En etyd från de följande samlingar:
  • Mengoli: 20 Konsertetyder; eller
  • Nanny: 20 Virtuosetyder; eller
  • Cerny: 30 Kapriser
 • Följande orkesteruppgift:
  • Beethoven: Symfoni no. 5 III del Allegro, takterna 1–218

Kompositionerna med ackompanjemang spelas med ackompanjemang om möjligt.  Ackompanjemangsinstrumentet är piano. Om det inte är möjligt att använda ackompanjemang spelas kompositionerna utan ackompanjemang.

Konserterna framförs utantill. De andra kompositionerna behöver inte spelas utantill.

Spela på videon så att ditt ansikte och dina armar syns hela tiden. Du skall synas på rutan från huvudet till knän.

Andra omgången

Urvalsnämnden bedömer sökandenas inspelningar och väljer på grund av prestationerna en del av sökande till andra omgången. Du informeras per e-post om du har blivit vald till andra omgången.

I andra omgången testas ditt engelska genom en intervju om du i ansökningsskedet har anmält dig i Konstuniversitetets test i engelska eller om du har meddelat att du skickar ett intyg av dina kunskaper i engelska före 10.7.2020 men p.g.a. undantagsförhållanden inte kan leverera det.

BEDÖMNINGSGRUNDER

I urvalsprovet bedöms ditt behärskande av instrument, din musikaliska gestaltningsförmåga och ditt uttryck och din stilistiska fantasi. Nämnden bedömer din konstnärliga och spelskickliga utvecklingspotential. För att kunna bedöma din förmåga att tillgodogöra dig utbildning bedömer nämnden din förmåga att inom utsatt studietid högklassigt ta till dig en tillräckligt bred repertoar i enlighet med examenskraven.

Urvalsnämnden bedömer de sökande enligt en poängskala 0–25.

Orgel

5,5-åriga och 2,5-åriga utbildningen

URVALSPROVET

En videoinspelning ersätter urvalsprovet. Du ansvarar själv för producering av videoinspelningen. Leverera din videoinspelning via Studieinfo-systemet enligt särskilda anvisningar senast 13.5.2020 kl. 15.

Program för urvalsvideon:

 • Två valfria kompositioner i olika stilar varav den andra ska vara en valfri komposition av J.S. Bach. Kompositionernas svårighetsnivå ska representera Sibelius-Akademins B-programförteckning: https://www.uniarts.fi/dokumentit/urkujen-ohjelmistoluettelo/
 • En obligatorisk komposition som skickas till sökande ca. 2 veckor före inlämningen av videon.

Du ska synas helt på bilden.

Språkkunskapskrav

De sökande som söker till utbildning som ges på engelska intervjuas vid behov för att testa deras kunskaper i engelska. Detta berör sökande som i ansökningsskedet har anmält sig i Konstuniversitetets test i engelska eller om de har meddelat att de skickar ett intyg av sina kunskaper i engelska före 10.7.2020 men p.g.a. undantagsförhållanden inte kan leverera det.

BEDÖMNINGSGRUNDER

I urvalsprovet bedöms ditt behärskande av instrument, din musikaliska gestaltningsförmåga och ditt uttryck, din förmåga att ta till dig kunskap samt din stilistiska fantasi. Nämnden bedömer din konstnärliga och spelskickliga utvecklingspotential. För att kunna bedöma din förmåga att tillgodogöra dig utbildning bedömer nämnden din förmåga att inom utsatt studietid högklassigt ta till dig en tillräckligt bred repertoar i enlighet med examenskraven.

Urvalsnämnden bedömer de sökande enligt en poängskala 0–25.

Jazzmusik

Instrument- eller sångstudier (5,5-åriga utbildningen)

URVALSPROVET

Varje omgång av urvalsprovet kan innehålla flera delprov. Alla delar av provet är obligatoriska.

FÖRSTA OMGÅNGEN

Första omgången består av ett valfritt videoavsnitt som levereras enligt särskilda anvisningar via Studieinfo-systemet senast 22.4.2020 kl. 15. Videon kan vara en inspelning från en konsert eller en övning eller en inspelning som du har gjort för just det här urvalet. Videon önskas innehålla ensemblespel. Videon skall så bra som möjligt uppvisa din jazzkunskapsnivå just nu.

Urvalsnämnden kan även åhöra en audioinspelning om du inte har en video lämplig för urvalet och om du inte har möjlighet till att skapa en video.

Du kan också komplettera din ansökning med övriga länkar till material på Internet som nämnden kan enligt sitt omdöme beakta vid bedömningen.

Videoinspelningens maximilängd är 10 minuter. Om du inte kan editera videon till den önskade längden inom tidsramarna, ska du klarlägga tydligt vilken tidsavsnitt nämnden skall åhöra.

Till den andra omgången väljer nämnden högst 15 sökande utifrån poängen från den första omgången. Du informeras per e-post om du har blivit vald till den andra omgången.

ANDRA OMGÅNGEN

Andra omgången i urvalsprovet består av följande delprov: ett spel-/sångprov, ett gehörsprov samt en kort intervju.

Spel-/sångprov

Spel-/sångprovet i den andra omgången utförs som videoinspelning och på distans. Leverera din videoinspelning enligt särskilda anvisningar via Studieinfo-systemet senast 4.5.2020 kl. 15. Videoinspelningens program upplyses åt sökandena senast två dagar före inlämningen av inspelningen.

Därtill kan du få följande uppgifter på distans under provet:

 • Prima vista-uppgift
 • Ackompanjemangs- och improvisationsuppgifter
 • Gehörsuppgift
 • Intervju

Det reserveras högst 45 minuter för varje sökande. 

Gehörsprov

Gehörsprovet utförs på distans. I gehörsprovet bedöms behärskning av rörlig tonalitet utifrån huvudackorden i tonarten genom sånguppgifter samt förståelse av afroamerikansk rytmik (rytmdiktat).

Man kan förbereda sig för proven också genom att bekanta sig med uppgifterna från tidigare inträdesprov. Uppgifterna har publicerats på Konstuniversitetets webbsida.

Nämnden kan i samband med provet även ställa frågor angående teori. Du kan förbereda dig för teoriprovet t.ex. genom att bekanta dig med Mark Levines The Jazz Theory Book

I andra omgången testas ditt engelska genom en intervju om du i ansökningsskedet har anmält dig i Konstuniversitetets test i engelska eller om du har meddelat att du skickar ett intyg av dina kunskaper i engelska före 10.7.2020 men p.g.a. undantagsförhållanden inte kan leverera det.

BEDÖMNINGSGRUNDER

Poäng från andra omgången blir din slutliga poäng.

Urvalet baseras på urvalsnämndens bedömning av din talang, kunskaper, färdigheter och förmåga att tillgodogöra dig utbildning inom branschen. I urvalsprovet bedöms din behärskande av instrumentet, samspelsförmåga och jazzmusikalisk syn. I intervjun vid andra omgången är syftet att få en bild på din studiemotivation, framtidsutsikter och drömmar som konstnär.

Vid båda omgångarna bedömer nämnden de sökande med poäng (0–25). Poängen från andra omgången utgår från en helhetsbedömning, dvs. även första omgången av urvalsprovet tas i beaktande.

Nordic Master in Jazz Music, NOMAZZ (2,5-åriga utbilningen)

UTBILDNINGEN ÄR ENGELSKSPRÅKIG.

Se urvalskriterierna i den engelskspråkiga urvalsguiden (byt sidans språk till engelska).

Komposition och musikteori

Komposition (5,5-åriga utbildningen)

URVALSPROVET

Nämnden väljer en del av de sökande till urvalsprovet utifrån förhandsuppgifterna.

Urvalsprovet består av följande delar:

 • Lyssnings-, teori- och analysprov för sökande till komposition och musikteori
 • Spelprov och intervju

En kompositionsuppgift och en essäuppgift som baserar sig i material som behandlar musikhistoria (max. 2 sidor) skickas åt sökande som kallas till urvalsprovet. Du ska leverera essäuppgiften och den lösta kompositionsuppgiften per e-post till siba.satevalinnat@uniarts.fi senast 8.5.2020 kl. 15 och förbereda dig att presentera kompositionsuppgiften i intervjun.

Därtill ska du i intervjun framföra en kort text (max. 50 ord) som du har skrivit på förhand om vad du förväntar dig av kompositionsstudierna. Du ska också leverera texten per e-post till siba.satevalinnat@uniarts.fi senast 8.5.2020 kl. 15.

Lyssnings-, teori- och analysproven för sökande till komposition och musikteori:

Proven utförs per e-post, på internetplattformar och/eller på distans. Med proven mäts din intuitiva förmåga i gehör, att analysera, kunskaper i att beskriva musik skriftligt samt kunskaper i musikteori och musikhistoria. Provet kan innehålla prima vista-uppgifter och uppgifter som testar din gestaltningsförmåga samt uppgifter från t.ex. följande områden: generalbas, sonatform och andra traditionella formtyper (bl.a. identifiering av kadenser och gränspunkter i formen), posttonala grundbegrepp, förmåga att känna igen texturer.

Spelproven:

Leverera spelproven som videofiler via Studieinfo-systemet enligt särskilda anvisningar senast 8.5.2020 kl. 15.

Om ditt huvudinstrument är piano, bör du framföra en av J. S. Bachs inventioner eller en därmed jämförbar komposition, en snabb sats ur en wienklassisk sonat, en valfri komposition samt eventuella andra spelprov (biinstrument). Du kan också framföra ett avsnitt av en mer omfattande komposition. Därtill kan du framföra improvisation eller andra prov på dina praktiska färdigheter som musiker (max. fyra minuter). Maximilängd för hela programmet är 15 minuter.

Om ditt huvudinstrument är något annat än piano, förutsätts i urvalsprovet en klassisk sonat eller två andra kompositioner på ditt huvudinstrument som är på motsvarande anspråksnivå samt en valfri komposition på piano. Du kan också framföra ett avsnitt av en mer omfattande komposition. Därtill kan du framföra improvisation eller andra prov på dina praktiska färdigheter som musiker (max. fyra minuter). Maximilängd för hela programmet är 15 minuter.

Intervju:

Intervjun utförs på distans. Med hjälp av intervjun bedöms din förmåga att analysera musikaliska lösningar, motivation för komposition och systematiska kompositionsstudier, kännedom om program samt teoretiska och analytiska färdigheter. Dessutom bedömer nämnden din förmåga att tillgodogöra dig utbildning inom komposition och musikteori.

Engelska kunskaper testas hos sökande som kallas till intervjun om de i ansökningsskedet har anmält sig i Konstuniversitetets test i engelska eller om de har meddelat att de skickar ett intyg av sina kunskaper i engelska före 10.7.2020 men p.g.a. undantagsförhållanden inte kan leverera det.

BEDÖMNINGSGRUNDER

Av dem som blir antagna till utbildningen förutsätts goda grundkunskaper i musikteori, gehör och praktiskt musicerande samt kännedom om västerländsk konstmusik. Därtill krävs även skapande musikalitet av de antagna till huvudämnet komposition. Vid urvalet betonas följande:

 • Kunskaper i kompositionsteknik
 • Förmåga till eget konstnärligt uttryck
 • Tillräckliga kunskaper i musikteori
 • Tillräcklig spelskicklighet i huvudinstrumentet (och piano) (praktiskt musikerskap)
 • Tillräckliga kunskaper i västerländsk konstmusik
 • Förmåga att tillgodogöra sig utbildning och motivation till studier i komposition

De olika delproven betonas så att de inverkar på den slutliga poängsumman enligt följande:

 • Förhandsuppgift (kompositionsprov) 20 %
 • Lyssnings-, teori- och analysproven i komposition och musikteori samt essäuppgiften i musikhistoria 40 %
 • Intervju (innehåller genomgång av kompositionsuppgiften och spelproven) 40 %

Komposition (2,5-åriga utbildningen)

URVALSPROVET

Nämnden väljer en del av de sökande till urvalsprovet utifrån förhandsuppgifterna.

Urvalsprovet består av följande delar:

 • Kompositionsuppgift och en kort text skriven på förhand
 • Teori- och analysprov
 • Intervju och spelprov

Till sökande som kallas till urvalsprovet skickas en kompositionsuppgift. Du ska leverera den lösta uppgiften per e-post till siba.satevalinnat@uniarts.fi senast 8.5.2020 kl. 15.

I intervjun ska du dessutom framföra en kort text som du har skrivit i förväg (högst 100 ord) om vad du förväntar dig av kompositionsstudierna, vilka frågor kring komposition du är intresserad av samt vilka slags kompositionsprojekt du skulle vilja genomföra. Du ska också leverera texten per e-post till siba.satevalinnat@uniarts.fi senast 8.5.2020 kl. 15.

Teori- oh analysproven:

Proven utförs per e-post eller på distans. Teori- och analysproven förutsätter att du behärskar grunderna i harmoni och stämföring i västerländsk konstmusik och kan tillämpa dessa i olika praktiska situationer. Med provet bedöms dina kunskaper och färdigheter i olika delområden inom harmoni och stämföring samt förmåga att systematiskt analysera västerländsk konstmusik från olika tidsperioder. Dessutom bedöms din analytiska uppfattningsförmåga, skicklighet att skriftligt beskriva musik i skriven form och ljudform samt kunskaper och färdigheter i musikteori och -historia.

Vi rekommenderar att du bekantar dig med Edward Aldwells och Carl Schachters verk Harmony and Voice Leading (översatt även till finska av Olli Väisälä: ”Harmonia ja äänenkuljetus”). Denna lärobok används på kandidatnivå vid Sibelius-Akademin.

Spelproven:

Leverera dina spelprov som videofiler via Studieinfo-systemet enligt särskilda anvisningar senast 8.5.2020 kl. 15.

Om ditt huvudinstrument är piano, bör du framföra en av J. S. Bachs inventioner eller en därmed jämförbar komposition, en snabb sats ur en wienklassisk sonat, en valfri komposition samt eventuella andra spelprov (biinstrument). Du kan också framföra ett avsnitt av en mer omfattande komposition. Därtill kan du framföra improvisation eller andra prov på dina praktiska färdigheter som musiker (max. fyra minuter). Maximilängd för hela programmet är 15 minuter.

Om ditt huvudinstrument är något annat än piano, förutsätts i urvalsprovet en klassisk sonat eller två andra kompositioner på ditt huvudinstrument som är på motsvarande anspråksnivå samt en valfri komposition på piano. Du kan också framföra ett avsnitt av en mer omfattande komposition. Därtill kan du framföra improvisation eller andra prov på dina praktiska färdigheter som musiker (max. fyra minuter). Maximilängd för hela programmet är 15 minuter.

Intervju:

Intervjun utförs på distans. Med hjälp av intervjun bedöms din förmåga att analysera musikaliska lösningar, motivation för komposition och systematiska kompositionsstudier, kännedom om program samt teoretiska och analytiska färdigheter. Dessutom bedömer nämnden din förmåga att tillgodogöra dig utbildning inom komposition och musikteori.

Engelska kunskaper testas hos sökande som kallas till intervjun om de i ansökningsskedet har anmält sig i Konstuniversitetets test i engelska eller om de har meddelat att de skickar ett intyg av sina kunskaper i engelska före 10.7.2020 men p.g.a. undantagsförhållanden inte kan leverera det.

BEDÖMNINGSGRUNDER

De sökande som antas förutsätts att ha färdigheter som motsvarar musikkandidatexamen för att klara av magisterstudierna i utbildningsprogrammet för komposition och musikteori. Vid urvalet betonas följande:

 • Utvecklade kunskaper i kompositionsteknik
 • Utvecklad egen konstnärlig syn
 • Tillräckliga kunskaper i musikteori
 • Tillräcklig spelskicklighet i huvudinstrumentet (och piano) (praktiskt musikerskap)
 • Tillräcklig kännedom om västerländsk konstmusik och framför allt nutidsmusik
 • Förmåga att tillgodogöra sig utbildning och motivation till studier i komposition

De olika delproven betonas så att de inverkar på den slutliga poängsumman enligt följande

 • Förhandsuppgift (kompositionsprov) 25 %
 • Kompositionsuppgift och kort text 10 %
 • Teori- och analysprov 25 %
 • Intervju (innehåller spelproven) 40 %

Musikteori (5,5-åriga utbildningen)

URVALSPROVET

En essäuppgift som baserar sig i material som behandlar musikhistoria (max. 2 sidor) skickas åt sökande som kallas till urvalsprovet. Du ska leverera essäuppgiften per e-post till siba.satevalinnat@uniarts.fi senast 8.5.2020 kl. 15.

Urvalsprovet består av två omgångar: Första omgången består av lyssnings-, teori- och analysproven för sökande till komposition och musikteori samt förhandsuppgiften på musikhistoria. Den andra omgången består av spelproven och en intervju. 

På basen av poängen från första omgången kallas en del av sökande till andra omgången. Sökande som kallas till andra omgången informeras per e-post. I samband med kallelsen skickas tidtabellen och anvisningar för andra omgången.

Lyssnings-, teori- och analysproven för sökande till komposition och musikteori:

Proven utförs per e-post, på internetplattformar och/eller på distans. Med proven mäts din intuitiva förmåga i gehör och att analysera, kunskaper i att beskriva musik skriftligt samt kunskaper i musikteori och musikhistoria. Provet kan innehålla prima vista-uppgifter och uppgifter som testar din gestaltningsförmåga samt uppgifter från t.ex. följande områden: generalbas, sonatform och andra traditionella formtyper (bl.a. identifiering av kadenser och gränspunkter i formen), posttonala grundbegrepp, förmåga att känna igen texturer.

Spelproven:

Leverera dina spelprov som videofiler via Studieinfo-systemet enligt särskilda anvisningar senast 8.5.2020 kl. 15.

Om ditt huvudinstrument är piano, bör du framföra en av J. S. Bachs inventioner eller en därmed jämförbar komposition, en snabb sats ur en wienklassisk sonat, en valfri komposition samt eventuella andra spelprov (biinstrument). Du kan också framföra ett avsnitt av en mer omfattande komposition. Därtill kan du framföra improvisation eller andra prov på dina praktiska färdigheter som musiker (max. fyra minuter). Maximilängd för hela programmet är 15 minuter.

Om ditt huvudinstrument är något annat än piano, förutsätts i urvalsprovet en klassisk sonat eller två andra kompositioner på ditt huvudinstrument, som är på motsvarande anspråksnivå samt en valfri komposition på piano. Du kan också framföra ett avsnitt av en mer omfattande komposition. Därtill kan du framföra improvisation eller andra prov på dina praktiska färdigheter som musiker (max. fyra minuter). Maximilängd för hela programmet är 15 minuter.

Intervju:

Intervjun utförs på distans. Med hjälp av intervjun bedöms din förmåga att analysera kompositioner, motivation, kännedom om program samt teoretiska och analytiska färdigheter. Dessutom bedömer nämnden din förmåga att tillgodogöra dig utbildning inom komposition och musikteori. Du kan ytterligare – ifall du vill – presentera dina kompositioner, arrangemang, uppsatser om musik eller andra motsvarande meriter.

Engelska kunskaper testas hos sökande som kallas till intervjun om de i ansökningsskedet har anmält sig i Konstuniversitetets test i engelska eller om de har meddelat att de skickar ett intyg av sina kunskaper i engelska före 10.7.2020 men p.g.a. undantagsförhållanden inte kan leverera det.

BEDÖMNINGSGRUNDER

Av dem som blir antagna till utbildningen förutsätts goda grundkunskaper i musikteori, gehör och praktiskt musicerande samt kännedom om västerländsk konstmusik. Vid urvalet betonas följande:

 • Tillräckliga kunskaper i musikteori
 • Tillräcklig musikkännedom (framför allt västerländsk konstmusik)
 • Tillräcklig spelskicklighet i huvudinstrumentet (och piano) (praktiskt musikerskap)
 • Motivation till studier i musikteori
 • Förmåga att tillgodogöra sig utbildning

De olika delproven betonas så att de inverkar på den slutliga poängsumman enligt följande:

 • Lyssnings-, teori-och analysprov för sökande till komposition och musikteori samt essäuppgiften i musikhistoria 60 %
 • Intervju (innehåller spelproven) 40 %

Musikteori (2,5-åriga utbildningen)

Se urvalskriterierna i den finsk- eller engelskspråkiga urvalsguiden (byt sidans språk till finska eller engelska).

Kyrkomusik

5,5-åriga utbildningen

Examina i kyrkomusik är branschövergripande examina som även kan ge behörighet till tjänster som kantor vid evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Sökande till utbildningen på finska, svenska och engelska väljs i separata urvalsgrupper. De studier som ger behörighet att verka som kantor inom Finlands evangeliska-lutherska kyrka kan endast avläggas på finska eller svenska.

URVALSPROVET

Urvalet består av följande delprov: 

 • Piano eller orgel
 • Sång
 • Videointervju

Delproven ordnas så att du spelar in alla tre delprov på video och levererar dem till Sibelius-Akademin enligt särskilda anvisningar via Studieinfo-systemet senast 13.5.2020 kl. 15

Piano eller orgel

Spela in två kompositioner som ger en bra bild av dina spelkunskaper. Du kan spela kompositionerna antingen på piano eller orgel. Om du inte har tillgång till ett akustiskt instrument kan du utföra uppgifterna även på ett digitalt tangentinstrument. Videon skall vara 7-10 minuter lång. Spela med din profil till kameran så att du syns helt i bilden medan du spelar.

Sång

Spela in en sång på video utan ackompanjemang. Börja med en valfri psalm, du kan sjunga en eller två verser. Sjung åtminstone en klassisk solokomposition och om du vill, en annan sång som ger en bra bild av dina kunskaper. Videon ska vara 5-7 minuter lång.

Sjung på videon så att ditt ansikte syns hela tiden. Du skall synas helt på rutan.

Videointervju

Gör en 10-12 minuters video enligt särskilda anvisningar. På videon berättar du om dig själv och svarar på frågor som skickas åt dig per epost före slutet av april. En av frågorna är en liten musikalisk uppgift. Om du vill, kan du ytterligare presentera dina musikaliska kunskaper med ord eller musikaliskt (biinstrument, kunskaper i ackompanjemang, improvisation osv.).

Att visa språkkunskaper

De sökande som har sökt till utbildning som ges på engelska intervjuas vid behov för att testa deras språkkunskap. Detta rör de sökande som i ansökningsskedet har anmält sig i Konstuniversitetets test i engelska eller om de har meddelat att de skickar ett intyg av sina kunskaper i engelska före 10.7.2020 men p.g.a. undantagsförhållanden inte kan leverera det.

BEDÖMNINGSGRUNDER

I tillägg till dina musikaliska färdigheter bedöms din förmåga att ta till dig undervisningen inom studier i kyrkomusik och ett brett musikerskap.

Vart och ett av delproven 1–3 ger den sökande 0-25 poäng så att det lägsta godkända poängantalet från varje del är 11 poäng. Om ett eller flera delprov inte godkänns kan du inte antas oberoende av det totala poängantalet.

De olika delproven betonas så att de inverkar på den slutliga poängsumman enligt följande:

 • Piano eller orgel 40 %
 • Sång 30 %
 • Videointervju 30 %

2,5-åriga utbildningen

Examina i kyrkomusik är branschövergripande examina som även kan ge behörighet till tjänster som kantor vid evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Sökande till utbildningen på finska, svenska och engelska väljs i separata urvalsgrupper. De studier som ger behörighet att verka som kantor inom Finlands evangeliska-lutherska kyrka kan endast avläggas på finska eller svenska.

URVALSPROVET

Urvalet består av följande delprov:    

 • Liturgisk musik
 • Orgel eller piano 
 • Sång
 • Videointervju

Delproven ordnas så att du inspelar alla fyra delprov på video och levererar dem till Sibelius-Akademin enligt särskilda anvisningar via Studieinfo-systemet senast 13.5.2020 kl. 15.  

Liturgisk musik

Spela in på video följande uppgifter på orgel, piano eller ett digitalt klaverinstrument:

 • Ackompanjera två psalmer i olika stilar inklusive ouvertyrer som du själv har skapat. Spela två verser av båda psalmer. Sjung den andra psalmen så att du ackompanjerar dig själv.
 • Sjung psalmsång i ca. en minut utan ackompanjemang med valfri psalmton och psalmtext.

Spela med din profil till kameran så att du syns helt i bilden medan du spelar och sjungar.

Orgel eller piano

Spela in två kompositioner som ger en bra bild av dina spelkunskaper. Spela helst kompositionerna på orgel, men om du inte har tillgång till en orgel kan du utföra uppgifterna även på piano eller ett digitalt tangentinstrument. Videon skall vara 7-10 minuter lång. Spela med din profil till kameran så att du syns helt i bilden medan du spelar.

Sång

Spela in en sång på video utan ackompanjemang. Börja med en valfri psalm, du kan sjunga en eller två verser. Sjung åtminstone en solosångkomposition från 1500–1850-talet och om du vill, en annan sång som ger en bra bild av dina sångkunskaper. Videon ska vara 5-7 minuter lång.

Sjung på videon så att ditt ansikte syns hela tiden. Du skall synas helt på rutan.

Videointervju

Gör en 10-12 minuters video enligt särskilda anvisningar. På videon berättar du om dig själv och svarar på frågor som skickas åt dig per epost före slutet av april. En av frågorna är en liten musikalisk uppgift. Om du vill kan du ytterligare presentera dina musikaliska kunskaper med ord eller musikaliskt (biinstrument, kunskaper i ackompanjemang, improvisation osv.).

Att visa språkkunskaper

De sökande som har sökt till den engelska utbildningen intervjuas vid behov för att testa deras språkkunskapen. Detta rör de sökande som i ansökningsskedet har anmält sig i Konstuniversitetets test i engelska eller om de har meddelat att de skickar ett intyg av sina kunskaper i engelska före 10.7.2020 men p.g.a. undantagsförhållanden inte kan leverera det.

BEDÖMNINGSGRUNDER

I tillägg till dina musikaliska färdigheter bedöms din förmåga att ta till dig undervisningen inom studier i kyrkomusik och ett brett musikerskap.

Vart och ett av delproven 1–4 ger den sökande 0-25 poäng så att det lägsta godkända poängantalet från varje del är 11 poäng. Om ett eller flera delprov inte godkänns kan du inte antas oberoende av det totala poängantalet.

De olika delproven betonas så att de inverkar på den slutliga poängsumman enligt följande:

 • Liturgisk musik 30 %
 • Piano eller orgel 25 %
 • Sång 25 %
 • Videointervju 20 %

Utifrån provet kan universitetet kräva kompletterande studier i musik som inte ingår i examen. Om detta informeras i samband med urvalsbeslutet.

Musikpedagogik

5,5-åriga och 2,5-åriga utbildningen

URVALSPROVET

FÖRKVALIFICERING

Urvalsprovets förkvalificering inställs och alla behöriga sökande kallas till första omgången av urvalsprovet.

FÖRSTA OMGÅNGEN

Första omgången utförs som en videoinspelning som levereras enligt särskilda anvisningar via Studieinfo-systemet senast 3.5.2020 kl. 15. Du ansvarar själv för producering av videoinspelningen.

Olika delar kan inspelas skilt men var sin del skall inspelas som ett oavbrutet avsnitt (som i ett vanligt framförande).

Stycket får inte framföras med ackompanjatör eller till inspelat ackompanjemang. Om du i pianoprovet använder ett digitalt instrument, välj akustisk piano som instrumentets ljud. Du får inte använda instrumentets tekniska hjälpmedel i inspelningen (t.ex. arpeggio, metronom, ackompanjemangautomatik, cylindermaskin osv.). Inspelningen skall uttrycka livespelning.

I första omgången värderas din förmåga att tillgodogöra dig utbildning, din mångsidiga musikaliska kompetens och uttryck samt ditt kreativa musikaliskt tänkande.

Urvalsprovets delar:

 1. Ett kort stycke eller ett avsnitt av ett stycke (max. 2,5 minuter) som bäst visar dina kunskaper. Spela stycket på det första instrumentet och i den stil (klassisk, pop/jazz eller folkmusik) som du har meddelat i ansökan.
 2. En kort sång eller ett avsnitt av en sång utan ackompanjemang (max. 2,5 minuter) som bäst visar dina kunskaper. Sjung stycket i den stil (klassisk, pop/jazz eller folkmusik) som du har meddelat i ansökan.
  Om ditt första instrument är sång, spela in ett kort pianostycke (max. 2,5 minuter) som bäst visar dina kunskaper. Spela stycket i den stil (klassisk, pop/jazz eller folkmusik) som du har meddelat i ansökan.
 3. Om du inte har spelat piano i punkterna 1. och 2., spela in ett kort pianostycke eller ett avsnitt av ett stycke (max. 2,5 minuter) som bäst visar dina kunskaper. Spela stycket i den stil (klassisk, pop/jazz eller folkmusik eller fritt ackompanjemang) som du har meddelat i ansökan.
  Om du har spelat piano och sjungit i punkterna 1. och 2., spela in ett kort stycke eller ett avsnitt av ett stycke (max. 2,5 minuter) med ett valfritt instrument som visar kunskaper som du inte har visat i punkterna 1. och 2. Du kan spela ett annat instrument eller alternativt spela eller sjunga i en annan stil. Du kan också ackompanjera dig själv.
 4. Uppgift i kroppsrytmik
  Lär dig rytmuppgiften som skickats åt dig med kallelsen till urvalsprovet och gör en interpretation med kroppsrytm enligt angivna anvisningar (max. 2,5 minuter).

För alla delområden vid första omgången ges separata poäng.

Programmet i första omgången kan vara detsamma som i andra omgången och noterna kan vara framme. Det är möjligt att nämnden åhör endast en del av programmet.

ANDRA OMGÅNGEN

En del av de sökande godkänns till andra omgången på basen av poängen från första omgången. Du informeras per e-post om du har blivit vald till andra omgången.

Andra omgången av urvalsprovet utförs som videoinspelningar samt en intervju på distans. Leverera din videoinspelning enligt särskilda anvisningar via Studieinfo-systemet senast 19.5.2020 kl. 15. Du ansvarar själv för producering av videoinspelningen.

Videoinspelningar

Välj instrumentproven som du spelar in enligt den prioriteringsordning som du angett i ansökan och enligt de stilriktningarna som du valt. Piano och sång är dock obligatoriska instrument för alla. Du kan ha högst 3 instrument. Vid bedömningen beaktas poängen från det instrumentet med högst angiven prioritet. Dessutom beaktas det instrumentet av det andra och det tredje som har gett det högsta antalet poäng.

Nämnden bedömer dina tekniska och musikaliska färdigheter samt behärskandet av olika stilar.

Instrumentprov som skall spelas in:

 • Piano, klassisk musik
  Två kompositioner i olika stilar av vilka den ena bör vara en komposition i snabbt tempo. En av dessa kan vara från ett annat område än den klassiska musiken (t.ex. pop/jazz eller folkmusik). Den andra kompositionen kan framföras till inspelat ackompanjemang, men du får inte sjunga vid framförandet. Om du använder ett digitalt instrument, välj akustisk piano som instrumentets ljud. Proven skall uttrycka livespelning. Kompositionernas varaktighet tillsammans får vara max. 3–8 minuter.
 • Piano, pop/jazz- eller folkmusik
  Två kompositioner i olika stilar och tempon. Den andra kan vara från ett annat område än pop/jazz eller folkmusik (t.ex. en klassisk komposition). Den andra kompositionen kan framföras till inspelat ackompanjemang, men du får inte sjunga vid framförandet eller använda instrumentets tekniska hjälpmedel (t.ex. arpeggio, ackompanjemangautomatik, osv.). Proven skall uttrycka livespelning och åtminstone den andra kompositionen skall innehålla improvisation enligt musikens stil. Kompositionernas varaktighet tillsammans får vara max. 3–8 minuter.
 • Piano, fritt ackompanjemang (bara andra eller tredje instrument)
  Två kompositioner i olika stilar och tempon. Den andra kan vara från ett annat område än fritt ackompanjemang (t.ex. en klassisk komposition). Du får inte sjunga vid framförandet. Du får inte använda inspelat ackompanjemang eller instrumentets tekniska hjälpmedel (t.ex. arpeggio, metronom, ackompanjemangautomatik, cylindermaskin osv.). Proven skall uttrycka livespelning. Kompositionernas varaktighet tillsammans får vara max. 3–8 minuter.
 • Sång, klassisk musik
  Två kompositioner i olika stilar och tempon. Den andra sången kan representera en annan genre än klassisk musik (t.ex. pop/jazz eller folkmusik). Du kan framföra den andra sången med inspelat ackompanjemang. Den andra sången framförs utan ackompanjemang. Kompositionernas varaktighet tillsammans får vara max. 3–8 minuter.
 • Sång, pop/jazz- eller folkmusik
  Två kompositioner i olika stilar och tempon. Den andra kan vara från ett annat område än pop/jazz eller folkmusik (t.ex. en klassisk komposition). Du kan framföra den andra sången med inspelat ackompanjemang. Den andra sången framförs utan ackompanjemang. Kompositionernas varaktighet tillsammans får vara max. 3–8 minuter.
 • Övriga instrument, klassisk musik (stråkinstrument, bleckblås- och träblåsinstrument, blockflöjt, slagverk och trummor, ackordeon, gitarr och kantele)
  Två kompositioner i olika stilar och tempon. Den andra kompositionen kan representera en annan genre än klassisk musik (t.ex. pop/jazz eller folkmusik). Du kan framföra den andra kompositionen med inspelat ackompanjemang men du får inte sjunga vid framförandet. Kompositionernas varaktighet tillsammans får vara max. 3–8 minuter.
 • Övriga instrument pop/jazz- och folkmusik (tangentinstrument, akustisk gitarr eller elgitarr, kontrabas eller elbas, trummor och slagverk, saxofon, trumpet, basun eller något annat lämpligt instrument)
  Två kompositioner i olika stilar och tempon. Den andra kan vara från ett annat område än pop/jazz eller folkmusik (t.ex. en klassisk komposition). Du kan framföra den andra kompositionen med inspelat ackompanjemang men du får inte sjunga vid framförandet. Åtminstone det andra framförandet skall innehålla improvisation enligt musikens stil. Kompositionernas varaktighet tillsammans får vara max. 3–8 minuter.

Intervju

Du intervjuas på distans (18.-22.5.2020, förutom 21.5.2020). Intervjun tar ca. 15 minuter i sin helhet och innebär följande delar:

 1. Diskussion baserad på artikeln ”Musik och ungdomars psykosociala utveckling”
  Bedömningen av diskussionen baserar sig på din förmåga att tillägna dig information och utnyttja den logiskt och varierat i en diskussion. Förutom innehållet beaktas ditt reflektiva och personliga betänkande samt tydligheten i din framställning. Länken till artikeln: https://www.uniarts.fi/sv/dokumenter/musikpedagogik-forkvalificeringsartikel-2020/.

 2. Bedömning av lämpligheten
  Vid uppgiften bedöms din lämplighet samt din förmåga att tillgodogöra dig utbildning inom musikpedagogik. Bedömning av lämpligheten består av en intervju och pedagogiska uppgifter. Dina samspelsfärdigheter, din förmåga i reflektiv och personlig betänkande samt tydligheten i din framställning bedöms vid lämplighetsuppgiften.

BEDÖMNINGSGRUNDER

Sökande till utbildningen på finska och svenska väljs i separata urvalsgrupper.

De olika delproven betonas så att de inverkar på den slutliga poängsumman enligt följande (=relationerna mellan delprovens standardavvikelser): 

Första omgången 40 %

Andra omgången:

 • Första instrument 25 %
 • Andra/tredje instrument 10 %
 • Intervju 25 %

Sångstudier i klassisk musik

Sångkonst (5,5-årig utbildning)

Urvalsprovet består av två omgångar. En videoinspelning av båda omgångar levereras till Sibelius-Akademin på samma gång. Leverera din videoinspelning via Studieinfo-systemet enligt särskilda anvisningar senast 13.5.2020 kl. 15. Du ansvarar själv för producering av videoinspelningen. Notmaterialet behöver inte levereras till Sibelius-Akademin.

Första omgången

Första omgången utförs med hjälp av en videoinspelning. Program i första omgången:

 • En valfri klassisk solosång med pianoackompanjemang
 • En valfri opera- eller oratorie-/kantataria

Om du inte har tillgång till en pianist kan programmet framföras i undantagsfall även utan pianoackompanjemang. Alternativt kan du använda inspelat ackompanjemang eller leverera tidigare inspelningar (inspelade efter 1.11.2019).

På basen av poäng som getts i första omgången väljer nämnden en del av de sökande till andra omgången.

Andra omgången

Andra omgången utförs med hjälp av videoinspelning och en deluppgift på distans.

Program i andra omgången:

 • En klassisk solosång med pianoackompanjemang på ditt modersmål
 • En opera-, oratorie- eller kantataria
 • En kort, valfri text (monolog eller dylikt) på högst 3 minuter, framförs/tolkas fritt och utantill på sökandes eget modersmål

Om du inte har tillgång till en pianist kan programmet framföras i undantagsfall även utan pianoackompanjemang. Alternativt kan du använda inspelat ackompanjemang eller leverera tidigare inspelningar (inspelade efter 1.11.2019).

Deluppgiften på distans består av en intervju och en prima vista-prov. Noterna till prima vista-uppgiften levereras till sökande i samband med intervjun.

I andra omgången testas ditt engelska genom en intervju om du i ansökningsskedet har anmält dig i Konstuniversitetets test i engelska eller om du har meddelat att du skickar ett intyg av dina kunskaper i engelska före 10.7.2020 men p.g.a. undantagsförhållanden inte kan leverera det.

BEDÖMNINGSGRUNDER

Antagningen baserar sig på resultatet av urvalsprovet. I urvalsprovet bedöms din solistiska förmåga, din musikaliska talang samt dina tekniska färdigheter och ditt uttryck. Nämnden bedömer dessutom din konstnärliga utvecklingspotential. I intervjudelen beaktas framför allt din motivation och dina mål samt att du har en realistisk bild på det yrke som du söker till. I intervjudelen bedöms förutom det som nämns ovan även dina språkliga färdigheter.

Därtill beaktas din beredskap att tillgodogöra dig utbildning inom musik. För att kunna bedöma din förmåga att tillgodogöra dig utbildning bedömer nämnden din förmåga att inom utsatt studietid högklassigt ta till dig en tillräckligt bred repertoar och kunskaper i enlighet med examenskraven. Viktiga kriterier vid bedömning är ditt röstmaterial och förmåga att uttrycka dig konstnärligt.

I andra omgången av provet i huvudinstrumentet poängsätts de sökandes prestationer på en skala 0–25 på så sätt att poäng från första omgången beaktas också. Poäng för andra omgången förblir slutgiltiga poäng för provet i huvudinstrument.

Sångkonst (2,5-årig utbildning)

Se urvalskriterierna i den finsk- eller engelsspråkiga urvalsguiden (byt sidans språk till finska eller engelska).

Repetitörsutbildning (2,5-årig utbildning)

Se urvalskriterierna i den finskspråkiga urvalsguiden (byt sidans språk till finska).