Offentlig granskning av Tuula Närhinen's doktorsavhandling i bildkonst

lördag, september 24, 2016 - 13:00 till 19:34
Kino K-13
Väitöstilaisuus

Offentlig granskning av doktorsavhandling i bildkonst

24.9.2016 kl 13.00 i SES-auditorium Kino K-13, Kanalgatan 12, 00160 Helsingfors.

Opponent: professor Yrjö Haila

Kustos: professor Mika Elo

Tuula Närhinen

BILDVETENSKAP OCH NATURKONST

En avhandling om visualisering av naturfenomen

I sin doktorsavhandling studerar Tuula Närhinen hur spår efter vågor, regn och havsvatten gestaltar sig och tar form visuellt. Hon konstruerar instrument med vars hjälp vi kan se hur naturfenomen blottar sitt visuella väsen. Närhinens konstverk grundar sig på insamlade iakttagelser i fältarbete. I fokus för hennes verk står tillämpningen av metoder för experimentell naturforskning.

Närhinens avhandling koncentrerar sig på naturfenomenens visuella potential. Avhandlingen innehåller fyra konstutställningar med vatten som motiv: Kluckande (2009), Havsvattenfärger (2012), Regnets beröring (2013), och Plastdesign från Östersjön (2014). Installationerna dokumenterar arbetsprocessen. De instrument som använts vid fotograferingen utgör en väsentlig del av konstverket, och de presenteras tillsammans med bildmaterialet. Den fysikaliska och materiella inregistreringen av naturfenomen ter sig som en poetisk händelse, där konstnären, naturen och instrumenten samarbetar. Närhinens verk kring vatten-temat utgör en serie av fallstudier, med vars hjälp hon analyserar den kunskap som uppstår vid visuella presentationer och den förståelse som grundar sig på visuella perceptioner.  

www.tuulanarhinen.net

Mer information:
Henri Wegelius, henri.wegelius@uniarts.fi

Ämnesord