ONLINE EVENEMANGET: Musik och filosofi: Musikgenrerna och samhället

Evenemanget hör till Konstuniversitetets Taidepiste-program.

gul x placeras ovanpå en grön bakgrund. Händelsens namn skrivs under x.

På föreläsningskonserten granskas problematiken som gäller musikgenrer ur olika synvinklar. Dessutom framförs verk vars ställning och karaktär utmanar åhöraren att fundera över genrernas karaktär och fält. Musikgenrerna är ett av de viktigaste föremålen för forskning inom musiksociologin. Genren består av både musikaliska och samhälleliga faktorer: en genre har vanligtvis sina egna musikaliska strukturprinciper och samtidigt också sin egen plats i samhället. Man talar också om en estetisk-social ”nyans” som är typisk för genren och som förenar artens strukturella och samhälleliga drag. Genrerna är ofta kopplade till olika livsstilar och till frågan om ”rätt” konst och konstnärens strävanden. Genreproblematiken fördjupas under evenemanget genom att den betraktas i ljuset av Theodor W. Adornos tanke om musikmaterialets samhällelighet. Det musikaliska innehållet i föreläsningskonserten strävar efter att belysa olika uttrycksformer för musikgenrerna och flera kompositioner som är okonventionella med tanke på den sedvanliga genreindelningen framförs. Tonsättarnamnen är bland annat Luigi Nono, Paul Hindemith, Aleksandr Mosolov, Kurt Weill och Igor Stravinsky.

Artister

Matti Huttunen, föreläsning
Olga Heikkilä, sopran
Eveliina Sumelius-Lindblom, piano

Matti Huttunen

FD Matti Huttunen studerade musikvetenskap och teoretisk filosofi vid Åbo universitet och disputerade för doktorsgraden inom musikvetenskap 1993. Han har också avlagt III kursexamen i flöjtspel vid Sibelius-Akademin 1987. Huttunen har varit lektor och överlärare i musikhistoria vid Helsingfors Konservatorium 1989–99 och professor i utövande musik vid Sibelius-Akademin 1997–2005. Han undervisar numera i musikfilosofi vid Sibelius-Akademin vid Konstuniversitetet. Huttunens forskningsteman är musikens idé- och lärdomshistoria, den utövande musikens historia och musikfilosofi. År 2017 fick Huttunen Pro musica-stiftelsens pris.

Olga Heikkilä

Doktoranden Olga Heikkilä vid doktorandskolan DocMus vid Sibelius-Akademin vid Konstuniversitetet fokuserar i sin konstnärliga forskning ”À tour de Pierrot lunaire” på att granska gränsen mellan tal och sång ur artistens synvinkel med Arnold Schönbergs Pierrot lunaire som utgångspunkt. Heikkilä har undersökt olika sångarvägar och märkt att sångarens ”outside the box”-tänkande inte bara skapar förutsättningar för sångarens genombrott, utan även en grund för uppkomsten av helt nya musikriktningar (Yvette Guilbert – kabarésånger; Albertine Zehme – talsången Pierrot lunaire; Cathy Berberian – ljudimprovisationer). På sin egen sångarbana värnar Heikkilä om den mångsidighet som enligt henne stärker musikertalangerna – det innersta jaget. Heikkilä är både musikmagister (2015) och teologie magister (2007) och har Advanced postgraduate Diploma in Music från kungliga operakademin i Danmark. Som forskare har hon hållit flera konferensföredrag vid Sibelius-Akademins evenemang (2016–2020), föreläsningskonserter vid den tredje konferensen ”Doctors in Performance” i Vilnius (2018) och vid kungliga musikakademin i London (2018). Heikkiläs doktorandprojekt har fått stöd av Konstuniversitetets TTOR och Sibelius-Akademins understödsstiftelse. Sommaren 2020 deltog Heikkilä i evenemanget Nordic Summer University där hon framförde sin komposition Rajakäynti [Demarcation] (2020) som undersöker sångrösten.

Eveliina Sumelius-Lindblom

Licentiaten i musik Eveliina Sumelius-Lindblom har under sin karriär profilerat sig som en nyskapande, undersökande pianokonstnär. I sitt doktorandprojekt har Sumelius-Lindblom koncentrerat sig på en repertoar från 1900-talets första årtionden, särskilt fransk och franskinspirerad pianolitteratur. Som forskare är Sumelius-Lindblom intresserad av musikens filosofiska utgångspunkter och begreppsanalys. I sina artiklar har hon behandlat till exempel den neoklassiska musikens estetiska och intertextuella särdrag samt den kroppsliga intelligensen i konstnärens observationssätt. Sumelius-Lindbloms doktorandprojekt har fått stöd av Uudenmaan rahasto som hör till Suomen kulttuurirahasto, Greta och William Lehtinens stiftelse, Konstuniversitetets TTOR och Sibelius-Akademins understödstiftelse. Våren 2018 tillbringade Sumelius-Lindblom en månad som residenskonstnär på Cité-des-Arts i Paris.

Mer information: Eveliina Sumelius-Lindblom

Föreläsningskonsertserien Musik och filosofi:

Vad är musikens förhållande till samhället och hur hörs samhället i musiken? Dessa frågor har fascinerat många kompositörer, musiker, musikforskare och filosofer. Föreläsningskonsertserien hösten 2020 och våren 2021 vill förklara förhållandet mellan musiken och samhället ur flera olika synvinklar.

Föreläsningskonsertserien är en del av jubileumsåret 30 år av doktorer i musik från Sibelius-Akademin.

Tid

28.1.2021 kl 18:00

Plats

Online evenemanget

Biljetter

Fritt inträde