Utbildningsprogrammet i dans

Inom danskonstens bransch finns tre separata utbildningsprogram och ett av dem leder till en lägre högskoleexamen (Utbildningsprogram i dans, kandidatexamen) och två till en högre högskoleexamen (Magisterprogrammet i konstnärlig framställning i dans och i koreografi).

Allmänt

I utbildningen för danskonst syns modern dans genom en upplevd kroppslig världssyn, som artikuleras i ett medvetet förhållande till sin omgivning. I utbildningen eftersträvas en öppen, nyfiken och diskuterande atmosfär samt modet att kreativt och kritiskt möta de utmanande frågor som den moderna dansen, konsten och samhället ställer.


Målsättningen för utbildningsprogrammet i dans är att ge de studerande mångsidiga färdigheter att arbeta inom olika uppdrag inom dansen samt att skapa förutsättningar för att gå en högre högskoleutbildning.  


Syftet är att utbilda danskonstnärer vars yrkesfärdighet baserar sig på förståelsen för dans som en konstform som omfattar både kropp och själ, där kunskap och färdigheter förenas. Målet är att den studerande ska förstå sig själv som artist och konstnär i förhållande till mer omfattande diskurser om mänsligheten.

 

Ansökan

Till magistersexamina sker en separat ansökan där även personer med en yrkeshögskoleexamen inom området eller en utländsk examen som motsvarar danskonstkandidatexamen kan söka. Informationen om urvalets tidschema och kriterier publiceras i den årliga urvalsguiden.


Photo: Kimmo Karjunen

Opiskelijat

Valmistuneet

Viimeisimmät tanssin koulutusohjelmasta valmistuneet

Alumner

Alumner

Gamla studerande med examen från Teaterhögskolan grundade Teaterhögskolans alumnförening 28.4.2010. Föreningen Teatterikorkeakoulun alumnit – Teaterhögskolans alumner har som avsikt att upprätthålla kontakten bland de som studerat på Teaterhögskolan, att hålla kontakten med Teaterhögskolan och att stöda skolans eftersträvningar samt att stärka den uppförande konstens ställning. Alumnföreningen ordnar evenemang, informerar sina medlemmar om Teaterhögskolans verksamhet och målsättningar samt fäster samhällets och publikens uppmärksamhet vid Teaterhögskolans verksamhet och utveckling. Till föreningens första ordförande valdes regissör Kimmo Kahra.


Även studieprogrammerna i danskonst är intresserad av att utveckla samarbetet med sina egna alumner i olika former. Dessa samarbetsformer kan vara till exempel en fadderverksamhet för de studerande, gästande lärare, erbjudande av arbetspraktikplatser, granskning av magisterstudenternas lärdomsprov, samarbete inom de föreställningar som hör till studierna, samarbete inom ramen för institutionens internationella gästande lärare, att få information om demon, öppna föreläsningar, internationella gäster och alumnmöten.


Studieprogrammerna i danskonst ordnar alumnmöten två gånger per läsår, på hösten och våren. Vi skickar inbjudan till dem som gett sina kontaktuppgifter. Inbjudningarna och övrig information skickas i huvudsak per e-post.


TeaKs alumner är personer som utexaminerats från Teaterhögskolan som kandidater, magistrar, licentiater eller doktorer i teaterkonst eller danskonst, eller som utfört en kursformad utbildning i de teaterläroverk som föregått Teaterhögskolan. Även personer som innehaft fast arbets- eller tjänsteförhållande på Teaterhögskolan kan gå med i föreningen.

Online materiaalit

Kinesis-julkaisut

Kinesis-julkaisut

Kontaktuppgifter

Jan-Peter Kaiku
Planerare

 

Rita Heino
Studiesekreterare (undervisningens praktiska arrangemang, ekonomiska ärenden, uppdagering av studieregistret)