Ansökning till Bildkonstakademins doktorandutbildning 2019

Konstuniversitetets Bildkonstakademi
Doktorandprogrammet i bildkonst
Urval av doktorstuderande 2019

 

ANSÖKNINGSINSTRUKTIONER 2019

Ansökningsperiod 31.812.10.2018

Ansökan till Bildkonstakademins (KuvA) doktorandprogram i bildkonst sker genom offentligt ansökningsförfarande. Till utbildningen som inleds hösten 2019 antas högst fem (5) nya studerande till studier som leder till doktorsexamen i bildkonst (BildkD). Examen omfattar 240 studiepoäng. Ansökningsperioden börjar 31.8 och slutar 12.10.2018.

Doktorsstudierna ger färdigheter och möjlighet att utöva konstnärlig forskning på ett självständigt och kreativt sätt. Konstnärlig forskning är sådan forskning som är förankrad i såväl konsten som konstnären. Från doktorandprogrammet i bildkonst på Bildkonstakademin utexamineras konstnärer och forskare. Dessa experter på konst och forskning förnyar konstarterna, hur de kan utövas, forskas och undervisas i. De för en tvärvetenskaplig och kritisk dialog med olika samhällsaktörer, vilken kan ta sig många olika uttryck. Som specialister inom sina områden skapar de konst och producerar kunskaper, färdigheter och insikter baserade på konstnärlig praxis, som man kan dra nytta av och tillämpa inom såväl konstarterna som andra samhällsområden. Konstuniversitetets doktorandutbildning stärker konstnärernas och forskarnas förmåga att utveckla sina kunskaper som konstnärer, forskare, pedagoger och experter.

Lärdomsprovet för doktorsexamen i bildkonst kan innefatta en konstutställning, kuratering av en utställning, enskilda konstverk, konstnärliga processer eller experimentella arrangemang inklusive presentationer, konceptualisering och teoretisering. Typiskt består lärdomsprovet av en eller flera bildkonstnärliga delar och en skriftlig del. Vidare ska lärdomsprovet i sin helhet dokumenteras och sparas i en elektronisk version. De konstnärliga delarna av forskningen är offentliga verk. Den skriftliga delen, som löper parallellt med den bildkonstnärliga delen, argumenterar och förklarar tillvägagångssättet och syftet med forskningen i förhållande till annan forskning och praxis. Efter prövning kan lärdomsprovet bestå av endast skriftlig forskning.

Doktoranderna ska på egen hand söka bidrag för sina studier hos olika instanser som stöder sådant forskningsarbete.

 

URVALSKRITERIERNA

Behörighet

Som doktorand kan den antas som har

 • lämplig högre högskoleexamen
 • lämplig högre yrkeshögskoleexamen
 • lämplig utländsk utbildning, som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier.
   

Som doktorand kan även den antas som universitet i övrigt bedömer ha för studierna tillräckliga kunskaper och färdigheter. Universitetet kan kräva att den som antas till studier genomför kompletterande studier för att inhämta de färdigheter som behövs i utbildningen.  (Universitetslagen 24.7.2009/588, 37§)

Språkkrav

För att bli antagen som studerande vid Bildkonstakademins doktorandprogram ska den sökande ha tillräckliga språkkunskaper i finska, svenska eller engelska. Språkkunskaperna måste bevisas genom tidigare studier eller ett godkänt språktest.

Följande sökande behöver inte bevisa sina språkkunskaper:

 • Sökande som har haft finska eller svenska som skolutbildningsspråk eller avlagt en högskoleexamen på finska eller svenska.
 • Sökande som har haft engelska som skolutbildningsspråk eller avlagt en högskoleexamen på engelska i ett EU/ETA-land, Förenta staterna, Kanada, Storbritannien, Irland, Australien eller Nya Zeeland.  Examensspråket bör framgå i examensbetyget eller i bilagan till det, i studieutdraget eller i ett annat officiellt dokument som universitetet ifråga producerat. 

Om dessa krav inte är uppfyllda, kan den sökande bevisa sina språkkunskaper genom intyg av ett godkänt språktest.

Som intyg på språkkunskaper i finska eller svenska godkänns en allmän språkexamen avlagd på mellannivå B2. I åtminstone två av delproven måste nivå 4 uppnås, varav det ena delprovet måste vara skriftligt.

Godkända språktest i engelska samt minimikraven:

 • TOEFL (IBT = Internet Based Test, PBT = Paper Based Test)
  • Total score: 92 (IBT), 580 (PBT)
 • IELTS (Academic)
  • Overall Band Score: 6.5
 • Cambridge CAE/CPE (CAE = Cambridge Certificate of Advanced English, CPE = Cambridge Certificate of Proficiency in English)
  • Grades accepted: A, B, C
 • Pearson Test of English (Academic)
  • Total Score: 59

Urvalskriterier

De viktigaste kriterierna för urvalet till doktorandstudierna är

 • att den sökandes forskningsplan har ett aktuellt konstnärligt, vetenskapligt och forskningsmässigt värde och är genomförbar
 • att den sökandes har konstnärliga och/eller konstpedagogiska och/eller forskningsmässiga meriter och/eller yrkesmässiga verksamhet inom konstområdet
 • att den sökande har forskningsmässiga meriter och förmåga till självständig forskning
 • att den sökande kan förbinda sig att på sikt genomföra doktorandstudierna enligt examensfordringarna
 • att den sökandes forskningsplan anknyter till Konstuniversitetets konstarter och forskningsprofil

 

ANSÖKAN

Ansökningsperioden börjar 31.8.2018. Den anvisningsenliga elektroniska ansökningen måste lämnas till Bildkonstakademin inom tidsfristen senast 12.10.2018 kl. 16.00 (finsk tid). Ansökan görs på Studieinfo webbportalen och via Embark plattformen. Ansökan ska innehålla den elektroniska ansökningsblanketten samt bilagor i elektronisk form. Ansökan kan göras på finska, svenska eller engelska. OBS. Ansökningar eller delar av ansökningen som kommit per post, skickats med bud, lämnats in på akademin eller skickats via e-post behandlas inte.

Ansökan måste innehålla:

 • Den elektroniska ansökningsblanketten
 • Forskningsplanen
  • Forskningsplanen får omfatta max. 3 000 ord. Den måste innehålla en så grundlig beskrivning som möjligt av forskningsidén, vilka konstnärliga delar projektet består av och tidtabellen för när dessa planeras att genomföras. Vidare ska en preliminär förteckning över det referensmaterial som ska användas i forskningen bifogas. Ansökan ska också innehålla en preliminär studieplan samt en preliminär finansieringsplan. Den sökandes forskningsplan kan vid behov kontrolleras med hjälp av plagiatkontrollprogrammet Turnitin.
 • Abstrakt av forskningsplanen (max. 400 ord)
 • Meritförteckning
  • Meritförteckningen (urval av CVn max. 2 sidor A4 i pdf format) ska innehålla personuppgifter, tidigare utbildning, konstnärlig verksamhet, publikationer samt övriga meriter som den sökande anser stödja doktorandstudierna. Kopior på examensbevis och eventuella intyg av godkända språkprov ska bifogas ansökan i elektroniskt format. Om den sökande har avlagt examen utomlands ska till ansökan även bifogas en redogörelse för den rankas i ifrågavarande lands utbildningssystem, antingen på finska, svenska eller engelska.
 • Portfolio över konstnärlig forskning
  • Porfolion skall i strukturerad form presentera centrala utgångspunkter i den sökandens konstnärliga forskning och innehålla referenser till alla i ansökan bifogade arbetsprov. Portfolion skickas in i pdf-format i Embark plattformen och arbetsproven som presenterats laddas upp i plattformen vid behov. Enbart material som laddats på plattformen Embark kommer att utvärderas. Länkar som hänvisar till yttre websidor i portfolion kommer inte att tas upp till behandling.

1. Fyll i och skicka in din elektroniska ansökningsblankett på Studieinfo-portalen.

När du har skickat blanketten (“Fyll i ansökan”) får du en bekräftelse per e-post. I bekräftelsen står numret av din ansökning som du ska uppge när du skickar in dina bilagor.

STUDIEINFO.FI -portalen

2. När du har fyllt i och skickat in ansökningsblanketten ska du skicka dina bilagor via plattformen Embark.

Denna webbapplikation är på engelska. Bilagorna skickas i elektroniskt format.

Först skall du registera dig och skapa ett konto på platformen Embark. Fyll sedan i dina ansökningsuppgifter (Applicant information), i vilka bland annat ditt ansökningsnummer från Studieinfo-portalen ingår. Därefter ange vart du söker (Application information), dvs. till vilken akademi vid Konstuniversitetet du söker.  Efter det skall du ladda upp alla bilagor i elektroniskt format som behövs för din ansökan på plattformen och skicka dem till utvärdering.  Ladda upp och skicka iväg (Submit) materialen i god tid före tidsfristens utgång, så att du kan få hjälp av supporten om det uppstår problem med platformen Embark.

EMBARK PLATTFORMEN

Embark platformens användarmanual

Om du inte hittar hjälp i manualsidorna kan du även skicka e-post till adressen support@embark.com eller klicka på ”Contact Us” som hittas nederst på alla sidor. Kundservicen i Embark reagerar snabbt på stödbegäran  (vanligtvis inom 24 timmar) vilket gör denna service den bästa kanal i tekniska problemsituationer. Leverantören är belägen vid östkusten i USA, beakta tidsskillnaden. Stödservicen opererar på engelska. 

 

URVALSFÖRFARANDET

31.8.2018

Ansökningstiden inleds

12.10.2018 kl. 16.00  (finsk tid)

Ansökningstiden: inlämnande av ansökan inom tidsfristen

November 2018

Första urvalsomgången: På grundval av ansökningarna väljer urvalsgruppen ut vilka som ska kallas på intervju

18–19.11.2018

Andra omgången: Intervjuer med dem som gått vidare från första omgången

November – december 2018

Urvalsgruppens beslut om vilka som går vidare till tredje urvalsomgången och meddelanden om vilka som går vidare

 

Tredje omgången: Vidarebearbetning av forskningsplaner för dem som har gått vidare

31.1.2019

Inlämning av bearbetade forskningsplaner

Februari 2019

Urvalsgruppen väljer ut vilka sökande som föreslås för Akademiska rådets avdelning för doktorandutbildning och forskning vid Bildkonstakademin

Mars 2019

Akademiska rådets avdelning för doktorandutbildning och forskning presenterar det slutliga urvalet för dekanen

Mars 2019

Dekanen tillstyrker valet av nya doktorander till Konstuniversitetets Bildkonstakademi. 

1.4.2019

Offentliggörande av urvalsresultatet

 

Akademiska rådets avdelning för doktorandutbildning och forskning vid Konstuniversitetets Bildkonstakademi och urvalsgruppen har hand om studerandeurvalet. Dessa består av akademins professorer och forskare. Till urvalsgruppen kan även externa medlemmar bjudas in.

Urvalet sker i tre omgångar. I första omgången väljer urvalsgruppen på grundval av ansökningarna ut vilka som ska kallas på intervju.

På intervjun (andra omgången) har de sökande möjlighet att presentera sin planerade konstnärliga forskning och konstnärliga arbete i detalj.

De sökande som har valts ut till tredje omgången ombeds utveckla och vidarebearbeta sin forskningsplan. Efter tredje omgången väljer urvalsgruppen ut de sökande som den ska föreslå för Akademiska rådets avdelning för doktorandutbildning och forskning vid Bildkonstakademi.

Akademiska rådets avdelning för doktorandutbildning och forskning vid Konstuniversitetets Bildkonstakademi presenterar det slutliga urvalet för dekanen som tillstyrker valet av nya doktorander till Bildkonstakademin. 

 

OFFENTLIGGÖRANDE AV RESULTAT

Resultatet av studerandeurvalet offentliggörs måndagen den 1.4.2019 på Konstuniversitetets webbplats för de sökande som på ansökningsblanketten har angett att deras namn får offentliggöras. De antagna sökandena får ett e-postmeddelande från Bildkonstakademin efter att resultatet har offentliggjorts.

 

BEGÄRAN OM RÄTTELSE

Om den sökande är missnöjd med studerandeurvalet kan den sökande skriftligen begära rättelse av dekanens beslut inom 14 dagar från offentliggörandet av beslutet. Begäran om rättelse ska göras skriftligen och skickas till Konstuniversitetets registratur.

Inlämnande och innehåll i begäran om rättelse

Begäran om rättelse ska vara registratur tillhanda inom 14 dagar från det att beslutet offentliggjordes. Insändande av begäran om rättelse sker på avsändarens ansvar. Om du skickar begäran om rättelse per e-post ska du skriva till vilken akademi begäran riktas på ämnesraden. I begäran om rättelse ska namn och kontaktuppgifter på den som begär rättelse, vad rättelsen avser och på vilka grunder rättelse begärs framgå.

Konstuniversitetet / registratur
PB 38 / Tölöviksgatan 16 C
00097 Konstuniversitetet


 

YTTERLIGARE INFORMATION

Doktorandprogrammet i bildkonst Konstuniversitetets Bildkonstakademi (vardagar kl. 9.00–16.00/finsk tid)

Forskningskoordinator Michaela Bränn, e-post: