Specialarrangemang vid urvalsprovet

Om en sökande på grund av sinnes- eller rörelsehandikapp, sjukdom eller någon annan motsvarande orsak behöver specialarrangemang vid urvalsprovet, ska hen lämna in ansökan om specialarrangemang till akademins ansökningsservice inom tidsfristen för inlämning av bilagor vid gemensam ansökan. Den sökande som behöver specialarrangemang ansöker om rätt att avlägga examen på samma sätt som andra sökande och hen måste delta i antagningsprocessen på det sätt som anges i antagningsgrunderna.

Den sökande ansöker om rätt till specialarrangemang för urvalsprovet med en särskild ansökan, där man ska beskriva vilka specialarrangemang som önskas samt skälen till ansökan.

>> Ansökan om specialarrangemang (pdf)

Den sökande som behöver särskilda arrangemang ska skicka ett specialläkarutlåtande eller annat motsvarande specialistutlåtande, där skadans eller sjukdomens art och behovet av specialarrangemang framgår. Som bevis på läs- och skrivsvårigheter räcker ett utlåtande från speciallärare, psykolog eller talterapeut. Som bevis på behovet av specialarrangemang godkänns också studentexamensnämndens beslut om specialarrangemang.

Utlåtandet ska vara daterat under den sökandes gymnasiestudier eller andra studier på andra stadiet. I vissa fall, när sjukdomen eller skadan är bestående, kan även äldre utlåtanden beaktas. Om ett hinder som berättigar till specialarrangemang vid urvalsprovet uppstår eller konstateras mellan utgången av ansökningstiden och urvalsprovet, ska den sökande utan dröjsmål lämna in ansökan om specialarrangemang till ansökningsservicen i alla de akademier i vilkas urvalsprov den sökande deltar. Konstuniversitetet kan avslå ansökan om specialarrangemang, om arrangemangen t.ex. på grund av tidsschemat är omöjliga att ordna. Beslut om specialarrangemang för ett urvalsprov gäller endast ansökningsmålet i fråga och endast en bestämd urvalsprovsdag.