Konstuniversitetets Bildkonstakademi mission och vision för doktorandutbildning och forskning 2017–2020

Mission

Bildkonstakademins doktorandutbildningsprogram svarar för doktorandutbildningen och forskningsverksamheten vid Konstuniversitetets Bildkonstakademi. Programmet formulerar och genomför akademins forskningsmässiga grunduppgift som är att utbilda konstnärer och konstnärsforskare verksamma inom bildkonstens område samt att bedriva forskning inom området. Med bildkonst avses de delområden inom samtidskonsten som Bildkonstakademin representerar. Forskningsgemenskapen är ett akademiskt samfund som utgörs av doktorander, lärare och forskare samt administrativ personal. Vid akademin bedrivs konstnärlig forskning samt forskning inom samtidskonst.

Vid Bildkonstakademin bedrivs konstnärs- och konstbaserad forskning med fokus på – som fråga, medel, material eller mål – konstens betydelse, praxis, tekniker och metoder, liksom de principer och institutionella arrangemang som definierar utövande, mottagande och tillämpning av konst samt utbildning.

Forskning som bedrivs vid Bildkonstakademin är både inriktad på kritisk granskning och reflexion av nämnda teman samt på forskningsbaserad verksamhet som lyfter nya frågor. Forskningen genererar en ny typ av konst, nya metoder för utövande och tillämpande av konst, och skapar ny förståelse för konstens betydelse och konstnärligt aktörskap. Med konsten som medel påverkar den vårt sätt att fungera i världen som observerande och sociala varelser.

Forskningen vid Bildkonstakademin producerar erfarenhetsbaserade strukturer som kan motiveras och värderas utifrån akademiska kriterier och placeras i en kritisk diskussion tillsammans med tidigare forskning genom att komplettera och förnya ämnesområdet. Erfarenhet som stödjer forskning kan utgöras av praktisk erfarenhet som konstnären tillägnat sig i olika verksamhetsmiljöer samt därmed relaterade materiella och begreppsliga randvillkor. Kriterier, enligt vilka forskningsresultaten motiveras och bedöms, gäller forskningens tillvägagångssätt, det vill säga metod, konsekvens, kommunicerbarhet, kritiskhet, originalitet, etiskhet, frihet samt relation till områdets övriga forskning, konst och samhälle.

Forskningen vid Bildkonstakademin relaterar till den mångfasetterade samtidskonstens fält och är således branschövergripande; tvärvetenskaplig och multikonstnärlig. Den stödjer sig på konstupplevelsen, som kan placeras i varierande kontext oberoende av traditionella kunskapsmässiga och konstnärliga kategorier. Gemenskapen inom forskningsverksamheten härrör från konstens grundkaraktär, människors vilja och förmåga att känna, uppleva och fungera tillsammans. En konstupplevelse är i princip en social händelse, i likhet med forskning där gemenskapen utgörs av branschövergripande grupper för likställda och publik. Kollegialitet och respons över disciplingränser är nödvändigt för det praktiska förverkligandet av forskningen. För bedömning av forskningen ansvarar branschens nationella och internationella akademiska samfund, i vilket Bildkonstakademin och Konstuniversitetet ingår. I detta samfund där den konstnärliga och forskningsmässiga verksamheten förenas som likvärdiga producerar Bildkonstakademin kvalitativa doktorsundersökningar och kvalitativ forskning inom bildkonstens område. På detta sätt främjas forskning inom bildkonstens område samt konstens aktiva roll i samhället.

Bildkonstakademin som forskningsgemenskap

Bildkonstakademin strävar efter att skapa ramar som är trygga utifrån nämnda mål samt principer för att bedriva och utveckla forskning inom bildkonstfältet. Akademin erbjuder ett mångsidigt stödnätverk för doktoranders och forskares forskarverksamhet och -karriär och skapar grogrund för diskussion, jämförelse och dialog mellan olika forskningsupplägg. Akademin utgör ett internationellt konstnärligt och akademiskt expertsamfund som möjliggör kritisk utvärdering och fördomsfri utveckling av konstnärlig forskning. Akademin är även ett diskussionssamfund där olika intellektuella, samhälleliga och konstnärliga premisser kan utarbetas i proportion till de utmaningar och problem som samtidskonsten lyfter fram. Bildkonstakademin utgör en kollegial konstnärs- och forskargemenskap där verksamhetsprinciperna är transparens, kritiskhet, demokratiskhet, jämställdhet, pedagogiskhet samt respekt och främjande av andras arbete.

Vision

År 2020 är Bildkonstakademin ett ledande internationellt centrum för forskning och doktorandutbildning inom bildkonst. Den ovan beskrivna kombinationen av verksamhetsprinciper, värden och funktioner är etablerade via Bildkonstakademins forskningsverksamhet och röner även internationell uppskattning. Akademin har etablerad forskning på postdoc-nivå och förenar den på ett fungerande sätt med doktorandutbildningen, grundundervisningen och alumnverksamheten. Bildkonstakademin deltar aktivt i omdefinieringen av konst, konstnärskap och konstutbildning i relation till vår tids ekologiska, samhälleliga och humanitära utmaningar. Akademin är aktiv inom internationella forskningsnätverk och främjar branschövergripande interaktion och ansvarsfull internationalism. Före 2020 är forskningsverksamheten känd på bred front i samhället och extern finansiering erhålls framgångsrikt.

Bildkonstakademins forskningsverksamhet strävar efter ovan nämnda mål vid val av doktorander, personal och gästforskare, i undervisningsprogram, handledning av doktorsavhandlingar, förberedelse av forskningsprojekt, ordnande av evenemang, publikationspolitik, kommunikation samt inom nationella och internationella samarbeten. Detaljerade strategiska riktlinjer och åtgärder har skrivits in i Bildkonstakademins åtgärdsprogram som Konstuniversitetets strategi svarar för.