Att arbeta på Konstuniversitetet

Konstuniversitets styrka består av undervisningens och konstens höga kvalitet och det naturliga sambandet mellan utbildningen, forskningen och den konstnärliga verksamheten.

Kaksi henkilöä työskentelee

I vår verksamhet värderar vi uthållighet och kritiskt tänkande. Vi strävar efter hög kunskap, kvalitet och kompetens i allt. Vi uppmuntrar djärvhet i såväl konstutövande som forskning. Vi vågar testa och frambringa nytänkande, nya uttryck och verksamheter. Vi värdesätter konstens frihet och agerar ansvarsfullt i omvärlden. Vi ser individualitet, olikheter och mångfald samhällsstärkande resurser. Vi bygger en verksamhetskultur som bryr sig om andra och sprider glädje och energi.

Universitetets värderingar

Konstuniversitetets värdeord är kunskap, djärvhet och gemenskap.

Konstuniversitetets medarbetare har förbundit sig att följa universitetets gemensamma strategi och agerar i enlighet med dess värderingar. Arbetsgemenskapen agerar ansvarsfullt i förhållande till sitt eget arbete och hela gemenskapen. Universitetssamfundets medlemmar värdesätter och respekterar varandra. Inom arbetsgemenskapen hjälper man varandra och delar med sig av kunskap och kompetens.

På Konstuniversitetet har man lov att testa saker. Man är inte rädd för misstag, man lär sig av dem. Medlemmarna i gemenskapen inser sitt ansvar att delta och ta ställning till saker lösningscentrerat. I arbetsgemenskapen råder jämlikhet och likvärdighet.

Möjligheter att utveckla sin kompetens

Hela personalen har lika möjligheter att utveckla sin kompetens. Undervisnings- och forskningspersonalens pedagogiska, konstnärliga, forskningsmässiga och övriga yrkesutveckling säkerställs inom ramen för den totala arbetstidsplaneringen. Personalens yrkeskompetens utvecklas och underhålls bl.a. genom lärande i arbetet, uppgiftsrotation, internationella utbyten, delande av kunskaper och personalutbildning. Som stöd för utvecklingen anordnas utvecklingsdagar och utbildningar och ges konsultationer eller handledning åt enheterna och teamen.

Transparent rekrytering

Genom professionell, öppen och transparent rekrytering säkerställs att Konstuniversitetet har bästa möjliga personal. Rekryteringarna genomförs enligt personalplaneringen som årligen ska preciseras i enlighet med riktlinjerna i strategin. Vid rekryteringen följs standardiserade rekryteringsprocesser.

Läge i Helsingfors stadskärna

Vi iakttar principerna för mobilitet i arbetet och erbjuder goda verktyg och stöd för detta. Vårt läge i Helsingfors stadskärna garanterar att medarbetarna lätt kan ta sig till arbetet med kollektivtrafiken.