Sibelius-Akatemian tohtorikoulutuksen opetustarjonta 2018-2019

1. Alkuvaiheessa oleville ja ylimääräisille opiskelijoille suunnatut opinnot

2. Taiteen- ja tieteenfilosofia

3. Tutkimusmenetelmät

4. Vuorovaikutustaidot

5. Seminaarit

6. Taiteellista työtä tukevat opinnot

 

1. Alkuvaiheessa oleville ja ylimääräisille opiskelijoille suunnatut opinnot

 

3j19d Propedeuttinen kurssi opintosuunnitelman tekijöille (taiteilijakoulutus)

3j19d Preliminary course for artistic doctoral students

3j19bc Propedeuttinen kurssi opintosuunnitelman tekijöille (soveltajakoulutus ja tutkijakoulutus)

3j14 Jatkotutkinto projektina

3j76 Tutkimustaidot: kirjasto tutkimusresurssina

3j115 Portfolio-kurssi

3j122 Johdatus musiikintutkimuksen menetelmiin ja käytäntöihin

 

3j19d Propedeuttinen kurssi opintosuunnitelman tekijöille (taiteilijakoulutus)

Kohderyhmä
Taiteilijakoulutus: alkuvaiheessa olevat ja ylimääräiset opiskelijat.

Opettajat
Markus Kuikka, Anu Vehviläinen, Kristiina Ilmonen

Laajuus
1–3 op

Paikka
T327

Aika

21-24.8.2018 klo 10-14

28-31.8 klo 10-14

 

Arvioitu kontaktiopetus ja opiskelijan omakohtainen työ
Kontaktiopetus 13–16 t, omakohtainen työ 28–67 t.

Tavoite
Jatko-opintosuunnitelman laatimisen edistäminen. Kurssi on tarkoitettu taiteilijakoulutuksen jatko-opintosuunnitelmaa valmisteleville ja suoritettavaksi sen vuoden aikana, joka on myönnetty opiskeluun ylimääräisenä opiskelijana. Kurssilla käsitellään seuraavat asiat: taiteilijakoulutuksen jatkotutkinnon ja jatko-opintojen luonne, suunnitelman valmistaminen ja varsinaiseksi opiskelijaksi hakeminen. Lisäksi tutustutaan taiteilijakoulutuksen tutkielmiin.

Opetus- ja työmuodot
Opiskelijoiden informointi, jatko-opintosuunnitelmien esittely, keskustelu sekä yhdestä jo julkaistusta tutkielmasta valmisteltava lyhyt esitelmä. Kurssin suorittaminen edellyttää sitoutumista ryhmän säännölliseen toimintaan. Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelijalla on mahdollisuus saada tohtorikoulun osoittamalta opettajalta yksityisohjausta suunnitelman työstämiseen enintään kolme tuntia ennen varsinaisen jatkotutkintosuunnitelman jättämistä. Ohjauksesta on erikseen sovittava ko. opettajan kanssa.

Arviointi
hyväksytty / hylätty

 

3j19d Preliminary course for artistic doctoral students

Target group
Supernumerary students (Arts study programme)

Teachers
DMus Anu Vehviläinen, DMus Markus Kuikka, DMus Krstiina Ilmonen

Extent
1–3 ECTS credits

Place
T-building

Time

21-24.8 10-14 hrs

28-31.8. 10-14 hrs

Learning outcomes and content

The course focuses on preparing the doctoral study plan.

Estimated contact tuition and individual study
The classroom education 13–16 hours, students own work 28–67 hours.

Evaluation
a / i

 

3j19bc Propedeuttinen kurssi opintosuunnitelman tekijöille (soveltajakoulutus ja tutkijakoulutus)

Kohderyhmä
Tutkija- ja soveltajakoulutus: alkuvaiheessa olevat ja opintosuunnitelmaa valmistelevat opiskelijat. Myös maisteriopintojen loppuvaiheessa oleva opiskelija, joka suunnittelee tohtoriopintoja soveltaja- tai tutkijakoulutuksessa, voi osallistua.

Laajuus
2 op

Opettaja
MuT Päivi Järviö ja MuT, FM Ulla Pohjannoro

Aika

Syyslukukaudella viisi tapaamista, kevätlukukaudella (tammikuussa) yksi tapaaminen.

Keskiviikkoisin klo 15–17. Lukuvuonna 2018–2019 tapaamiset ovat seuraavasti: 12.9., 26.9., 10.10., 24.10., 21.11. (2018) sekä 16.1. (2019)

Kurssi järjestetään joka lukuvuosi

Paikka
T-331

Tavoitteet ja sisältö

Kurssin aikana perehdytään tutkija- ja soveltajakoulutuksen rakenteeseen ja sisältöön, tutkimus- ja projektisuunnitelmien sekä opintosuunnitelmien tekemiseen sekä muihin jatko-opintojen aloittamiseen liittyviin kysymyksiin. Kurssi on tarkoitettu ennen kaikkea tutkija- tai soveltajakoulutukseen pyrkiville opintosuunnitelmaa valmisteleville opiskelijoille, ja se on syytä suorittaa sen lukuvuoden aikana, joka on myönnetty opintosuunnitelman valmistamiseen tai viimeistään ensimmäisenä opiskeluvuonna. Muut vastaavassa vaiheessa olevat opiskelijat voivat sopia kurssille osallistumisesta opettajan kanssa.

Kurssin suorittamisen yhteydessä opiskelijalla on mahdollisuus saada jatkotutkintoseminaarissa tai tohtorikoulun osoittamalta opettajalta rajatussa määrin ohjausta asiantuntijalautakunnalle jätettävän suunnitelman teossa.

Opetus- ja työmuodot
Kurssin aikana työstetään tutkimus- tai projektisuunnitelmaa sekä tutustutaan Sibelius-Akatemian tohtorikoulutukseen. Suunnitelmaa esitellään seminaari-istunnossa. Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa, sitoutumista ryhmän säännölliseen toimintaan ja osallistumista keskusteluihin..

Arvioitu kontaktiopetus ja opiskelijan omakohtainen työ 

Osallistuminen pienryhmäopetukseen ja keskustelu 16 t

Oma työ 38 t

Arviointi
hyväksytty/hylätty

 

3j14 Jatkotutkinto projektina

Kohderyhmä
Alkuvaiheessa olevat ja ylimääräiset opiskelijat.

Laajuus
2 op

Opettaja
MuT Marcus Castrén

Aika
sl 2018, perjantaisin klo 11-13 Alkaa 14.9..

Paikka

T-331

Tavoitteet ja sisältö
Kurssi antaa opiskelijalle välineitä opintojen mielekkääseen suunnitteluun ja toteutukseen. Käsiteltävinä asioina mm. tutkinnon eri osasuorituksiin tutustuminen, osasuoritusten laajuuden ja vaativuustason tunnistaminen, osasuoritusten suoritusjärjestys, toimivien aikataulujen ja työsuunnitelmien laatiminen laajoille osasuorituksille (konserttisarja, kirjallinen työ, väitöskirja, soveltajakoulutusprojekti jne.), aikataulujen noudattamisen tärkeys jne.

Projektinhallinta on siis sekä kokonaisuuksien että osatekijöiden hahmottamista, toimivien ja realististen työsuunnitelmien laatimista sekä onnistunutta aikatauluttamista.

Opetus- ja työmuodot
Kurssi sisältää kolme osatekijää:

(1) Jatko-opintojen projektiluonnetta tarkasteleva luento;
(2) opintojen kulkua koskevan suunnitelman laatiminen: opiskelija hahmottelee omien opintojensa kulun käyttäen hyväkseen kurssilla saamaansa tietoa;
(3) seminaari-istunnot, joissa em. suunnitelmat käsitellään yhdessä.

Kurssi on suunniteltu toimimaan yhdessä propedeuttisen kurssin parina ja sitä suositellaan erityisesti ylimääräisen vuoden opiskelijoille. Kurssille voivat osallistua myös ne, joilla jo on hyväksytty jatkotutkintosuunnitelma.

Arvioitu kontaktiopetus ja opiskelijan omakohtainen työ
Kontaktiopetusta n. 24 h, omakohtaista työtä n. 30 h

Arviointi
hyväksytty/hylätty

 

3j76 Tutkimustaidot: kirjasto tutkimusresurssina

Kohderyhmä
Kurssi on suunnattu molempien tohtorikoulujen jatko-opiskelijoille.

Laajuus
2 op; kontaktiopetusta 21 tuntia, lisäksi omakohtaista työtä n. 33 tuntia;
yhteensä 54 tuntia

Aikataulu

tiistaisin klo 14-16

11.9. T-327 - Tutkielman keskeiset käsitteet ja niiden yhteys kirjastohauissa käytettäviin asiasanoihin; katsaus asiasanastoihin (up)
18.9.  S5119 - Tiedonhaun perusteet ja RefWorks sekä kirjaston tarjoamat kotimaiset tietokannat (a-pl)
25.9. Kirjaston kokelmat, painetut lehdet ja tiedonlähteet (a-pl) - Kokoontuminen kirjastossa
2.10.  S5119 - Kotimaiset e-tiedonlähteet (a-pl)
9.10.  S5119 - Artikkelihaku ulkomaisista lähteistä (a-pl)
16.10. EI OPETUSTA
23.10.  S5119 - Ulkomaiset e-tiedonlähteet (a-pl)
30.10. T-327 - Lähteiden käyttö ja viittaaminen tutkimuskirjoittamisessa (up)
6.11. T-327 - Lähdeluettelon laatiminen (up)

Tavoite
Sibelius-Akatemian kirjasto kokoelmineen ja palveluineen on keskeinen voimavara opintojen eri vaiheissa. Kurssilla tutustutaan kirjaston tutkimusresursseihin, 
mm. keskeisiin hakuteoksiin, alan lehtiin, viitteiden tallennus- ja hallinnointijärjestelmään (RefWorks), elektroniseen aineistoon sekä koti- 
ja ulkomaisiin aineisto- ja viitetietokantoihin. Lisäksi opiskellaan lähdeluettelon laatimista sekä perehdytään viitetekniikkaan ja lähteiden käyttöön tekstissä.

Opetus- ja työmuodot
Osallistuminen ryhmäopetukseen sekä aineistonhakuun ja kirjaston käyttöä harjaannuttavat harjoitukset, joiden tavoite on laajentaa omaan työhön liittyvän tutkimusaineiston hakutapojen tuntemusta. Harjoituksista saa ryhmä-/henkilökohtaista palautetta.

Arvostelu
Hyväksytty/hylätty 


Vastuuopettajat
Vs. informaatikko Ari-Pekka Lauhakari (ari-pekka.lauhakari@uniarts.fi; p. 040 710 4225)
ja MuT, FM Ulla Pohjannoro ( ulla.pohjannoro@uniarts.fi ; p. 040 710 4284)

 

3j115 Portfolio-kurssi

Kohderyhmä
Kurssi sopii alkuvaiheessa oleville jatko-opiskelijoille tai julkaisusta RC-alustalla kiinnostuneille

Laajuus
2–4 op

Opettajat
MuT Markus Kuikka, KuT Tero Heikkinen

Aika
Syksy 2018 2–4 kertaa. Torstaisin klo 16-18. Alkaa 27.9.

Paikka T-331

Tavoite

Portfolio-kurssilla opetellaan oman taiteellisen työn julkaisemista Research Catalogue (RC) -alustalla. Kurssin tavoitteena on oppia käyttämään RC-alustaa portfolion laatimisessa. Tarvittaessa on mahdollisuus myös saada ohjausta videoeditoinnissa. Osanottajilla on oma tietokone tarpeen.

Päämääränä on saada työväline portfolion laatimiseen RC-alustalla. Portfolio voi sisältää konserttitallenteita, muuta kuvamateriaala sekä kirjallisia aineistoja kuten käsiohjelmia tai muita kirjoituksia. Työtehtävänä oman jatkotutkintoprojektin kuvauksen laatiminen. Kuvaus lisätään Uniartsin sivuille.

Kurssilta voi saada myös perustaidot julkaisemiseen Research Catalogue -alustan kausijulkaisuihin Ruukku ja JAR.

Työskentelymuodot
Kurssi sisältää opastuksen RC-alustan peruskäyttöön sekä portfolion materiaaliin liittyvää ohjausta ja portfolion koostamiseen liittyviä käytännön harjoituksia. Kurssin alussa on lyhyt intensiivijakso, jolla opiskellaan portfolio-työkalun käyttöä. Osanottajille perustetaan RC-käyttäjätili, joka jää hänen käyttöönsä.

Arvioitu kontaktiopetus ja opiskelijan omakohtainen työ
Kontaktiopetus 6 t ja opiskelijan omakohtainen työ n. 40 t

Suoritukset
Osallistuminen kurssikerroille ja kurssiin liittyvien harjoitusten tekeminen.

Arviointi
hyväksytty/hylätty

 

3j122 Johdatus musiikintutkimuksen menetelmiin ja käytäntöihin

Kohderyhmä
Kurssi on tarkoitettu molempien tohtorikoulujen kaikkien linjojen jatko-opiskelijoille ja ylimääräisille opiskelijoille. Kurssille voi osallistua myös maisterintutkintoon liittyvää tutkielmaa tekevät perustutkinto-opiskelijat.

Laajuus
2‒5 op

Vastuuopettajat
Professorit Anne Kauppala, Lauri Suurpää ja Vesa Kurkela.
Muut opettajat: Matti Huttunen, Kristiina Ilmonen, Päivi Järviö, Assi Karttunen, Kari Kurkela, Markus Mantere, Tuire Kuusi, Juha Torvinen, Anu Vehviläinen ym.

Aikataulu

Sl 2018 ja kl 2019 maanantaisin klo 14.30-16.00

Paikka

T-talon iso kokoushuone (T-327)

Tavoite
Kurssilla opiskelija tutustuu musiikintutkimuksen keskeisiin menetelmiin ja tutkimustapoihin käytännönläheisten esimerkkien avulla. Kurssin tavoitteena on tukea tutkielmaan liittyviä menetelmällisiä valintoja. Kurssin aihepiirit ovat musiikin historia- ja oppihistoriatutkimus, musiikkianalyysi, kokemuksen tutkimus, musiikkisemiotiikka, naistutkimus ja musiikkipsykologia.

Opetus- ja työmuodot sekä arviointi


Luennot, keskustelut, lukutehtävät, luento-/aihekohtaisten oppimispäiväkirjojen laatiminen.
Oppimisen arviointi tapahtuu luentokohtaisten oppimispäiväkirjojen avulla. 4 opintopisteen suoritukseen tulee palauttaa 10 oppimispäiväkirjaa (pituus n. 2 liuskaa).
Oppimispäiväkirjat palautetaan ao. luennoitsijalle sähköpostitse viimeistään viikon kuluttua luennosta. Ohjeet oppimispäiväkirjan laatimiseen käydään lävitse kurssin ensimmäisellä luennolla.

Arvioitu kontaktiopetus ja opiskelijan omakohtainen työ
Kontaktiopetusta 20 + 20  t ja omakohtaista työskentelyä 34‒95 t

Arvostelu
hyväksytty/hylätty