Sibelius-Akatemian tohtorikoulutuksen opetustarjonta 2017-2018

1. Alkuvaiheessa oleville ja ylimääräisille opiskelijoille suunnatut opinnot

2. Taiteen- ja tieteenfilosofia

3. Tutkimusmenetelmät

4. Vuorovaikutustaidot

5. Seminaarit

6. Taiteellista työtä tukevat opinnot

7. Musiikki ja mieli -opinnot

 

1. Alkuvaiheessa oleville ja ylimääräisille opiskelijoille suunnatut opinnot

3j19d Propedeuttinen kurssi opintosuunnitelman tekijöille (taiteilijakoulutus)

3j19d Preliminary course for artistic doctoral students

3j19bc Propedeuttinen kurssi opintosuunnitelman tekijöille(tutkija- ja kehittäjäkoulutus)

3j14 Jatkotutkinto projektina

3j76 Tutkimustaidot: kirjasto tutkimusresurssina

3j103 Empiiristen tutkimusmenetelmien perusteet (PERUTTU LV. 2017-2018)

3j115 Portfolio-kurssi (EI JÄRJESTETÄ LV. 2017-2018)

3j122 Johdatus musiikintutkimuksen menetelmiin ja käytäntöihin

 

3j19d Propedeuttinen kurssi opintosuunnitelman tekijöille (taiteilijakoulutus)

Kohderyhmä
Taiteilijakoulutus: alkuvaiheessa olevat ja ylimääräiset opiskelijat.

Opettajat
Markus Kuikka, Anu Vehviläinen, Kristiina Ilmonen

Laajuus
1–3 op

Paikka
T327

Aika

Aloitusperiodi:

ma 28.8. klo 10-14, ke 30.8. klo 10-14, to 31.8. klo 10-13, pe 1.9. klo 10-13

Myöhemmät sessiot:

ma 4.9. klo 12-15, ke 6.9. klo 12-15, ma 18.9. klo 12-15, ke 20.9. klo 12-15, ma 25.9. klo 12-15, ke 27.9. klo 12-15

Vara-ajat: ma 2.10. klo 12-15, ke 4.10. klo 12-15

Arvioitu kontaktiopetus ja opiskelijan omakohtainen työ
Kontaktiopetus 13–16 t, omakohtainen työ 28–67 t.

Tavoite
Jatko-opintosuunnitelman laatimisen edistäminen. Kurssi on tarkoitettu taiteilijakoulutuksen jatko-opintosuunnitelmaa valmisteleville ja suoritettavaksi sen vuoden aikana, joka on myönnetty opiskeluun ylimääräisenä opiskelijana. Kurssilla käsitellään seuraavat asiat: taiteilijakoulutuksen jatkotutkinnon ja jatko-opintojen luonne, suunnitelman valmistaminen ja varsinaiseksi opiskelijaksi hakeminen. Lisäksi tutustutaan taiteilijakoulutuksen tutkielmiin.

Opetus- ja työmuodot
Opiskelijoiden informointi, jatko-opintosuunnitelmien esittely, keskustelu sekä yhdestä jo julkaistusta tutkielmasta valmisteltava lyhyt esitelmä. Kurssin suorittaminen edellyttää sitoutumista ryhmän säännölliseen toimintaan. Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelijalla on mahdollisuus saada tohtorikoulun osoittamalta opettajalta yksityisohjausta suunnitelman työstämiseen enintään kolme tuntia ennen varsinaisen jatkotutkintosuunnitelman jättämistä. Ohjauksesta on erikseen sovittava ko. opettajan kanssa.

Arviointi
hyväksytty / hylätty

3j19d Preliminary course for artistic doctoral students

Target group
Supernumerary students (Arts study programme)

Teachers
DMus Anu Vehviläinen, DMus Markus Kuikka, DMus Krstiina Ilmonen

Extent
1–3 ECTS credits

Place
T-building

Time

Mon 28.8. 10–14 hrs, Wed 30.8. 10–14 hrs,Thu 31.8. 10–13 hrs, Fri 1.9. 10–13 hrs

Mon 4.9. 12–15 hs, Wed 6.9. 12–15 hrs, mon 18.9. 12–15 hrs, Wed 20.9. 12–15 hrs, Mon 25.9. 12–15 hrs, Wed 27.9. 12–15 hrs

Spare times: Mon 2.10. 12–15 hrs, Wed 4.10. 12–15 hrs

Learning outcomes and content
The course focuses on preparing the doctoral study plan.

Estimated contact tuition and individual study
The classroom education 13–16 hours, students own work 28–67 hours.

Evaluation
a / i

3j19bc Propedeuttinen kurssi opintosuunnitelman tekijöille (tutkija- ja kehittäjäkoulutus)

Kohderyhmä
Tutkija- ja kehittäjäkoulutus: alkuvaiheessa olevat ja ylimääräiset opiskelijat.

Laajuus
2 op

Opettajat
MuT Tuire Kuusi, MuT Päivi Järviö

Aika

ke 13.9.; ke 27.9.; ke 11.10.; ke 25.10., ke 22.11. ja 24.1 (yhteensä 6 opetuskertaa; aika riippuu opiskelijoiden määrästä ja tarkentuu kurssin kestäessä)

Paikka
T-331

Tavoitteet ja sisältö
Kurssin aikana perehdytään tutkija- ja kehittäjäkoulutuksen rakenteeseen ja sisältöön, tutkimus- ja kehittäjäsuunnitelmien sekä opintosuunnitelmien tekemiseen sekä muihin jatko-opintojen aloittamiseen liittyviin kysymyksiin. Kurssi on tarkoitettu ennen kaikkea tutkija- tai  kehittäjäkoulutukseen pyrkiville ylimääräisille opiskelijoille, ja se on syytä suorittaa sen lukuvuoden aikana, joka on myönnetty  opiskeluun ylimääräisenä opiskelijana DocMus-tohtorikoulussa. Muut vastaavassa vaiheessa olevat opiskelijat voivat sopia  kurssille osallistumisesta. Samoin kurssille voivat osallistua muut jatko-opintojensa alkuvaiheessa olevat opiskelijat. Kurssin suorittamisen jälkeen DocMus-opiskelijalla on mahdollisuus saada tohtorikoulun osoittamalta opettajalta rajatusti yksityisohjausta asiantuntijalautakunnalle jätettävän suunnitelman teossa. Tästä on erikseen sovittava ko. opettajan kanssa.

Opetus- ja työmuodot
Kurssin aikana laaditaan tutkimus- tai kehittämissuunnitelma, joka esitellään seminaari-istunnossa. Kurssin suorittaminen edellyttää sitoutumista ryhmän säännölliseen toimintaan.

Arvioitu kontaktiopetus ja opiskelijan omakohtainen työ 
Pienryhmäopetusta 18 h ja omakohtaista työskentelyä 36 h.

Arviointi
hyväksytty/hylätty

 

3j14 Jatkotutkinto projektina

Kohderyhmä
Alkuvaiheessa olevat ja ylimääräiset opiskelijat.

Laajuus
2 op

Opettaja
MuT Marcus Castrén

Aika
sl 2017, perjantaisin klo 13-15. Alkaa 15.9.

Paikka

T-426

Tavoitteet ja sisältö
Kurssi antaa opiskelijalle välineitä opintojen mielekkääseen suunnitteluun ja toteutukseen. Käsiteltävinä asioina mm. tutkinnon eri osasuorituksiin tutustuminen, osasuoritusten laajuuden ja vaativuustason tunnistaminen, osasuoritusten suoritusjärjestys, toimivien aikataulujen ja työsuunnitelmien laatiminen laajoille osasuorituksille (konserttisarja, kirjallinen työ, väitöskirja, kehittäjäkoulutusprojekti jne.), aikataulujen noudattamisen tärkeys jne.

Projektinhallinta on siis sekä kokonaisuuksien että osatekijöiden hahmottamista, toimivien ja realististen työsuunnitelmien laatimista sekä onnistunutta aikatauluttamista.

Opetus- ja työmuodot
Kurssi sisältää kolme osatekijää:

(1) Jatko-opintojen projektiluonnetta tarkasteleva luento;
(2) opintojen kulkua koskevan suunnitelman laatiminen: opiskelija hahmottelee omien opintojensa kulun käyttäen hyväkseen kurssilla saamaansa tietoa;
(3) seminaari-istunnot, joissa em. suunnitelmat käsitellään yhdessä.

Kurssi on suunniteltu toimimaan yhdessä propedeuttisen kurssin parina ja sitä suositellaan erityisesti ylimääräisen vuoden opiskelijoille. Kurssille voivat osallistua myös ne, joilla jo on hyväksytty jatkotutkintosuunnitelma.

Arvioitu kontaktiopetus ja opiskelijan omakohtainen työ
Kontaktiopetusta n. 24 h, omakohtaista työtä n. 30 h

Arviointi
hyväksytty/hylätty

 

3j76 Tutkimustaidot: kirjasto tutkimusresurssina

Kohderyhmä
Kurssi on suunnattu molempien tohtorikoulujen jatko-opiskelijoille.

Laajuus
2 op; kontaktiopetusta 21 tuntia, lisäksi omakohtaista työtä n. 33 tuntia;
yhteensä 54 tuntia

Aika
Syyslukukauden tiistait klo 12.00-14.00 (huom. tarkka aika), alkaen 12.9., 19.9., 26.9., 3.10., 10.10., 24.10., 31.10. & 7.11.  

Paikka

T-talon iso kokoushuone (T-327) tai M-talon PC-luokka

Tavoite
Sibelius-Akatemian kirjasto kokoelmineen ja palveluineen on keskeinen voimavara opintojen eri vaiheissa. Kurssilla tutustutaan kirjaston tutkimusresursseihin, 
mm. keskeisiin hakuteoksiin, alan lehtiin, viitteiden tallennus- ja hallinnointijärjestelmään (RefWorks), elektroniseen aineistoon sekä koti- 
ja ulkomaisiin aineisto- ja viitetietokantoihin. Lisäksi opiskellaan lähdeluettelon laatimista sekä perehdytään viitetekniikkaan ja lähteiden käyttöön tekstissä.

Opetus- ja työmuodot
Osallistuminen ryhmäopetukseen sekä aineistonhakuun ja kirjaston käyttöä harjaannuttavat harjoitukset, joiden tavoite on laajentaa omaan työhön liittyvän tutkimusaineiston hakutapojen tuntemusta. Harjoituksista saa ryhmä-/henkilökohtaista palautetta.

Arvostelu
Hyväksytty/hylätty 


Vastuuopettajat
Informaatikko Maaria Harviainen ( ; p. 040 7104225) ja
MuT, FM Ulla Pohjannoro (ulla.pohjannoro@uniarts.fi; p. 040 7104284)

 

3j103  Empiiristen tutkimusmenetelmien perusteet

Kurssi on peruttu lkv 2017-18!

Kohderyhmä
Jatko-opiskelijat. Seminaariin voivat osallistua myös jatkotutkintosuunnitelmaa valmistelevat ylimääräiset opiskelijat sekä jatkotutkintoa suunnittelevat loppuvaiheen perusopiskelijat.

Laajuus
4 op

Opettaja
MuT Ulla Pohjannoro

Aika
Sl 2017−kl 2018, maanantaisin klo 12–14 alkaen 11.9.

Paikka
T-331

Tavoite ja sisältö
Kurssin tavoitteena on antaa perustiedot empiirisistä tutkimusmenetelmistä siten, että opiskelija kykenee arvioimaan kriittisesti eri menetelmillä tuotettua tietoa ja hyödyntämään sitä omassa työssään.

Kurssilla perehdytään sekä laadullisiin että määrällisiin menetelmiin mm. opiskelijoiden projekteihin liittyvien esimerkkien avulla. Pohditaan käytetyn menetelmän yhteyttä tutkimuksen taustaoletuksiin ja tutkimusongelmiin, menetelmän toteuttamisen tapaa ja haasteita. Miten menetelmä rajaa sitä, mitä tietoa tutkittavasta ilmiöstä on mahdollista tavoittaa, ja miten tämä vaikuttaa tutkimustulosten tulkintaan sekä niiden hyödyntämiseen?

Opetusmuodot
Luennot, harjoitukset ja tehtävät

Arvioitu kontaktiopetus ja opiskelijan omakohtainen työ
Opetus 48 t, omatoiminen työskentely 60 t

Arviointi
hyväksytty/hylätty

 

3j115 Portfolio-kurssi    EI OPETUSTA LUKUVUONNA 2017-2018

Kohderyhmä
Kurssi sopii alkuvaiheessa oleville jatko-opiskelijoille, jotka ovat soittaneet vasta korkeintaan kaksi jatkotutkintokonserttia.

Laajuus

Opettajat

Aika

Paikka

Tavoite
Portfolio-kurssilla opetellaan oman taiteellisen työn julkaisemista ja julkaisutyökalun käyttöä. Kurssin tavoitteena on mieltää oman taiteellisen työn tallentaminen ja sen reflektointi osaksi taiteilijana kehittymistä.

Päämääränä on konserttitallenteen tuotantoprosessin ymmärtäminen, jatkotutkintokonserttien dokumentoinnin hallinnointi ja aineiston käyttäminen tiedonvälittämisessä.

Kurssilla portfolio-muotoista taiteellisen prosessin tallentamista kehitetään osaksi taiteilijalähtöistä tutkimusta. Kohteena ovat kurssilaisten omien portfolioiden sisällölliset ja tekniset haasteet. Opiskelijan portfolio avaa taiteilijalähtöisen tutkimuksen sisältöjä opiskelijayhteisön lisäksi myös suurelle yleisölle. Portfolion julkisuusasteen säätely onnistuu yksityisen offline- ja julkisen online-versioiden avulla.

Työskentelymuodot
Kurssi sisältää portfolioon liittyvää ohjausta ja portfolion koostamiseen liittyviä käytännön harjoituksia  Kurssin alussa on lyhyt intensiivijakso, jolla opiskellaan portfolio-työkalun käyttöä.  Lukuvuoden aikana seurataan ja kommentoidaan seminaarityön tyyppisesti materiaalin keräytymistä.

Arvioitu kontaktiopetus ja opiskelijan omakohtainen työ
Kontaktiopetus 24 t ja opiskelijan omakohtainen työ n. 38 t

Suoritukset
Osallistuminen kurssikerroille ja kurssiin liittyvien harjoitusten tekeminen.

Arviointi
hyväksytty/hylätty

 

3j122 Johdatus musiikintutkimuksen menetelmiin ja käytäntöihin

Kohderyhmä
Kurssi on tarkoitettu molempien tohtorikoulujen kaikkien linjojen jatko-opiskelijoille ja ylimääräisille opiskelijoille. Kurssille voi osallistua myös maisterintutkintoon liittyvää tutkielmaa tekevät perustutkinto-opiskelijat.

Laajuus
2‒5 op

Vastuuopettajat
Professorit Anne Kauppala, Lauri Suurpää ja Vesa Kurkela.
Muut opettajat: Matti Huttunen, Kristiina Ilmonen, Päivi Järviö, Assi Karttunen, Kari Kurkela, Markus Mantere, Tuire Kuusi, Juha Torvinen, Anu Vehviläinen ym.

Aikataulu

Sl 2017 ja kl 2018 maanantaisin klo 14.30-16.00, alkaen 11.9. ja 8.1.

11.9. Johdantoluento: Anne Kauppala, Vesa Kurkela, Lauri Suurpää
18.9.  Kari Kurkela: Tieteenfilosofinen johdanto tutkimusmenetelmiin 1
25.9. Kari Kurkela: Tieteenfilosofinen johdanto tutkimusmenetelmiin 2
2.10. Tuire Kuusi: Psykologinen tutkimus
9.10. Päivi Järviö: Taiteellinen/taidelähtöinen tutkimus 1
23.10. Anu Vehviläinen: Taiteellinen/taidelähtöinen tutkimus 2
30.10. Kristiina Ilmonen: Taiteellinen/taidelähtöinen tutkimus 3
6.11. V. Kurkela, Kilpiö & Rantanen Historiantutkimus 1
13.11. V. Kurkela, Kilpiö & Rantanen Historiantutkimus 2
20.11. V. Kurkela, Kilpiö & Rantanen Historiantutkimus 3

2018

8.1. Lauri Suurpää: Musiikkianalyysi 1
15.1. Lauri Suurpää: Musiikkianalyysi 2
22.1. Lauri Suurpää: Musiikkianalyysi 3
29.1. Matti Huttunen: Oppihistoria 1
5.2. Markus Mantere: Oppihistoria 2
12.2. Anne Kauppala 1: Esityksen historiallinen tutkimus
26.2. Assi Karttunen: Kokemuksellinen  tutkimus taiteellisen tutkimuksen osana
5.3. Päivi Järviö: Kokemuksen tutkimus 2
12.3. Juha Torvinen: Kokemuksen tutkimus 3
19.3. Anne Kauppala 2: Musiikin naistutkimus
26.3. Lopetus/varakerta: Anne Kauppala, Vesa Kurkela, Lauri Suurpää

Paikka
T-talon iso kokoushuone (T-327)

Tavoite
Kurssilla opiskelija tutustuu musiikintutkimuksen keskeisiin menetelmiin ja tutkimustapoihin käytännönläheisten esimerkkien avulla. Kurssin tavoitteena on tukea tutkielmaan liittyviä menetelmällisiä valintoja. Kurssin aihepiirit ovat musiikin historia- ja oppihistoriatutkimus, musiikkianalyysi, kokemuksen tutkimus, musiikkisemiotiikka, naistutkimus ja musiikkipsykologia.

Opetus- ja työmuodot sekä arviointi


Luennot, keskustelut, lukutehtävät, luento-/aihekohtaisten oppimispäiväkirjojen laatiminen.
Oppimisen arviointi tapahtuu luentokohtaisten oppimispäiväkirjojen avulla. 4 opintopisteen suoritukseen tulee palauttaa 10 oppimispäiväkirjaa (pituus n. 2 liuskaa).
Oppimispäiväkirjat palautetaan ao. luennoitsijalle sähköpostitse viimeistään viikon kuluttua luennosta. Ohjeet oppimispäiväkirjan laatimiseen käydään lävitse kurssin ensimmäisellä luennolla.

Arvioitu kontaktiopetus ja opiskelijan omakohtainen työ
Kontaktiopetusta 20 + 20  t ja omakohtaista työskentelyä 34‒95 t

Arvostelu
hyväksytty/hylätty