Sibelius-Akatemian valintaopas, kevät 2020

Huom! Oheiset valintaperusteet ovat vanhentuneet. Kevään 2021 valintaperusteet julkaistaan viimeistään marraskuun alussa 2020.

Yhteiset valintaperusteet

Koronavirustartuntariski ja Suomen siirtyminen poikkeusoloihin ovat vaikuttaneet siihen, että Sibelius-Akatemia joutuu poikkeamaan dekaanin aiemmin (28.10.2019) tekemästä valintaperustepäätöksestä ja tekemään muutoksia valintaperusteisiin ja aikatauluun kesken valintaprosessin.

Valintaprosessin lähtötilanne keväällä 2020

Sibelius-Akatemia järjesti dekaanin perustutkintokoulutuksen valintaperusteista 28.10.2019 tekemän päätöksen mukaan:

 • Opiskelijavalintaan kuuluvan hakuvaiheen Opintopolku-järjestelmässä
 • Hakijoiden hakukelpoisuuden tarkistamisen ja hakukelpoisten hakijoiden toteamisen; sekä
 • Koulutusohjelmien valintaperusteisiin kuuluvien ennakkotehtävien arvioinnin.

Myös seuraavissa osioissa tullaan noudattamaan dekaanin 28.10.2019 tekemää valintaperustepäätöstä:

Valintakoepalaute, oikaisuvaatimus, opiskelupaikan vastaanottaminen, lukuvuosimaksu ja lukuvuosimaksuhuojennukset sekä opintojen aloittaminen.

Valintakokeiden järjestäminen uusien valintaperusteiden mukaisesti

Valintakokeet järjestetään käyttämällä etäyhteyttä ja/tai valintaperusteiden mukaisia tallenteita. Valintakokeisiin kutsutaan meneillään olevassa valinnassa hakukelpoiseksi todetut hakijat ja ehdollisesti hakukelpoiset hakijat.

Valintakokeiden uusi aikataulu on seuraava:

Hakijat kutsutaan valintakokeisiin viimeistään perjantaina 17.4.2020 sähköpostitse lähetettävällä kirjeellä, joka sisältää:

 • Hakijan hakukohteen valintaperusteet sillä kielellä, jonka hakija on ilmoittanut opiskelukielekseen
 • Ohjeet valintasuoritusten videointiin, sähköisiin etätehtäviin ja etäyhteydellä tehtäviin koesuorituksiin
 • Ohjeet valintaperusteiden mukaisen materiaalin lataamiseen Opintopolku-järjestelmään; sekä
 • Muut valintakokeita koskevat ohjeet ja aikataulut.

Sinun tulee kuitata vastaanottaneesi valintakoekutsun.

Hakijoiden tulee ladata valintaperusteiden mukainen materiaali Opintopolkuun. Katso tarkka aikataulu koulutusohjelmakohtaisista valintaperusteista.

Toimita ohjeiden mukaisesti kuvallinen henkilötodistus Opintopolku-järjestelmän kautta. Valintalautakunta toteaa henkilöllisyytesi myös hyödyntäen valinnoissa käytettäviä välineitä (etäyhteys, video).

Englannin kielen taidon osoittaminen valinnoissa

Opiskelu Sibelius-Akatemiassa edellyttää riittäviä suomen, ruotsin ja/tai englannin kielen taitoja. Sibelius-Akatemian vuoden 2020 valintaperusteiden mukaan hakijoiden tuli todistaa kielitaitonsa lähtökohtaisesti hakuajan päättymiseen, 22.1.2020 klo 15, mennessä. Päätöksen mukaan hakijoilla oli mahdollisuus osoittaa englannin kielen taitonsa myös osallistumalla Taideyliopiston järjestämään englannin kielen testiin, joka suunniteltiin järjestettäväksi valintakokeiden yhteydessä.

Koska Taideyliopiston järjestämää englannin kielen testiä ei keväällä 2020 järjestetä, testiin ilmoittautuneille hakijoille järjestetään mahdollisuus osoittaa kielitaitonsa alla mainitulla tavalla. Koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vuoksi testiin voivat osallistua myös ne hakijat, jotka ovat hakuvaiheessa ilmoittaneet toimittavansa todistuksen englannin kielen taidostaan viimeistään 10.7.2020 klo 15.

Kielitaito testataan kahdessa osassa.

1) Haastattelu

Haastattelussa testataan lyhyesti, että hakija kykenee kommunikoimaan opiskelukielellä puhetilanteessa.

Arviointi: hyväksytty–hylätty. Hakija ei voi tulla valituksi, jos hän saa haastattelusta tuloksen hylätty.

2) Opintojen alussa suoritettava kielitaidon testaus

Sibelius-Akatemiaan valittu opiskelija osallistuu opintojen alussa englannin kielen testiin, jossa arvioidaan opinnoissa tarvittavaa kielitaitoa. Jos opiskelija ei läpäise testiä, hän osallistuu ensimmäisenä opiskeluvuonna tasonsa mukaisiin kielen opintoihin. 

Valintakoesuoritusten arviointi

Valintakoesuoritukset ja niiden osat arvioidaan pistein. Sinua ei voida valita opiskelijaksi, jos joku valintaperusteissa määritelty pakollinen osasuoritus puuttuu tai hylätään.

Kirjallisissa kokeissa tehtäväsi arvioidaan pistein. Muissa kokeissa valintalautakunnat arvioivat taitosi, tietosi ja koulutettavuutesi hakukohdekohtaisten valintaperusteiden perusteella.

Koulutettavuudella tarkoitetaan valmiuksiasi suoriutua tutkintoon johtavista opinnoista yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen mukaisessa ohjeellisessa suoritusajassa (kandidaatti 3 vuotta, maisteri 2,5 vuotta).

Tulosten julkaisu

Valintakokeiden tulokset julkaistaan 3.6.2020 klo 9.00. Tulokset ovat nähtävillä Sibelius-Akatemian Helsingin (Nervanderinkatu 13) sekä Kuopion toimipisteissä. Valintapäätös julkaistaan myös Taideyliopiston www-sivuilla sisältäen ne henkilöt, jotka ovat antaneet luvan nimensä julkaisemiseen internetissä.

Valituille ja varasijoilla oleville lähetetään tieto valintakokeiden tuloksista sähköpostitse.

Koulutukseen valittujen opiskelijoiden jälkeen paras tai parhaita hakijoita voidaan sijoittaa varasijajonoon odottamaan mahdollisesti myöhemmin aukeavaa opiskelupaikkaa. Varasijat ovat hakukohdekohtaisia tai jonokohtaisia, mikäli hakukohteella on useampi jono. Varasijalla oleva hakija voi saada opiskelupaikan, jos joku kyseiseen hakukohteeseen valituista ei ota opiskelupaikkaa vastaan tai jos ehdollisesti valittu hakija ei toimita vaadittua todistusta määräaikaan mennessä.

Kaikkiin hakukohteisiin ei välttämättä hyväksytä uusia opiskelijoita.

Valintakoevilppi

Taideyliopiston koulutussäännön 19 § mukaan Sibelius-Akatemian dekaani voi peruuttaa myönnetyn opiskeluoikeuden, mikäli ilmenee, että hakija on hakemuksessaan antanut virheellisiä tietoja, joilla on voinut olla vaikutusta valinnan tulokseen (hallintolaki (434/3004) 50 §).

Koulutussäännön 46§ mukaan valintakoe hylätään, mikäli opiskelijan todetaan sitä suorittaessaan syyllistyneen vilppiin. Opintosuorituksen ja valintakokeen hylkäämisestä päättää opintosuorituksen tai valintakokeen arvioija tai arvioijat opiskelijaa kuultuaan.

Global Music

KOULUTUS ON ENGLANNINKIELINEN.

Lue valintaperusteet ja ohjeet englanninkielisestä valintaoppaasta (löydät oppaan valitsemalla sivun kieleksi englannin).

Jazzmusiikki

Instrumentti- tai lauluopinnot (5,5-vuotinen koulutus)

VALINTAKOE

Kaikkiin valintakokeen osiin voi sisältyä useampia osakokeita. Jokainen kokeen osa on pakollinen.

ENSIMMÄINEN VAIHE

Ensimmäinen vaihe koostuu lähettämästäsi vapaavalintaisesta videonäytteestä, joka toimitetaan erillisen ohjeistuksen mukaisesti Opintopolku-järjestelmän kautta viimeistään 22.4.2020 klo 15. Video voi olla konsertti- tai harjoitustallenne tai juuri näitä pääsykokeita varten tehty äänite. Näytteen toivotaan sisältävän yhtyesoittoa. Videon tulee parhaalla mahdollisella tavalla osoittaa jazzosaamisesi taso tällä hetkellä.

Jos sinulla ei ole valintakokeisiin soveltuvaa videota etkä pysty tekemään sellaista, voi lautakunta ottaa myös audionäytteen kuunneltavakseen.

Voit myös täydentää hakemustasi muilla linkeillä internetistä löytyvään materiaaliin, joita lautakunta voi harkintansa mukaan ottaa huomioon arvioinnissaan.

Videonäytteen maksimikesto on 10 minuuttia. Jos et pysty editoimaan videota haluttuun mittaan aikataulun puitteissa, tulee lautakunnalle antaa selvät ohjeet mikä aikaväli näytteestä tulee kuunnella.

Toiseen vaiheeseen valitaan kuitenkin korkeintaan 15 hakijaa ensimmäisestä vaiheesta annettujen pisteiden perusteella. Tieto siitä, onko sinut valittu toiseen vaiheeseen, toimitetaan sähköpostitse.

TOINEN VAIHE

Valintakokeen toinen vaihe koostuu seuraavista osakokeista: soitto-/laulukoe, säveltapailun koe sekä lyhyt haastatteluosio.

Soitto-/laulukoe

Valintakokeen toisen vaiheen soitto-/laulukoe toteutetaan videonäytteen sekä etäyhteyden avulla. Toimita videonäytteesi erillisen ohjeistuksen mukaisesti Opintopolku-järjestelmän kautta viimeistään 4.5.2020 klo 15. Videonäytteen ohjelma ilmoitetaan hakijoille viimeistään kaksi päivää ennen videon toimittamisen määräaikaa.

Valintakokeen toinen vaihe sisältää lisäksi joitakin seuraavista vaihtoehdoista etäyhteyden kautta toteutettuna:

 • Prima vista -tehtävä
 • Säestys- ja improvisointitehtävä
 • Säveltapailutehtävä
 • Haastattelu

Jokaiselle hakijalle varataan aikaa enintään 45 minuuttia.

Säveltapailun koe

Säveltapailukoe toteutetaan etäyhteyden kautta. Säveltapailukokeessa arvioidaan sävellajin pääsointujen pohjalta liikkuvan tonaliteetin hallitsemista laulaen sekä afroamerikkalaisen rytmiikan ymmärtämistä (rytmisanelu).

Taideyliopiston opiskelijavalintojen www-sivuilla on julkaistu aikaisempien vuosien koetehtäviä, joiden perusteella saa myös käsityksen kokeissa vaadittavasta osaamisesta. Linkki: Vanhoja valintakoetehtäviä.

Kokeen yhteydessä lautakunta voi kysyä myös teoriaan liittyviä kysymyksiä. Voit valmistautua teoriakokeeseen esimerkiksi Mark Levinen The Jazz Theory Book -kirjan avulla.

Toisessa vaiheessa testataan myös haastattelemalla englannin kielen taitoasi, jos olet hakuvaiheessa ilmoittautunut Taideyliopiston järjestämään englannin kielen testiin tai ilmoittanut, että lähetät todistuksen englannin kielen taidostasi viimeistään 10.7.2020 etkä pysty poikkeustilanteen vuoksi toimittamaan todistusta.

ARVIOINTIPERUSTEET

Toisen vaiheen pisteet jäävät lopullisiksi pisteiksesi.

Valinta perustuu valintakoelautakunnan valintakoesuoritusten perusteella tekemään arvioon hakijoiden taidoista, tiedoista, valmiuksista ja koulutettavuudesta alalle. Valintakokeessa arvioidaan instrumentin hallintaa, yhteissoittotaitoasi ja jazzmusiikillista näkemystäsi. Toisen vaiheen haastattelussa pyritään saamaan kuva opiskelumotivaatiostasi, tulevaisuuden näkymistäsi ja unelmistasi taiteilijana.

Kummassakin vaiheessa lautakunta arvioi hakijat pistein (0–25). Toisen vaiheen pisteet pohjautuvat arvioon hakijoista kokonaisuudessaan, eli myös valintakokeen ensimmäinen vaihe otetaan huomioon.

Nordic Master in Jazz Music, NOMAZZ (2,5-vuotinen koulutus)

KOULUTUS ON ENGLANNINKIELINEN.

Lue valintaperusteet ja ohjeet englanninkielisestä valintaoppaasta (löydät oppaan valitsemalla sivun kieleksi englannin).

Kansanmusiikki

5,5-vuotinen ja 2,5-vuotinen koulutus

VALINTAKOE

Kaikkiin valintakokeen osiin voi sisältyä useampia osakokeita. Jokainen kokeen osa on pakollinen.

Soitto- ja laulukokeen keskeinen osa on pääinstrumentilla esitetty ohjelma. Sen tulee osoittaa soittimen tai laulun taidollista hallintaa sekä perehtyneisyyttä kansanmusiikin esitystapoihin. Ohjelmisto voi koostua perinteisestä, uudesta sekä itse sävelletystä kansanmusiikista ja improvisaatiosta. Kokonaisuuteen tulee sisältyä osuus, josta käy ilmi perehtyneisyytesi suomalaiseen perinteiseen kansanmusiikkiin.

Musiikki on esitettävä ilman nuotteja ja säestäjää. Basso- ja lyömäsoitinten soittajat saavat käyttää osassa ohjelmaa avustavaa muusikkoa.

ENSIMMÄINEN VAIHE

Valintakokeen ensimmäinen vaihe koostuu seuraavista osakokeista: soitto- ja laulukoe sekä motivaatioessee.

Soitto- ja laulukoe

Videotallenne korvaa valintakoetilaisuuden. Vastaat itse videotallenteen tuottamisesta.

Sinun tulee esittää kokonaisuus, joka on kestoltaan enintään 15 minuuttia. Pääinstrumentin lisäksi esitykseen on mahdollista sisällyttää sivuinstrumentti- ja laulunäyte.

Esityksen lopuksi sinun tulee kertoa suullisesti näkemyksesi siitä, millainen kansanmusiikin ammattilainen haluaisit valmistuttuasi olla ja miten voisit omalla toiminnallasi kehittää ja viedä eteenpäin kansanmusiikin kenttää. Puheenvuoron kesto on enintään 5 minuuttia.

Esitys ja puheenvuoro toimitetaan erillisen ohjeistuksen mukaisesti yhtenä videotallenteena Opintopolku-järjestelmän kautta viimeistään 13.5.2020 klo 15. Mikäli video ylittää 1 GB kokovaatimuksen, voi yhdellä yhtäjaksoisella otolla nauhoitetun videon tarvittaessa jakaa pienempiin osioihin.

Motivaatioessee

Toimita lautakunnalle enintään kolmen (3) sivun mittainen motivaatioessee, jonka voit otsikoida haluamallasi tavalla. Esseen tulee sisältää seuraavat asiat:

 • Oma musiikillinen taustasi, koulutuksesi ja suhteesi kansanmusiikkiin
 • Mahdollinen kokemuksesi ryhmässä musisoimisesta tai muusta musiikillisesta kommunikaatiosta
 • Muu toimintasi kansanmusiikin parissa (esimerkiksi opetus, tutkimus, organisointi, järjestö- tai muu yhteisöllinen toiminta
 • Syyt, joiden takia haet kansanmusiikin opiskelijaksi Sibelius-Akatemiaan.

Motivaatioessee toimitetaan Opintopolku-järjestelmän kautta erillisen ohjeistuksen mukaisesti viimeistään 13.5.2020 klo 15.

Ensimmäisestä vaiheesta annettujen pisteiden perusteella enintään 15 hakijaa kutsutaan valintakokeen toiseen vaiheeseen.

TOINEN VAIHE

Valintakokeen toinen vaihe toteutetaan etäyhteyden kautta.

Sinun tulee esittää kokonaisuus, joka on kestoltaan enintään 15 minuuttia. Pääinstrumentin lisäksi esitykseen tulee pääinstrumenttiosuuden lisäksi sisältyä soittajilla laulunäyte ja laulajilla soittonäyte. Kokonaisuuteen on mahdollista sisällyttää myös muita sivuinstrumenttiosuuksia. Toisen vaiheen ohjelmiston tulee olla eri kuin ensimmäisessä vaiheessa. Lautakunta haastattelee sinua kokeen yhteydessä.

Toiseen vaiheeseen valitut osallistuvat lisäksi oheiskokeeseen, jossa arvioidaan musiikillista hahmotuskykyä, äänten erottelukykyä, sävelmuistia ja musiikinteorian valmiuksia. Kokeessa on nuotinnostehtävä, prima vista -tehtävä ja rytmis-melodisia toistotehtäviä. Kokeeseen sisältyy myös melodian opettelu kuulonvaraisesti pääinstrumentillasi.

Soitto- ja laulukokeen toisessa vaiheessa lautakunta arvioi hakijat pistein siten, että annetut pisteet pohjautuvat arvioon hakijasta kokonaisuudessaan, eli myös valintakokeen ensimmäinen vaihe otetaan huomioon. Toisen vaiheen pisteet jäävät soitto- ja laulukokeen lopullisiksi pisteiksi.

Toisessa vaiheessa testataan myös haastattelemalla hakijan englannin kielen taitoa, jos hakija on hakuvaiheessa ilmoittautunut Taideyliopiston järjestämään englannin kielen testiin tai ilmoittanut, että lähettää todistuksen englannin kielen taidostaan viimeistään 10.7.2020 eikä pysty poikkeustilanteen vuoksi toimittamaan todistusta.

ARVIOINTIPERUSTEET

Valinta perustuu valintakoesuorituksiin pohjautuviin valintalautakuntien arvioihin hakijoiden taidoista, tiedoista ja valmiuksista muusikkona, minkä lisäksi valinnassa otetaan huomioon koulutettavuus alalle. Valintakokeessa arvioidaan teknisiä ja ilmaisullisia valmiuksiasi ja hahmotustaitojasi sekä kansanmusiikin tuntemustasi.

Osakokeiden painotus lopulliseen pistemäärään on seuraava:

 • Soitto- ja laulukoe 80 %
 • Oheiskoe 10 %
 • Motivaatioessee 5 %
 • Puheenvuoro ja haastattelu 5 %

Kirkkomusiikki

5,5-vuotinen koulutus

Kirkkomusiikin tutkinnot ovat monialaisia musiikin tutkintoja, jotka voivat myös antaa pätevyyden Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kanttorin virkoihin. 

Suomen-, ruotsin- ja englanninkieliseen koulutukseen otettavat opiskelijat valitaan omissa valintaryhmissään. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kanttorin kelpoisuuksiin edellytettävät opinnot voi suorittaa vain suomen tai ruotsin kielellä. 

VALINTAKOE

Valintakoe sisältää seuraavat osakokeet: 

 • Piano tai urut
 • Laulu
 • Haastatteluvideo

Osakokeet suoritetaan siten, että sinun tulee kuvata kaikista kolmesta osiosta videot ja toimittaa ne Sibelius-Akatemiaan erillisen ohjeistuksen mukaisesti Opintopolku-järjestelmän kautta viimeistään 13.5.2020 klo 15.

Piano tai urut

Videoi kaksi kappaletta, jotka antavat hyvän kuvan soittotaidostasi. Voit soittaa kappaleet pianolla tai uruilla. Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää akustisia soittimia, voit soittaa tehtävät myös sähköisellä kosketinsoittimella. Videon tulee olla 7-10 minuutin mittainen. Kuvaa video sivusuunnasta niin, että näyt soittaessasi kokonaan.

Laulu

Videoi omaa säestyksetöntä lauluasi. Aloita haluamallasi virrellä, josta voit laulaa yhden tai kaksi säkeistöä. Laula lisäksi ainakin yksi klassinen yksinlaulu sekä halutessasi joku muu laulu, joka antaa hyvän kuvan laulutaidoistasi. Videon tulee olla 5-7 minuutin mittainen.

Laula kameraan päin kääntyneenä niin, että kasvosi näkyvät koko ajan. Sinun tulee näkyä kuvassa kokonaan.

Haastatteluvideo

Tee 10-12 minuutin mittainen video erikseen lähetettävien ohjeiden mukaisesti. Videolla kerrot itsestäsi ja vastaat sinulle huhtikuun loppuun mennessä sähköpostitse lähetettäviin kysymyksiin. Yksi kysymyksistä tulee olemaan pieni musiikillinen tehtävä. Voit myös halutessasi esitellä laajempaa musiikillista osaamistasi puhuen tai musiikillisesti (sivusoitin, säestystaito, improvisointi ym.). 

Kielitaidon osoittaminen

Ne hakijat, jotka ovat hakeneet opiskelemaan englanninkieliseen koulutukseen haastatellaan tarvittaessa kielitaidon testaamiseksi. Tämä koskee niitä hakijoita, jotka ovat hakuvaiheessa ilmoittautuneet Taideyliopiston järjestämään englannin kielen testiin tai ilmoittaneet, että lähettävät todistuksen englannin kielen taidostaan viimeistään 10.7.2020 eivätkä pysty poikkeustilanteen vuoksi todistusta toimittamaan.

ARVIOINTIPERUSTEET 

Pääsykoetehtävissä tarkastellaan musiikillisten taitojen ja tietojen lisäksi koulutettavuuttasi kirkkomusiikin ja laaja-alaisen muusikkouden opintoihin.  

Saat osakokeista 1–3 kustakin 0-25 pistettä. Jokaisen osan alin hyväksytty pistemäärä on 11 pistettä. Sinua ei voida valita opiskelijaksi, jos joku valintaperusteissa määritelty pakollinen osasuoritus puuttuu tai hylätään.

Osakokeiden painotus lopulliseen pistemäärään on seuraava:

 • Piano tai urut 40 %
 • Laulu 30 %
 • Haastatteluvideo 30 % 

2,5-vuotinen koulutus

Kirkkomusiikin tutkinnot ovat monialaisia musiikin tutkintoja, jotka voivat myös antaa pätevyyden Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kanttorin virkoihin. 

Suomen-, ruotsin- ja englanninkieliseen koulutukseen otettavat opiskelijat valitaan omissa valintaryhmissään. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kanttorin kelpoisuuksiin edellytettävät opinnot voi suorittaa vain suomen tai ruotsin kielellä.

VALINTAKOE

Valintakoe sisältää seuraavat osakokeet: 

 • Liturginen musiikki 
 • Urut tai piano 
 • Laulu
 • Haastatteluvideo

Osakokeet suoritetaan siten, että sinun tulee kuvata kaikista neljästä osiosta video ja toimittaa ne Sibelius-Akatemiaan erillisen ohjeistuksen mukaisesti Opintopolku-järjestelmän kautta viimeistään 13.5.2020 klo 15.

Liturginen musiikki

Videoi uruilla, pianolla tai sähköisellä klaveerisoittimella seuraavat tehtävät:

 • Säestä kaksi eri tyylistä virttä alkusoittoineen, jotka olet itse laatinut. Soita kummastakin virrestä kaksi säkeistöä. Laula toinen virsi itseäsi säestäen.
 • Laula säestyksetöntä psalmilaulua noin minuutti valitsemallasi psalmikaavalla ja psalmitekstillä.

Kuvaa video sivusuunnasta niin, että näyt soittaessasi ja laulaessasi kokonaan.

Urut tai piano

Videoi kaksi kappaletta, jotka antavat hyvän kuvan soittotaidostasi. Soita kappaleet mieluiten uruilla, mutta mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta urkujensoittoon, voit soittaa tehtävät pianolla tai sähköisellä kosketinsoittimella. Videon tulee olla 7-10 minuutin mittainen. Kuvaa video sivusuunnasta niin, että näyt soittaessasi kokonaan.

Laulu

Videoi omaa säestyksetöntä lauluasi. Aloita haluamallasi virrellä, josta voit laulaa yhden tai kaksi säkeistöä. Laula lisäksi ainakin yksi 1500–1850 luvulla sävelletty yksinlaulu sekä halutessasi joku muu laulu, joka antaa hyvän kuvan laulutaidoistasi. Videon tulee olla 5-7 minuutin mittainen.

Laula kameraan päin kääntyneenä niin, että kasvosi näkyvät koko ajan. Sinun tulee näkyä kuvassa kokonaan.

Haastatteluvideo

Tee 10-12 minuutin mittainen video erikseen lähetettävien ohjeiden mukaisesti. Videolla kerrot itsestäsi ja vastaat sinulle huhtikuun loppuun mennessä sähköpostitse lähetettäviin kysymyksiin. Yksi kysymyksistä tulee olemaan pieni musiikillinen tehtävä. Voit myös halutessasi esitellä laajempaa musiikillista osaamistasi puhuen tai musiikillisesti (sivusoitin, säestystaito, improvisointi ym.). 

Kielitaidon osoittaminen

Ne hakijat, jotka ovat hakeneet opiskelemaan englanninkieliseen koulutukseen haastatellaan tarvittaessa kielitaidon testaamiseksi. Tämä koskee niitä hakijoita, jotka ovat hakuvaiheessa ilmoittautuneet Taideyliopiston järjestämään englannin kielen testiin tai ilmoittaneet, että lähettävät todistuksen englannin kielen taidostaan viimeistään 10.7.2020 eivätkä pysty poikkeustilanteen vuoksi todistusta toimittamaan. 

ARVIOINTIPERUSTEET

Pääsykoetehtävissä tarkastellaan musiikillisten taitojen ja tietojen lisäksi koulutettavuuttasi kirkkomusiikin ja laaja-alaisen muusikkouden opintoihin. 

Saat osakokeista 1–4 kustakin 0-25 pistettä. Jokaisen osan alin hyväksytty pistemäärä on 11 pistettä. Sinua ei voida valita opiskelijaksi, jos joku valintaperusteissa määritelty pakollinen osasuoritus puuttuu tai hylätään.

Osakokeiden painotus lopulliseen pistemäärään on seuraava:

 • Liturginen musiikki 30 %
 • Piano tai urut 25 %
 • Laulu 25 %
 • Haastatteluvideo 20 %

Valintakokeiden perusteella yliopisto voi edellyttää sinulta täydentäviä musiikin opintoja, jotka eivät ole osa tutkintoa. Näistä opinnoista ilmoitetaan valintapäätöksen yhteydessä. 

Klassisen musiikin instrumenttiopinnot

Opiskelijat valitaan koulutukseen pääinstrumenteittain. Valintakokeeseen kuuluu pääinstrumentin koe.

Valintakokeessa hyväksynyt hakijat osallistuvat musiikin hahmotustaitojen tasokokeeseen uusien opiskelijoiden aloitusperiodilla elokuussa.

Vanha musiikki

Kaikki vanhan musiikin instrumentit (5,5-vuotinen ja 2,5-vuotinen koulutus)

Videotallenne korvaa valintakoetilaisuuden. Tallenne toimitetaan erillisen ohjeistuksen mukaisesti Opintopolku-järjestelmän kautta viimeistään 13.5.2020 klo 15. Vastaat itse videotallenteen tuottamisesta. Valintakoe sisältää myös etäyhteydellä toteutetun haastattelun ja prima vista -tehtävän.

Valintakoevideon ohjelma:

 • Pakollinen tehtävä (lähetetään sähköpostitse noin kaksi viikkoa ennen videon palautuksen määräaikaa)
 • Kaksi vapaavalintaista, eri tyylikausia edustavaa teosta, joista ainakin toinen on säestyksetön sooloteos (yhteiskesto max. 12 minuuttia)
 • Cembalistit ja luutistit soittavat continuotehtävän, jonka voi nauhoittaa videolle ilman melodiaääntä (lähetetään sähköpostitse noin kaksi viikkoa ennen videon palautuksen määräaikaa)

Teoksia ei tarvitse soittaa ulkoa. Ohjelma pitää soittaa periodisoittimella. 

Säestystä vaativat tehtävät esitetään säestyksellisinä, mikäli mahdollista. Säestyssoitin voi olla cembalo/näppäilysoitin/sello/gamba. Voit esittää teokset myös ilman säestystä, mikäli säestys ei ole mahdollinen.

Lautakunta antaa harkintansa mukaan hakijalle myös prima vista -soittotehtävän etäyhteydellä toteutettavan haastattelun yhteydessä. Haastattelussa testataan myös englannin kielen taitoasi, jos olet hakuvaiheessa ilmoittautunut Taideyliopiston järjestämään englannin kielen testiin tai ilmoittanut, että lähetät todistuksen englannin kielen taidostasi viimeistään 10.7.2020 etkä pysty poikkeustilanteen vuoksi toimittamaan todistusta.

ARVIOINTIPERUSTEET

Koulutettavuuden arvioinnin lisäksi valintakokeessa arvioidaan hakijan taiteellisia ansioita ja omaleimaisuutta sekä eri aikakausien esittämiskäytäntöjen tuntemusta ja tyylitietoisuutta, jäsentämistä ja fraseerausta sekä teknistä kvaliteettia (sointia, sävelpuhtautta, motorisia valmiuksia) niissä puitteissa, mitkä video mahdollistaa. Vanhan musiikin aineryhmän opinnoissa korostuvat myös yhteismusisointi, tutkimus sekä seminaarityöskentely.

Lautakunta arvioi hakijoiden suoritukset pistein 0-25.

Piano, fortepiano, pianokamarimusiikki ja lied, harmonikka, kitara, kantele

Piano (5,5-vuotinen ja 2,5-vuotinen koulutus)

VALINTAKOE

Videotallenne korvaa valintakoetilaisuuden. Vastaat itse videotallenteen tuottamisesta.

Pääinstrumentin koe on kaksivaiheinen. Sinun tulee toimittaa sekä ensimmäisen että toisen vaiheen valintakoevideo samalla kertaa Opintopolku-järjestelmän kautta erillisen ohjeen mukaisesti viimeistään 13.5.2020 klo 15

Ensimmäisen vaiheen valintakoevideon ohjelma:

 • Nopea ja hidastempoinen osa wieniläisklassisesta sonaatista (mukaan lukien Schubertin sonaatit)
 • Chopinin etydi (pois lukien op. 10 nrot 3 ja 6, op. 25 nro 7 sekä op.posth. f-molli ja As-duuri)
 • Pakollinen tehtävä (lähetetään valintakoekutsun mukana)

Lautakunta valitsee ensimmäisestä vaiheesta annettujen pisteiden perusteella osan hakijoista toiseen vaiheeseen. Saat tiedon sähköpostilla, mikäli myös toisen vaiheen valintakoevideosi arvioidaan.

Toisen vaiheen valintakoevideon ohjelma:

 • J.S. Bachin preludi ja fuuga
 • Nopeatempoinen etydi (joka on eri kuin ensimmäisessä vaiheessa)
 • Vapaavalintainen ohjelma (n. 5-10 minuuttia), joka voi olla osa laajemmasta teoksesta

Teokset on esitettävä ulkoa lukuun ottamatta pakollista tehtävää. Teosten tulee olla sooloteoksia. Kaikki teokset esitetään ilman säestystä.

Sinun tulee näkyä videokuvassa kokonaan.

Toisessa vaiheessa testataan haastattelemalla englannin kielen taitoasi, jos olet hakuvaiheessa ilmoittautunut Taideyliopiston järjestämään englannin kielen testiin tai ilmoittanut, että lähetät todistuksen englannin kielen taidostasi viimeistään 10.7.2020 etkä pysty poikkeustilanteen vuoksi toimittamaan todistusta.

ARVIOINTIPERUSTEET

Valintakokeessa arvioidaan soittimen hallintaa, musiikillista hahmotuskykyäsi ja ilmaisuasi, omaksumiskykyäsi sekä tyylillistä mielikuvitustasi. Lautakunta arvioi taiteellista ja soittotaidollista kehityspotentiaaliasi. Koulutettavuuden määrittelemiseksi lautakunta arvioi kykyäsi opiskella korkeatasoisesti riittävä määrä tutkintovaatimusten mukaista ohjelmistoa ja taitoja annetussa opiskeluajassa.

Pääinstrumentin kokeen toisessa vaiheessa lautakunta arvioi toiseen vaiheeseen valittujen hakijoiden suoritukset pistein 0-25. Toisessa vaiheessa annetut pisteet sisältävät arvion hakijasta kokonaisuudessaan, eli myös valintakokeen ensimmäinen vaihe otetaan huomioon. Nämä pisteet jäävät pääinstrumentin kokeen lopullisiksi pisteiksi.

Fortepiano (2,5-vuotinen koulutus)

Lue valintaperusteet ja ohjeet englanninkielisestä valintaoppaasta (löydät oppaan valitsemalla sivun kieleksi englannin).

Pianokamarimusiikki ja lied (2,5-vuotinen koulutus)

VALINTAKOE

Videotallenteet korvaavat valintakoetilaisuuden. Vastaat itse videotallenteiden tuottamisesta. Toimita videonäytteesi Opintopolku-järjestelmän kautta erillisen ohjeistuksen mukaisesti viimeistään 13.5.2020 klo 15.

Valintakoe koostuu kahdesta erillisestä vaiheesta, joiden painoarvot arvioinnissa ovat yhtä suuret.

Ensimmäisen vaiheen ohjelma (valintakoevideon kesto noin 20 minuuttia):

 • Wieniläisklassisen sonaatin (ml. Schubertin sonaatit) nopea ja hidas osa
 • Nopeatempoinen etydi
 • Vapaavalintainen ohjelma

Teoksia ei tarvitse esittää ulkoa. Kaikki teokset esitetään ilman säestystä.

Sinun tulee näkyä videokuvassa kokonaan.

Toisen vaiheen ohjelma koostuu etukäteen valmistelluista kamarimusiikki- ja liedtehtävistä, joista tiedotetaan tarkemmin viimeistään kolme viikkoa ennen valintakoetta. Tämän lisäksi kokeessa on lyhyemmin valmisteltavia soolopianotehtäviä, jotka lähetetään erikseen noin viikkoa myöhemmin.

Valintakokeeseen kuuluu myös haastattelu, jossa testataan englannin kielen taitoasi, jos olet hakuvaiheessa ilmoittautunut Taideyliopiston järjestämään englannin kielen testiin tai ilmoittanut, että lähetät todistuksen englannin kielen taidostasi viimeistään 10.7.2020 etkä pysty poikkeustilanteen vuoksi toimittamaan tätä todistusta.

ARVIOINTIPERUSTEET

Valintakokeessa arvioidaan soittimen hallintaa, yhteissoittotaitojasi, musiikillista hahmotuskykyäsi ja ilmaisuasi sekä tyylillistä mielikuvitustasi. Lautakunta arvioi taiteellista ja soittotaidollista kehityspotentiaaliasi. Koulutettavuuden määrittelemiseksi lautakunta arvioi kykyäsi opiskella korkeatasoisesti riittävä määrä tutkintovaatimusten mukaista ohjelmistoa ja taitoja annetussa opiskeluajassa.

Kokeen toisessa vaiheessa lautakunta arvioi toiseen vaiheeseen valittujen hakijoiden suoritukset pistein 0-25. Toisessa vaiheessa annetut pisteet sisältävät arvion hakijasta kokonaisuudessaan, eli myös valintakokeen ensimmäinen vaihe otetaan huomioon. Nämä pisteet jäävät pääinstrumentin kokeen lopullisiksi pisteiksi.

Harmonikka (5,5-vuotinen koulutus)

VALINTAKOE

Videotallenne korvaa valintakoetilaisuuden. Vastaat itse videotallenteen tuottamisesta. Toimita videonäytteesi Opintopolku-järjestelmän kautta erillisen ohjeistuksen mukaisesti viimeistään 13.5.2020 klo 15.

Pääinstrumentin koe on kaksivaiheinen. Sekä ensimmäisen että toisen vaiheen teokset lähetetään samalla kertaa.

Ensimmäisen vaiheen valintakoevideon ohjelma:

 • Pakollinen tehtävä (lähetetään valintakoekutsun mukana)
 • Yksi vapaavalintainen teos (myös transkriptiot mahdollisia tai laajemman teoksen osa tai osia), jonka kesto on korkeintaan noin 10 minuuttia.

Lautakunta valitsee ensimmäisestä vaiheesta annettujen pisteiden perusteella osan hakijoista toiseen vaiheeseen. Saat tiedon sähköpostilla, jos sinut on valittu valintakokeen toiseen vaiheeseen.

Toisen vaiheen valintakoevideon ohjelma:

 • Yksi Domenico Scarlattin sonaatti
 • Yksi pohjoismainen (so. suomalainen, ruotsalainen, tanskalainen, norjalainen tai islantilainen) teos, jonka kokonaiskesto on korkeintaan noin 10 minuuttia
  • Voit soittaa tässä kohdassa myös jonkin laajemman teoksen osan tai osia

Teoksia ei tarvitse esittää ulkoa. Kaikki teokset esitetään ilman säestystä.

Sinun tulee näkyä videokuvassa kokonaan.

Toisessa vaiheessa testataan haastattelemalla englannin kielen taitoasi, jos olet hakuvaiheessa ilmoittautunut Taideyliopiston järjestämään englannin kielen testiin tai ilmoittanut, että lähetät todistuksen englannin kielen taidostasi viimeistään 10.7.2020 etkä pysty poikkeustilanteen vuoksi toimittamaan todistusta.

ARVIOINTIPERUSTEET

Valintakokeessa arvioidaan soittimen hallintaa, musiikillista hahmotuskykyäsi ja ilmaisuasi, omaksumiskykyäsi sekä tyylillistä mielikuvitustasi. Lautakunta arvioi taiteellista ja soittotaidollista kehityspotentiaaliasi. Koulutettavuuden määrittelemiseksi lautakunta arvioi kykyäsi opiskella korkeatasoisesti riittävä määrä tutkintovaatimusten mukaista ohjelmistoa ja taitoja annetussa opiskeluajassa.

Pääinstrumentin kokeen toisessa vaiheessa lautakunta arvioi toiseen vaiheeseen valittujen hakijoiden suoritukset pistein 0-25. Toisessa vaiheessa annetut pisteet sisältävät arvion hakijan suorituksista kokonaisuudessaan, eli myös valintakokeen ensimmäinen vaihe otetaan huomioon. Nämä pisteet jäävät pääinstrumentin kokeen lopullisiksi pisteiksi.

Harmonikka (2,5-vuotinen koulutus)

Lue valintaperusteet ja ohjeet englanninkielisestä valintaoppaasta (löydät oppaan valitsemalla sivun kieleksi englannin).

Kitara (5,5-vuotinen koulutus)

VALINTAKOE

Ensimmäinen vaihe

Videotallenne korvaa valintakoetilaisuuden. Vastaat itse videotallenteen tuottamisesta. Toimita videonäytteesi Opintopolku-järjestelmän kautta erillisen ohjeistuksen mukaisesti viimeistään 13.5.2020 klo 15.

Valintakoevideon ohjelma:

 • Yksi etydi jostakin seuraavasta kokoelmasta:
  • Villa-Lobos: Douze études
  • Brouwer: Etudes simples (13–20)
  • Sor: Etydit op. 6 (6, 11 tai 12) ja op. 29 (1, 2, 5 tai 10)
  • Coste: Etydit op. 38 (5–25)
  • Carcassi: Etydit op. 60 (20–25)
  • Regondi: 10 Etydiä
 • Pakollinen tehtävä (lähetetään valintakoekutsun mukana)
 • Yksi vapaavalintainen teos tai laajamuotoisen teoksen osa tai osia, kesto noin 10 minuuttia.

Teokset on esitettävä ulkoa, myös pakollinen tehtävä. Kaikkien teosten tulee olla sooloteoksia. Teokset esitetään ilman säestystä. 

Sinun tulee näkyä videokuvassa kokonaan.

Toinen vaihe

Lautakunta valitsee ensimmäisestä vaiheesta annettujen pisteiden perusteella osan hakijoista toiseen vaiheeseen. Saat tiedon sähköpostilla, jos sinut on valittu valintakokeen toiseen vaiheeseen.

Toisessa vaiheessa testataan haastattelemalla englannin kielen taitoasi, jos olet hakuvaiheessa ilmoittautunut Taideyliopiston järjestämään englannin kielen testiin tai ilmoittanut, että lähetät todistuksen englannin kielen taidostasi viimeistään 10.7.2020 etkä pysty poikkeustilanteen vuoksi toimittamaan todistusta.

ARVIOINTIPERUSTEET

Valintalautakunta arvioi kokeen ensimmäisessä vaiheessa soittimen hallintaa, musiikillista hahmotuskykyäsi ja ilmaisuasi, omaksumiskykyäsi sekä tyylillistä mielikuvitustasi. Lautakunta arvioi myös taiteellista ja soittotaidollista kehityspotentiaaliasi. Koulutettavuuden määrittelemiseksi lautakunta arvioi kykyäsi opiskella korkeatasoisesti riittävä määrä tutkintovaatimusten mukaista ohjelmistoa ja taitoja annetussa opiskeluajassa.

Hakijoiden valintakoesuoritukset arvioidaan pistein 0-25.

Kitara (2,5-vuotinen koulutus)

VALINTAKOE

Ensimmäinen vaihe

Videotallenne korvaa valintakoetilaisuuden. Vastaat itse videotallenteen tuottamisesta. Toimita videonäytteesi Opintopolku-järjestelmän kautta erillisen ohjeistuksen mukaisesti viimeistään 13.5.2020 klo 15.

Valintakoevideon ohjelma:

 • Noin 30 minuutin ohjelmakokonaisuus, jonka sisältö on koottu Sibelius-Akatemian B- tai A-ohjelmistoluettelosta (tai molemmista) tai vastaavaa vaikeusastetta olevista kappaleista.
 • Ohjelman tulee sisältää teoksia monipuolisesti ja sen tulee sisältää ainakin yksi laajamuotoinen teos. Ohjelman kokoonpanoon kiinnitetään huomiota arvioinnissa. 

Kaikki teokset on soitettava ulkoa. Kaikkien teosten tulee olla sooloteoksia. Kaikki teokset esitetään ilman säestystä.

Sinun tulee näkyä videokuvassa kokonaan. 

Toinen vaihe

Lautakunta valitsee ensimmäisestä vaiheesta annettujen pisteiden perusteella osan hakijoista toiseen vaiheeseen. Saat tiedon sähköpostilla, jos sinut on valittu valintakokeen toiseen vaiheeseen.

Toisessa vaiheessa testataan haastattelemalla englannin kielen taitoasi, jos olet hakuvaiheessa ilmoittautunut Taideyliopiston järjestämään englannin kielen testiin tai ilmoittanut, että lähetät todistuksen englannin kielen taidostasi viimeistään 10.7.2020 etkä pysty poikkeustilanteen vuoksi toimittamaan todistusta.

ARVIOINTIPERUSTEET

Valintakokeessa arvioidaan soittimen hallintaa, musiikillista hahmotuskykyäsi ja ilmaisuasi, omaksumiskykyäsi sekä tyylillistä mielikuvitustasi. Lautakunta arvioi myös taiteellista ja soittotaidollista kehityspotentiaaliasi. Koulutettavuuden määrittelemiseksi lautakunta arvioi kykyäsi opiskella korkeatasoisesti riittävä määrä tutkintovaatimusten mukaista ohjelmistoa ja taitoja annetussa opiskeluajassa. 

Pääinstrumentin kokeen toisessa vaiheessa lautakunta arvioi toiseen vaiheeseen valittujen hakijoiden suoritukset pistein 0-25. Toisessa vaiheessa annetut pisteet sisältävät arvion hakijasta kokonaisuudessaan, eli myös valintakokeen ensimmäinen vaihe otetaan huomioon. Nämä pisteet jäävät pääinstrumentin kokeen lopullisiksi pisteiksi.

Puhaltimet, lyömäsoittimet, harppu

Puupuhallin – huilu, oboe, klarinetti, fagotti tai saksofoni (5,5-vuotinen koulutus)

VALINTAKOE

Ensimmäinen vaihe

Videotallenne korvaa valintakoetilaisuuden. Vastaat itse videotallenteen tuottamisesta. Toimita videonäytteesi Opintopolku-järjestelmän kautta erillisen ohjeistuksen mukaisesti viimeistään 13.5.2020 klo 15.

Valintakoevideon ohjelma:

 • Pakollinen tehtävä (eri pääinstrumentteihin hakevilla omansa):
  • Huilu – Theodor Verhey: Konsertto d molli op. 43 (soitetaan kokonaan)
  • Oboe – Benjamin Britten: Kuusi metamorfoosia, osat 1.-3.
  • Klarinetti – Carl Stamitz: Klarinettikonsertto no. 3 B duuri, osat 1. ja 2.
  • Fagotti – Olivio di Domenico: Sonatina (kust. Alphonse Leduc, nuottimateriaalin voi tarvittaessa pyytää sähköpostitse osoitteesta siba.hakijapalvelut@uniarts.fi)
  • Saksofoni – André Jolivet: Fantaisie-Impromptu (kust. Alphonse Leduc)

Säestystä vaativat teokset esitetään säestyksellisinä, mikäli se on mahdollista. Säestyssoitin on piano. Mikäli säestäjän käyttäminen ei ole mahdollista, teokset esitetään ilman säestystä.

 • Vapaavalintainen ohjelma, jonka kokonaiskesto on noin 10 minuuttia. Ohjelma voi koostua yhdestä tai useammasta teoksesta tai sen osasta. Säestykselliset teokset esitetään pianon kanssa. Ohjelma voi koostua myös pelkästään sooloteoksesta/-teoksista.

Teoksia ei tarvitse soittaa ulkoa.

Soita kameraan päin kääntyneenä niin, että kasvosi ja kätesi näkyvät koko ajan. Sinun tulee näkyä kuvassa päästä polviin saakka. Myös suukappaleen tulee näkyä kuvassa.

Toinen vaihe

Lautakunta arvioi hakijoiden lähettämät tallenteet ja valitsee hakijoiden suoritusten perusteella osan hakijoista kokeen toiseen vaiheeseen. Saat tiedon sähköpostilla, jos sinut on valittu valintakokeen toiseen vaiheeseen.

Toisessa vaiheessa testataan haastattelemalla englannin kielen taitoasi, jos olet hakuvaiheessa ilmoittautunut Taideyliopiston järjestämään englannin kielen testiin tai ilmoittanut, että lähetät todistuksen englannin kielen taidostasi viimeistään 10.7.2020 etkä pysty poikkeustilanteen vuoksi toimittamaan todistusta.

ARVIOINTIPERUSTEET

Valintakokeessa arvioidaan taiteellista kehityskykyäsi, soittoteknisiä valmiuksiasi, esiintymistaitoasi, oppimisvalmiuksiasi, eri aikakausien tyylien ymmärtämistä sekä koulutettavuuttasi. Koulutettavuutta arvioidessaan lautakunta arvioi kykyäsi opiskella riittävä määrä tutkintovaatimusten mukaista ohjelmistoa korkeatasoisesti annetussa opiskeluajassa. Lautakunta arvioi myös mahdollisuuttasi kehittyä taiteellisesti ja soittotaidollisesti opintojesi aikana.

Lautakunta arvioi hakijoiden suoritukset pistein 0-25. Lopulliset pisteet sisältävät arvion hakijasta kokonaisuudessaan, eli myös valintakokeen ensimmäinen vaihe otetaan huomioon.

Puupuhallin – huilu, oboe, klarinetti, fagotti tai saksofoni (2,5-vuotinen koulutus)

VALINTAKOE

Ensimmäinen vaihe

Videotallenne korvaa valintakoetilaisuuden. Vastaat itse videotallenteen tuottamisesta. Toimita videonäytteesi Opintopolku-järjestelmän kautta erillisen ohjeistuksen mukaisesti viimeistään 13.5.2020 klo 15.

Valintakoevideon ohjelma:

 • Pakollinen tehtävä (eri pääinstrumentteihin hakevilla omansa):
  • Huilu – Carl Nielsen: Konsertto, osa 1 Allegro moderato
  • Oboe – Robert Schumann: Kolme Romanssia oboelle ja pianolle
  • Klarinetti – C. Debussy: Première Rhapsodie
  • Fagotti – W.A. Mozart: Konsertto B-duuri K191, 1. osa sekä L. Milde: Konserttietydi nro 1
  • Saksofoni – Jacques Ibert: Concertino da camera, 1. osa ”Allegro con moto”

Säestystä vaativat teokset esitetään säestyksellisinä, mikäli se on mahdollista. Säestyssoitin on piano. Mikäli säestäjän käyttäminen ei ole mahdollista, teokset esitetään ilman säestystä.

 • Vapaavalintainen ohjelma, jonka kokonaiskesto on noin 10 minuuttia. Ohjelma voi koostua yhdestä tai useammasta teoksesta tai sen osasta. Säestykselliset teokset esitetään pianon kanssa. Vapaavalintainen ohjelma voi koostua myös pelkästään sooloteoksesta/-teoksista

Teoksia ei tarvitse soittaa ulkoa.

Soita kameraan päin kääntyneenä niin, että kasvosi ja kätesi näkyvät koko ajan. Sinun tulee näkyä kuvassa päästä polviin saakka. Myös suukappaleen tulee näkyä kuvassa.

Toinen vaihe

Lautakunta arvioi hakijoiden lähettämät tallenteet ja valitsee hakijoiden suoritusten perusteella osan hakijoista kokeen toiseen vaiheeseen. Saat tiedon sähköpostilla, jos sinut on valittu valintakokeen toiseen vaiheeseen.

Toisessa vaiheessa testataan haastattelemalla englannin kielen taitoasi, jos olet hakuvaiheessa ilmoittautunut Taideyliopiston järjestämään englannin kielen testiin tai ilmoittanut, että lähetät todistuksen englannin kielen taidostasi viimeistään 10.7.2020 etkä pysty poikkeustilanteen vuoksi toimittamaan todistusta.

ARVIOINTIPERUSTEET

Valintakokeessa arvioidaan taiteellista kehityskykyäsi, soittoteknisiä valmiuksiasi, esiintymistaitoasi, oppimisvalmiuksiasi, eri aikakausien tyylien ymmärtämistä sekä koulutettavuuttasi. Koulutettavuutta arvioidessaan lautakunta arvioi kykyäsi opiskella riittävä määrä tutkintovaatimusten mukaista ohjelmistoa korkeatasoisesti annetussa opiskeluajassa. Lautakunta arvioi myös mahdollisuuttasi kehittyä taiteellisesti ja soittotaidollisesti opintojesi aikana.

Lautakunta arvioi hakijoiden suoritukset pistein 0-25.

Vaskipuhallin – käyrätorvi, trumpetti, pasuuna, baritonitorvi tai tuuba (5,5-vuotinen koulutus)

VALINTAKOE

Ensimmäinen vaihe

Videotallenne korvaa valintakoetilaisuuden. Vastaat itse videotallenteen tuottamisesta. Toimita videonäytteesi Opintopolku-järjestelmän kautta erillisen ohjeistuksen mukaisesti viimeistään 13.5.2020 klo 15.

Valintakoevideon ohjelma:

 • Pakollinen tehtävä (eri pääinstrumentteihin hakevilla omansa):
  • Käyrätorvi – Yksi seuraavista teoksista:
   • W. A. Mozart: Konsertto no. 2, 1. osa; tai
   • W. A. Mozart: Konsertto no. 4, 1. osa (kadenssi mukaan lukien); tai
   • Lars-Erik Larsson: Konsertino, 1. osa
  • Trumpetti – Jeanine Ruff: Fantaisie Concertante (kustantaja Alphonse Leduc)
  • Pasuuna – Alexandre Guilmant: Concert Piece op.88
   HUOM! Mikäli annat näytteen bassopasuunalla, tulee sinun soittaa pakollisena tehtävänä Ferdinand David: Konsertto, 1. ja 2. osa (matala versio bassopasuunalle, Martin Göss).
  • Baritonitorvi – Joseph Horovitz: Konsertto, 1. osa (Moderato)
  • Tuuba – A. Lebedev: Konsertto a-molli
 • Vapaavalintainen teos (kesto 5-10 minuuttia)
  • Vapaavalintainen teos voi olla myös konserton tai sonaatin osa tai osia
 • Omaksumistehtävä (lähetetään 9 vuorokautta ennen videon palautusmääräaikaa)

Lisäksi käyrätorven hakijoille:

 • Harmoninen B-molli asteikko kolmessa oktaavissa, nuotti toimitetaan hakijoille etukäteen.

Säestystä vaativat teokset esitetään säestyksellisinä, mikäli se on mahdollista. Säestyssoitin on piano. Mikäli säestäjän käyttäminen ei ole mahdollista, teokset esitetään ilman säestystä. Käyrätorven hakijoiden tulee muista vaskipuhaltimista poiketen soittaa ohjelma ilman säestystä (myös säestystä vaativat teokset).

Teoksia ei tarvitse soittaa ulkoa.

Soita kameraan päin kääntyneenä niin, että kasvosi ja kätesi näkyvät koko ajan. Sinun tulee näkyä kuvassa päästä polviin saakka. Myös suukappaleen tulee näkyä kuvassa.

Toinen vaihe

Lautakunta arvioi hakijoiden lähettämät tallenteet ja valitsee hakijoiden suoritusten perusteella osan hakijoista kokeen toiseen vaiheeseen. Saat tiedon sähköpostilla, jos sinut on valittu valintakokeen toiseen vaiheeseen.

Toisessa vaiheessa testataan haastattelemalla englannin kielen taitoasi, jos olet hakuvaiheessa ilmoittautunut Taideyliopiston järjestämään englannin kielen testiin tai ilmoittanut, että lähetät todistuksen englannin kielen taidostasi viimeistään 10.7.2020 etkä pysty poikkeustilanteen vuoksi toimittamaan todistusta.

ARVIOINTIPERUSTEET

Valintakokeessa arvioidaan taiteellista kehityskykyäsi, soittoteknisiä valmiuksiasi, esiintymistaitoasi, oppimisvalmiuksiasi, eri aikakausien tyylien ymmärtämistä sekä koulutettavuuttasi. Koulutettavuutta arvioidessaan lautakunta arvioi kykyäsi opiskella riittävä määrä tutkintovaatimusten mukaista ohjelmistoa korkeatasoisesti annetussa opiskeluajassa. Lautakunta arvioi myös mahdollisuuttasi kehittyä taiteellisesti ja soittotaidollisesti opintojesi aikana.

Lautakunta arvioi hakijoiden suoritukset pistein 0-25. Lopulliset pisteet sisältävät arvion hakijasta kokonaisuudessaan, eli myös valintakokeen ensimmäinen vaihe otetaan huomioon.

Vaskipuhallin – käyrätorvi, trumpetti, pasuuna, baritonitorvi tai tuuba (2,5-vuotinen koulutus)

VALINTAKOE

Ensimmäinen vaihe

Videotallenne korvaa valintakoetilaisuuden. Vastaat itse videotallenteen tuottamisesta. Toimita videonäytteesi Opintopolku-järjestelmän kautta erillisen ohjeistuksen mukaisesti viimeistään 13.5.2020 klo 15.

Valintakoevideon ohjelma:

 • Pakollinen tehtävä (eri pääinstrumentteihin hakevilla omansa):
  • Käyrätorvi – R. Strauss: Konsertto no. 1 kokonaan sekä 1. osa yhdestä seuraavista konsertoista:
   • Mozart: 2. tai 4. konsertto
   • Haydn: 1. tai 2. konsertto
  • Trumpetti – Haydn: Trumpettikonsertto, 1. osa sekä Martinu: Sonatine
  • Pasuuna – Launy Gröndahl: Konsertto, 1. osa sekä Paul Hindemith: Sonaatti, 3. osa
   HUOM! Mikäli annat näytteen bassopasuunalla, tulee sinun soittaa pakollisena tehtävänä A. Lebedev: Konsertto sekä Bozza: New Orleans.
  • Baritonitorvi – Gordon Jacob: Fantasia
  • Tuuba – R. Vaughan Williams: Konsertto f-molli, 1. Prelude ja 2. Romanza

Säestystä vaativat teokset esitetään säestyksellisinä, mikäli se on mahdollista. Säestyssoitin on piano. Mikäli säestäjän käyttäminen ei ole mahdollista, teokset esitetään ilman säestystä.

Lisäksi käyrätorven hakijoille:

 • Harmoninen B-molli asteikko kolmessa oktaavissa, nuotti toimitetaan hakijoille etukäteen.

Teoksia ei tarvitse soittaa ulkoa.

Käyrätorven pääinstrumenttiin hakevien on soitettava kaikki teokset yhtäjaksoisesti ja samalla otolla. B-molliasteikon voi nauhoittaa eri otolla. Mikäli video ylittää 1 GB kokovaatimuksen, voi samalla otolla nauhoitetun videon tarvittaessa jakaa kappalekohtaisiin osioihin.

Soita kameraan päin kääntyneenä niin, että kasvosi ja kätesi näkyvät koko ajan. Sinun tulee näkyä kuvassa päästä polviin saakka. Myös suukappaleen tulee näkyä kuvassa.

Toinen vaihe

Lautakunta arvioi hakijoiden lähettämät tallenteet ja valitsee hakijoiden suoritusten perusteella osan hakijoista kokeen toiseen vaiheeseen. Saat tiedon sähköpostilla, jos sinut on valittu valintakokeen toiseen vaiheeseen.

Toisessa vaiheessa testataan haastattelemalla englannin kielen taitoasi, jos olet hakuvaiheessa ilmoittautunut Taideyliopiston järjestämään englannin kielen testiin tai ilmoittanut, että lähetät todistuksen englannin kielen taidostasi viimeistään 10.7.2020 etkä pysty poikkeustilanteen vuoksi toimittamaan todistusta.

ARVIOINTIPERUSTEET

Valintakokeessa arvioidaan taiteellista kehityskykyäsi, soittoteknisiä valmiuksiasi, esiintymistaitoasi, oppimisvalmiuksiasi, eri aikakausien tyylien ymmärtämistä sekä koulutettavuuttasi. Koulutettavuutta arvioidessaan lautakunta arvioi kykyäsi opiskella riittävä määrä tutkintovaatimusten mukaista ohjelmistoa korkeatasoisesti annetussa opiskeluajassa. Lautakunta arvioi myös mahdollisuuttasi kehittyä taiteellisesti ja soittotaidollisesti opintojesi aikana.

Lautakunta arvioi hakijoiden suoritukset pistein 0-25.

Lyömäsoittimet (5,5-vuotinen koulutus)

VALINTAKOE

Ensimmäinen vaihe

Videotallenne korvaa valintakoetilaisuuden. Vastaat itse videotallenteen tuottamisesta. Toimita videonäytteesi Opintopolku-järjestelmän kautta erillisen ohjeistuksen mukaisesti viimeistään 13.5.2020 klo 15.

Valintakoevideon ohjelma:

 • Pakolliset tehtävät (lähetetään valintakoekutsun mukana noin 3,5 viikkoa etukäteen)
 • Näytteet seuraavilla kolmella soittimella, kesto noin 5 minuuttia / soitin:
  • Pikkurumpu
  • Patarummut
  • Melodialyömäsoitin (ksylofoni, vibrafoni tai marimba)
 • Esittelyvideo: kerro lyhyesti itsestäsi ja tavoitteistasi sekä miksi haet Sibelius-Akatemiaan

Teoksia ei tarvitse soittaa ulkoa. Kaikki teokset esitetään ilman säestystä.

Saman soittimen teokset nauhoitetaan yhdellä yhtäjaksoisella otolla. Sinun ja soittimen tulee näkyä kuvassa koko ajan.

Lähetä vapaavalintaisten tehtävien nuottimateriaalit skannattuna osoitteeseen antti.rislakki@uniarts.fi ennen videonäytteen toimituksen määräaikaa.

Jos kohtaat ongelmia instrumenttien saatavuudessa harjoittelua ja/tai nauhoitusta varten COVID19-karanteenin aikana, ole yhteydessä osoitteeseen antti.rislakki@uniarts.fi sopiaksesi videonauhan toteutuksesta. Olemme tällaisessa tapauksessa sinuun sähköpostitse yhteydessä heti pakollisten tehtävien lähettämisen jälkeen.

Toinen vaihe

Lautakunta arvioi hakijoiden lähettämät tallenteet ja valitsee hakijoiden suoritusten perusteella osan hakijoista kokeen toiseen vaiheeseen. Saat tiedon sähköpostilla, jos sinut on valittu valintakokeen toiseen vaiheeseen.

Toisessa vaiheessa testataan haastattelemalla englannin kielen taitoasi, jos olet hakuvaiheessa ilmoittautunut Taideyliopiston järjestämään englannin kielen testiin tai ilmoittanut, että lähetät todistuksen englannin kielen taidostasi viimeistään 10.7.2020 etkä pysty poikkeustilanteen vuoksi toimittamaan todistusta.

ARVIOINTIPERUSTEET

Valintakokeessa arvioidaan taiteellista kehityskykyäsi, soittoteknisiä valmiuksiasi eri instrumenteilla, esiintymistaitoasi, oppimisvalmiuksiasi sekä koulutettavuuttasi. Koulutettavuutta arvioidessaan lautakunta arvioi kykyäsi opiskella riittävä määrä tutkintovaatimusten mukaista ohjelmistoa korkeatasoisesti annetussa opiskeluajassa. Lautakunta arvioi myös mahdollisuuttasi kehittyä taiteellisesti ja soittotaidollisesti opintojesi aikana.

Lautakunta arvioi hakijoiden suoritukset pistein 0-25.

Lyömäsoittimet 2,5-vuotinen koulutus

VALINTAKOE

Ensimmäinen vaihe

Videotallenne korvaa valintakoetilaisuuden. Vastaat itse videotallenteen tuottamisesta. Toimita videonäytteesi Opintopolku-järjestelmän kautta erillisen ohjeistuksen mukaisesti viimeistään 13.5.2020 klo 15.

Valintakoevideon ohjelma:

 • Pakolliset tehtävät (lähetetään valintakoekutsun mukana noin 3,5 viikkoa etukäteen)
 • Näytteet seuraavilla kolmella soittimella, kesto noin 5 minuuttia/ soitin:
  • Pikkurumpu
  • Patarummut
  • Melodialyömäsoitin (ksylofoni, vibrafoni tai marimba)
 • Esittelyvideo: Kerro lyhyesti itsestäsi ja tavoitteistasi sekä miksi haet Sibelius-Akatemiaan

Teoksia ei tarvitse soittaa ulkoa. Kaikki teokset esitetään ilman säestystä.

Saman soittimen teokset tallennetaan yhdellä yhtäjaksoisella otolla. Sinun ja soittimen tulee näkyä kuvassa koko ajan.

Lähetä vapaavalintaisten tehtävien nuottimateriaalit skannattuna osoitteeseen antti.rislakki@uniarts.fi ennen videonäytteen toimituksen määräaikaa.

Jos kohtaat ongelmia instrumenttien saatavuudessa harjoittelua ja/tai nauhoitusta varten COVID19-karanteenin aikana, ole yhteydessä osoitteeseen antti.rislakki@uniarts.fi sopiaksesi videonauhan toteutuksesta. Olemme tällaisessa tapauksessa sinuun sähköpostitse yhteydessä heti pakollisten tehtävien lähettämisen jälkeen.

Toinen vaihe

Lautakunta arvioi hakijoiden lähettämät tallenteet ja valitsee hakijoiden suoritusten perusteella osan hakijoista kokeen toiseen vaiheeseen. Saat tiedon sähköpostilla, jos sinut on valittu valintakokeen toiseen vaiheeseen.

Toisessa vaiheessa testataan haastattelemalla englannin kielen taitoasi, jos olet hakuvaiheessa ilmoittautunut Taideyliopiston järjestämään englannin kielen testiin tai ilmoittanut, että lähetät todistuksen englannin kielen taidostasi viimeistään 10.7.2020 etkä pysty poikkeustilanteen vuoksi toimittamaan todistusta.

ARVIOINTIPERUSTEET

Valintakokeessa arvioidaan taiteellista kehityskykyäsi, soittoteknisiä valmiuksiasi eri instrumenteilla, esiintymistaitoasi, oppimisvalmiuksiasi sekä koulutettavuuttasi. Koulutettavuutta arvioidessaan lautakunta arvioi kykyäsi opiskella riittävä määrä tutkintovaatimusten mukaista ohjelmistoa korkeatasoisesti annetussa opiskeluajassa. Lautakunta arvioi myös mahdollisuuttasi kehittyä taiteellisesti ja soittotaidollisesti opintojesi aikana.

Lautakunta arvioi hakijoiden suoritukset pistein 0-25.

Harppu 5,5-vuotinen koulutus

VALINTAKOE

Ensimmäinen vaihe

Videotallenne korvaa valintakoetilaisuuden. Vastaat itse videotallenteen tuottamisesta. Toimita videonäytteesi Opintopolku-järjestelmän kautta erillisen ohjeistuksen mukaisesti viimeistään 13.5.2020 klo 15.

Valintakoevideon ohjelma:

 • John Thomas: Minstrel’s Adieu to His Native Land
 • Kaksi vapaavalintaista, eri tyylikausia edustavaa teosta (yhteiskesto 5-15 minuuttia)
  • Toinen teoksista voi olla pianon säestyksellä
  • Vapaavalintaiset teokset voivat olla myös konserton tai sonaatin osa tai osia

Teoksia ei tarvitse soittaa ulkoa.

Soita niin, että kasvosi ja kätesi näkyvät koko ajan. Jos tarvitset lisätietoja videon sopivasta kuvakulmasta, ota yhteyttä osoitteeseen paivi.severeide@uniarts.fi.

Toinen vaihe

Lautakunta arvioi hakijoiden lähettämät tallenteet ja valitsee hakijoiden suoritusten perusteella osan hakijoista kokeen toiseen vaiheeseen. Saat tiedon sähköpostilla, jos sinut on valittu valintakokeen toiseen vaiheeseen.

Toisessa vaiheessa testataan haastattelemalla englannin kielen taitoasi, jos olet hakuvaiheessa ilmoittautunut Taideyliopiston järjestämään englannin kielen testiin tai ilmoittanut, että lähetät todistuksen englannin kielen taidostasi viimeistään 10.7.2020 etkä pysty poikkeustilanteen vuoksi toimittamaan todistusta.

ARVIOINTIPERUSTEET

Valintakokeessa arvioidaan taiteellista kehityskykyäsi, soittoteknisiä valmiuksiasi, esiintymistaitoasi, oppimisvalmiuksiasi, eri aikakausien tyylien ymmärtämistä sekä koulutettavuuttasi. Koulutettavuutta arvioidessaan lautakunta arvioi kykyäsi opiskella riittävä määrä tutkintovaatimusten mukaista ohjelmistoa korkeatasoisesti annetussa opiskeluajassa. Lautakunta arvioi myös mahdollisuuttasi kehittyä taiteellisesti ja soittotaidollisesti opintojesi aikana.

Lautakunta arvioi hakijoiden suoritukset pistein 0-25.

Harppu 2,5-vuotinen koulutus

VALINTAKOE

Ensimmäinen vaihe

Videotallenne korvaa valintakoetilaisuuden. Vastaat itse videotallenteen tuottamisesta. Toimita videonäytteesi Opintopolku-järjestelmän kautta erillisen ohjeistuksen mukaisesti viimeistään 13.5.2020 klo 15.

Valintakoevideon ohjelma:

 • Gabriel Pierné: Impromptu-Caprice op.9
 • Kaksi vapaavalintaista, eri tyylikausia edustavaa teosta (yhteiskesto 5-20 minuuttia)
  • Toinen teoksista voi olla pianon säestyksellä, mikäli pianistia on mahdollista käyttää
  • Vapaavalintaiset teokset voivat olla myös konserton tai sonaatin osa tai osia

Teoksia ei tarvitse soittaa ulkoa.

Soita niin, että kasvosi ja kätesi näkyvät koko ajan. Jos tarvitset lisätietoja videon sopivasta kuvakulmasta, ota yhteyttä osoitteeseen paivi.severeide@uniarts.fi.

Toinen vaihe

Lautakunta arvioi hakijoiden lähettämät tallenteet ja valitsee hakijoiden suoritusten perusteella osan hakijoista kokeen toiseen vaiheeseen. Saat tiedon sähköpostilla, jos sinut on valittu valintakokeen toiseen vaiheeseen.

Toisessa vaiheessa testataan haastattelemalla englannin kielen taitoasi, jos olet hakuvaiheessa ilmoittautunut Taideyliopiston järjestämään englannin kielen testiin tai ilmoittanut, että lähetät todistuksen englannin kielen taidostasi viimeistään 10.7.2020 etkä pysty poikkeustilanteen vuoksi toimittamaan todistusta.

ARVIOINTIPERUSTEET

Valintakokeessa arvioidaan taiteellista kehityskykyäsi, soittoteknisiä valmiuksiasi, esiintymistaitoasi, oppimisvalmiuksiasi, eri aikakausien tyylien ymmärtämistä sekä koulutettavuuttasi. Koulutettavuutta arvioidessaan lautakunta arvioi kykyäsi opiskella riittävä määrä tutkintovaatimusten mukaista ohjelmistoa korkeatasoisesti annetussa opiskeluajassa. Lautakunta arvioi myös mahdollisuuttasi kehittyä taiteellisesti ja soittotaidollisesti opintojesi aikana.

Lautakunta arvioi hakijoiden suoritukset pistein 0-25.

Jouset

Viulu (5,5-vuotinen koulutus)

VALINTAKOE

Ensimmäinen vaihe

Videotallenne korvaa valintakoetilaisuuden. Vastaat itse videotallenteen tuottamisesta. Toimita videonäytteesi Opintopolku-järjestelmän kautta erillisen ohjeistuksen mukaisesti viimeistään 13.5.2020 klo 15.

Valintakoevideon ohjelma:

 • Korkeintaan 30 minuutin vapaavalintainen ohjelma, johon sisältyy W.A.Mozartin viulukonserton ensimmäinen osa kadensseineen yhdestä seuraavista vaihtoehdoista:
  • B-duuri KV 207
  • D-duuri KV 211
  • G-duuri KV 216
  • D-duuri KV 218
  • A-duuri KV 219

Teokset on esitettävä ulkoa. Kaikki teokset (myös säestykselliset, kuten viulukonserttojen osat) esitetään ilman säestystä.

Soita sivuprofiili kameraan päin kääntyneenä niin, että kätesi näkyvät koko ajan. Sinun tulee näkyä kuvassa kokonaan.

Toinen vaihe

Lautakunta arvioi hakijoiden lähettämät tallenteet ja valitsee hakijoiden suoritusten perusteella osan hakijoista kokeen toiseen vaiheeseen. Saat tiedon sähköpostilla, jos sinut on valittu valintakokeen toiseen vaiheeseen.

Toisessa vaiheessa testataan haastattelemalla englannin kielen taitoasi, jos olet hakuvaiheessa ilmoittautunut Taideyliopiston järjestämään englannin kielen testiin tai ilmoittanut, että lähetät todistuksen englannin kielen taidostasi viimeistään 10.7.2020 etkä pysty poikkeustilanteen vuoksi toimittamaan todistusta.

ARVIOINTIPERUSTEET

Valintakokeessa arvioidaan soittimen hallintaa, musiikillista hahmotuskykyäsi ja ilmaisuasi sekä tyylillistä mielikuvitustasi. Lautakunta arvioi taiteellista ja soittotaidollista kehityspotentiaaliasi. Koulutettavuuden määrittelemisessä lautakunta arvioi kykyäsi opiskella korkeatasoisesti riittävä määrä tutkintovaatimusten mukaista ohjelmistoa annetussa opiskeluajassa.

Lautakunta arvioi hakijoiden suoritukset pistein 0-25.

Viulu (2,5-vuotinen koulutus)

VALINTAKOE

Ensimmäinen vaihe

Videotallenne korvaa valintakoetilaisuuden. Vastaat itse videotallenteen tuottamisesta. Toimita videonäytteesi Opintopolku-järjestelmän kautta erillisen ohjeistuksen mukaisesti viimeistään 13.5.2020 klo 15.

Valintakoevideon ohjelma:

 • Korkeintaan 20 minuutin vapaavalintainen ohjelma, johon sisältyy yksi Paganinin kapriisi

Teokset on esitettävä ulkoa. Kaikki teokset (myös säestykselliset, kuten viulukonserttojen osat) esitetään ilman säestystä.

Soita sivuprofiili kameraan päin kääntyneenä niin, että kätesi näkyvät koko ajan. Sinun tulee näkyä kuvassa kokonaan. Video ei saa olla liian kaukaa kuvattu. 

Toinen vaihe

Lautakunta arvioi hakijoiden lähettämät tallenteet ja valitsee hakijoiden suoritusten perusteella osan hakijoista kokeen toiseen vaiheeseen. Saat tiedon sähköpostilla, jos sinut on valittu valintakokeen toiseen vaiheeseen.

Toisessa vaiheessa testataan haastattelemalla englannin kielen taitoasi, jos olet hakuvaiheessa ilmoittautunut Taideyliopiston järjestämään englannin kielen testiin tai ilmoittanut, että lähetät todistuksen englannin kielen taidostasi viimeistään 10.7.2020 etkä pysty poikkeustilanteen vuoksi toimittamaan todistusta.

ARVIOINTIPERUSTEET

Valintakokeessa arvioidaan soittimen hallintaa, musiikillista hahmotuskykyäsi ja ilmaisuasi sekä tyylillistä mielikuvitustasi. Lautakunta arvioi taiteellista ja soittotaidollista kehityspotentiaaliasi. Koulutettavuuden määrittelemisessä lautakunta arvioi kykyäsi opiskella korkeatasoisesti riittävä määrä tutkintovaatimusten mukaista ohjelmistoa annetussa opiskeluajassa.

Lautakunta arvioi hakijoiden suoritukset pistein 0-25. 

Alttoviulu (5,5-vuotinen koulutus)

VALINTAKOE

Ensimmäinen vaihe

Videotallenne korvaa valintakoetilaisuuden. Vastaat itse videotallenteen tuottamisesta. Toimita videonäytteesi Opintopolku-järjestelmän kautta erillisen ohjeistuksen mukaisesti viimeistään 13.5.2020 klo 15.

Valintakoevideon ohjelma:

 • Vapaavalintainen ohjelma, joka sisältää yhden Roden kapriisin sekä kaksi muuta keskenään eri tyylikausia edustavaa teosta.

Teoksia ei tarvitse soittaa ulkoa lukuun ottamatta Roden kapriisia.

Säestystä vaativat teokset esitetään säestyksellisinä, mikäli se on mahdollista. Säestyssoitin on piano. Mikäli säestäjän käyttäminen ei ole mahdollista, teokset esitetään ilman säestystä.

Soita videolla kameraan päin kääntyneenä niin, että kasvosi ja kätesi näkyvät koko ajan. Sinun tulee näkyä kuvassa päästä polviin saakka.

Toinen vaihe

Lautakunta arvioi hakijoiden lähettämät tallenteet ja valitsee hakijoiden suoritusten perusteella osan hakijoista kokeen toiseen vaiheeseen. Saat tiedon sähköpostilla, jos sinut on valittu valintakokeen toiseen vaiheeseen.

Toisessa vaiheessa testataan haastattelemalla englannin kielen taitoasi, jos olet hakuvaiheessa ilmoittautunut Taideyliopiston järjestämään englannin kielen testiin tai ilmoittanut, että lähetät todistuksen englannin kielen taidostasi viimeistään 10.7.2020 etkä pysty poikkeustilanteen vuoksi toimittamaan todistusta.

ARVIOINTIPERUSTEET

Valintakokeessa arvioidaan soittimen hallintaa, musiikillista hahmotuskykyäsi ja ilmaisuasi sekä tyylillistä mielikuvitustasi. Lautakunta arvioi taiteellista ja soittotaidollista kehityspotentiaaliasi. Koulutettavuuden määrittelemisessä lautakunta arvioi kykyäsi opiskella korkeatasoisesti riittävä määrä tutkintovaatimusten mukaista ohjelmistoa annetussa opiskeluajassa.

Lautakunta arvioi hakijoiden suoritukset pistein 0-25.

Alttoviulu (2,5-vuotinen koulutus)

VALINTAKOE

Ensimmäinen vaihe

Videotallenne korvaa valintakoetilaisuuden. Vastaat itse videotallenteen tuottamisesta. Toimita videonäytteesi Opintopolku-järjestelmän kautta erillisen ohjeistuksen mukaisesti viimeistään 13.5.2020 klo 15.

Valintakoevideon ohjelma:

 • Ensimmäinen osa jostakin seuraavista konsertoista: Bartók, Hindemith (‘Der Schwanendreher’), Walton, Schnittke, Kurtág tai Penderecki
 • Vapaavalintainen, pakollista konserttoa kontrastoiva teos tai teoksen osa

Teoksia ei tarvitse soittaa ulkoa.

Säestystä vaativat teokset esitetään säestyksellisinä, mikäli se on mahdollista. Säestyssoitin on piano. Mikäli säestäjän käyttäminen ei ole mahdollista, teokset esitetään ilman säestystä.

Soita videolla kameraan päin kääntyneenä niin, että kasvosi ja kätesi näkyvät koko ajan. Sinun tulee näkyä kuvassa päästä polviin saakka.

Toinen vaihe

Lautakunta arvioi hakijoiden lähettämät tallenteet ja valitsee hakijoiden suoritusten perusteella osan hakijoista kokeen toiseen vaiheeseen. Saat tiedon sähköpostilla, jos sinut on valittu valintakokeen toiseen vaiheeseen.

Toisessa vaiheessa testataan haastattelemalla englannin kielen taitoasi, jos olet hakuvaiheessa ilmoittautunut Taideyliopiston järjestämään englannin kielen testiin tai ilmoittanut, että lähetät todistuksen englannin kielen taidostasi viimeistään 10.7.2020 etkä pysty poikkeustilanteen vuoksi toimittamaan todistusta.

ARVIOINTIPERUSTEET

Valintakokeessa arvioidaan soittimen hallintaa, musiikillista hahmotuskykyäsi ja ilmaisuasi sekä tyylillistä mielikuvitustasi. Lautakunta arvioi taiteellista ja soittotaidollista kehityspotentiaaliasi. Koulutettavuuden määrittelemisessä lautakunta arvioi kykyäsi opiskella korkeatasoisesti riittävä määrä tutkintovaatimusten mukaista ohjelmistoa annetussa opiskeluajassa.

Lautakunta arvioi hakijoiden suoritukset pistein 0-25.

Sello (5,5-vuotinen koulutus)

VALINTAKOE

Ensimmäinen vaihe

Videotallenne korvaa valintakoetilaisuuden. Vastaat itse videotallenteen tuottamisesta. Toimita videonäytteesi Opintopolku-järjestelmän kautta erillisen ohjeistuksen mukaisesti viimeistään 13.5.2020 klo 15.

Valintakoevideon ohjelma:

 • Kaksi vapaavalintaista, eri tyylikausia edustavaa teosta, jotka antavat kuvan teknisistä ja tulkinnallisista valmiuksistasi. Teokset on soitettava ulkoa. Säestystä vaativat teokset esitetään säestyksellisinä, mikäli se on mahdollista. Säestyssoitin on piano. Mikäli säestäjän käyttäminen ei ole mahdollista, teokset esitetään ilman säestystä.
 • Pakollinen tehtävä: Popper – Etydi no 17 c-molli. Pakollinen tehtävä on sooloteos ja sen saa soittaa nuoteista.

Soita videolla kameraan päin kääntyneenä niin, että kasvosi ja kätesi näkyvät koko ajan. Sinun tulee näkyä kuvassa päästä polviin saakka.

Toinen vaihe

Lautakunta arvioi hakijoiden lähettämät tallenteet ja valitsee hakijoiden suoritusten perusteella osan hakijoista kokeen toiseen vaiheeseen. Saat tiedon sähköpostilla, jos sinut on valittu valintakokeen toiseen vaiheeseen.

Toisessa vaiheessa testataan haastattelemalla englannin kielen taitoasi, jos olet hakuvaiheessa ilmoittautunut Taideyliopiston järjestämään englannin kielen testiin tai ilmoittanut, että lähetät todistuksen englannin kielen taidostasi viimeistään 10.7.2020 etkä pysty poikkeustilanteen vuoksi toimittamaan todistusta.

ARVIOINTIPERUSTEET

Valintakokeessa arvioidaan soittimen hallintaa, musiikillista hahmotuskykyäsi ja ilmaisuasi, omaksumiskykyäsi sekä tyylillistä mielikuvitustasi. Lautakunta arvioi taiteellista ja soittotaidollista kehityspotentiaaliasi. Koulutettavuuden määrittelemisessä lautakunta arvioi kykyäsi opiskella korkeatasoisesti riittävä määrä tutkintovaatimusten mukaista ohjelmistoa annetussa opiskeluajassa.

Lautakunta arvioi hakijoiden suoritukset pistein 0-25.

Sello (2,5-vuotinen koulutus)

VALINTAKOE

Ensimmäinen vaihe

Videotallenne korvaa valintakoetilaisuuden. Vastaat itse videotallenteen tuottamisesta. Toimita videonäytteesi Opintopolku-järjestelmän kautta erillisen ohjeistuksen mukaisesti viimeistään 13.5.2020 klo 15.

Valintakoevideon ohjelma:

 • Kaksi vapaavalintaista, eri tyylikausia edustavaa teosta, jotka antavat kuvan teknisistä ja tulkinnallisista valmiuksistasi. Teokset on soitettava ulkoa. Säestystä vaativat teokset esitetään säestyksellisinä, mikäli se on mahdollista. Säestyssoitin on piano. Mikäli säestäjän käyttäminen ei ole mahdollista, teokset esitetään ilman säestystä.
 • Pakollinen tehtävä: Bach – Gigue from Suite 6 D major for Cello solo. Pakollinen tehtävä on sooloteos ja sen saa soittaa nuoteista.

Soita videolla kameraan päin kääntyneenä niin, että kasvosi ja kätesi näkyvät koko ajan. Sinun tulee näkyä kuvassa päästä polviin saakka.

Toinen vaihe

Lautakunta arvioi hakijoiden lähettämät tallenteet ja valitsee hakijoiden suoritusten perusteella osan hakijoista kokeen toiseen vaiheeseen. Saat tiedon sähköpostilla, jos sinut on valittu valintakokeen toiseen vaiheeseen.

Toisessa vaiheessa testataan haastattelemalla englannin kielen taitoasi, jos olet hakuvaiheessa ilmoittautunut Taideyliopiston järjestämään englannin kielen testiin tai ilmoittanut, että lähetät todistuksen englannin kielen taidostasi viimeistään 10.7.2020 etkä pysty poikkeustilanteen vuoksi toimittamaan todistusta.

ARVIOINTIPERUSTEET

Valintakokeessa arvioidaan soittimen hallintaa, musiikillista hahmotuskykyäsi ja ilmaisuasi, omaksumiskykyäsi sekä tyylillistä mielikuvitustasi. Lautakunta arvioi taiteellista ja soittotaidollista kehityspotentiaaliasi. Koulutettavuuden määrittelemisessä lautakunta arvioi kykyäsi opiskella korkeatasoisesti riittävä määrä tutkintovaatimusten mukaista ohjelmistoa annetussa opiskeluajassa.

Lautakunta arvioi hakijoiden suoritukset pistein 0-25.

Kontrabasso (5,5-vuotinen koulutus)

VALINTAKOE

Ensimmäinen vaihe

Videotallenne korvaa valintakoetilaisuuden. Vastaat itse videotallenteen tuottamisesta. Toimita videonäytteesi Opintopolku-järjestelmän kautta erillisen ohjeistuksen mukaisesti viimeistään 13.5.2020 klo 15.

Valintakoevideon ohjelma:

 • Franz Simandl: Kontrabassokoulu osa II, etydi nro 1 Es-duuri
 • Kaksi vapaavalintaista, eri tyylikausia edustavaa teosta, jotka antavat kuvan teknisistä ja tulkinnallisista valmiuksistasi.

Vapaavalintaiset teokset esitetään ulkoa. Kaikki teokset (myös säestykselliset) esitetään ilman säestystä.

Soita videolla kameraan päin kääntyneenä niin, että kasvosi ja kätesi näkyvät koko ajan. Sinun tulee näkyä kuvassa päästä polviin saakka.

Toinen vaihe

Lautakunta arvioi hakijoiden lähettämät tallenteet ja valitsee hakijoiden suoritusten perusteella osan hakijoista kokeen toiseen vaiheeseen. Saat tiedon sähköpostilla, jos sinut on valittu valintakokeen toiseen vaiheeseen.

Toisessa vaiheessa testataan haastattelemalla englannin kielen taitoasi, jos olet hakuvaiheessa ilmoittautunut Taideyliopiston järjestämään englannin kielen testiin tai ilmoittanut, että lähetät todistuksen englannin kielen taidostasi viimeistään 10.7.2020 etkä pysty poikkeustilanteen vuoksi toimittamaan todistusta.

ARVIOINTIPERUSTEET

Valintakokeessa arvioidaan soittimen hallintaa, musiikillista hahmotuskykyäsi ja ilmaisuasi sekä tyylillistä mielikuvitustasi. Lautakunta arvioi taiteellista ja soittotaidollista kehityspotentiaaliasi. Koulutettavuuden määrittelemisessä lautakunta arvioi kykyäsi opiskella korkeatasoisesti riittävä määrä tutkintovaatimusten mukaista ohjelmistoa annetussa opiskeluajassa.

Lautakunta arvioi hakijoiden suoritukset pistein 0-25.

Kontrabasso (2,5-vuotinen koulutus)

VALINTAKOE

Ensimmäinen vaihe

Videotallenne korvaa valintakoetilaisuuden. Vastaat itse videotallenteen tuottamisesta. Toimita videonäytteesi Opintopolku-järjestelmän kautta erillisen ohjeistuksen mukaisesti viimeistään 13.5.2020 klo 15.

Valintakoevideon ohjelma:

 • Jostain seuraavista konsertoista 1. ja 2. osa ilman kadensseja:
  • Vanhal: Konsertto kontrabassolle; tai
  • Bottesini: Konsertto kontrabassolle h-molli; tai
  • Koussevitzky: Konsertto kontrabassolle
 • Yksi etydi jostain seuraavista kokoelmista:
  • Mengoli: 20 Konserttietydiä; tai
  • Nanny: 20 Virtuoosietydiä; tai
  • Cerny: 30 Kapriisia
 • Seuraava orkesteritehtävä:
  • Beethoven: Sinfonia no. 5 III osa Allegro tahdit 1–218

Säestystä vaativat teokset esitetään säestyksellisinä, mikäli se on mahdollista. Säestyssoitin on piano. Mikäli säestäjän käyttäminen ei ole mahdollista, teokset esitetään ilman säestystä.

Konsertot esitetään ulkoa. Muita teoksia ei tarvitse esittää ulkoa.

Soita videolla kameraan päin kääntyneenä niin, että kasvosi ja kätesi näkyvät koko ajan. Sinun tulee näkyä kuvassa päästä polviin saakka.

Toinen vaihe

Lautakunta arvioi hakijoiden lähettämät tallenteet ja valitsee hakijoiden suoritusten perusteella osan hakijoista kokeen toiseen vaiheeseen. Saat tiedon sähköpostilla, jos sinut on valittu valintakokeen toiseen vaiheeseen.

Toisessa vaiheessa testataan haastattelemalla englannin kielen taitoasi, jos olet hakuvaiheessa ilmoittautunut Taideyliopiston järjestämään englannin kielen testiin tai ilmoittanut, että lähetät todistuksen englannin kielen taidostasi viimeistään 10.7.2020 etkä pysty poikkeustilanteen vuoksi toimittamaan todistusta.

ARVIOINTIPERUSTEET

Valintakokeessa arvioidaan soittimen hallintaa, musiikillista hahmotuskykyäsi ja ilmaisuasi sekä tyylillistä mielikuvitustasi. Lautakunta arvioi taiteellista ja soittotaidollista kehityspotentiaaliasi. Koulutettavuuden määrittelemisessä lautakunta arvioi kykyäsi opiskella korkeatasoisesti riittävä määrä tutkintovaatimusten mukaista ohjelmistoa annetussa opiskeluajassa.

Lautakunta arvioi hakijoiden suoritukset pistein 0-25.

Urut

5,5-vuotinen ja 2,5-vuotinen koulutus

VALINTAKOE

Videotallenne korvaa valintakoetilaisuuden. Vastaat itse videotallenteen tuottamisesta. Toimita videonäytteesi Opintopolku-järjestelmän kautta erillisen ohjeistuksen mukaisesti viimeistään 13.5.2020 klo 15.

Valintakoevideon ohjelma:

 • Kaksi vapaavalintaista erityylistä sävellystä, joista toinen on vapaavalintainen J. S. Bachin teos. Molempien teosten tulee olla vaikeusasteeltaan Sibelius-Akatemian B-tason ohjelmistoluettelosta
 • Pakollinen tehtävä, joka toimitetaan hakijoille tiedoksi n. 2 viikkoa ennen videon palautuspäivämäärää.

Sinun tulee näkyä videokuvassa kokonaan. 

Kielitaidon osoittaminen

Ne hakijat, jotka ovat hakeneet opiskelemaan englanninkieliseen koulutukseen haastatellaan tarvittaessa kielitaidon testaamiseksi. Tämä koskee sinua, jos olet hakuvaiheessa ilmoittautunut Taideyliopiston järjestämään englannin kielen testiin tai ilmoittanut, että lähetät todistuksen englannin kielen taidostasi viimeistään 10.7.2020 etkä pysty poikkeustilanteen vuoksi toimittamaan todistusta.

ARVIOINTIPERUSTEET  

Valintakokeessa arvioidaan soittimen hallintaa, musiikillista hahmotuskykyäsi ja ilmaisuasi, omaksumiskykyäsi sekä tyylillistä mielikuvitustasi. Lautakunta arvioi myös taiteellista ja soittotaidollista kehityspotentiaaliasi. Koulutettavuuden määrittelemiseksi lautakunta arvioi kykyäsi opiskella korkeatasoisesti riittävä määrä tutkintovaatimusten mukaista ohjelmistoa ja taitoja annetussa opiskeluajassa.

Lautakunta arvioi hakijoiden suoritukset pistein 0–25.

Klassisen musiikin lauluopinnot

Laulutaide (5,5-vuotinen koulutus)

VALINTAKOE

Valintakokeessa on kaksi vaihetta. Molempien vaiheiden tallenteet toimitetaan Opintopolku-järjestelmään yhdellä kertaa erillisen ohjeistuksen mukaisesti viimeistään 13.5.2020 klo 15. Vastaat itse videotallenteiden tuottamisesta. Nuottimateriaalia ei tarvitse toimittaa Sibelius-Akatemiaan.

Ensimmäinen vaihe

Valintakokeen ensimmäinen vaihe toteutetaan videonäytteen avulla. Ensimmäisen vaiheen ohjelma:

 • Vapaavalintainen pianosäestyksellinen klassinen yksinlaulu
 • Vapaavalintainen ooppera- tai oratorio-/kantaattiaaria

Mikäli pianistia ei ole käytettävissä, ohjelman voi poikkeustapauksessa toteuttaa myös ilman pianosäestystä. Vaihtoehtoisesti voit käyttää säestysnauhaa tai toimittaa aiemmin tehtyjä tallenteita (kuvattu 1.11.2019 jälkeen).

Kokeen ensimmäisestä vaiheesta annettujen pisteiden perusteella osa hakijoista valitaan toiseen vaiheeseen.

Toinen vaihe

Valintakokeen toinen vaihe toteutetaan videonäytteen sekä etäyhteyden avulla.

Videonäytteen ohjelma:              

 • Pianosäestyksellinen klassinen yksinlaulu äidinkielellä
 • Ooppera-, oratorio- tai kantaattiaaria
 • Vapaavalintainen, vapaasti toteutettava äidinkielellä ulkoa esitettävä tekstikatkelma (monologi tms.), kesto korkeintaan 3 minuuttia

Mikäli pianistia ei ole käytettävissä, ohjelman voi poikkeustapauksessa toteuttaa myös ilman pianosäestystä. Vaihtoehtoisesti voit käyttää säestysnauhaa tai toimittaa aiemmin tehtyjä tallenteita (kuvattu 1.11.2019 jälkeen).

Etäyhteytenä toteutettava osio sisältää haastattelun sekä prima vista -kokeen, jonka nuotti toimitetaan hakijoille haastattelun yhteydessä.

Toisessa vaiheessa testataan myös haastattelemalla englannin kielen taitoasi, jos olet hakuvaiheessa ilmoittautunut Taideyliopiston järjestämään englannin kielen testiin tai ilmoittanut, että lähetät todistuksen englannin kielen taidostasi viimeistään 10.7.2020 etkä pysty poikkeustilanteen vuoksi toimittamaan todistusta.

ARVIOINTIPERUSTEET

Valinta perustuu valintakoesuorituksiin. Valintakokeessa arvioidaan solistisuuttasi, musikaalista lahjakkuuttasi sekä teknisiä ja ilmaisullisia valmiuksiasi. Lautakunta arvioi lisäksi taiteellista kehityspotentiaaliasi. Haastatteluosiossa kiinnitetään huomiota erityisesti motivaatioosi ja tavoitteisiisi sekä realistiseen käsitykseen ammatista, jota kohti olet pyrkimässä. Haastattelussa arvioidaan lisäksi kielellisiä valmiuksiasi.

Valinnassa otetaan huomioon myös koulutettavuutesi alalle. Koulutettavuuden määrittelemiseksi lautakunta arvioi kykyäsi opiskella korkeatasoisesti riittävä määrä tutkintovaatimusten mukaista ohjelmistoa ja taitoja annetussa opiskeluajassa. Koulutettavuutta arvioitaessa tärkeitä kriteereitä ovat äänimateriaalisi ja kyky taiteelliseen ilmaisuun.

Pääinstrumentin kokeen toisessa vaiheessa lautakunta arvioi toiseen vaiheeseen valittujen hakijoiden suoritukset pistein 0 – 25 siten, että annetut pisteet pohjautuvat arvioon hakijasta kokonaisuudessaan. Myös kokeen ensimmäisestä vaiheesta annetut pisteet otetaan huomioon. Toisen vaiheen pisteet jäävät pääinstrumentin kokeen lopullisiksi pisteiksi.

Laulutaide (2,5-vuotinen koulutus)

VALINTAKOE

Videotallenne korvaa valintakoetilaisuuden. Vastaat itse videotallenteen tuottamisesta. Toimita videonäytteesi Opintopolku-järjestelmän kautta erillisen ohjeistuksen mukaisesti viimeistään 13.5.2020 klo 15.

Valintakoevideon ohjelma:

 • Yksi aaria, yksi aaria barokin ajan kirkkomusiikkiteoksesta ja yksi saksankielinen lied
 • Vapaavalintainen, vapaasti toteutettava äidinkielellä ulkoa esitettävätekstikatkelma (monologi tms.), kesto korkeintaan 3 minuuttia

Mikäli pianistia ei ole käytettävissä, ohjelman voi poikkeustapauksessa toteuttaa myös ilman pianosäestystä. Vaihtoehtoisesti voit käyttää säestysnauhaa tai toimittaa aiemmin tehtyjä tallenteita (kuvattu 1.11.2019 jälkeen).

Lisäksi kaikki hakijat osallistuvat etäyhteyden kautta toteutettavaan haastatteluun.

Haastattelussa testataan myös englannin kielen taitoasi, jos olet hakuvaiheessa ilmoittautunut Taideyliopiston järjestämään englannin kielen testiin tai ilmoittanut, että lähetät todistuksen englannin kielen taidostasi viimeistään 10.7.2020 etkä pysty poikkeustilanteen vuoksi toimittamaan todistusta.

ARVIOINTIPERUSTEET

Valinta perustuu valintakoesuorituksiin. Valinnassa otetaan huomioon yleiset opiskelijan yliopistoon ottamisen edellytykset sekä koulutettavuutesi alalle. Valintakokeessa arvioidaan solistisuuttasi, musikaalista lahjakkuuttasi sekä teknisiä ja ilmaisullisia valmiuksiasi. Lautakunta arvioi lisäksi taiteellista kehityspotentiaaliasi. Haastatteluosiossa kiinnitetään huomiota erityisesti motivaatioosi ja tavoitteisiisi sekä realistiseen käsitykseen ammatista, jota kohti olet pyrkimässä. Haastattelussa arvioidaan lisäksi kielellisiä valmiuksiasi.

Koulutettavuuden määrittelemiseksi lautakunta arvioi kykyäsi opiskella korkeatasoisesti riittävä määrä tutkintovaatimusten mukaista ohjelmistoa ja taitoja annetussa opiskeluajassa. Koulutettavuutta arvioitaessa tärkeitä kriteereitä ovat äänimateriaalisi ja kyky taiteelliseen ilmaisuun.

Pääinstrumentin kokeen ja koulutettavuuden arvioinnin osuus on 100 %. Valintakoelautakunta arvioi hakijat pistein siten, että annetut pisteet pohjautuvat arvioon hakijasta kokonaisuudessaan, eli myös ennakkotehtävien arviointi otetaan huomioon. Varsinaisesta valintakokeesta saamasi pisteet jäävät lopullisiksi pisteiksi. Lautakunta arvioi hakijoiden suoritukset pistein 0-25.

Korrepetitio (2,5-vuotinen koulutus)

VALINTAKOE

Ensimmäinen vaihe 

Valintakokeen ensimmäinen vaihe toteutetaan videonäytteen avulla, joka toimitetaan erillisen ohjeistuksen mukaisesti Opintopolku-järjestelmän kautta viimeistään 8.5.2020 klo 15. Vastaat itse videotallenteen tuottamisesta.

Videonäytteen ohjelma: 

 • Kaksi vapaavalintaista pianosooloteosta (kahdelta eri säveltäjältä, kesto yhteensä enintään 10 minuuttia)
 • Lyhyt orkesterialku- tai välisoittotyyppinen kokonaisuus pianolla esitettynä. Teos on Richard Wagnerin oopperan Tristan und Isolde 2. näytöksen alkusoitto (Einleitung, Sehr Lebhaft, alusta 5. sivun ensimmäiseen sointuun asti, F-duuri, joka on ensimmäisen kohtauksen alku), liite toimitetaan valintakoekutsun mukana.

Videon kuvakulma: sivulta niin, että kädet näkyvät, mutta että myös koko keho näkyy.

Toinen vaihe 

Valintakokeen toinen vaihe toteutetaan etäyhteyden avulla. Toisen vaiheen ohjelma:

 • Oopperakohtaus pianolla soitettuna, samalla sinun tulee laulaa musiikillisesti oleelliset solistikohdat. Teos ja kyseisen oopperakohtauksen nuottimateriaali toimitetaan hakijoille sähköisesti viimeistään 24.4.2020.
 • Prima vista -tehtävä, joka toimitetaan etäyhteyden välityksellä tai sähköpostilla koetilanteessa
 • Kielen ja fonetiikan testi, toimitetaan etäyhteyden välityksellä tai sähköpostilla koetilanteessa
 • Haastattelu

ARVIOINTIPERUSTEET 

Valinta perustuu valintakoelautakunnan valintakoesuoritusten perusteella tekemään arvioon hakijoiden taidoista, tiedoista, valmiuksista sekä koulutettavuudesta alalle. Valintakokeessa arvioidaan soittimen hallintaa ja musiikillista hahmotuskykyä. Koulutettavuuden määrittelemiseksi lautakunta arvioi kykyäsi omaksua riittävät valmiudet ja saavuttaa tarvittava ammatillinen taitotaso annetussa opiskeluajassa.  

Valintakokeeseen sisältyy myös haastattelu. Haastattelussa arvioidaan koulutettavuuttasi ja soveltuvuuttasi alalle, opiskelumotivaatiota, kielitaitoa sekä kielellisiä valmiuksiasi. 

Valintakokeen osat arvioidaan asteikolla 0-25. Valintakoelautakunta arvioi toiseen vaiheeseen valittujen hakijoiden valintakoesuoritukset pistein siten, että annetut pisteet pohjautuvat arvioon hakijasta kokonaisuudessaan eli myös kokeen ensimmäisestä vaiheesta annetut pisteet otetaan huomioon. Valintakokeen toisessa vaiheessa saamasi pisteet jäävät valintakokeen lopullisiksi pisteiksi. 

Musiikin johtaminen

Koulutusohjelmassa on kolme pääainetta: orkesterinjohto, puhallinorkesterinjohto ja kuoronjohto. Puhallinorkesterinjohdossa on lisäksi kaksi vaihtoehtoa: yleinen vaihtoehto ja sotilaskapellimestarikoulutus.

Orkesterinjohto (5,5-vuotinen ja 2,5-vuotinen koulutus)

5,5-vuotiseen koulutukseen sekä 2,5-vuotiseen koulutukseen hakevat hakijat arvioidaan omassa valintaryhmässään.

VALINTAKOE

Valintakoe on moniosainen. Siihen sisältyy seuraavat osat:

1) Valintakoevideo

Sinut arvioidaan aiemmin toimittamasi ennakkotehtävän (johtamisnäyte) pohjalta. On kuitenkin suositeltavaa, että toimitat lisäksi uutta tai aiemmin kuvattua lisävideomateriaalia (n. 5-8 min), jossa työskentelet orkesterin kanssa harjoitustilanteessa. Videomateriaali saa olla kuvattu enintään kuusi kuukautta aiemmin.

Tämän lisäksi sinun tulee toimittaa tätä valintakoetta varten kuvattu vähintään 5 minuuttia pitkä videonäyte, jossa soitat pääinstrumenttiasi. Vapaavalintaisen teoksen pitää antaa lautakunnalle selkeä kuva teknisestä ja taiteellisesta osaamisestasi. Teoksen saa soittaa ilman säestystä. Kätesi ja kasvojesi tulee näkyä videolla koko ajan. Video on kuvattava yhdellä otolla.

Videonäytteet toimitetaan erillisen ohjeistuksen mukaisesti Opintopolku-järjestelmän kautta viimeistään 30.4.2020 klo 15.

Osa hakijoista kutsutaan valintakokeen seuraavaan vaiheeseen videomateriaalista annettujen pisteiden perusteella.

2) Säveltapailu- ja teoriakoe (20 min / hakija)

Kokeessa sinua pyydetään suorittamaan prima vista-, partituurianalyysi- ja kuuntelutehtäviä. Sinulle lähetetään ennakkomateriaalia kaksi vuorokautta ennen koetta.

Osa säveltapailu- ja teoriakokeeseen osallistuneista hakijoista kutsutaan haastatteluun.

3) Haastattelu

Haastattelu toteutetaan etäyhteyden kautta. Haastattelua varten sinun tulee tutustua teokseen, joka lähetetään sinulle viikkoa ennen haastattelutilaisuutta.

Haastattelussa sinulta voidaan kysyä tulkintaan, tyyliin, soitinnukseen ja johtamistekniikkaan liittyviä kysymyksiä annetusta teoksesta. Haastattelussa sinua pyydetään myös lukemaan ja soittamaan partituuria pianolla (yksi tai kaksi riviä samanaikaisesti). Mikäli sinulla ei ole käytettävissäsi pianoa voit laulaa ja analysoida partituuria lautakunnalle.

Lautakunta arvioi soveltuvuuttasi orkesterinjohdon koulutusohjelmaan haastattelun pohjalta.

Haastatteluun kutsuttujen osalta testataan myös haastattelemalla hakijan englannin kielen taitoa, jos olet hakuvaiheessa ilmoittautunut Taideyliopiston järjestämään englannin kielen testiin tai ilmoittanut, että lähetät todistuksen englannin kielen taidostasi viimeistään 10.7.2020 etkä pysty poikkeustilanteen vuoksi toimittamaan todistusta.

ARVIOINTIPERUSTEET

Sinulta edellytetään monipuolisia solistisia ja teoreettisia valmiuksia sekä kokemusta yhteissoitosta.

Valintakokeessa arvioidaan teknisiä ja musiikillisia taitojasi sekä koulutettavuuttasi suhteessa koulutusohjelman vaatimuksiin. Lautakunta arvioi musiikillista hahmotuskykyäsi ja ilmaisuasi, omaksumiskykyäsi, tyylillistä mielikuvitustasi sekä johdettavan yhtyeen hallintaa. Kehityspotentiaaliasi arvioidaan sekä taiteellisesti että johtamistaidollisesti. Koulutettavuuden määrittelemiseksi lautakunta arvioi kykyäsi opiskella korkeatasoisesti riittävä määrä tutkintovaatimusten mukaista ohjelmistoa ja taitoja annetussa opiskeluajassa.

Puhallinorkesterinjohto, yleinen vaihtoehto (5,5-vuotinen ja 2,5-vuotinen koulutus)

5,5-vuotiseen koulutukseen sekä 2,5-vuotiseen koulutukseen hakevat hakijat arvioidaan omassa valintaryhmässään.

VALINTAKOE

Valintakoe on moniosainen. Siihen sisältyy seuraavat osat, joihin kaikki esikarsinnan läpäisseet ja valintakokeeseen kutsut hakijat osallistuvat.

1) Valintakoevideo

Sinut arvioidaan aiemmin toimittamasi ennakkotehtävän (johtamisnäyte) pohjalta. On kuitenkin suositeltavaa, että toimitat lisäksi uutta tai aiemmin kuvattua lisävideomateriaalia (vähintään 10 min), jossa työskentelet orkesterin kanssa (harjoitus, puhallinorkesteri tai muu yhtye käy). Videomateriaali saa olla kuvattu enintään 12 kuukautta aiemmin.

Tämän lisäksi sinun tulee toimittaa tätä valintakoetta varten kuvattu vähintään 5 minuuttia pitkä videonäyte, jossa soitat pääinstrumenttiasi. Vapaavalintaisen teoksen pitää antaa lautakunnalle selkeä kuva teknisestä ja taiteellisesta osaamisestasi. Teoksen saa soittaa ilman säestystä. Kätesi ja kasvojesi tulee näkyä videolla koko ajan. Video on kuvattava yhdellä otolla.

Videonäytteet toimitetaan erillisen ohjeistuksen mukaisesti Opintopolku-järjestelmän kautta viimeistään 30.4.2020 klo 15.

2) Säveltapailu- ja teoriakoe (20 min / hakija)

Kokeessa sinua pyydetään suorittamaan prima vista laulu-, partituurianalyysi- ja kuuntelutehtäviä. Sinulle lähetetään ennakkomateriaalia kaksi vuorokautta ennen koetta.

3) Haastattelu

Haastattelu toteutetaan etäyhteyden kautta. Haastattelua varten sinun tulee opetella teos, joka lähetetään sinulle viikkoa ennen haastattelutilaisuutta.

Haastattelussa sinulta voidaan kysyä tulkintaan, tyyliin, soitinnukseen ja johtamistekniikkaan liittyviä kysymyksiä annetusta teoksesta. Haastattelussa sinua pyydetään myös lukemaan ja soittamaan partituuria pianolla (yksi tai kaksi riviä samanaikaisesti). Mikäli sinulla ei ole käytettävissäsi pianoa voit laulaa ja analysoida partituuria lautakunnalle.

Lautakunta arvioi soveltuvuuttasi puhallinorkesterinjohdon koulutusohjelmaan haastattelun pohjalta.

Haastatteluun kutsuttujen osalta testataan myös haastattelemalla hakijan englannin kielen taitoa, jos olet hakuvaiheessa ilmoittautunut Taideyliopiston järjestämään englannin kielen testiin tai ilmoittanut, että lähetät todistuksen englannin kielen taidostasi viimeistään 10.7.2020 etkä pysty poikkeustilanteen vuoksi toimittamaan todistusta.

ARVIOINTIPERUSTEET

Sinulta edellytetään monipuolisia solistisia ja teoreettisia valmiuksia sekä kokemusta yhteissoitosta.

Valintakokeessa arvioidaan teknisiä ja musiikillisia taitojasi sekä koulutettavuuttasi suhteessa koulutusohjelman vaatimuksiin. Lautakunta arvioi musiikillista hahmotuskykyäsi ja ilmaisuasi, omaksumiskykyäsi, tyylillistä mielikuvitustasi sekä johdettavan yhtyeen hallintaa. Kehityspotentiaaliasi arvioidaan sekä taiteellisesti että johtamistaidollisesti. Koulutettavuuden määrittelemiseksi lautakunta arvioi kykyäsi opiskella korkeatasoisesti riittävä määrä tutkintovaatimusten mukaista ohjelmistoa ja taitoja annetussa opiskeluajassa.

Valintakokeen lopullinen pistemäärä on kaikissa kokeen osissa annettujen pisteiden summa.

Sotilaskapellimestarikoulutus

Sotilaskapellimestariksi hakevien valintakoe on samanlainen kuin puhallinorkesterinjohdon yleiseen vaihtoehtoon hakevien. Lisäksi sinun on tultava valituksi Sotilasmusiikkikoulun opiskelijaksi.

Kuoronjohto (5,5-vuotinen ja 2,5-vuotinen koulutus)

5,5-vuotiseen koulutukseen sekä 2,5-vuotiseen koulutukseen hakevat hakijat arvioidaan omissa valintaryhmissään.

VALINTAKOE

Valintakoe on moniosainen. Siihen sisältyy seuraavat osat:

ENSIMMÄINEN VAIHE

1) Valintakoevideo

Toimita seuraavat näytteet yhtenä tai useampana videotiedostona erillisen ohjeistuksen mukaisesti Opintopolku-järjestelmän kautta viimeistään 8.5.2020 klo 15:

 • Vapaavalintainen teos soittimella esitettynä (3-10 minuuttia). Sekä sinun että soittimen tulee näkyä videolla selkeästi. Säveltäjän ja teoksen nimet on mainittava videon alussa.
 • Vapaavalintainen teos laulettuna ilman säestystä (3-10 minuuttia). Säveltäjän ja teoksen nimet on mainittava videon alussa.
 • Lyhyt henkilökohtainen esittely (3-5 minuuttia). Esittelyssä tulee käydä ilmi:
  • Miksi haluat opiskelemaan Sibelius-Akatemiaan?
  • Missä aiot olla ammatillisesti kymmenen vuoden kuluttua?
  • Voiko sitoutua päätoimiseen opiskeluun ja läsnäoloon Sibelius-Akatemiassa opintojen ajaksi?
 • Myös toimittamaasi ennakkotehtävää (johtamisnäyte) käytetään osana arviointia. Mikäli alkuperäinen ennakkotehtävävideosi ei sisältänyt videomateriaalia harjoitustilanteesta, sinua suositellaan lähettämään sellainen (kesto n. 5 min) tässä vaiheessa, mikäli mahdollista.

Sinun tulee näkyä selkeästi jokaisella videolla. Kerro nimesi jokaisen videon alussa.

2) Teoria-, säveltapailu ja analyysikoe ryhmävideopuheluna (n. 2 tuntia)

Teoria-, säveltapailu- ja analyysitehtäviä varten sinut kutsutaan etäyhteydellä toteutettavaan ryhmähaastatteluun. Tarvitset tätä vaihetta varten kaksi medialaitetta (esim. puhelimen ja tabletin tai puhelimen/tabletin ja tietokoneen), kuulokkeet sekä kirjoitusvälineitä. Tarkemmat osallistumisohjeet lähetetään sähköpostitse.

Ryhmähaastattelussa sinulle lähetetään ääni- ja pdf-tiedostoja sähköpostitse ja pyydetään tekemään tehtäviä. Vastaukset lähetetään lautakunnalle selkeinä valokuvina joko tekstiviestinä tai sähköpostitse.

Näiden kokeiden perusteella osa hakijoista voidaan kutsua valintakokeen toiseen vaiheeseen.

TOINEN VAIHE

1) Prima vista- ja transponointikoe sekä henkilökohtaiset videopuhelut (n. 30 min)

Toiseen vaiheeseen kutsutuille järjestetään henkilökohtainen haastattelu etäyhteyden kautta. Sinulle lähetetään tehtäviä ennakkoon sähköpostitse. Et saa paljastaa tehtäviä kenellekään ennen kuin kaikki toiseen erään kutsutut hakijat ovat suorittaneet tämän osakokeen.

Sinulla tulee olla käytettävissäsi piano ja äänirauta. Huoneessa ei saa olla muita henkilöitä haastattelun aikana. Sinun tulee pystyä vastaanottamaan dokumentteja laitteella, jonka voit asettaa pianon päälle partituurinsoitto- ja transponointikoetta varten.

Osakokeessa testataan:

 • Prima vista -laulua
 • Prima vista -partituurinsoittoa
 • Partituurin transponointia
 • Äänenantoa ääniraudalla
 • Näkemyksiäsi tiettyä ennakkoon lähetettyä ohjelmistoa koskien, tiettyjen johtamisratkaisujen demonstroimista sekä ennalta lähetettävän tekniikkaharjoituksen johtamista

Toisessa vaiheessa testataan myös haastattelemalla englannin kielen taitoasi, jos olet hakuvaiheessa ilmoittautunut Taideyliopiston järjestämään englannin kielen testiin tai ilmoittanut, että lähetät todistuksen englannin kielitaidostasi viimeistään 10.7.2020 etkä pysty poikkeustilanteen vuoksi toimittamaan todistusta.

2) Jatkohaastattelu (järjestetään vain tarvittaessa)

Mikäli lautakunnalla on lisäkysymyksiä toiseen vaiheeseen kutsutuille hakijoille, saatetaan heille järjestää erillinen henkilökohtainen jatkohaastattelu etäyhteyden kautta. Jatkohaastatteluja ei järjestetä, mikäli lautakunta kokee saaneensa kaiken tarvitsemansa informaation valintakokeen aikana.

ARVIOINTIPERUSTEET

5,5-vuotiseen koulutukseen hakevilta edellytetään monipuolisia solistisia ja teoreettisia valmiuksia, kuoronjohtotaitoja sekä kokemusta yhteismusisoinnista. 2,5-vuotiseen koulutukseen hakevilta hakijoilta edellytetään monipuolisia solistisia ja teoreettisia valmiuksia, hyvää kuoronjohtotaitoa sekä kokemusta yhteismusisoinnista.

Valintakokeessa arvioidaan teknisiä ja musiikillisia taitojasi sekä koulutettavuuttasi suhteessa koulutusohjelman vaatimuksiin. Lautakunta arvioi musiikillista hahmotuskykyäsi ja ilmaisuasi, omaksumiskykyäsi, tyylillistä mielikuvitustasi sekä johdettavan yhtyeen hallintaa.

Kehityspotentiaaliasi arvioidaan sekä taiteellisesti että johtamistaidollisesti. Koulutettavuuden määrittelemiseksi lautakunta arvioi kykyäsi opiskella korkeatasoisesti riittävä määrä tutkintovaatimusten mukaista ohjelmistoa ja taitoja annetussa opiskeluajassa.

Valintakokeen lopullinen pistemäärä on kaikissa vaiheissa annettujen pisteiden summa.

Musiikkikasvatus

5,5-vuotinen ja 2,5-vuotinen koulutus

VALINTAKOE

ESIKARSINTA

Valintakokeen esikarsinta perutaan ja kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeen ensimmäiseen vaiheeseen.

ENSIMMÄINEN VAIHE

Valintakokeen ensimmäinen vaihe toteutetaan videonäytteen avulla, joka toimitetaan erillisen ohjeistuksen mukaisesti Opintopolku-järjestelmän kautta viimeistään 3.5.2020 klo 15. Vastaat itse videotallenteen tuottamisesta.

Eri osioita ei tarvitse nauhoittaa yhtäjaksoisesti, mutta jokainen yksittäinen osio tulee nauhoittaa leikkaamattomana kokonaisena ottona (kuin elävässä esityksessä).

Kaikki tehtävät esitetään ilman säestystä tai taustanauhaa. Mikäli käytät pianonäytteessä digitaalista soitinta, valitse laitteesta akustisen pianon soundi. Et voi käyttää äänityksessä laitteen teknisiä apuvälineitä (esimerkiksi arpeggio, metronomi, säestysautomatiikka, rumpukone jne). Näytteiden tulee ilmentää livesoittoa.

Ensimmäisessä vaiheessa arvioidaan koulutettavuutta, monipuolista musiikillista osaamista ja ilmaisua sekä luovaa musiikillista ajattelua.

Valintakoenäytteen osiot:

 1. Lyhyt kappale tai katkelma kappaleesta (kesto enintään 2,5 minuuttia), joka tuo osaamistasi parhaiten esille. Esitä kappale sillä 1. instrumentilla ja tyylillä (klassinen, pop/jazz- tai kansanmusiikki), jonka olet ilmoittanut hakulomakkeessa.
 2. Lyhyt laulettu kappale tai katkelma kappaleesta (kesto enintään 2,5 minuuttia), joka tuo osaamistasi parhaiten esille. Esitä kappale sillä tyylillä (klassinen, pop/jazz- tai kansanmusiikki), jonka olet ilmoittanut hakulomakkeessa.
  Mikäli 1. instrumenttisi on laulu, videoi lyhyt vapaavalintainen pianokappale (kesto enintään 2,5 minuuttia), joka tuo osaamistasi parhaiten esille. Esitä kappale sillä tyylillä (klassinen, pop/jazz- tai kansanmusiikki tai vapaa säestys), jonka olet ilmoittanut hakulomakkeessa.
 3. Mikäli et ole vielä soittanut pianoa 1. tai 2. kohdassa, videoi lyhyt pianokappale tai katkelma kappaleesta (kesto enintään 2,5 minuuttia), joka tuo osaamistasi parhaiten esille. Esitä kappale sillä tyylillä (klassinen, pop/jazz- tai kansanmusiikki tai vapaa säestys), jonka olet ilmoittanut hakulomakkeessa.
  Mikäli olet jo soittanut pianoa ja laulanut 1. ja 2. kohdassa, videoi lyhyt kappale tai katkelma kappaleesta (kesto enintään 2,5 minuuttia) vapaavalintaisella instrumentilla tuoden esiin osaamista, jota et ensimmäisen vaiheen aiemmissa kohdissa ole vielä osoittanut. Voit esim. soittaa jotakin muuta instrumenttia tai vaihtoehtoisesti esittää eri tyylisuunnan kappaleen laululla tai pianolla. Voit myös säestää itseäsi.
 4. Kehorytmiikkatehtävä
  Opettele valintakoekutsun yhteydessä toimitettava rytmitehtävä ja tee siitä kehorytmitulkinta annettujen ohjeiden mukaan (kesto enintään 2,5 minuuttia).

Ensimmäisen vaiheen kaikki osa-alueet pisteytetään erikseen.

Ohjelmisto voi olla ensimmäisessä vaiheessa sama kuin toisessa vaiheessa ja nuotit saavat olla esillä. Lautakunta voi halutessaan kuunnella vain osan näytteestä.

TOINEN VAIHE

Osa hakijoista hyväksytään toiseen vaiheeseen ensimmäisen vaiheen pisteiden perusteella. Tieto siitä, onko sinut valittu toiseen vaiheeseen toimitetaan sähköpostitse.

Valintakokeen toinen vaihe toteutetaan videonäytteiden sekä etäyhteydellä suoritettavan haastattelun avulla. Toimita videonäytteesi erillisen ohjeistuksen mukaisesti Opintopolku-järjestelmän kautta viimeistään 19.5.2020 klo 15. Vastaat itse videotallenteen tuottamisesta.

Videonäytteet

Valitse videoitavat instrumenttinäytteet hakulomakkeessa ilmoittamasi instrumenttien vahvuusjärjestyksen sekä valitsemasi tyylisuuntien mukaisesti. Piano ja laulu ovat kuitenkin kaikille pakollisia instrumentteja. Instrumentteja voi olla enintään kolme. Vahvimmaksi ilmoittamasi instrumentin pisteet otetaan huomioon arvioinnissa. Tämän lisäksi toiseksi ja kolmanneksi vahvimmasta instrumentista otetaan huomioon pistemäärältään parempi.

Lautakunta arvioi näytteissä teknisiä ja musiikillisia valmiuksiasi sekä eri tyylien hallintaa.

Videoitavat instrumenttinäytteet:

 • Piano, klassinen
  Kaksi erityylistä sävellystä, joista toisen on oltava nopeatempoinen sävellys. Toisen sävellyksistä voit halutessasi valita myös muun kuin klassisen musiikin alueelta (esimerkiksi pop/jazz- tai kansanmusiikki). Toisen sävellyksen voit halutessasi esittää taustanauhan kanssa, mutta et saa laulaa esityksessä. Mikäli käytät pianonäytteessä digitaalista soitinta, valitse laitteesta akustisen pianon soundi. Näytteiden tulee ilmentää livesoittoa. Kappaleiden yhteenlaskettu kesto saa olla 3-8 minuuttia.
 • Piano, pop/jazz- tai kansanmusiikki
  Kaksi erityylistä ja -tempoista sävellystä. Toisen sävellyksistä voit halutessasi valita myös muun kuin pop/jazz- tai kansanmusiikin alueelta (esimerkiksi klassinen sävellys). Toisen sävellyksen voit esittää taustanauhan kanssa, mutta et saa laulaa esityksessä etkä käyttää soitossasi laitteen teknisiä apuvälineitä (esimerkiksi arpeggio, säestysautomatiikka, jne). Näytteiden tulee ilmentää livesoittoa ja ainakin toisen esityksistä tulee sisältää tyylinmukaista improvisointia. Kappaleiden yhteenlaskettu kesto saa olla 3-8 minuuttia.
 • Piano, vapaa säestys (vain toinen tai kolmas instrumentti)
  Kaksi erityylistä ja -tempoista sävellystä. Toinen kappale voi olla muutakin kuin vapaan säestyksen ohjelmistoa (esimerkiksi klassinen sävellys). Et voi laulaa esityksessä. Et voi käyttää äänityksessä taustanauhaa etkä laitteen teknisiä apuvälineitä (esimerkiksi arpeggio, metronomi, säestysautomatiikka, rumpukone, jne). Näytteiden tulee ilmentää livesoittoa. Kappaleiden yhteenlaskettu kesto saa olla 3-8 minuuttia.
 • Laulu, klassinen
  Kaksi erityylistä ja -tempoista sävellystä.Toisen sävellyksistä voit halutessasi valita myös muun kuin klassisen musiikin alueelta (esimerkiksi pop/jazz- tai kansanmusiikki). Toisen sävellyksen voit halutessasi esittää taustanauhan kanssa. Esitä toinen lauluista ilman säestystä. Kappaleiden yhteenlaskettu kesto saa olla 3-8 minuuttia.
 • Laulu, pop/jazz- tai kansanmusiikki
  Kaksi erityylistä ja -tempoista sävellystä. Toisen sävellyksistä voit halutessasi valita myös muun kuin pop/jazz- tai kansanmusiikin alueelta (esimerkiksi klassinen sävellys). Toisen sävellyksen voit halutessasi esittää taustanauhan kanssa. Esitä toinen lauluista ilman säestystä. Kappaleiden yhteenlaskettu kesto saa olla 3-8 minuuttia.
 • Muut instrumentit, klassinen (jouset, vaski- ja puupuhaltimet, nokkahuilu, lyömäsoittimet ja rummut, harmonikka, kitara ja kantele)
  Kaksi erityylistä ja -tempoista sävellystä. Toisen sävellyksistä voit halutessasi valita myös muun kuin klassisen musiikin alueelta (esimerkiksi pop/jazz- tai kansanmusiikki). Toisen sävellyksen voit halutessasi esittää taustanauhan kanssa, mutta et saa laulaa esityksessä. Kappaleiden yhteenlaskettu kesto saa olla 3-8 minuuttia.
 • Muut instrumentit, pop/jazz- tai kansanmusiikki (kosketinsoittimet, akustinen tai sähkökitara, kontra- tai sähköbasso, rummut ja lyömäsoittimet, saksofoni, trumpetti, pasuuna tai jokin muu soveltuva soitin)
  Kaksi erityylistä ja -tempoista sävellystä. Toisen sävellyksistä voit halutessasi valita myös muun kuin pop/jazz- tai kansanmusiikin musiikin alueelta (esimerkiksi klassinen musiikki). Toisen sävellyksen voit halutessasi esittää taustanauhan kanssa, mutta et saa laulaa esityksessä. Ainakin toisen esityksen tulee sisältää tyylinmukaista improvisointia. Kappaleiden yhteenlaskettu kesto saa olla 3-8 minuuttia.

Haastattelu

Haastattelut toteutetaan etäyhteyden avulla (18.-22.5.2020, pl. 21.5.2020). Haastattelun kokonaiskesto on n. 15 minuuttia ja se sisältää seuraavat osiot:

 1. Keskustelu artikkelin ”Musiikki ja nuoren psykososiaalinen kehitys” pohjalta
  Keskustelun arviointi kohdistuu kykyysi omaksua tietoa ja hyödyntää sitä keskustelussa johdonmukaisesti ja monipuolisesti. Lisäksi arvioinnissa huomioidaan kyky reflektiiviseen ja omakohtaiseen pohdintaan ja ilmaisun selkeyteen. Linkki artikkeliin: https://www.uniarts.fi/dokumentit/musiikkikasvatus-esikarsinta-artikkeli-2020/.
 2. Soveltuvuuden arviointi
  Tehtävässä arvioidaan soveltuvuuttasi sekä koulutettavuuttasi musiikkikasvatuksen alalle. Soveltuvuuden arviointi koostuu haastattelusta ja pedagogisista tehtävistä. Soveltuvuustehtävässä arvioidaan vuorovaikutustaitoja, kykyä reflektiiviseen ja omakohtaiseen pohdintaan sekä ilmaisulliseen selkeyteen.

ARVIOINTIPERUSTEET

Suomen- ja ruotsinkielisen koulutuksen hakijat valitaan omissa valintaryhmissään.

Osakokeiden painotus lopulliseen pistemäärään on seuraava (= osakokeiden hajontojen suhteet ovat seuraavat):

I vaihe 40 %

II vaihe:

 • 1. instrumentti 25 %
 • 2. tai 3. instrumentti 10 %
 • Haastattelu 25 %

Sävellys ja musiikinteoria

Sävellys (5,5-vuotinen koulutus)

VALINTAKOE

Valintalautakunta kutsuu ennakkotehtävän perusteella osan hakijoista valintakokeeseen.

Valintakoe sisältää seuraavat osiot:

 • Sävellyksen ja musiikinteorian omat säveltapailu-, teoria- ja analyysikokeet
 • Soittonäytteet ja haastattelu

Valintakokeeseen kutsuttaville hakijoille lähetetään sävellystehtävä ja musiikinhistoriaa käsittelevään lukuaineistoon perustuva esseetehtävä (enintään kaksi sivua). Sinun tulee toimittaa esseetehtävä ja sävellystehtävä ratkaistuna viimeistään 8.5.2020 klo 15 sähköpostitse osoitteeseen siba.satevalinnat@uniarts.fi sekä lisäksi valmistautua esittelemään sävellystehtävä haastattelussa.

Lisäksi sinun tulee esittää haastattelussa myös etukäteen kirjoittamasi lyhyt teksti (korkeintaan 50 sanaa) siitä, mitä odotat sävellyksen opiskelulta. Sinun tulee toimittaa teksti etukäteen viimeistään 8.5.2020 klo 15 sähköpostitse osoitteeseen siba.satevalinnat@uniarts.fi.

Sävellyksen ja musiikinteorian omat säveltapailu-, teoria- ja analyysikokeet:

Kokeet toteutetaan sähköpostitse, verkkoympäristössä ja/tai etäyhteyden kautta. Kokeilla mitataan säveltapailu- ja analyysivalmiuksiasi, taitoasi kuvata musiikkia kirjallisesti sekä tietojasi musiikinteoriassa ja -historiassa. Koe voi sisältää prima vista -taitoja ja kuullun hahmottamista testaavia tehtäviä sekä tehtäviä esimerkiksi seuraavilta alueilta: kenraalibasso, sonaattimuoto ja muut perinteiset muototyypit (mm. muodon rajakohtien ja kadenssien tunnistaminen), post-tonaaliset peruskäsitteet, tekstuurin kuulonvarainen hahmottaminen.

Soittonäytteet:

Toimita soittonäytteet videotiedostona Opintopolku-järjestelmän kautta erillisen ohjeistuksen mukaisesti viimeistään 8.5.2020 klo 15.

Jos pääinstrumenttisi on piano, esitä J.S. Bachin inventio tai tähän verrattava sävellys, nopeatempoinen osa wieniläisklassisesta sonaatista ja vapaavalintainen tehtävä sekä mahdolliset muut soittonäytteesi (sivuinstrumentti/-instrumentit). Laajemmasta teoksesta voi esittää vain katkelman. Lisäksi voit halutessasi esittää improvisaatiota tai muita näytteitä käytännön muusikkoudestasi (kesto enintään neljä minuuttia). Koko ohjelman maksimikesto on 15 minuuttia.

Jos pääinstrumenttisi on muu kuin piano, esitä klassinen sonaatti tai kaksi muuta vaatimustasoltaan vastaavaa teosta pääinstrumentillasi sekä vapaavalintainen teos pianolla. Laajemmasta teoksesta voi esittää vain katkelman. Lisäksi voit halutessasi esittää improvisaatiota tai muita näytteitä käytännön muusikkoudestasi (kesto enintään neljä minuuttia). Koko ohjelman maksimikesto on 15 minuuttia.

Haastattelu:

Haastattelu toteutetaan etäyhteyden kautta. Haastattelussa arvioidaan kykyäsi eritellä sävellyksellisiä ratkaisuja, motivaatiotasi säveltämiseen ja systemaattiseen sävellyksen opiskeluun, ohjelmiston tuntemustasi ja teoreettis-analyyttisiä valmiuksiasi. Lisäksi lautakunta arvioi koulutettavuuttasi sävellyksen ja musiikinteorian koulutusohjelmassa.

Haastatteluun kutsuttujen hakijoiden englannin kielen taitoa testataan, jos olet hakuvaiheessa ilmoittautunut Taideyliopiston järjestämään englannin kielen testiin tai ilmoittanut, että lähetät todistuksen englannin kielen taidostasi viimeistään 10.7.2020 etkä pysty poikkeustilanteen vuoksi toimittamaan todistusta.

ARVIOINTIPERUSTEET

Sinulta edellytetään hyviä perusvalmiuksia musiikinteoriassa, säveltapailussa ja käytännön musiikinharjoittamisessa sekä länsimaisen taidemusiikin tuntemusta. Sinulta edellytetään myös luovaa musikaalisuutta. Valinnassa painotetaan seuraavia:

 • Sävellystekninen osaaminen
 • Valmius omaan taiteelliseen ilmaisuun
 • Riittävä musiikinteoreettinen osaaminen
 • Riittävä pääinstrumentin (ja pianon) soittotaito (käytännön muusikkous)
 • Riittävä länsimaisen taidemusiikin tuntemus
 • Koulutettavuus ja motivoituneisuus sävellysopintoihin

Osakokeiden painotus lopulliseen pistemäärään on seuraava:

 • Ennakkotehtävä (sävellysnäytteet) 20 %
 • Sävellyksen ja musiikinteorian omat säveltapailu-, teoria- ja analyysikokeet sekä musiikinhistorian esseetehtävä 40 %
 • Haastattelu (sisältää sävellystehtävän käsittelyn ja soittonäytteet) 40 %

Sävellys (2,5-vuotinen koulutus)

VALINTAKOE

Valintalautakunta kutsuu ennakkotehtävän perusteella osan hakijoista valintakokeeseen.

Valintakoe sisältää seuraavat osiot:

 • Sävellystehtävä ja etukäteen kirjoitettu teksti
 • Teoria- ja analyysikokeet
 • Haastattelu ja soittonäytteet

Valintakokeeseen kutsuttaville hakijoille lähetetään kutsun yhteydessä sävellystehtävä. Sinun tulee toimittaa sävellystehtävä ratkaistuna viimeistään 8.5.2020 klo 15 sähköpostitse osoitteeseen siba.satevalinnat@uniarts.fi.

Sinun tulee esittää haastattelussa myös etukäteen kirjoittamasi lyhyt teksti (korkeintaan 100 sanaa) siitä, mitä odotat sävellyksen opiskelulta, millaisista sävellyksellisistä kysymyksistä olet kiinnostunut sekä millaisia sävellyshankkeita haluaisit toteuttaa. Sinun tulee toimittaa teksti etukäteen viimeistään 8.5.2020 klo 15 sähköpostitse osoitteeseen siba.satevalinnat@uniarts.fi.

Teoria- ja analyysikokeet:

Kokeet toteutetaan sähköpostitse ja/tai verkkoympäristössä. Teoria- ja analyysikokeissa edellytetään, että hallitset länsimaisen taidemusiikin harmonian ja äänenkuljetuksen periaatteet, sekä kykenet soveltamaan näitä erilaisissa käytännön tilanteissa. Kokeen avulla arvioidaan tietojasi ja taitojasi harmonian ja äänenkuljetuksen eri osa-alueilla sekä kykyäsi analysoida systemaattisesti länsimaista taidemusiikkia eri aikakausilta. Lisäksi arvioidaan analyyttistä oivalluskykyäsi, taitoasi kuvata kirjoitettua ja soivaa musiikkia kirjallisesti sekä tietojasi ja taitojasi musiikinteoriassa ja -historiassa.

Sibelius-Akatemia suosittelee tutustumista teokseen Edward Aldwell ja Carl Schachter, Harmonia ja äänenkuljetus (suom. Olli Väisälä). Tätä oppikirjaa käytetään Sibelius-Akatemiassa kandidaattitasolla.

Soittonäytteet:

Toimita soittonäytteet videotiedostona Opintopolku-järjestelmän kautta erillisen ohjeistuksen mukaisesti viimeistään 8.5.2020 klo 15.

Jos pääinstrumenttisi on piano, esitä J.S. Bachin inventio tai tähän verrattava sävellys, nopeatempoinen osa wieniläisklassisesta sonaatista ja vapaavalintainen tehtävä sekä mahdolliset muut soittonäytteesi (sivuinstrumentti/-instrumentit). Laajemmasta teoksesta voi esittää vain katkelman. Lisäksi voit halutessasi esittää improvisaatiota tai muita näytteitä käytännön muusikkoudestasi (kesto enintään neljä minuuttia). Koko ohjelman maksimikesto on 15 minuuttia.

Jos pääinstrumenttisi on muu kuin piano, esitä klassinen sonaatti tai kaksi muuta vaatimustasoltaan vastaavaa teosta pääinstrumentillasi sekä vapaavalintainen teos pianolla. Laajemmasta teoksesta voi esittää vain katkelman. Lisäksi voit halutessasi esittää improvisaatiota tai muita näytteitä käytännön muusikkoudestasi (kesto enintään neljä minuuttia). Koko ohjelman maksimikesto on 15 minuuttia.

Haastattelu:

Haastattelu toteutetaan etäyhteyden kautta. Haastattelussa arvioidaan kykyäsi eritellä sävellyksellisiä ratkaisuja, motivaatiotasi säveltämiseen ja systemaattiseen sävellyksen opiskeluun, ohjelmiston tuntemustasi ja teoreettis-analyyttisiä valmiuksiasi. Lisäksi lautakunta arvioi koulutettavuuttasi sävellyksen ja musiikinteorian koulutusohjelmassa.

Haastatteluun kutsuttujen hakijoiden englannin kielen taitoa testataan, jos olet hakuvaiheessa ilmoittautunut Taideyliopiston järjestämään englannin kielen testiin tai ilmoittanut, että lähetät todistuksen englannin kielen taidostasi viimeistään 10.7.2020 etkä pysty poikkeustilanteen vuoksi toimittamaan todistusta.

ARVIOINTIPERUSTEET

Valittavilta edellytetään musiikin kandidaatin tasoisia valmiuksia suoriutua sävellyksen ja musiikinteorian koulutusohjelman maisteriopinnoista. Valinnassa painotetaan seuraavia:

 • Kehittynyt sävellystekninen osaaminen
 • Kehittynyt oma taiteellinen näkemys
 • Riittävä musiikinteoreettinen osaaminen
 • Riittävä pääinstrumentin (ja pianon) soittotaito (käytännön muusikkous)
 • Riittävä länsimaisen taidemusiikin ja erityisesti nykymusiikin tuntemus
 • Koulutettavuus ja motivoituneisuus sävellysopintoihin

Osakokeiden painotus lopulliseen pistemäärään on seuraava:

 • Ennakkotehtävä (sävellysnäytteet) 25 %
 • Sävellystehtävä ja etukäteen kirjoitettu teksti 10 %
 • Teoria- ja analyysikokeet 25 %
 • Haastattelu (sisältää soittonäytteet) 40 %

Musiikinteoria (5,5-vuotinen koulutus)

VALINTAKOE

Valintakokeeseen kutsuttaville hakijoille lähetetään kutsun yhteydessä musiikinhistoriaa käsittelevään lukuaineistoon perustuva esseetehtävä. Toimita esseetehtävä (enintään kaksi sivua) viimeistään 8.5.2020 klo 15 sähköpostitse osoitteeseen siba.satevalinnat@uniarts.fi.

Valintakoe on kaksivaiheinen: Ensimmäiseen vaiheeseen kuuluvat sävellyksen ja musiikinteorian omat säveltapailu-, teoria- ja analyysikokeet sekä musiikinhistorian ennakkotehtävä. Toinen vaihe sisältää soittonäytteet ja haastattelun.

Ensimmäisessä vaiheessa annettujen pisteiden perusteella osa hakijoista kutsutaan toiseen vaiheeseen. Toiseen vaiheeseen kutsuttaville lähetetään tieto sähköpostitse. Samalla lähetetään myös toisen vaiheen aikataulu ja ohjeet.

Sävellyksen ja musiikinteorian omat säveltapailu-, teoria- ja analyysikokeet:

Kokeet toteutetaan sähköpostitse, verkkoympäristössä ja/tai etäyhteyden kautta. Kokeilla mitataan säveltapailu- ja analyysivalmiuksiasi, taitoasi kuvata musiikkia kirjallisesti sekä tietojasi musiikinteoriassa ja -historiassa. Koe voi sisältää prima vista -taitoja ja kuullun hahmottamista testaavia tehtäviä sekä tehtäviä esimerkiksi seuraavilta alueilta: kenraalibasso, sonaattimuoto ja muut perinteiset muototyypit (mm. muodon rajakohtien ja kadenssien tunnistaminen), post-tonaaliset peruskäsitteet, tekstuurin kuulonvarainen hahmottaminen.

Soittonäytteet:

Toimita soittonäytteet videotiedostona Opintopolku-järjestelmän kautta erillisen ohjeistuksen mukaisesti viimeistään 8.5.2020 klo 15.

Jos pääinstrumenttisi on piano, esitä J.S. Bachin inventio tai tähän verrattava sävellys, nopeatempoinen osa wieniläisklassisesta sonaatista ja vapaavalintainen tehtävä sekä mahdolliset muut soittonäytteesi (sivuinstrumentti/-instrumentit). Laajemmasta teoksesta voi esittää vain katkelman. Lisäksi voit halutessasi esittää improvisaatiota tai muita näytteitä käytännön muusikkoudestasi (kesto enintään neljä minuuttia). Koko ohjelman maksimikesto on 15 minuuttia.

Jos pääinstrumenttisi on muu kuin piano, esitä klassinen sonaatti tai kaksi muuta vaatimustasoltaan vastaavaa teosta pääinstrumentillasi sekä vapaavalintainen teos pianolla. Laajemmasta teoksesta voi esittää vain katkelman. Lisäksi voit halutessasi esittää improvisaatiota tai muita näytteitä käytännön muusikkoudestasi (kesto enintään neljä minuuttia). Koko ohjelman maksimikesto on 15 minuuttia.

Haastattelu:

Haastattelu toteutetaan etäyhteyden kautta. Haastattelussa arvioidaan kykyäsi eritellä sävellyksiä, motivaatiotasi alalla toimimiseen, ohjelmiston tuntemustasi ja teoreettis-analyyttisiä valmiuksiasi. Lisäksi lautakunta arvioi koulutettavuuttasi sävellyksen ja musiikinteorian koulutusohjelmassa. Voit halutessasi esitellä haastattelussa sävellyksiäsi, sovituksiasi, musiikillisia tutkielmiasi tai muita vastaavia ansioita.

Haastatteluun kutsuttujen hakijoiden englannin kielen taitoa testataan, jos olet hakuvaiheessa ilmoittautunut Taideyliopiston järjestämään englannin kielen testiin tai ilmoittanut, että lähetät todistuksen englannin kielen taidostasi viimeistään 10.7.2020 etkä pysty poikkeustilanteen vuoksi toimittamaan todistusta.

ARVIOINTIPERUSTEET

Sinulta edellytetään hyviä perusvalmiuksia musiikinteoriassa, säveltapailussa ja käytännön musiikinharjoittamisessa sekä länsimaisen taidemusiikin tuntemusta. Valinnassa painotetaan seuraavia:

 • Riittävä musiikinteoreettinen osaaminen
 • Riittävä musiikintuntemus (erityisesti länsimainen taidemusiikki)
 • Riittävä pääinstrumentin (ja pianon) soittotaito (käytännön muusikkous)
 • Motivoituneisuus musiikinteorian opintoihin
 • Koulutettavuus

Osakokeiden painotus lopulliseen pistemäärään on seuraava:

 • Sävellyksen ja musiikinteorian omat säveltapailu-, teoria- ja analyysikokeet sekä musiikinhistorian esseetehtävä 60 %
 • Haastattelu (sisältää soittonäytteet) 40 %

Musiikinteoria (2,5-vuotinen koulutus)

VALINTAKOE

Valintakoekutsun yhteydessä sinulle lähetetään musiikin kirjoittamiseen ja musiikkianalyysiin liittyvät tehtävät. Toimita ne ratkaistuna viimeistään 8.5.2020 klo 15 sähköpostitse osoitteeseen siba.satevalinnat@uniarts.fi.

Valintakoe sisältää seuraavat osiot:

 • Teoria- ja analyysikokeet
 • Haastattelu ja soittonäytteet.

Teoria- ja analyysikokeissa annettujen pisteiden perusteella osa hakijoista kutsutaan osallistumaan haastatteluun. Toiseen vaiheeseen kutsuttaville lähetetään tieto sähköpostitse. Samalla lähetetään myös toisen vaiheen aikataulu ja ohjeet.

Teoria- ja analyysikokeet:

Kokeet toteutetaan sähköpostitse ja/tai verkkoympäristössä. Teoria- ja analyysikokeissa edellytetään, että hallitset länsimaisen taidemusiikin harmonian ja äänenkuljetuksen periaatteet, sekä kykenet soveltamaan näitä erilaisissa käytännön tilanteissa. Kokeen avulla arvioidaan tietojasi ja taitojasi harmonian ja äänenkuljetuksen eri osa-alueilla sekä kykyäsi analysoida systemaattisesti länsimaista taidemusiikkia eri aikakausilta. Lisäksi arvioidaan analyyttistä oivalluskykyäsi, taitoasi kuvata kirjoitettua ja soivaa musiikkia kirjallisesti sekä tietojasi ja taitojasi musiikinteoriassa ja -historiassa.

Sibelius-Akatemia suosittelee tutustumista teokseen Edward Aldwell ja Carl Schachter, Harmonia ja äänenkuljetus (suom. Olli Väisälä). Tätä oppikirjaa käytetään Sibelius-Akatemiassa kandidaattitasolla.

Soittonäytteet:

Toimita soittonäytteet videotiedostona Opintopolku-järjestelmän kautta erillisen ohjeistuksen mukaisesti viimeistään 8.5.2020 klo 15.

Jos pääinstrumenttisi on piano, esitä J.S. Bachin inventio tai tähän verrattava sävellys, nopeatempoinen osa wieniläisklassisesta sonaatista ja vapaavalintainen tehtävä sekä mahdolliset muut soittonäytteesi (sivuinstrumentti/-instrumentit). Laajemmasta teoksesta voi esittää vain katkelman. Lisäksi voit halutessasi esittää improvisaatiota tai muita näytteitä käytännön muusikkoudestasi (kesto enintään neljä minuuttia). Koko ohjelman maksimikesto on 15 minuuttia.

Jos pääinstrumenttisi on muu kuin piano, esitä klassinen sonaatti tai kaksi muuta vaatimustasoltaan vastaavaa teosta pääinstrumentillasi sekä vapaavalintainen teos pianolla. Laajemmasta teoksesta voi esittää vain katkelman. Lisäksi voit halutessasi esittää improvisaatiota tai muita näytteitä käytännön muusikkoudestasi (kesto enintään neljä minuuttia). Koko ohjelman maksimikesto on 15 minuuttia.

Haastattelu:

Haastattelu toteutetaan etäyhteyden kautta. Haastattelussa arvioidaan kykyäsi eritellä sävellyksiä, motivaatiotasi alalla toimimiseen, ohjelmiston tuntemustasi ja teoreettis-analyyttisiä valmiuksiasi. Lisäksi lautakunta arvioi koulutettavuuttasi sävellyksen ja musiikinteorian koulutusohjelmassa. Voit halutessasi esitellä haastattelussa sävellyksiäsi, sovituksiasi, musiikillisia tutkielmiasi tai muita vastaavia ansioita.

Haastatteluun kutsuttujen hakijoiden englannin kielen taitoa testataan, jos olet hakuvaiheessa ilmoittautunut Taideyliopiston järjestämään englannin kielen testiin tai ilmoittanut, että lähetät todistuksen englannin kielen taidostasi viimeistään 10.7.2020 etkä pysty poikkeustilanteen vuoksi toimittamaan todistusta.

ARVIOINTIPERUSTEET

Valittavilta edellytetään musiikin kandidaatin tasoisia valmiuksia suoriutua sävellyksen ja musiikinteorian koulutusohjelman maisteriopinnoista. Valinnassa painotetaan seuraavia:

 • Riittävä musiikinteoreettinen osaaminen
 • Riittävä tutkimuksellinen osaaminen
 • Riittävä musiikintuntemus (erityisesti länsimainen taidemusiikki)
 • Riittävä pääinstrumentin (ja pianon) soittotaito (käytännön muusikkous)
 • Motivoituneisuus musiikinteorian opintoihin
 • Koulutettavuus

Osakokeiden painotus lopulliseen pistemäärään on seuraava:

 • Musiikin kirjoittamiseen ja musiikkianalyysiin liittyvät tehtävä(t) 20 %
 • Teoria- ja analyysikokeet 40 %
 • Haastattelu (sisältää soittonäytteet) 40 %