Näin haet Praxis – taiteen ja esittämiskäytäntöjen maisteriohjelmaan (KuM)

Hakuaikataulu ja -vaiheet, valintaperusteet ja tietoa Kuvataideakatemiassa opiskelusta.

Hakuaika ja hakukohteen perustiedot

Haku Taideyliopiston Kuvataideakatemian Praxis – taiteen ja esittämiskäytäntöjen maisteriohjelmaan toteutetaan erillishakuna Opintopolku.fi:ssä.

Praxis – taiteen ja esittämiskäytäntöjen maisteriohjelma

Praxis-maisteriopintojen tavoitteena on opiskelijan ajattelun kehittyminen suhteessa taiteen esittämiseen, välittämiseen ja yhteiskuntaan. Tavoitteena on ymmärtää taidemaailman toimintaa ja taustavoimia sekä luoda erilaisia aktiivisia toimijuuksia taiteen kentälle.

Praxis – taiteen ja esittämiskäytäntöjen maisteriohjelman tutkintokieli on englanti ja opetus tapahtuu englannin kielellä. Kaikkien hakijoiden on hakuvaiheessa todistettava kielitaitonsa englannin kielessä akatemian määrittämällä tavalla. Opiskelija voi halutessaan suorittaa osan opinnoista ja opinnäytteen suomen kielellä.

Praxis-opinnoissa opiskelijat kouluttautuvat yhdessä taideopiskelijoiden kanssa. Praxis kouluttaa taiteen ammattilaisia, joiden toiminnassa ja ajattelussa taiteen välittämisen, kuraattorin ja taiteilijan roolit yhdistyvät taiteen julkisen esittämisen kautta. Opintojen tavoitteena on kouluttaa moninaisiin taiteen kentän tehtäviin ammattilaisia, jotka pystyvät käyttämään taitojaan ja tietojaan kriittisesti ja oivaltavasti.

Praxis-opinnot tarjoavat perustiedot sekä taiteen teoriasta ja filosofiasta että taiteen julkisen esittämisen käytännöistä. Praxis-opinnoissa tarjotaan myös mahdollisuus työskennellä taiteilijoiden kanssa erilaisissa taiteen julkisissa esittämistiloissa kuten näyttelytiloissa, julkisessa tilassa, katalogien parissa ja digitaalisissa ympäristöissä. Praxis-opetus linkittyy Kuvataideakatemiassa tiiviisti esittämiskäytäntöjen ja tilallisuuden opetukseen, jossa käsitellään laajasti taiteen esittämisen ja kokemisen konteksteja kognitiivisen, sosiaalisen ja yhteiskunnallisen toiminnan näkökulmista.

Praxis-ohjelman suorittaneet opiskelijat valmistuvat kuvataiteen maistereiksi.

Kuvataideakatemian Praxis-opetuksessa korostetaan pienryhmäopetusta, joka tapahtuu tiiviissä yhteistyössä muiden taiteen kentän toimijoiden kanssa.

Kuvataideakatemian Praxis-opetuksen perustana on tietoisuus siitä, että nykytaide ja taiteilijuus ovat jatkuvassa muutoksessa ja reagoivat yhteiskunnallisiin muutoksiin. Maisteriohjelman opettajat ovat ansioituneita taiteilijoita, tutkijoita ja kuraattoreita, jotka toimivat aktiivisesti asiantuntijatehtävissä. Opetusta täydennetään vierailevien kansainvälisten tuntiopettajien asiantuntemuksella. Vierailevat opettajat pitävät luentoja, ohjaavat temaattisia työpajoja ja erikoiskursseja sekä antavat opiskelijoille henkilökohtaista ohjausta. He toimivat myös opinnäytteiden ohjaajina, asiantuntijoina ja tarkastajina.

Kaksivuotisen maisteriohjelman laajuus on 120 opintopistettä. Ohjelmaan otetaan uusia opiskelijoita joka toinen vuosi.

Valintaperusteet

Praxis-maisteriohjelman valintaperusteina ovat soveltuvan koulutustaustan ja kielitaidon lisäksi hakijan osoittama kiinnostus taidetta ja teoreettista ajattelua kohtaan, toiminta kuvataiteen parissa, sekä soveltuvuus Kuvataideakatemian maisterin tutkintoon johtaviin teoreettispainotteisiin opintoihin.

Toiminta kuvataiteen parissa voi käsittää mm. kuratoriaalista, tutkimuksellista, kirjallista tai tuotannollista toimintaa. Soveltuvuutta Kuvataideakatemian maisterin tutkintoon johtaviin opintoihin arvioidaan valinnassa mm. seuraavien kriteerien avulla: motivaatio, omaksumiskyky, kyky jäsentää omaa työskentelyä ja valmius kehittyä.

Arviointi perustuu ensimmäisessä vaiheessa hakemukseen ja vaadittuihin liitteisiin (motivaatiokirje ja ansioluettelo) sekä portfolioon, joka on vapaaehtoinen. Toisessa vaiheessa arviointi perustuuu haastatteluun ja mahdolliseen erikseen pyydettävään lisänäyttöön. Arvioinnin ensimmäisessä vaiheessa erityinen paino on motivaatiokirjeellä, jossa hakija selvittää kiinnostustaan opiskella Praxis-maisteriohjelmassa.

Siirto-opiskelijahaku toisesta yliopistosta

Pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa oleva hakija

Koulutustausta

Yliopistolain (558/2009, 37§) mukaan kelpoinen opiskelijaksi opintoihin, jotka johtavat pelkästään ylempään korkeakoulututkintoon (kuvataiteen maisteri), on henkilö, joka on suorittanut soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon, soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon, soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin yliopisto-opintoihin, tai jolla yliopisto toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet. Yliopisto voi edellyttää opiskelijaksi ottamansa henkilön suorittavan täydentäviä opintoja koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi.

Praxis – taiteen ja esittämiskäytäntöjen maisteriohjelmaan soveltuvia aiemman tutkinnon aloja ovat esimerkiksi kuvataide, taidehistoria, estetiikka, filosofia, valtiotieteelliset aineet, kulttuuripolitiikka ja kulttuurintuottaminen.

Kielitaito

Praxis – taiteen ja esittämiskäytäntöjen maisteriohjelman opetus tapahtuu englannin kielellä. Opiskelija voi halutessaan suorittaa osan opinnoista ja opinnäytteen suomen kielellä.

Kaikkien hakijoiden on ensimmäisessä hakuvaiheessa todistettava kielitaitonsa englannin kielessä Taideyliopiston Kuvataideakatemian määrittelemällä tavalla.

Englannin kielen taidon osoittaminen

Seuraavilta hakijoilta ei vaadita erillistä englannin kielen kielitestiä, mutta heidän tulee liittää hakemukseensa kielitaidon osoittava tutkintotodistus:

 • Hakijat, jotka ovat saaneet koulusivistyksensä (peruskoulu, lukio, ylioppilastutkinto, ammatillinen koulutus) englannin kielellä tai suorittaneet korkeakoulututkinnon englannin kielellä EU-/ETA-maassa, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Isossa-Britanniassa, Irlannissa, Australiassa tai Uudessa-Seelannissa. Tutkintokielen (englanti) tulee käydä ilmi tutkintotodistuksesta tai sen liitteestä, opintorekisteriotteesta tai muusta kyseessä olevan oppilaitoksen antamasta virallisesta dokumentista. Pohjakoulutuksen tulee valmistua viimeistään 26.11.2020  mennessä, jotta sitä voi käyttää kielitaidon todistamiseen.
 • Hakijat, jotka ovat suorittaneet korkeakoulututkinnon yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa Suomessa suomen, ruotsin tai englannin kielellä. Suomeksi tai ruotsiksi suoritettuun tutkintoon tulee sisältyä asetuksen 794/2004 mukaiset vieraan kielen opinnot englannin kielessä, minkä tulee myös käydä ilmi tutkintotodistuksesta/liitteestä.

Taideyliopisto hyväksyy kielitaidon osoittamiseksi myös Suomessa suoritettavaan keskeneräiseen korkeakoulututkintoon kuuluvat asetuksen mukaiset vieraan kielen opinnot englannin kielessä. Tällöin hakijan on toimitettava Taideyliopistoon opintosuoritusotteen lisäksi myös ko. korkeakoulun tutkintovaatimukset tai muu todistus, josta käy ilmi tutkintoon vaadittavat kieliopinnot. Mikäli hakija ei voi aikaisemmalla tutkintotodistuksellaan todistaa kielitaitoaan, tulee hänellä olla erillinen todistus suoritetusta kielitestistä.

Mikäli hakija ei ole saanut koulusivistystään englanniksi, suorittanut korkeakoulututkintoa Suomessa suomen tai ruotsin kielellä, tai englanniksi jossain hyväksytyistä maista, voi hän todistaa kielitaitonsa jollain seuraavista tavoista.

HUOM. Hyväksytysti suoritetun kielitestin todistus tulee toimittaa ensimmäisen hakuvaiheen aikana.

 • Suomalaiseen ylioppilastutkintoon sisältyvä pitkän oppimäärän (A-kieli) englannin koe suoritettu vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur (M)
 • IB-tutkinnossa (International Baccalaureate):
  • tutkinto suoritettu englanniksi;
  • A-tason englannin koe (literature / language and literature / literature and performance) suoritettu hyväksytysti; tai
  • B-tason englannin koe suoritettu vähintään arvosanalla 5 (good)
 • EB-tutkinnossa (European Baccalaureate):
  • englanti L1-kielenä suoritettu hyväksytysti; tai
  • englanti L2- tai L3-kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 7
 • Helsingin Saksalaisessa koulussa suoritetussa RP (Reifeprüfung) tai DIA (Deutsche Internationale Abitur) -tutkinnossa riittävän englannin kielen taidon katsotaan täyttyvän, mikäli hakija on suorittanut englannin A-kielenä:
  • kirjallisesti hyväksytyllä arvosanalla; tai
  • suullisesti vähintään arvosanalla 8

Hyväksyttävät kielitestit:

 • TOEFL (IBT = Internet Based Test)
  • Total score: 92 (IBT)
 • IELTS (Academic)
  • Overall Band Score: 6.5
 • Cambridge CAE/CPE (CAE = Cambridge Certificate of Advanced English, CPE = Cambridge Certificate of Proficiency in English)
  • Grades accepted: A, B, C
 • Pearson Test of English (Academic)
  • Total Score: 59

IELTS-, TOEFL- ja PTE-tulokset ovat voimassa kaksi vuotta testipäivästä lähtien. Cambridge-tulosten voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu. Hyväksytysti suoritetun kielitestin todistus tulee toimittaa ensimmäisen hakuvaiheen aikana.

Näin haet

2-vuotisen kuvataiteen maisterin tutkintoon johtavan koulutuksen valintamenettely on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa hakija täyttää hakulomakkeen Opintopolku.fi-palvelussa ja toimittaa pyydetyt liitteet. Arviointiryhmä valitsee hakukelpoisten hakijoiden hakemusten ja liitteiden perusteella haastatteluun kutsuttavat hakijat.

Toisessa vaiheessa haastatellaan kutsutut hakijat. Haastatteluiden ja mahdollisen erikseen pyydettävän lisänäytön jälkeen dekaani tekee päätöksen valittavista opiskelijoista.

Hakemuksia, liitteitä tai haastatteluja ei pisteytetä.

1. vaihe: sähköinen hakemus Opintopolussa

Hakuaika alkaa keskiviikkona 12.8.2020 ja päättyy perjantaina 28.8.2020 klo 15.00.

Täytä hakuaikana sähköinen hakulomake osoitteessa www.opintopolku.fi.

Linkki hakulomakkeelle

Valitse hakulomakkeella hakukohteeksi ”Praxis – taiteen ja esittämiskäytäntöjen maisteriohjelma”.

Hakemus laaditaan englannin kielellä.

Hakemuksen tulee sisältää seuraavat sähköisesti Opintopolussa toimitettavat liitteet:

1) Koulutustaustan osoittava dokumentti

Tutkintotodistusten ja opintosuoritusotteiden jäljennökset ja mahdolliset muut todistusjäljennökset, joihin hakija haluaa viitata. Lisäksi kandidaatin tai AMK-tutkinnon antaneen oppilaitoksen selvitys opintojen rakenteesta ja sisällöistä, mikäli ne eivät selviä todistuksesta.

Hakijat, joiden aikaisempi koulutus valmistuu viimeistään 26.11.2020, tulee liittää hakemukseen oppilaitoksesta saatava opiskelutodistus, josta käy ilmi arvioitu valmistumispäivä ja tutkinnon suorituskieli. Opiskelutodistus on oltava oppilaitoksen leimaama ja allekirjoittama.

Hakijan tulee käännättää todistus- ja opintosuoritusotekopiot virallisella kielenkääntäjällä, mikäli ne eivät ole suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

2) Kielitaidon todistamiseen käytettävä dokumentti

 Kielitaidon todistamiseen käytettävä dokumentti (ks. Kielitaitovaatimukset). Suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen suorittaneiden ei tarvitse toimittaa hakijapalveluihin todistuksia, koska tiedot suoritetuista ylioppilastutkinnoista löytyvät hakijarekisteristä.

3) Liitteet (CV/ansioluettelo, motivaatiokirje)

 • Motivaatiokirje. Motivaatiokirjeessä hakija kuvailee näkemyksiään taiteellisesta toiminnasta yhteiskunnassa ja kertoo tavoitteistaan työskennellä taiteen parissa. Motivaatiokirjeessä hakija kertoo, miksi hän haluaa suorittaa maisteriopintonsa juuri Kuvataideakatemian Praxis-maisteriohjelmassa. Motivaatiokirjeessä on hyvä mainita myös hakijalle tärkeitä opintojen painopistealueita. Motivaatiokirjeen pituus on enintään 8 000 merkkiä välilyönteineen. Motivaatiokirje tulee kirjoittaa englanniksi. Tiedostomuoto: PDF.
 • CV. CV:n/ansioluettelon tulee sisältää hakijan henkilötiedot, tiedot koulutuksesta ja työkokemuksesta, toteutetut näyttelyt, julkaisut, palkinnot, apurahat ja opintomatkat). CV tulee laatia englanniksi. Tiedostomuoto: PDF.
 • Vapaaehtoinen portfolio. Pakollisten liitteiden lisäksi hakija voi halutessaan liittää hakemukseen työskentelyään esittelevän sähköisen portfolion. Portfolion enimmäispituus on 10 sivua. Tiedoston enimmäiskoko on 200 Mb. Tiedostomuoto: PDF. Suurempia portfolioita ei oteta huomioon.

Kaikki hakemuksen osat ja liitteet on palautettava ennen hakuajan päättymistä. Hakija, joka ei ole palauttanut pakollisia hakemuksen liitteitä tai on palauttanut vain osan vaadituista ennakkotehtävistä ennen hakuajan päättymistä, ei ole hakukelpoinen. Kuvataideakatemia ei käsittele muuten kuin Opintopolun kautta palautettuja hakemusmateriaaleja.

Hakukelpoisuus

Valinnan ensimmäisessä vaiheessa tarkistetaan hakijan hakukelpoisuus. Hakukelpoiseksi todetaan hakija, jolla on soveltuva koulutustausta tai jonka koulutustaustan Kuvataideakatemia arvioi kuvataiteen maisterin opintoihin soveltuvaksi, ja joka on todistanut kielitaitonsa akatemian määrittämällä tavalla, ja joka on palauttanut hakemuksen muut pakolliset liitteet (CV, motivaatiokirje) akatemian määräämässä aikataulussa.

Kaikki hakijat saavat sähköpostitse ilmoituksen hakukelpoisuudestaan 17.9.2020. Vain myönteisen hakukelpoisuuspäätöksen saaneiden hakijoiden ennakkotehtävät arvioidaan. Mikäli et ole saanut yhteydenottoa Kuvataideakatemiasta 21.9.2020 mennessä, ota yhteyttä hakijapalveluihin (kuva.hakijapalvelut(at)uniarts.fi). Muistathan tarkistaa myös sähköpostisi roskapostikansion.

Päätökseen tyytymätön hakija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua 14 päivän kuluessa. Oikaisupyyntö perusteluineen lähetetään yhtenä PDF-tiedostona Taideyliopiston Kirjaamoon (kirjaamo(at)uniarts.fi).

Hakijan oikeus hakea oikaisua opiskelijavalintapäätökseen

2. vaihe: haastattelut jatkoon hyväksytyille

Haastattelut järjestetään 26.10.-4.11.2020. Tieto haastatteluun kutsuttavista julkaistaan 7.10.2020 klo 9.00 Kuvataideakatemian ulko-ovessa (Elimäenkatu 25 A, Helsinki) ja Taideyliopiston verkkosivuilla niiden osalta, jotka ovat hakulomakkeessa antaneet luvan nimensä julkaisemiseen verkossa.

Jatkoon hyväksytyt saavat myös sähköpostitse erillisen haastattelukutsun, josta ilmenee tarkka haastatteluaika ja -paikka. Myös karsitut hakijat, joita ei kutsuta haastatteluun saavat tiedon asiasta sähköpostitse.

Erityisjärjestelyt

Jos hakija tarvitsee aisti- tai liikuntavamman, sairauden tai jonkun muun näihin verrattavissa olevan syyn takia erityisjärjestelyitä valintakokeessa, hänen on oltava yhteydessä Kuvataideakatemian hakijapalveluihin hakuajan päättymiseen mennessä. Erityisjärjestelyitä hakevan on toimitettava hakijapalveluihin erikoislääkärin lausunto tai muu siihen rinnastettava asiantuntijalausunto, josta selviää vamman tai sairauden laatu ja erityisjärjestelyn tarve.

Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuden todentamiseksi riittää erityisopettajan, psykologin tai puheterapeutin lausunto. Todistukseksi erityisjärjestelyjen tarpeesta hyväksytään myös ylioppilastutkintolautakunnan erityisjärjestelypäätös.

Lukihäiriön perusteella saadut lausunnot saavat olla enintään 5 (viisi) vuotta vanhoja. Lisäksi sellaiset lausunnot, jotka osoittavat pysyvän vamman, oppimisvaikeuden tai sairauden saavat olla enintään 5 (viisi) vuotta vanhoja. Muiden lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti.

Tulosten ilmoittaminen

Taideyliopiston Kuvataideakatemia julkaisee maisterivalintojen tulokset 12.11.2020 Taideyliopiston verkkosivuilla niiden hakijoiden osalta, jotka ovat hakulomakkeessa antaneet luvan nimensä julkaisemiseen Taideyliopiston verkkosivuilla sekä Kuvataideakatemian ulko-ovessa, osoitteessa Elimäenkatu 25 A, Helsinki. Opiskelijavalinnan tuloksista voi tämän jälkeen kysyä myös puhelimitse numerosta 050 44 88 540 ja sähköpostitse osoitteesta kuva.hakijapalvelut(at)uniarts.fi.

Sisään valittavat ja varasijoille sijoitetut hakijat saavat Kuvataideakatemialta kirjeen sähköpostitse tulosten julkistamisen jälkeen. Tarkistathan, ettei viesti mene roskapostilaatikkoosi. Muille kuin valituille hakijoille ei ilmoiteta valinnan tuloksista henkilökohtaisesti.

Oikaisupyyntö

Päätökseen tyytymätön hakija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua 14 päivän kuluessa. Oikaisupyyntö perusteluineen lähetetään yhtenä PDF-tiedostona Taideyliopiston Kirjaamoon (kirjaamo(at)uniarts.fi).

Opiskelijavalintapäätökseen saa Yliopistolain (558/2009) 82 §:n nojalla hakea oikaisua Taideyliopistolta. Kirjallisen oikaisupyyntömenettelyn tarkoituksena on antaa hakijalle mahdollisuus vedota päätöksenteossa mahdollisesti tapahtuneeseen virheeseen saadakseen virheellisen päätöksen korjatuksi. Oikaisumenettelyä ei ole tarkoitettu palautteen saamista varten tai lisätietojen saamiseksi valinnasta.

Hakijan oikeus hakea oikaisua opiskelijavalintapäätökseen

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Opiskelupaikan voi ottaa vastaan joko Opintopolussa tai hyväksymiskirjeen mukana lähetettävällä opiskelupaikan vastaanottoilmoituksella, joka tulee toimittaa Taideyliopiston hakijapalveluihin. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan viimeistään 26.11.2020 klo 15.00.

Myöhässä saapuneita ilmoituksia ei oteta huomioon. Opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus on sitova eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa. Jos hakija kuitenkin haluaa luopua opiskelupaikastaan otettuaan sen ensin vastaan, hänen katsotaan vastaanottaneen opiskelupaikan ko. lukukautena (ks. yhden korkeakoulupaikan säännös).

Mikäli opiskelija on todettu haun ensimmäisessä vaiheessa ehdollisesti hakukelpoiseksi, hänen tulee toimittaa viimeistään opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä vaadittava koulutustaustan osoittava todistus.

Yliopistoon ilmoittautuminen

Uusille opiskelijoille lähetetään ilmoittautumisohjeet hyväksymismateriaalin liitteenä. 

Poissaolo ensimmäisenä opiskeluvuonna

Lukuvuosimaksu

Taideyliopisto perii EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevilta vieraskielisessä perustutkintokoulutuksessa opiskelevilta opiskelijoilta 5000 euron lukuvuosimaksun. Maksu pysyy samansuuruisena ko. opiskelijalle myönnetyn tutkinnonsuoritusoikeuden ajan.

Taideyliopiston Kuvataideakatemian opiskelijavalinnoissa lukuvuosimaksu koskee hakijoita, jotka hakevat englanninkieliseen koulutukseen.

Maksua ei peritä Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansalaiselta eikä siltä, joka Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden muun sopimuspuolen kanssa tekemän sopimuksen mukaan rinnastetaan Euroopan unionin kansalaiseen, eikä edellä mainittujen perheenjäseneltä. Maksua ei peritä myöskään siltä, jolla on ulkomaalaislaissa tarkoitettu Euroopan unionin sininen kortti Suomessa, jatkuva tai pysyvä oleskelulupa tai pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskelulupa Suomessa, eikä edellä mainittujen perheenjäseneltä. Perheenjäsenen määrittelyyn sovelletaan ulkomaalaislakia.

Vapautus lukuvuosimaksusta

Opiskelijan ei tarvitse maksaa lukuvuosimaksua, jos hänellä on jokin seuraavista dokumenteista:

 • Passi tai henkilökortti, josta ilmenee EU- tai ETA-maan tai Sveitsin kansalaisuus
 • EU:n sininen kortti Suomessa
 • Jatkuva oleskelulupakortti Suomessa, oleskelulupatyyppi A
 • EU-kansalaisen perheenjäsenen oleskelukortti Suomessa
 • Pysyvä oleskelulupakortti Suomessa, oleskelulupa P
 • Pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskelulupakortti Suomessa, oleskelulupatyyppi P-EU

Väliaikaisten lupakorttien ja passien tulee olla voimassa vähintään opintojen alkamiseen asti. Kansalaisuuden perusteella maksuvelvolliseksi määritellyn hakijan tulee ilmoittaa Opintopolun hakulomakkeella, mikäli hän vapautuu maksuvelvollisuudesta yllä mainituin perustein. Ko. hakijan on toimitettava hakijapalveluihin hakuajan päättymiseen mennessä tarvittavat dokumentit, jotka osoittavat maksuvelvollisuudesta vapautumisen.

Mikäli hakijan maksuvelvollisuuteen liittyvässä tilanteessa tapahtuu muutos hakuajan päättymisen jälkeen, tulee hakijan olla yhteydessä hakijapalveluihin välittömästi.

Lukuvuosimaksuhuojennukset

Taideyliopistossa on käytössä apurahajärjestelmä, jonka puitteissa voidaan myöntää maksuhuojennuksia lukuvuosimaksuvelvollisille opiskelijoille. Hakijoiden tulee muistaa, että yliopisto ei myönnä apurahoja opiskelijoiden elinkustannusten kattamiseen.

Maksuvelvollisen hakijan tulee ilmoittaa hakulomakkeella, haluaako hän hakea Taideyliopistolta apurahaa lukuvuosimaksun kattamiseksi, mikäli hän tulee valituksi opiskelijaksi. Apurahaa haetaan erillisellä lomakkeella. Linkki lomakkeeseen löytyy Opintopolun sähköiseltä hakulomakkeelta. Apurahoja myönnetään lukuvuodeksi kerrallaan opiskelijoiden hakemusten perusteella. Apurahat ovat suuruudeltaan 2500 tai 5000 euroa.

Mahdollisesta myönnetystä apurahasta ilmoitetaan henkilökohtaisesti opiskelijavalinnan tuloksen ilmoittamisen yhteydessä. Lukuvuosimaksuvelvollisten opiskelijoiden on mahdollisuus hakea apurahoja tutkintonsa tavoitteellisena suorittamisaikana. Apurahoja haetaan ja myöntöpäätökset tehdään vuosittain.

Lukuvuosimaksu tulee maksaa viimeistään tarjotus opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä 26.11.2020 klo 15.00. Hakijan oleskeluluvan hakemisen prosessi voi käynnistyä vasta, kun lukuvuosimaksu on maksettu. Taideyliopisto suosittelee, että lukuvuosimaksu maksetaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun opiskelija saa tiedon hyväksymisestä. Maksettu lukuvuosimaksu on edellytys läsnäoloilmoittautumiselle ja opintojen suorittamiselle.

Tietoa Kuvataideakatemiasta

Kuvataideakatemia on osa Taideyliopistoa. Kuvataideakatemian vapaaseen taiteeseen profiloitunut opetusohjelma on rakenteeltaan avoin ja antaa paljon valinnanvaraa opintojen yksilölliseen suunnitteluun. Henkilökohtaisella ohjauksella ja itsenäisellä taiteellisella työllä on opinnoissa keskeinen asema, mutta ryhmäopetus, työpajat, opintomatkat ja erilaiset hankkeet kouluttavat myös yhteisöllisyyteen.  Kuvataideakatemian opettajat ovat ansioituneita kuvataiteilijoita ja eri taiteen alojen asiantuntijoita. Lisäksi akatemiassa vierailee vuosittain lukuisia koti- ja ulkomaisia luennoitsijoita ja opettajia.

Kuvataideakatemia on kouluttanut kuvataiteilijoita vuodesta 1848. Koulutuksen tavoitteena on antaa akatemiasta valmistuneille edellytykset työskennellä itsenäisinä taiteilijoina. Tähän sisältyvät myös yhteiskunnan taide- ja kulttuurirakenteita sekä työelämää koskevien perusasioiden hallinta. Pääosa Kuvataideakatemiasta valmistuneista työskentelee vapaina kuvataiteilijoina, mutta monet toimivat myös erilaisissa kuvataiteen asiantuntijatehtävissä tai opettavat taidekouluissa ja -oppilaitoksissa.

Kuvataideakatemiassa voi suorittaa kuvataiteen kandidaatin, kuvataiteen maisterin ja kuvataiteen tohtorin tutkinnon. Lisäksi akatemia järjestää opetusta teoreettispainotteisessa Praxis – taiteen ja esittämiskäytäntöjen maisteriohjelmassa.

Kuvataideakatemiassa pääasialliset opetuskielet ovat suomi ja englanti. Erikieliset opiskelijat opiskelevat samoissa koulutusohjelmissa, ja kieliä käytetään joustavasti tilanteen mukaan. Kaikki pakolliset opinnot tarjotaan kuitenkin sekä suomeksi että englanniksi, ja opintosuorituksia voi tehdä myös ruotsiksi. Opiskelijoilta, jotka hakevat opiskelemaan englannin kielellä, ei edellytetä suomen kielen taitoa, mutta heidän kandidaattivaiheen opintoihinsa kuuluu pakollisena suomi vieraana kielenä -kurssi.

Kuvataiteen kandidaatin ja maisterin tutkintoihin johtavaa opetusta annetaan seuraavilla opetusalueilla: kuvanveisto, maalaustaide, taidegrafiikka ja tila-aikataiteet. Tila-aikataiteiden opetusalueella voi suuntautua liikkuvaan kuvaan, valokuvaan tai paikka- ja tilannesidonnaisiin taiteisiin. Opiskelija valitsee yhden opetusalueista, mutta yksilöllisen opintosuunnitelmansa puitteissa hän voi osallistua myös muiden alueiden kursseille. Kuvataideakatemiassa rohkaistaan monipuoliseen, opetusalueita yhdistävään taiteelliseen työskentelyyn ja erilaisten välineiden käyttöön.

Opiskelu muodostuu taiteellisista opinnoista ja niitä tukevista teoriaopinnoista. Jälkimmäisiin kuuluu esittämiskäytäntöjen, taidehistorian, taideteorian ja -filosofian opintoja, työelämäpainotteisia opintoja sekä kieli- ja viestintäopintoja. Seminaarityöskentelyn ja kirjoittamisen opintojen avulla opiskelijat oppivat sanallistamaan taiteellista työtään suullisesti ja kirjallisesti. Jokaisella opiskelijalla on itsenäiseen taiteelliseen työskentelyyn tarkoitettu tila tai työpiste.

Oman akatemiansa tarjoaman opetuksen lisäksi Kuvataideakatemian opiskelijat voivat osallistua yliopiston yhteiseen opetukseen ja muiden akatemioiden järjestämille kursseille. He voivat myös ottaa osaa monitaiteisiin hankkeisiin. Osana opintoja on mahdollista suorittaa JOO-opintoja muissa suomalaisissa yliopistoissa ja vaihto-opintoja Kuvataideakatemian yhteistyökorkeakouluissa ulkomailla.

Kuvataideakatemiassa taiteellinen toiminta on tärkeä osa opetusta. Näyttelytoiminnan ja teosten julkisen esittämisen myötä opiskelijat oppivat kohtaamaan taidekentän ja yleisön.

Opintojen tavoitteena on rohkaista opiskelijaa löytämään omat vahvuutensa, ilmaisukeinonsa ja kiinnostuksenkohteensa kuvataiteen alueella. Opiskelija saa valmiudet työskennellä itsenäisesti kuvataiteilijana ja ymmärtää oma toimintansa osana nykytaiteen konteksteja ja yhteiskuntaa, jossa taiteilijalla voi olla monenlaisia rooleja.

Kuvataideakatemian hakukohteet vuonna 2020

Kuvataiteen opinnoista kiinnostuneet voivat hakea opiskelemaan joko 5,5-vuotisiin kuvataiteen kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtaviin opintoihin tai 2-vuotisiin kuvataiteen maisterin tutkintoon johtaviin opintoihin. 5,5-vuotisen koulutuksen opiskelijat valitsevat opetusalueensa opiskelijaksi hyväksymisen jälkeen, ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Maisterihaussa opetusalue valitaan jo hakemisen yhteydessä.

Opiskelijahaku järjestetään vuosittain: tammikuussa 5,5-vuotiseen kuvataiteen kandi- ja maisterikoulutuksen ja elokuussa 2-vuotiseen kuvataiteen maisterikoulutukseen. Vuonna 2020 järjestetään haku myös 2-vuotiseen Praxis – taiteen ja esittämiskäytäntöjen maisteriohjelmaan.

Vuonna 2020 Kuvataideakatemiaan otetaan yhteensä enintään 47 uutta perustutkinto-opiskelijaa. Näistä perustutkinto-opiskelijoista 25 otetaan kuvataiteen maisterin tutkintoon johtaviin koulutuksiin.

Praxis-maisteriohjelmaan hakeneet ja hyväksytyt 2012–2018

 HakeneetHyväksytyt
2012346
2014236
2016455
2018355
Vuosina 2013, 2015, 2017 ja 2019 ei ollut hakua Praxis-maisteriohjelmaan.

Usein kysyttyä Praxis-maisteriohjelmaan hakemisesta

Saan kandidaatin/AMK-tutkintoni valmiiksi vasta loppuvuodesta. Voinko silti hakea syksyn haussa?

Kyllä voit. Jos tulet valituksi, sinun täytyy toimittaa jäljennös kandidaatin tai AMK-todistuksestasi Taideyliopiston hakijapalveluihin viimeistään opiskelupaikan vastaanottoilmoituksen kanssa eli 26.11.2020 mennessä. Liitä lisätietoa valmistumisaikataulustasi hakulomakkeen yhteyteen.

Olen suorittanut maisterin tutkinnon. Voinko silti hakea maisteriohjelmaan?

Kyllä voit.

Pitääkö vapaamuotoisessa motivaatiokirjeessä kertoa mitä kursseja aikoo suorittaa?

Ei pidä. Kyse ei ole kurssien luettelosta eikä niiden nimeäminen olisi edes mahdollista, koska opetustarjonta vaihtelee lukuvuosittain. Motivaatiokirjeestä tulee selvitä, mitkä asiat hakija kokee tärkeiksi ja itseään kiinnostaviksi opiskelussaan ja minkä asioiden tutkimiseen hän haluaa keskittyä. Haluaako hän esimerkiksi jatkaa jo aloittamaansa suuntaan vai vallata uusia alueita?