Näin haet koreografian maisteriohjelmaan

Kevään 2021 yhteishaku. Hakuaikataulu, tarvittavat todistukset, ennakkotehtävät ja tietoa valintakokeisiin osallistumisesta.

Kevään 2021 yhteishaku

Koreografian maisteriohjelman valintakoetehtävät on muutettu koronatilanteen vuoksi etätehtäviksi. Jatkoon päässeitä hakijoita tiedotetaan muutoksesta sähköpostitse. Hakukohteen valintaperusteet säilyvät ennallaan.

Opintojen kesto ja tutkintokieli

 • Opintojen kesto: 2 vuotta
 • Tutkintokieli: suomi tai englanti

Taideyliopistoon haetaan korkeakoulujen ensimmäisessä yhteishaussa Opintopolku.fi:ssä. Hakuaika: 5.-19.1.2021 (klo 15.00, Suomen aikaa). Opiskelijavalintojen 2021 hakuohjeet julkaistaan lokakuun lopussa 2021.

Valintaperusteet

Hakukelpoisuus

Tanssitaiteen maisterin tutkintoon johtavaan 2-vuotiseen koreografian maisteriohjelmaan voidaan hyväksyä henkilö, joka on suorittanut:

 1. teatteri- tai tanssitaiteen alemman korkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon
 2. soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon
 3. BA- (Bachelor of Arts) tasoisen soveltuvan ulkomaisen tutkinnon, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin

  TAI

 4. jolla on opintojen, taiteellisen toiminnan ja työkokemuksen perusteella hankitut korkeakoulun toteamat riittävät tiedot ja valmiudet.
  Tämä valintaperuste on tarkoitettu hakijoille, joiden alemman korkeakoulututkinnon suorittaminen on jäänyt aiemmin kesken tai joilla on muita erillisiä korkeakouluopintoja taidealalta (esim. avoimessa yliopistossa suoritettuja).
  Hakijalla tulee olla vähintään 60 ECTS-opintopistettä korkeakouluopintoja, joiden soveltuvuus harkitaan tapauskohtaisesti. Opinnot voivat sisältää teatteri- tai tanssitaiteen tai niitä tukevia korkeakouluopintoja ja ne on oltava suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä. 60 opintopisteen lisäksi hakijalla tulee olla vahva näyttö taiteellisesta toiminnasta, joka vastaa n. 120 opintopisteen opintoja / kahden vuoden päätoimista työskentelyä hakukohteen taidealalla.

Hakijan hakukelpoisuus arvioidaan hakijan hakemuksen ja todistusten perusteella.

Hakijan hakukelpoisuudesta tehdään päätös ennen kutsujen lähettämistä valintakokeisiin. Kielteiset hakukelpoisuuspäätökset lähetetään hakijalle tiedoksi. Myös myönteisistä maisterivaiheen hakukelpoisuuspäätöksistä tiedotetaan sähköpostitse maisterivaiheen hakijoille viimeistään viikolla 9-10. Huom. valintakokeisiin kutsutaan kuitenkin ainoastaan ne, jotka on ennakkotehtävien perusteella hyväksytty jatkoon.

Valintapäätös tehdään ehdollisena sellaisten maisteriopintoihin tai -ohjelmiin valinnan kautta hyväksyttyjen hakijoiden osalta, joiden kandidaatin tutkinto tai muu soveltuva alempi korkeakoulututkinto on vielä hakuvaiheessa kesken. Kyseisten hakijoiden on toimitettava todistus suoritetusta kandidaatin tutkinnosta tai muusta soveltuvasta alemmasta korkeakoulututkinnosta hakijapalveluihin 16.7.2021 klo 15 mennessä, muuten heidän osaltaan tehty ehdollinen valintapäätös raukeaa. Ehdollinen päätös ei koske hakijoita, jotka tulevat hyväksytyiksi opintojen, taiteellisen toiminnan ja työkokemuksen perusteella.

Korkeakouluun hyväksytyltä maisteriopiskelijalta voidaan vaatia täydentäviä opintoja koulutusohjelmansa minimiopintopistelaajuuden lisäksi koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi. Lähtökohtana on soveltuva alempi korkeakoulututkinto ja täydentävien opintojen määrä voi olla enintään yhden vuoden opintoja edellyttävän määrä.
Täydentävät opinnot tulee suorittaa lähtökohtaisesti ensimmäisenä opiskeluvuonna ja ne merkitään opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan. Hakijalle tiedotetaan häneltä vaadituista täydentävistä opinnoista valintapäätöksen yhteydessä.

Siirto-opiskelijahaku toisesta yliopistosta

Pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa oleva hakija

Kielitaitovaatimus

Koreografian maisteriohjelman tutkintokielet ovat suomi tai englanti. Opetuskielet ovat suomi ja/tai englanti.

Ohjelmaan voidaan valita sekä suomen kielellä, että englannin kielellä opiskelevia opiskelijoita. Jos ohjelmaan valitaan englannin kielellä opiskelevia uusia opiskelijoita, on osa opetuksesta englanninkielistä koko vuosikurssille.

Kielitaidon osoittaminen

Lue englanninkielisestä Näin haet koreografian maisteriohjelmaan -oppaasta englannin kielen taidon osoittamisesta englanninkielisessä hakukohteessa.

Lukuvuosimaksu

Taideyliopisto perii EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevilta vieraskielisessä perustutkintokoulutuksessa opiskelevilta opiskelijoilta 5000 euron lukuvuosimaksun lukuvuonna 2021-2022.

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnoissa 2021 lukuvuosimaksu koskee hakijoita, jotka hakevat englanninkieliseen koulutukseen;

 • Master’s Degree Programme in Dance Pedagogy (Tanssinopettajan maisteriohjelma)
 • Master’s Degree Programme in Theatre Pedagogy (Teatteriopettajan maisteriohjelma)
 • Master’s Studies in Directing (Ohjauksen maisteriopinnot)

Lisätietoa lukuvuosimaksusta

Arviointikriteerit

Ennakkotehtävissä ja valintakokeissa kiinnitetään huomiota hakijan:

 • taidollisiin ja tiedollisiin valmiuksiin nykytanssin ja koreografian alalla
 • valmiuksiin ymmärtää ja kehittää koreografisia ideoita, mahdollisuuksia ja käytäntöjä suhteessa ajankohtaiseen nykytaiteen kenttään ja yhteiskuntaan
 • uteliaisuuteen ja kykyyn tutkia ja luoda kehollisia koreografisia käytäntöjä
 • uteliaisuuteen ja kykyyn hyödyntää teoreettisten diskurssien mahdollisuuksia koreografisten käytäntöjen kehittämisessä.
 • valmiuteen ja kykyyn rakentavaan vuorovaikutukseen ja kommunikaatioon erilaisissa opiskelu- ja työtilanteissa
 • motivaatioon, avoimuuteen ja sitoutuneisuuteen
 • kypsyyteen korkeakouluopintoihin

Lisäksi valintaraadin tehtävänä on löytää opiskeludynamiikaltaan toimiva ryhmä.

Ennakkotehtävät

Ennakkotehtäviä ei tarkenneta eikä selitetä. Ennakkotehtävät voi tehdä suomen, ruotsin tai englannin kielellä. Mikäli hakija kirjoittaa tehtävät 1. ja 2. suomen tai ruotsin kielellä, tulee tehtäviin liittää 250-300 sanan mittainen englanninkielinen tiivistelmä tekstistä. Merkitse nimesi jokaiseen tehtävään.

Tehtävä 1.  Kirjoitustehtävä kuvaus

 • Kuvaa omaa suhdettasi nykypäivän tanssitaiteeseen ja koreografiaan sekä kerro meille motivaatiostasi opiskella juuri tässä koulutusohjelmassa.
  • Kerro taiteellisista kiinnostuksen kohteistasi suhteessa koreografiaan ja kysymyksistä, joita haluat MA opinnoissa erityisesti käsitellä ja tutkia.
  • Lisää myös kappale, jossa kuvaat opintoihin liittyviä tavoitteitasi
  •  Pituus enintään 2 sivua (A4) sekä englanninkielinen tiivistelmä 250-300 sanaa (A4).
  • Nimeä tiedosto: sukunimi_etunimi_kuvaus

Tehtävä 2.  Kirjoitustehtävä analyysi

 • Kuvaa ja analysoi jonkin koreografian taiteen alalla toimivan taiteilijan tai kollektiivin  lähtökohtia ja käytä esimerkkinä jotakin hänen/heidän teostaan.
 • Tarkenna miksi ja miten kyseinen työ on merkityksellinen suhteessa omaan koreografiseen ajatteluusi.
 • Etsi käsiisi tekstiä ja muuta materiaalia, jossa käsitellään kyseistä taiteilijaa tai kollektiivia ja käytä sitä reflektoivasti kirjoituksesi lähteenä.
 • Merkitse lähteet asianmukaisesti. Tehtävän hyväksytysti suorittaminen edellyttää lähteiden ja lähdeviitteiden käyttöä. Pituus enintään 2 sivua (A4) sekä mikäli kirjoitat suomeksi, liitä mukaan englanninkielinen tiivistelmä 250-300 sanaa.
  Nimeä tiedosto: sukunimi_etunimi_analyysi

Tehtävä 3.  Taiteellisen toiminnan dokumentaatio

 1. Liitä hakemukseen mukaan videonäyte koreografisesta työstäsi. Näytteen tulee olla enintään 10 minuutin pituinen. Näyte voi olla osa laajemmasta työstä tai se voi olla hakemusta varten kuvattu. Näytteen ei tarvitse olla esityksestä näyttämöllä, vaan se voi olla kuvattu esimerkiksi harjoitussalissa tai muussa ympäristössä.
  Videonäytteen voi ladata Opintopolkuun (nimeä tiedosto: sukunimi_etunimi_dokumentaatio_1)
  tai vaihtoehtoisesti voit toimittaa linkin näytteeseen.
 2. Kerro toisella videolla näytteen tekemisen prosessista ja koreografisista valinnoistasi. kesto enintään 5 min. Nimeä tiedosto: sukunimi_etunimi_dokumentaatio_2
 3. Tee pdf tiedosto, joka sisältää 1-3 esimerkkiä taiteellisesta kokemuksestasi ja / tai aktiviteeteistasi. Tiedosto voi sisältää linkkejä, kuvia ja tekstiä.
  Nimeä tiedosto: sukunimi_etunimi_dokumentaatio_3

HUOM! dokumentaatiotehtävän hyväksytysti suorittaminen edellyttää, että olet merkinnyt selvästi ja ymmärrettävästi roolisi jokaisessa näytteessä (esiintyjä, koreografi, muu)

2 vaiheen tehtävä
2 vaiheen ennakkoon valmistautumista vaativa tehtävä/ tehtävät ilmoitetaan viimeistään viikolla 13 niille hakijoille, jotka kutsutaan ennakkotehtävien arvioinnin perusteella pääsykokeeseen. Pääsykokeeseen kutsutaan 10-14 hakijaa.

Näin haet

Koreografian maisteriohjelma löytyy Opintopolun hakulomakkeelta nimellä;
Maisterihaku: koreografia, tanssitaiteen maisteri (2 v)

1. Täytä sähköinen hakulomake hakuaikana 7.1. – 20.1.2021 klo 15 mennessä Opintopolussa

2. Toimita ennakkotehtävät ja liitteet 27.1.2021 klo 15 mennessä Opintopolussa

 • Ennakkotehtävät
  Nimeä ennakkotehtävätiedostot tehtävänannon yhteydessä ilmoitetun ohjeen mukaisesti.

 • Ansioluettelo/CV
  Selkeä listaus suorittamistasi opinnoista sekä alaan liittyvästä taiteellisesta toiminnasta ja työkokemuksesta
  Nimeä tiedosto: sukunimi_etunimi_cv

 • Koulutustaustan osoittavat dokumentit
  Tutkintotodistus suoritetusta maisteriopintoihin soveltuvasta pohjakoulutuksesta ja opintosuoritusote tai opiskelutodistus ja opintosuoritusote kesken olevasta koulutuksesta.
  Mahdolliset muut todistukset opinnoista, jotka haluat huomioitavan valinnassa.
  Nimeä tiedostot sukunimi_etunimi_dokumentin nimi, esim.: sukunimi_etunimi_tutkintotodistus, sukunimi_etunimi_opintosuoritusote

 • Diploma Supplement (DS)
  Jos haet ulkomaisella tutkinnolla toimita DS. Jos Diploma Supplementia ei ole saatavilla toimita erillinen selvitys ulkomaisen tutkinnon asemasta opiskelumaan koulutusjärjestelmässä ja kuvailu opinnoissa käytetystä arvosteluasteikosta.
  Nimeä tiedosto sukunimi_etunimi_dokumentin nimi, esim.: sukunimi_etunimi_ds

 • Osoitus kielitaidosta
  Todistus opetuskielen mukaisen kielitaidon osoittamiseksi, mikäli sitä ei voida todentaa suoritetusta korkeakoulututkinnosta (todistus toimitettava 27.1. tai 10.3. mennessä, katso ohjeet kohdasta kielitaitovaatimus).
  Jos osoitat kielitaitosi aiempien opintojesi perusteella, tulee toimittamastasi tutkintotodistuksesta tai sen liitteestä käydä selkeästi ilmi millä kielellä tutkinto on suoritettu.
  Nimeä tiedosto sukunimi_etunimi_dokumentin nimi, esim.: sukunimi_etunimi_yki

 • Lukuvuosimaksusta vapauttava dokumentti
  Jos haet opiskelemaan englanninkieliseen koulutukseen ja tulet EU/ETA-maasta tai Sveitsistä, sinun tulee toimittaa Teatterikorkeakouluun lukuvuosimaksusta vapauttava dokumentti (esim. kuva passista).
  Nimeä tiedosto sukunimi_etunimi_dokumentin nimi, esim.: sukunimi_etunimi_passi

Sinun on toimitettava ammattikääntäjän tekemä käännös todistusliitteistä, mikäli ne eivät ole suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Materiaalien toimittaminen Opintopolku-järjestelmässä

Materiaalien toimittaminen Opintopolku-järjestelmässä

Täytettyäsi sähköisen hakulomakkeen Opintopolku.fi -palvelussa, toimita ennakkotehtävät ja/tai muu vaadittu materiaali Taideyliopistoon Opintopolun hakulomakkeen kautta annettuun määräaikaan mennessä. Voit täydentää hakemustasi liitteiden osalta joko Oma Opintopolku -palvelussa tai sähköpostitse saamassasi vahvistusviestissä olevan muokkauslinkin kautta.

Tarkista vielä ennen hakemuksen edelleen lähettämistä, että olet ladannut kaikki tarvittavat liitteet mukaan hakemukseesi ja että materiaali aukeaa ja toimii niin kuin on tarkoitus.

Nimeä tiedostot ilmoitetun ohjeen mukaisesti. Älä käytä tiedostoja nimetessä skandinaavisia merkkejä (å, ä, ö) tai erikoismerkkejä.

Järjestelmä hyväksyy seuraavat audio- / video- / dokumentti- / kuvaformaatit:

 • Audio – mp3, m4a, aiff, wma, wav, aac
 • Video – mpeg, mpg, mp4, mov, avi, wmv, m4v, vob (suosittelemme mp4 formaattia)
 • Dokumentit – kaikki tekstitiedot toimitetaan pdf-formaatissa
 • Kuvat – jpeg, png, gif, jpg

Suurin sallittu tiedostokoko on 1 GB.

Varmista, että tietokoneesi ja internet-selaimesi on ajan tasalla (päivitetty). Käytä materiaalien lataamiseen vakaata internet-yhteyttä. Varmista, ettei koneesi mene virransäästö-tilaan kesken latausten.

Hakemuksen (hakulomake, ennakkotehtävät, liitteet) lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla.

Vain osittain ladatut ja puutteelliset ennakkotehtävät hylätään. Sähköpostitse tai sähköpostin liitteenä toimitettuja ennakkotehtäviä ei käsitellä.

Lataa materiaalit järjestelmään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa

Suuret tiedostot saattavat latautua jopa useamman tunnin ajan, mikäli järjestelmässä on ruuhkaa. Voit nopeuttaa esim. videon toimitusta pakkaamalla videotiedoston pienemmäksi. Aloita materiaalien lataaminen jo hyvissä ajoin ennen määräaikaa.

Materiaalien toimittaminen ulkopuoliseen järjestelmään

Suosittelemme, että lataat materiaalit suoraan Opintopolkuun. Mikäli näyte sisältää arkaluonteisia tietoja, on erityisen tärkeää käyttää palautukseen Opintopolkua.

Mikäli haluat esimerkiksi Opintopolkulatauksen ruuhkautumisriskin vuoksi toimittaa linkin Opintopolun ulkopuoliseen järjestelmään (esim. Youtube, Vimeo, Soundcloud), linkki tulee ladata Opintopolkuun pdf-tiedostona (esim. osana teosportfoliota tai erillisenä tiedostona, joka sisältää vain linkin/linkit).

Näytteen tulee olla ladattuna määräaikaan mennessä, eikä siihen voi enää sen jälkeen tehdä muutoksia.

Opintopolun ulkopuoliseen järjestelmään ohjaavan linkin tulee olla alkuperäisessä muodossaan, eli siitä ei saa tehdä lyhytlinkkiä (url shortener). Linkin tulee johtaa suoraan näytteeseen, eli ei esimerkiksi koostesivulle, jossa on uusia linkkejä. Varmista, että linkki toimii koko hakukierroksen ajan, ja että näytteet merkitään järjestelmän asetuksissa yksityisiksi (esimerkiksi Vimeossa valitse yksityisyysasetus ”Private”, YouTubessa ”Unlisted”, Soundcloudissa ”Private”). Voit halutessasi suojata näytteen salasanalla, joka tulee toimittaa Taideyliopistoon linkin lisäksi (tässä tapauksessa ota yhteyttä Teatterikorkeakoulun hakijapalveluihin).

Näyte tulee säilyttää ko. järjestelmässä vähintään 6 kuukauden ajan hakuajan päättymisestä.

Taideyliopisto ei vastaa kolmansien osapuolten tarjoamien järjestelmien tietoturvariskeistä, mahdollisista tekijänoikeusloukkauksista, kopiosuojattujen ääniraitojen mykistämisistä tai käyttöehdoista. Huomioi myös, että kolmannet osapuolet yleensä tallentavat tietoja käyttäjäprofiileihin ja käyttävät niitä mainontaan, markkinatutkimuksiin ja/tai muihin kaupallisiin tavoitteisiin.

Valintakokeet

Valintakokeet on muutettu koronatilanteen vuoksi etätehtäviksi. Jatkoon päässeitä hakijoita tiedotetaan muutoksesta sähköpostitse.

Hakijoiden hakukelpoisuuspäätöksistä lähetetään hakijoille tieto sähköpostitse viimeistään viikolla 9-10. Ennakkotehtävien perusteella jatkoon päässeille lähetetään sähköpostitse kutsu toiseen vaiheeseen viimeistään viikolla 13 sekä mahdolliset lisätehtävät. Annettua valintakoeaikaa ei vaihdeta. Myös ennakkotehtävien perusteella karsituille ilmoitetaan asiasta sähköpostitse.

1 vaihe       Opintopolun hakulomake sekä ennakkotehtävien ja liitteiden toimittaminen
2 vaihe       ma 24.5. – to 27.5. (28.5. varapäivä)

Valintakokeet järjestetään Teatterikorkeakoulun Haapaniemenkadun 6 olevissa tiloissa.

Valinnat ovat monivaiheiset ja valintakoeraati tekee välikarsintaa valintojen aikana. Valmistelua vaativia lisätehtäviä annetaan valintakokeiden aikana.

Valintojen yksilötehtävät voi suorittaa joko suomen, ruotsin tai englannin kielellä, ryhmätehtävät ainoastaan suomen ja/tai englannin kielellä. Tehtävien kirjalliset osat hakija voi suorittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. 

Lisätietoa valintakokeista ja arvostelukriteereistä

Yksilölliset järjestelyt valintakokeissa

Opiskelijavalinnan tulosten julkaisu

Teatterikorkeakoulu julkaisee valintakokeiden tulokset 12.5. ja 3.6. Opintopolussa ja Taideyliopiston www-sivuilla. Voit hakulomaketta täyttäessäsi valita, ettei nimeäsi saa julkaista verkossa.

Opiskelijavalinnan tulos 12.5. klo 9

 • Tanssinopettajan maisteriohjelma
 • Teatteriopettajan maisteriohjelma

Opiskelijavalinnan tulos 3.6. klo 9

 • Dramaturgian ja näytelmän kirjoittamisen koulutusohjelma
 • Dramaturgian ja näytelmän kirjoittamisen maisteriopinnot
 • Esittävien taiteiden lavastuksen koulutusohjelma
 • Näyttelijäntaiteen koulutusohjelma (suomenkielinen)
 • Kirjoittamisen koulutusohjelma
 • Ohjauksen koulutusohjelma
 • Ohjauksen maisteriopinnot
 • Tanssitaiteen koulutusohjelma
 • Valosuunnittelun koulutusohjelma
 • Valosuunnittelun maisteriopinnot
 • Äänisuunnittelun koulutusohjelma
 • Äänisuunnittelun maisteriopinnot

Hyväksytyille ja mahdollisille varasijoilla oleville lähetetään tieto valintakokeiden tuloksista sähköpostitse valintapäätösten julkaisupäivänä. Muille hakijoille ei ilmoiteta valinnan tuloksista sähköpostitse.

Valinnan tulosta voi myös tiedustella sähköpostitse hakijapalveluista.

Aloituspaikat ja varasijat

Hakijan oikeus hakea oikaisua opiskelijavalintapäätökseen

Opiskelupaikan vastaanotto

Ilmoita otatko sinulle tarjotun opiskelupaikan vastaan viimeistään 15.7.2021 klo 15.00 (Suomen aikaa).

Jos sinulla on suomalainen henkilötunnus, ota paikka vastaan Oma Opintopolku -palvelussa.

Jos sinulla ei ole suomalaista henkilötunnusta, Opintopolku-järjestelmä lähettää sinulle sähköpostiviestin. Kyseinen viesti sisältää linkin, jonka kautta pääset ilmoittamaan, otatko paikan vastaan.

Ilmoituksesi opiskelupaikan vastaanottamisesta on sitova. Jos haluat kuitenkin luopua opiskelupaikasta otettuasi sen ensin vastaan, sinun katsotaan vastaanottaneen opiskelupaikan ko. lukukautena (ks. yhden korkeakoulupaikan säännös).

Jos et ota opiskelupaikkaa vastaan määräaikaan mennessä, menetät sinulle tarjotun opiskelupaikan.

Yliopistoon ilmoittautuminen

Uusille opiskelijoille lähetetään ilmoittautumisohjeet hyväksymismateriaalin liitteenä. 

Poissaolo ensimmäisenä opiskeluvuonna

Opintojen aloittaminen

Kevään 2021 opiskelijavalinnoissa valittavat uudet opiskelijat aloittavat opintonsa koulutusohjelmasta riippuen elo-syyskuussa 2021.

Yliopistoon ilmoittautuminen

Uusille opiskelijoille lähetetään ilmoittautumisohjeet hyväksymismateriaalin liitteenä. 

Poissaolo ensimmäisenä opiskeluvuonna

Opintojen aloittaminen

Koulutusohjelmaan hyväksytyt saavat kirjeen kesäkuussa koskien lukuvuoden 2021-2022 aloitusta, opetusta ja lukuvuoden lukemistoa.

Koulutusohjelman opetus alkaa pakollisella läsnäololla orientaatiossa 25.8-27.8.

Hakijapalveluiden yhteystiedot

Hakijapalvelut neuvoo Teatterikorkeakoulun opiskelijavalintaan liittyvissä kysymyksissä.

Voit olla yhteydessä meihin sähköpostitse tai puhelimitse.

Sähköposti: teak.hakijapalvelut@uniarts.fi
Puhelinnumero: 050 349 6672

Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin

Tutustu koulutuksen sisältöön