Näin haet esittävien taiteiden lavastuksen koulutusohjelmaan (kandidaatti + maisteri)

Kevään 2021 yhteishaku. Hakuaikataulu, tarvittavat todistukset, ennakkotehtävät ja tietoa valintakokeisiin osallistumisesta.

Kevään 2021 valintakokeet

(päivitetty 17.3.2021)

Esittävien taiteiden lavastuksen koulutusohjelman valintakoetehtävät on muutettu koronatilanteen vuoksi etätehtäviksi. Jatkoon päässeitä hakijoita tiedotetaan muutoksesta sähköpostitse. Hakukohteen valintaperusteet säilyvät ennallaan.

Opintojen kesto ja tutkintokieli

 • Opintojen kesto: 3 + 2 vuotta
 • Tutkintokieli: suomi

Taideyliopistoon haetaan korkeakoulujen yhteishaussa Opintopolku.fi:ssä. Hakuaika: 7.-20.1.2021 (klo 15.00).

Valintaperusteet

Hakukelpoisuus

Kelpoinen opiskelijaksi opintoihin, jotka johtavat sekä alempaan että ylempään korkeakoulututkintoon (5-vuotinen koulutus) on henkilö, joka on suorittanut:

 1. ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetussa laissa (672/2005) tarkoitetun tutkinnon (ylioppilastutkinto, International Baccalaureate (IB) -tutkinto, eurooppalainen ylioppilastutkinto (EB) tai Reifeprüfung-/Deutsche Internationale Abitur -tutkinto);
 2. ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon; tai
 3. ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Hakukelpoisia Taideyliopistoon ovat myös:

 • hakijat, jotka ovat suorittaneet Cambridge Advanced International Certificate of Education -tutkinnon (AICE);
 • hakijat, joille on myönnetty opiskeluoikeus yliopistotutkintoon Suomessa; taikka
 • hakijat, joilla on Suomessa suoritettu korkeakoulututkinto tai ulkomailla suoritettu vähintään kandidaatin tutkintoa vastaava tutkinto.

Jos hakija kuitenkin on valintakokeissa osoittanut erityistä lahjakkuutta ja soveltuvuutta alalle, voidaan hänet hyväksyä ilman edellä mainitun tutkinnon suorittamista.

Hakija ei voi hakea samana vuonna saman koulutusohjelman sekä viisivuotiseen koulutukseen että kaksivuotisiin maisteriopintoihin. Jos hakija palauttaa hakemuksen saman koulutusohjelman sekä viisivuotiseen koulutukseen että kaksivuotisiin maisteriopintoihin, otetaan huomioon vain hakemus viisivuotiseen koulutukseen.

Siirto-opiskelijahaku toisesta yliopistosta

Pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa oleva hakija

Kielitaitovaatimus

Esittävien taiteiden lavastuksen koulutusohjelman opetus- ja tutkintokieli on suomi.

Opiskelijalla on oikeus Teatterikorkeakoulun opetuksen yhteydessä ja opintosuorituksissa käyttää ruotsin kieltä sekä suullisesti että kirjallisesti ellei opetussuunnitelmassa toisin määrätä tai opetuksen luonteesta niin johdu. Suurin osa ryhmäopetuksesta on kuitenkin suomen kielellä.

Voidakseen tulla hyväksytyksi tutkinto-opiskelijaksi hakijalla on oltava hakukohdekohtaisen opetuskielen mukainen kielitaito, joka on osoitettava hyväksyttävästi suoritetulla kielitestillä, aiemmalla pohjakoulutuksella tai muilla aikaisemmilla opinnoilla. Lisäksi hakijoiden kielitaitoa arvioidaan valintakokeissa esim. kirjallisten ja käytännön tehtävien sekä haastattelujen kautta.

Huom! Suomessa koulusivistyksensä saanut hakija voi osoittaa kielitaitonsa suomeksi tai ruotsiksi riippumatta siitä, hakeeko hän suomen- vai ruotsinkieliseen koulutukseen. Mikäli tällaisen hakijan pohjakoulutus on suoritettu eri kielellä kuin hakukohteen (pääasiallinen) opetuskieli, valintakokeessa arvioidaan erikseen hakijan riittävä kielitaito opetuskielessä esim. haastattelun avulla. 

Riittävä kielitaito on lähtökohtaisesti osa hakijan hakukelpoisuutta ja varmistaa hakijan koulutettavuutta/soveltuvuutta korkeakouluopiskeluun ja opiskelun sujuvuutta viestinnällisten valmiuksien osalta.

Hakijan tulee osoittaa riittävä kielitaito 27.1.2021 klo 15 mennessä:

 • mikäli hän osoittaa riittävän kielitaidon jollain muulla tutkinnolla kuin vuonna 1990 tai sen jälkeen suoritetulla suomalaisella ylioppilastutkinnolla. Hakijan tulee toimittaa tutkintotodistus.
 • mikäli hän osoittaa riittävän kielitaidon osana opintoja ja suoritettava tutkinto on vielä kesken (esim. abiturientit ja hakijat, joiden kandidaatin tutkinto on kesken). Hakijan tulee toimittaa peruskoulun päättötodistus tai opiskelutodistus ko. koulutuksen suorittamisesta sekä arvioitu valmistumisaika.

Hakijan tulee osoittaa riittävä kielitaito 10.3.2021 klo 15 mennessä:

 • mikäli hän osoittaa riittävän kielitaidon kielikokeella (esim. YKI). Hakijan tulee toimittaa todistus hyväksytysti suoritetusta kielikokeesta.

Mikäli hakija osoittaa riittävän kielitaidon vuonna 1990 tai sen jälkeen suoritetulla suomalaisella ylioppilastutkinnolla, hakijan ei tarvitse toimittaa tutkintotodistusta.

Teatterikorkeakoulun opetus- ja tutkintokielet

Kielitaidon osoittaminen

Suomen kielen taidon todistaminen suomenkielisessä hakukohteessa

Hakija voi todistaa kielitaitonsa seuraavilla tavoilla:

 • Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai muu korkeakoulukelpoisuuden antava tutkinto suoritettu suomen kielellä (päättötodistuksessa suomi äidinkielenä hyväksytyllä arvosanalla)
 • Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai muu korkeakoulukelpoisuuden antava tutkinto, jonka päättötodistuksessa on suoritettu suomi toisena kielenä hyväksytyllä arvosanalla
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen koe (suomen kielessä) suoritettu vähintään arvosanalla approbatur (A)
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon suomi toisena kielenä -koe suoritettu vähintään arvosanalla approbatur (A)
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon pitkän oppimäärän (A-kieli) mukainen suomen kielen koe suoritettu vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (E)
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon keskipitkän oppimäärän (B-kieli) mukainen suomen kielen koe suoritettu arvosanalla laudatur (L)
 • Korkeakoulututkinto:
  • jonka opetuskielenä on suomi
  • joka sisältää vähintään alemman korkeakoulututkinnon kirjallisen lopputyön tai korkeakoulussa hyväksytyn kypsyysnäytteen suomeksi
  • jossa suomen kieli pääaineena
  • joka sisältää korkeakoulussa suoritetut perus- ja aineopinnot (60 op / 35 ov) suomen kielessä
  • jossa korkeakoulussa suoritettu ja tutkintoon sisältyvä suomen kielen kielikoe tai kieliopinnot, jotka osoittavat suomen kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa, vähintään arvosanalla hyvä
 • IB-tutkinto
  • A-tason suomi (literature / language and literature / literature and performance) suoritettu vähintään arvosanalla 2
  • B-tason suomi suoritettu vähintään arvosanalla 3
  • Ennen vuotta 2013 suoritetun IB-tutkinnon A1-suomi suoritettu vähintään arvosanalla 2 TAI A2-suomi vähintään arvosanalla 3
 • EB-tutkinto
  • suomi L1-kielenä suoritettu hyväksytysti (vähintään arvosana 4)
  • suomi L2-kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 5
 • RP- tai DIA-tutkinto Helsingin Saksalaisessa koulussa
  • suomi äidinkielenä -kirjallinen koe suoritettu hyväksytysti (vähintään arvosana 4)
  • suomi äidinkielenä -suullinen koe suoritettu vähintään arvosanalla 8
  • suomi toisena kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 5
 • Opetushallituksen yleinen kielitutkinto (YKI) suomen kielessä
  • suoritettu tasolla 3 kokeen kaikissa osakokeissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen)
  • vaihtoehtoisesti ylimmän tason (tasot 5 ja 6) kokeesta vähintään kolme osakoetta suoritettuna hyväksytysti (eri tutkintokertoja voi yhdistellä)
 • Valtionhallinnon suomen kielen suullinen ja kirjallinen kielitutkinto
  • suoritettu arvosanalla tyydyttävä
 • Kulkuri-etäkoulun perusopetuksen oppimäärää vastaavat opinnot suomen kielestä hyväksytysti suoritettu

Arviointikriteerit

Ennakkotehtävien ja valintakoetehtävien arvioinnissa kiinnitetään huomiota hakijan:

 • luovaan ja omaperäiseen ajatteluun
 • kuvalliseen, tilalliseen ja verbaaliseen ilmaisuun
 • käsitteellistämiskykyyn ja dramaturgiantajuun
 • motivaatioon ja soveltuvuuteen alalle sekä yliopisto-opintoihin

Valintakokeissa kiinnitetään yllä mainittujen lisäksi huomiota:

 • ryhmätyökykyyn ja kommunikaatiotaitoihin

Ennakkotehtävät

Ennakkotehtäviä ei tarkenneta eikä selitetä. Ennakkotehtävät tehdään suomen tai ruotsin kielellä.

1. CURRICULUM VITAE

Kerro itsestäsi, taustastasi ja motivaatiostasi laatimalla CV (curriculum vitae). CV:n tulee olla ansioluetteloa muistuttava, vapaamuotoinen lista elämäsi tärkeistä tapahtumista. Sen tulee kuvata samalla mielenmaisemaasi ja kutsua lukija kiinnostumaan tarinastasi ja ajatuksistasi. Päätä CV katsauksella tulevaisuuteen ja kerro, miksi haluat opiskella juuri esittävien taiteiden lavastusta, mitä odotat opinnoilta ja/tai tulevilta työtehtäviltäsi, ja miksi omasta mielestäsi soveltuisit alalle.

Toteutustapa:
Laadi CV tekstinkäsittelyohjelmalla. Tekstin enimmäispituus on kaksi A4-sivua, fonttikoko 12, riviväli 1,5.
Liitä mukaan erillisenä tiedostona passikuvaa mukaileva, mutta A4 -kokoon vapaavalintaisella tekniikalla toteutettu piirros, josta sinut voi tunnistaa valintakoetilanteessa.

Nimeä tiedostot seuraavasti:
sukunimi_etunimi_1_CV
sukunimi_etunimi_1_CV_omakuva


2. ASSEMBLAASI

Toteutustapa:
Rakenna assemblaasi, esineistä koostuva kolmiulotteinen tulkinta, jonka avulla kerrot jostain sinulle merkityksellisestä tapahtumasta, sekä sen ajasta, paikasta ja tunnelmasta. Ota assemblaasista valokuva ja tallenna se sähköiseksi tiedostoksi. Liitä mukaan erillisenä tiedostona teksti, jossa kerrot assemblaasin taustalla olevasta tapahtumasta, sen ajasta, paikasta ja tunnelmasta. Kirjoita teksti tekstinkäsittelyohjelmalla, enimmäispituus 200 sanaa, fonttikoko 12, riviväli 1,5.

Nimeä tiedostot seuraavasti:
sukunimi_etunimi_2_assemblaasi
sukunimi_etunimi_2_assemblaasi_teksti

3. POIKKEAMA

Toteutustapa:
Valmista vapaasti valitsemaasi ympäristöön teos aiheesta poikkeama. Ota teoksesta valokuva siten, että sekä teos että ympäristö välittyvät mahdollisimman selkeästi.

Nimeä tiedosto seuraavasti: sukunimi_etunimi_3_poikkeama


4. SAMANAIKAISUUS

Toteutustapa:
Tee vapaasti valitsemallasi tekniikalla piirros ja/tai maalaus, jossa kuvaat samanaikaisesti tapahtumia, jotka ovat toisistaan erillisiä ja sijoittuvat kahteen eri paikkaa. Valitse tapahtumat siten, että niiden rinnastuksesta syntyy uusi ja kiinnostava yhdistelmä. Pyri esittämään sekä tapahtumisen samanaikaisuus että tilallinen erillisyys visuaalisesti mahdollisimman kiinnostavalla tavalla. Nimeä tapahtumat haluamallasi tavalla ja liitä nimi näkyvästi osaksi kokonaisuutta. Ota piirroksesta/maalauksesta valokuva ja tallenna se sähköiseksi tiedostoksi.

Nimeä tiedosto seuraavasti: sukunimi_etunimi_4_samanaikaisuus

Näin haet

Esittävien taiteiden lavastuksen koulutusohjelma löytyy Opintopolku.fi -hakujärjestelmästä nimellä: Esittävien taiteiden lavastus, taiteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

1. Täytä sähköinen hakulomake hakuaikana 7.1. – 20.1.2021 klo 15 mennessä Opintopolussa

2. Toimita ennakkotehtävät ja liitteet 27.1.2021 klo 15 mennessä Opintopolussa

 • Ennakkotehtävät
  Nimeä ennakkotehtävätiedostot tehtävänannon yhteydessä ilmoitetun ohjeen mukaisesti.
  
 • Osoitus kielitaidosta
  Todistus opetuskielen mukaisen kielitaidon osoittamiseksi, mikäli sitä ei voida todentaa suoritetusta ylioppilastutkinnosta (todistus toimitettava 27.1. tai 17.3. mennessä, katso ohjeet kohdasta kielitaitovaatimus).
  Nimeä tiedosto sukunimi-etunimi-dokumentin nimi, esim.: sukunimi_etunimi_peruskoulutodistus

Materiaalien toimittaminen Opintopolku-järjestelmässä

Täytettyäsi sähköisen hakulomakkeen Opintopolku.fi -palvelussa, toimita ennakkotehtävät ja/tai muu vaadittu materiaali Taideyliopistoon Opintopolun hakulomakkeen kautta annettuun määräaikaan mennessä. Voit täydentää hakemustasi liitteiden osalta joko Oma Opintopolku -palvelussa tai sähköpostitse saamassasi vahvistusviestissä olevan muokkauslinkin kautta.

Muistathan tarkistaa vielä ennen hakemuksen edelleen lähettämistä, että olet ladannut kaikki tarvittavat liitteet mukaan hakemukseesi ja että antamasi tiedot ovat oikein. Vain osittain ladatut ja lähetetyt ennakkotehtävät tullaan automaattisesti hylkäämään. Tarkista myös, että kaikki lataamasi materiaali aukeaa ja toimii niin kuin on tarkoitus.

Nimeä kaikki tiedostosi ilmoitetun ohjeen mukaisesti. Tiedostoja nimetessä ei pidä käyttää skandinaavisia merkkejä (å, ä, ö) tai erikoismerkkejä.

Järjestelmä hyväksyy seuraavat audio- / video- / dokumentti- / kuvaformaatit:

 • Audio – mp3, m4a, aiff, wma, wav, aac
 • Video – mpeg, mpg, mp4, mov, avi, wmv, m4v, vob (suosittelemme mp4 formaattia)
 • Dokumentit – kaikki tekstitiedot toimitetaan pdf-formaatissa
 • Kuvat – jpeg, png, gif, jpg

Huomioi, että suurin sallittu tiedostokoko on 1 GB.

Varmista, että tietokoneesi ja internet-selaimesi on ajan tasalla (päivitetty). Käytä materiaalien lataamiseen vakaata internet-yhteyttä. Varmista myös, ettei koneesi mene virransäästö-tilaan kesken latausten.

Hakemuksen (hakulomake, ennakkotehtävät, liitteet) lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla.

Hakemuksia, joista puuttuu ennakkotehtävä/ennakkotehtävät, ei käsitellä. Sähköpostitse tai sähköpostin liitteenä toimitettuja ennakkotehtäviä ei käsitellä.

Lataa materiaalit järjestelmään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa

Suuret tiedostot saattavat latautua jopa useamman tunnin ajan, mikäli järjestelmässä on ruuhkaa. Voit nopeuttaa esim. videon toimitusta pakkaamalla videotiedoston pienemmäksi. Taideyliopisto suosittelee, että lataaminen aloitetaan jo hyvissä ajoin ennen määräaikaa.

Valintakokeet

(päivitetty 17.3.2021)
Valintakokeet on muutettu koronatilanteen vuoksi etätehtäviksi. Jatkoon päässeitä hakijoita tiedotetaan muutoksesta sähköpostitse.

Ennakkotehtävien perusteella jatkoon päässeille lähetetään sähköpostitse kutsu toiseen vaiheeseen viimeistään viikolla 9 sekä mahdolliset lisätehtävät. Annettua valintakoeaikaa ei vaihdeta. Myös ennakkotehtävien perusteella karsituille ilmoitetaan asiasta sähköpostitse.

1 vaihe          Opintopolun hakemus sekä ennakkotehtävien ja liitteiden toimittaminen
2 vaihe          ma 15.3. – to 15.4. etänä (tehtävänanto ja tehtävien palautus)
3 vaihe          ma 3.5. – ke 5.5.

Valintakokeet järjestetään sekä etänä että Teatterikorkeakoulun Lintulahdenkatu 3 olevissa tiloissa pääsääntöisesti klo 9-19 välisenä aikana. Valintakokeiden kaikkien vaiheiden välillä tapahtuu karsintaa.

Valintakokeet sisältävät piirustus- ja maalaustehtäviä, kolmiulotteisen tilan hahmottamiseen ja materiaalien käsittelyyn liittyviä mallinnustehtäviä, tilan ja ympäristön hahmottamiseen liittyviä toiminnallisia ryhmätehtäviä, sekä lukemistoihin ja/tai katseluihin perustuvia ryhmäkeskusteluja. Valintakokeisiin sisältyy henkilökohtainen haastattelu.

Valintakokeiden yksilötehtävät voi suorittaa joko suomen tai ruotsin kielellä, ryhmätehtävät ainoastaan suomen kielellä.

Lisätietoa valintakokeista ja arvostelukriteereistä

Yksilölliset järjestelyt valintakokeissa

Pandemiatilanteen vaikutus valintakokeisiin

Mikäli pandemiatilanne niin vaatii, paikan päällä toteutettaviksi suunnitellut valintakokeet muutetaan etäkokeiksi. Tässä tapauksessa edellä ilmoitettuihin aikatauluihin voi tulla muutoksia.
Mahdollisista pandemiatilanteen aiheuttamista muutoksista ilmoitetaan viimeistään 16.3.2021.

Opiskelijavalinnan tulosten julkaisu

Teatterikorkeakoulu julkaisee valintakokeiden tulokset 12.5. ja 2.6. Opintopolussa ja Taideyliopiston www-sivuilla. Voit hakulomaketta täyttäessäsi valita, ettei nimeäsi saa julkaista verkossa.

Opiskelijavalinnan tulos 12.5. klo 9

 • Comparative Dramaturgy and Performance Research -maisteriohjelma
 • Esittävien taiteiden lavastuksen maisteriopinnot
 • Kirjoittamisen maisteriohjelma
 • Live Art and Performance Studies -maisteriohjelma
 • Näyttelijäntaiteen maisteriopinnot (suomenkielinen)
 • Näyttelijäntaiteen maisteriopinnot (ruotsinkielinen)

Opiskelijavalinnan tulos 2.6. klo 9

 • Dramaturgian ja näytelmän kirjoittamisen koulutusohjelma
 • Esittävien taiteiden lavastuksen koulutusohjelma
 • Koreografian maisteriohjelma
 • Näyttelijäntaiteen koulutusohjelma (ruotsinkielinen)
 • Näyttelijäntaiteen koulutusohjelma (suomenkielinen)
 • Ohjauksen koulutusohjelma
 • Ohjauksen maisteriopinnot
 • Tanssijantaiteen maisteriohjelma
 • Valosuunnittelun koulutusohjelma
 • Valosuunnittelun maisteriopinnot
 • Äänisuunnittelun koulutusohjelma
 • Äänisuunnittelun maisteriopinnot

Hyväksytyille ja mahdollisille varasijoilla oleville lähetetään tieto valintakokeiden tuloksista sähköpostitse valintapäätösten julkaisupäivänä. Muille hakijoille ei ilmoiteta valinnan tuloksista sähköpostitse.

Valinnan tulosta voi myös tiedustella sähköpostitse hakijapalveluista.

Aloituspaikat ja varasijat

Hakijan oikeus hakea oikaisua opiskelijavalintapäätökseen

Opiskelupaikan vastaanotto

Opiskelupaikan voi ottaa vastaan joko Opintopolussa tai hyväksymiskirjeen mukana lähetettävällä opiskelupaikan vastaanottoilmoituksella, joka tulee toimittaa Taideyliopiston hakijapalveluihin. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan viimeistään 16.7.2021 klo 15.00.

Myöhässä saapuneita ilmoituksia ei oteta huomioon. Opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus on sitova eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa. Jos hakija kuitenkin haluaa luopua opiskelupaikastaan otettuaan sen ensin vastaan, hänen katsotaan vastaanottaneen opiskelupaikan ko. lukukautena (ks. yhden korkeakoulupaikan säännös).

Yliopistoon ilmoittautuminen

Uusille opiskelijoille lähetetään ilmoittautumisohjeet hyväksymismateriaalin liitteenä. 

Poissaolo ensimmäisenä opiskeluvuonna

Opintojen aloittaminen

Kevään 2021 opiskelijavalinnoissa valittavat uudet opiskelijat aloittavat opintonsa koulutusohjelmasta riippuen elo-syyskuussa 2021 (vko 32-34).

Hakijapalveluiden yhteystiedot

Hakijapalvelut neuvoo Teatterikorkeakoulun opiskelijavalintaan liittyvissä kysymyksissä.

Voit olla yhteydessä meihin sähköpostitse tai puhelimitse.

Sähköposti: teak.hakijapalvelut@uniarts.fi
Puhelinnumero: 050 349 6672

Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin

Tutustu koulutuksen sisältöön