Näin haet Taidealojen erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin (60 op)

Hakuaika: 16.3.2020 klo 09:00 – 5.4.2020 klo 16:00
Valintakokeet: Valintakokeet ovat hakijalle yksipäiväiset ja ne toteutetaan sähköisesti 5.-6.5.2020. Huom! Vallitsevan koronavirustilanteen vuoksi ilmoitamme mahdollisista muutoksista verkkosivuilla.
Valintapäätös: 20.5 mennessä
Aloituspaikat: 16

Hakuprosessin aikataulu

I vaihe

Haku aukeaa 16.3.2020 klo 9.00. Hakulomake, ennakkotehtävät ja liitteet on palautettava 5.4.2020 klo 16.00 mennessä.

Kutsu toiseen vaiheeseen valituille lähetetään viimeistään 22.4.2020 mennessä.

II vaihe

Valintakokeet 5.-6.5.2020

20.5.2020 Valinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään

10.6.2020 Hakijan on ilmoitettava viimeistään opiskelupaikan vastaanottamisesta 

3.8.2020 Varasijoilta hyväksyminen päättyy

7.9.2020 opinnot alkavat

Kuka voi hakea?

Kaikilla erillisiä opettajan pedagogisia opintoja opiskelemaan hakevilla tulee olla hakukohteen vaatima pohjakoulutus. Hakukelpoisuuden antaa ylempi korkeakoulututkinto tai vastaava tutkinto esittävien taiteiden, musiikin tai kuvataiteen alalta.

Hakemiseen liittyviä rajoituksia

Jos suoritat hakukelpoisuuden antaman tutkinnon vasta hakuajan päättymisen jälkeen, valintapäätös on osaltasi ehdollinen. Tässä tapauksessa sinun tulee toimittaa hakijapalveluihin jäljennös tutkintotodistuksestasi heti valmistuttuasi mutta viimeistään ehdollisesti valittavien opiskelijoiden todistusten määräaikaan 10.6. mennessä.  Vain toimittamalla jäljennöksen tutkintotodistuksestasi määräaikana voit saada opiskeluoikeuden.

SORA-lainsäädäntö

Vuonna 2012 tai myöhemmin opiskelijaksi hyväksytyltä opiskelijalta voidaan opiskelukyvyn arviointia varten pyytää myös otetta rikosrekisteristä.

Otetta voidaan pyytää vain niiltä opiskelijoilta, joiden opintoihin liittyvä harjoittelu tai muut tehtävät edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä, ja sitä pyydetään ennen harjoittelun tai tehtävien alkamista.

Alaikäisten turvallisuuden edistämiseksi on tarpeen tietää, ettei harjoitteluun menevällä opiskelijalla ole rikosrekisterimerkintää tietyistä vakavista rikoksista (seksuaalirikokset, tahalliset henkirikokset, törkeä pahoinpitely, törkeä ryöstö ja huumausainerikokset).

SORA eli soveltumattomuuteen ratkaisuja -lainsäädännön tavoitteena on parantaa koulutuksen ja sen jälkeisen työelämän turvallisuutta sekä lisätä korkeakoulun mahdollisuuksia puuttua alalle soveltumattomuuteen. Tavoitteena on myös parantaa alaikäisten turvallisuutta sekä opiskelijan oikeusturvaa. 

Lisätietoja SORA-lainsäädännöstä löydät täältä: Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020504

Näin haet

 • Täytä hakemus huolellisesti ja tarkista, että olet hakukelpoinen. 
 • Täytä hakulomake loppuun. Tähdellä (*) merkityt tiedot ovat pakollisia. Sähköpostiosoite on pakollinen. 
 • Tarkista, että olet liittänyt mukaan kaikki tarvittavat liitteet.
 • Hakemus liitteineen tulee lähettää perille ennen hakuajan umpeutumista. Kun olet lähettänyt hakemuksesi, saat sähköpostiisi siitä vahvistusviestin. 

Hakemuksen liitteet

Hakemus hylätään, jos et toimita vaadittuja ennakkotehtäviä tai muita liitteitä, todistuksia tai selvityksiä määräaikaan mennessä.

 1. Pohjakoulutuksen osoittava liite
 2. Kielitaidon osoittava liite
 3. Ennakkotehtävä
 4. Motivaatiokirje

Todistus suoritetusta pohjakoulutuksesta

 • Kopio kotimaisesta tai ulkomaisesta maisterin-, MA- tai ylemmästä korkeakoulututkintotodistuksesta tai vastaavasta.
 • Diploma Supplement, jos DS on käytössä kyseisessä ulkomaisessa korkeakoulussa tai selvitys ulkomaisten opintojen laajuudesta ECTS-järjestelmässä ja arvostelusta 5-portaisella asteikolla, jos Diploma Supplementia ei ole saatavilla.
 • Virallinen opintosuoritusote valinnassa huomioitavaksi halutuista opinnoista (alkuperäinen opintosuoritusote tai sen oikeaksi todistettu kopio, esim. suoritettuun tutkintoon liittyvä opintosuoritusote).

Todistusten tulee olla suomen, ruotsin tai englannin kielellä. Sinun on itse käännätettävä hakemuksen liitteet virallisella kielenkääntäjällä, mikäli ne eivät ole suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Jos kyseessä on ulkomainen tutkinto, saatamme pyytää sinulta lisäselvitystä tutkinnon asemasta kyseisen maan koulutusjärjestelmässä. Jos suorittamasi tutkinto valmistuu vasta hakuajan päättymisen jälkeen, sinun ei tarvitse toimittaa todistusta hakuvaiheessa, vaan voit toimittaa sen vasta valmistuttuasi (mutta kuitenkin viimeistään ehdollisesti valittavien opiskelijoiden todistusten määräaikaan 10.6.2020 mennessä).

Todistus kielitaidosta

Opiskelu Erillisissä opettajan pedagogisissa opinnoissa edellyttää riittävää suomen kielen taitoa. Jotta sinut voidaan valita opiskelijaksi, sinun tulee todistaa opetuskielen mukainen kielitaitosi.

Sinun tulee todistaa kielitaitosi lähtökohtaisesti hakuajan päättymiseen mennessä. Avoin kampus suosittelee, että kaikki hakijat todistavat kielitaitonsa etukäteen toimitettavilla todistuksilla. Jos sinulla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta todistaa kielitaitoasi ennen hakuajan päättymistä, valintapäätös on osaltasi ehdollinen. Tässä tapauksessa sinun tulee toimittaa hakijapalveluihin hyväksyttävä todistus kielitaidostasi niin pian kuin mahdollista (mutta kuitenkin viimeistään ehdollisesti valittavien opiskelijoiden todistusten määräaikaan mennessä). HUOM! Vain todistamalla kielitaitosi voit saada opiskeluoikeuden.

Jos osoitat kielitaitosi aiempien opintojesi perusteella, tulee toimittamastasi tutkintotodistuksesta tai sen liitteestä käydä selkeästi ilmi millä kielellä tutkinto on suoritettu. Tutkinnon tulee valmistua ehdollisesti valittavien opiskelijoiden todistusten määräaikaan mennessä, jotta sitä voi käyttää kielitaidon todistamiseen.

Hakija voi todistaa suomen kielen taitonsa seuraavilla tavoilla

Todistus suomeksi suoritetusta koulusivistyksestä (peruskoulu, lukio, ylioppilastutkinto, ammatillinen tutkinto)

Hakijan tulee olla suorittanut perusopetus, toisen asteen tutkinto tai muu korkeakoulukelpoisuuden antava tutkinto suomen kielellä (päättötodistuksessa äidinkieli hyväksytyllä arvosanalla) tai suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen koe (suomen kielessä) vähintään arvosanalla approbatur (A). Myös abiturienttien tulee toimittaa hakuvaiheessa opiskelutodistus tai peruskoulun päättötodistus. 

tai 

Todistus suomeksi suoritetusta korkeakoulututkinnosta

Tutkintokielen tulee käydä ilmi tutkintotodistuksesta tai sen liitteestä, opintorekisteriotteesta tai muusta kyseessä olevan oppilaitoksen antamasta virallisesta dokumentista. Pohjakoulutuksen tulee valmistua opiskelupaikan vastaanottamiseen mennessä, jotta sitä voi käyttää kielitaidon todistamiseen. 

Hakija voi todistaa suomen kielen taitonsa myös korkeakoulututkinnollaan, mikäli hän on tehnyt vähintään alemman korkeakoulututkinnon kirjallisen lopputyön tai korkeakoulussa hyväksytyn kypsyysnäytteen suomeksi. Taideyliopisto hyväksyy kielitaidon osoittamiseksi myös todistuksen korkeakoulututkinnosta suomen kieli pääaineena tai korkeakoulussa suoritetut perus- ja aineopinnot (60 op / 30 ov) suomen kielessä. 

Mikäli hakija ei ole saanut koulusivistystään tai suorittanut korkeakoulututkintoa suomeksi, hän voi todistaa kielitaitonsa jollain seuraavista tavoista: 

 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon osana suoritettu suomi toisena kielenä -koe:  suoritettu vähintään arvosanalla lubenter (B) 
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon osana suoritettu suomen kielen koe: pitkä oppimäärä (A-kieli) suoritettu vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (E) keskipitkä oppimäärä (B-kieli) suoritettu arvosanalla laudatur (L) 
 • IB-tutkinto (International Baccalaureate): A-tason suomen kielen koe suoritettu vähintään arvosanalla 2 B-tason suomen kielen koe suoritettu vähintään arvosanalla 3 ennen vuotta 2013 suoritetun IB-tutkinnon A1-suomi suoritettu vähintään arvosanalla 2 tai A2-suomi vähintään arvosanalla arvosanalla 3 
 • EB-tutkinto (European Baccalaureate): suomi L1-kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 4 suomi L2-kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 5 
 • Helsingin Saksalaisessa koulussa suoritettu RP (Reifeprüfung) tai DIA (Deutsche Internationale Abitur) -tutkinto: suomi äidinkielenä suoritettu hyväksytysti (kirjallinen koe vähintään arvosanalla 4, suullinen koe vähintään arvosanalla 8) suomi toisena kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 5 
 • Opetushallituksen yleinen kielitutkinto (YKI) suomen kielessä suoritettu tasolla 4 kokeen kaikissa osakokeissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen, puhuminen) 
 • Valtionhallinnon suomen kielen suullinen ja kirjallinen kielitutkinto suoritettu vähintään arvosanalla tyydyttävä
 • Kulkuri-etäkouluopintoina toteutetut perusopetuksen oppimäärää vastaavat opinnot suomen kielestä hyväksytysti suoritettu

Hakijana pakolainen (tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa) tai turvapaikanhakija 

Valintavaiheet

Valintavaihe on kaksivaiheinen. Ensimmäinen vaihe muodostuu ennakkotehtävistä. Ennakkotehtäviä ei tarkenneta eikä selitetä. Ensimmäisen vaiheen tehtävät voi palauttaa suomen tai ruotsin kielellä. 

Huom! Jokaisen hakijan korkeakoulukelpoisuus todetaan ennen ennakkotehtävien arvioimista. Kielteiset hakukelpoisuuspäätökset lähetetään hakijalle tiedoksi. Valintakokeisiin kutsutaan kuitenkin ainoastaan ne, jotka on ennakkotehtävien perusteella hyväksytty jatkoon.

Ennakkotehtävät palautetaan hakulomakkeen yhteydessä liitteenä hakujärjestelmään.

 1. Motivaatiokirje: Miksi tämä koulutus olisi sinulle sopiva juuri nyt? Mitä nämä monitaiteiset opinnot voisivat mahdollistaa sinulle? Mitä oma osallistumisesi voisi merkitä muille? Otsikoi vapaasti, kirjoita esseemuotoinen teksti, max. 400 sanaa. 
 2. Taidepedagoginen utopia -kirjoitustehtävä: Kuvaile sellainen taidepedagoginen prosessi, jossa voit saada aikaiseksi mitä tahansa. Unelmoi! Jos kaikki olisi mahdollista, mikä olisi sinulle tärkeintä opettajana/ oppimisen ohjaajana? Otsikoi vapaasti, kirjoita esseemuotoinen teksti, max. 400 sanaa. 

Valintaraati kutsuu ensimmäisestä vaiheesta annetun arvion perusteella osan hakijoista toiseen vaiheeseen.  Saat kutsun valintakokeeseen sähköpostitse. On tärkeää, että kuittaat vastaanottaneesi valintakoekutsun.

Toisessa vaiheessa arvioidaan hakijan osoittamaa suuntautuneisuutta taidepedagogiikan alalle sekä soveltuvuutta taidealojen erilliset opettajan pedagogiset opinnot -koulutukseen. 

Valintakokeet

Valintakokeet ovat hakijalle yksipäiväiset ja ne järjestetään sähköisesti 5.-6.5.2020. Tarkka koepäivämäärä ja ohjeet valintakokeisiin osallistumisesta ilmoitetaan valintakoekutsussa. Valintakokeisiin kutsutuille annetaan ryhmässä toteutettava tehtävä ja henkilökohtainen reflektiokirjoitus. Lisäksi valintoihin sisältyy haastattelu.

Varaudu olemaan paikalla valintakokeessa ilmoitettuna valintakoepäivänä ja -aikana. Valintakokeiden tarkempi aikataulu ilmoitetaan hakijoille viimeistään valintakoepäivän aamuna. 

Et voi tulla valituksi, jos et osallistu valintakokeeseen.

Sinun on valintakokeessa todistettava henkilöllisyytesi virallisella henkilötodistuksella. Viralliseksi henkilötodistukseksi katsotaan passi tai EU-henkilökortti. Voit todistaa henkilöllisyytesi myös suomalaisella ajokortilla.

Vastaat itse kaikista matkakustannuksista ja majoituksen järjestämisestä valintakokeiden ajaksi.

Jos haluat perua osallistumisesi valintaprosessiin, ilmoita asiasta mahdollisimman pian erpe@uniarts.fi. Valituille ja varasijoilla oleville lähetetään tieto valintakokeiden tuloksista sähköpostitse 20.5.2020 mennessä.

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Jos tarvitset aisti- tai liikuntavamman, sairauden tai jonkun muun näihin verrattavissa olevan syyn takia erityisjärjestelyitä valintakokeessa lue lisää:

Erityisjärjestelyt Taideyliopiston valintakokeissa ohjeistus https://www.uniarts.fi/yleistieto/erityisjarjestelyt-valintakokeessa/

Valintakokeen arviointi

Valinnoissa otetaan huomioon seuraavat asiat: 

 • Valmius pohtia ja tuoda esille omaa taidesuhdetta, taidealan kokemusta ja tavoitteita taidepedagogina 
 • Valmius toimia sekä itsenäisesti että vuorovaikutteisesti moninaisissa ryhmissä   
 • Valmius ja mahdollisuus sitoutua opintoihin, oppimiseen ja ryhmään 

Edellä mainittuja alueita arvioidaan ennakko- ja valintakoetehtävien sekä haastattelun avulla.

Tulosten julkaisu

Valinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 20.5.2020.

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Voit ottaa sinulle myönnetyn opiskelupaikan vastaan hyväksymiskirjeen mukana lähetettävän ohjeen mukaisesti. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan annettuun määräaikaan 10.6.2020 mennessä (varasijalta hakijat 3.8.2020 mennessä).

Myöhässä saapuneita ilmoituksia ei oteta huomioon.

Valintakoepalaute

Palautetta voidaan pyydettäessä antaa vain toisessa vaiheessa pudonneille hakijoille. Sinulla on mahdollisuus saada palautetta valintakoesuorituksestasi. Valintapäätöksen mukana ilmoitetaan, keneltä ja milloin valintakoepalautetta voi pyytää. Palautteen tehtävänä on ohjata sinua löytämään kehityskohteita omasta suorituksestasi ja parantamaan sitä entisestään. Palautetta voi pyytää vain toisen vaiheen valintakokeesta pudonneet hakijat.

Opintojen aloittaminen

Kaikkien uusien opiskelijoiden on oltava paikalla opintojen alkaessa 7.9.2020. 

Opiskeluoikeus myönnetään kahdelle lukuvuodelle, jonka aikana koulutus toteutetaan ja jonka aikana opinnot suoritetaan. Opinnot ovat osallistujalle maksuttomat.

Hae opintoihin tästä

Opiskelijavalinnan tulokset 2020

Taideyliopiston Taidealojen erillisten opettajan pedagogisten opintojen valintakokeiden tulosten perusteella alla mainitut henkilöt ovat hyväksytty opiskelijoiksi lukuvuonna 2020-2021 alkavaan koulutukseen.

Noora Matilda Aaltonen

Henna-Riikka Halonen

Sara-Maria Heinonen

Markus Jäntti-Tuominen

Tiina Kaarina Konttinen

Anna-Karin Korhonen

Sonja Korkman

Tero Niskanen

Eero Ojala

Laura Elisa Pikarla

Marke Johanna Pitkänen

Emilia Pokkinen

Heidi Seppälä

NN (henkilö ei ole antanut lupaa nimensä julkaisemiseen verkkosivuilla)

Jaakko Torikka

Timo Tähkänen

Varasijat:
1.
NN (henkilö ei ole antanut lupaa nimensä julkaisemiseen verkkosivuilla)

2. NN (henkilö ei ole antanut lupaa nimensä julkaisemiseen verkkosivuilla)

3. NN (henkilö ei ole antanut lupaa nimensä julkaisemiseen verkkosivuilla) * Ehdollinen päätös.

Voit olla yhteydessä meihin sähköpostitse osoitteessa erpe@uniarts.fi