Ohjauksen maisteriopinnot - Valintaperusteet

____________________________________________________________
Tutkinto: Teatteritaiteen maisteri
Kesto: 2 vuotta
Opetus- ja tutkintokieli: suomi
​____________________________________________________________
 

Kaksivuotiset ohjauksen maisteriopinnot syventävät kandidaatin opinnoissa tai muutoin hankittuja valmiuksia. Opinnot antavat opiskelijalle välineitä kehittää omaa taiteellista ominaislaatuaan perehtymällä sekä teatteritaiteen tradition että nykyteatterin taiteellisiin kysymyksiin, työtapoihin, menetelmiin, estetiikkaan sekä taiteen ja yhteiskunnan väliseen vuorovaikutukseen. Maisteriopinnoissa opiskelija syventää taiteellista ja tutkimuksellista näkemystään, laajentaa ammatillista osaamistaan ja kykenee oman työnsä käsitteelliseen ja teoreettiseen pohdintaan. Opinnot tukevat opiskelijan kehittymistä omaääniseksi taiteilijaksi, joka kykenee toimimaan erilaisissa ammattilaisryhmissä, hankkeissa ja projekteissa niin kotimaisella kuin myös kansainvälisellä taidekentällä.

Oman taiteellisen kehityksen rinnalla opinnoissa korostetaan kollegiaalisen oppimisen, vuorovaikutuksen, keskustelun ja yhteistyön merkitystä opiskelijan itsenäisen työskentelyn ja vastuullisuuden ohella. Maisteriopinnot koostuvat ohjauksen opinnoista, näitä taustoittavista taide-, teoria-, historia- ja tutkimusopinnoista, yksilöllisistä opinnoista ja opinnäytteestä.

Maisterin tutkinnon opinnot ovat sisällöltään vaihtoehtoisia ja korostavat itsenäisen työskentelyn merkitystä opintojen suunnittelussa ja toteutuksessa. Maisteriopintojen alussa opiskelija laatii yhdessä professorinsa kanssa henkilökohtaisen opintosuunnitelman, joka kattaa kahden vuoden opinnot. Opiskelija orientoituu pohtimaan mihin erityisesti haluaa keskittyä opinnoissaan, mitä ovat hänen taiteelliset mielenkiinnon kohteensa ja tavoitteensa ja muodostaa käsityksen omasta opintopolustaan, kehittymistarpeistaan ja suuntautumisestaan teatteritaiteen kentälle.  

 

Huom! Hakija ei voi hakea samana vuonna saman koulutusohjelman sekä viisivuotiseen koulutukseen että kaksivuotisiin maisteriopintoihin. Jos hakija palauttaa hakemuksen saman koulutusohjelman sekä viisivuotiseen koulutukseen että kaksivuotisiin maisteriopintoihin, otetaan huomioon vain hakemus viisivuotiseen koulutukseen.

 

Valintaperusteet

 

Hakukelpoisuus

Ohjauksen koulutusohjelman maisteriopintoihin (syventävät opinnot) voidaan hyväksyä henkilö, joka on suorittanut:

 1. kandidaatin tutkinnon ohjauksen koulutusohjelmasta
 2. muun soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon, ammattikorkeakoulututkinnon tai ulkomailla suoritetun BA-tasoisen tutkinnon, joihin sisältyy riittävä määrä ohjauksen opintoja.
  Tässä tapauksessa hakijan tutkintoon tulee sisältyä vähintään 30 ECTS-opintopistettä ohjauksen opintoja. Lisäksi hakijalla tulee olla kokemusta ohjaajana työskentelystä ammattilaisproduktioissa n. 30 ECTS-opintopistettä vastaava määrä. Hakijan taiteellinen toiminta ja käytännön kokemus ohjauksen alalta ammattilaisproduktioissa voivat korvata alemmasta tutkinnosta puuttuvia ohjauksen opintoja.

  TAI

 3. jolla on opintojen, taiteellisen toiminnan ja työkokemuksen perusteella hankitut, korkeakoulun toteamat riittävät tiedot ja valmiudet. Tämä valintaperuste on tarkoitettu hakijoille, joiden alemman korkeakoulututkinnon suorittaminen on jäänyt aiemmin kesken tai joilla on muita erillisiä korkeakouluopintoja taidealalta (esim. avoimessa yliopistossa suoritettuja).
  ​Hakijalla tulee olla vähintään 60 ECTS-opintopistettä korkeakouluopintoja, joiden soveltuvuus harkitaan tapauskohtaisesti. Opinnot voivat sisältää ohjauksen tai sitä tukevia korkeakouluopintoja ja ne on oltava suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä. 60 korkeakoulussa suoritetun opintopisteen lisäksi hakijalla tulee olla vahva näyttö taiteellisesta toiminnasta, joka vastaa n. 120 opintopisteen opintoja / kahden vuoden päätoimista työskentelyä hakukohteen taidealalla.

Hakijan hakukelpoisuus arvioidaan hakijan hakemuksen ja todistusten perusteella.

 

Hakijan hakukelpoisuudesta tehdään päätös ennen kutsujen lähettämistä valintakokeisiin. Kielteiset hakukelpoisuuspäätökset lähetetään hakijalle tiedoksi. Myös myönteisistä maisterivaiheen hakukelpoisuuspäätöksistä tiedotetaan sähköpostitse maisterivaiheen hakijoille viimeistään viikolla 9-10. Huom. valintakokeisiin kutsutaan kuitenkin ainoastaan ne, jotka on ennakkotehtävien perusteella hyväksytty jatkoon.

Valintapäätös tehdään ehdollisena sellaisten maisteriopintoihin tai -ohjelmiin valinnan kautta hyväksyttyjen hakijoiden osalta, joiden kandidaatin tutkinto tai muu soveltuva alempi korkeakoulututkinto on vielä hakuvaiheessa kesken. Kyseisten hakijoiden on toimitettava todistus suoritetusta kandidaatin tutkinnosta tai muusta soveltuvasta alemmasta korkeakoulututkinnosta hakijapalveluihin 8.7.2019 klo 15 mennessä, muuten heidän osaltaan tehty ehdollinen valintapäätös raukeaa. Ehdollinen päätös ei koske hakijoita, jotka tulevat hyväksytyiksi opintojen, taiteellisen toiminnan ja työkokemuksen perusteella.

Korkeakouluun hyväksytyltä maisteriopiskelijalta voidaan vaatia täydentäviä opintoja koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi. Lähtökohtana on soveltuva alempi korkeakoulututkinto ja täydentävien opintojen määrä voi olla enintään 30 opintopistettä. Mahdollisesti vaaditut täydentävät opinnot ilmoitetaan hyväksytylle hyväksymiskirjeessä ja tulosten ilmoittamisen yhteydessä.

 

Kielitaitovaatimus

Tullakseen hyväksytyksi tutkinto-opiskelijaksi hakijalla on oltava hakukohdekohtaisen opetuskielen mukainen kielitaito, joka on osoitettava hyväksyttävästi suoritetulla kielitestillä tai aikaisemmilla opinnoilla.

Lisäksi hakijoiden kielitaitoa arvioidaan valintakokeissa esim. kirjallisten ja käytännön tehtävien sekä haastattelujen kautta.

Riittävä kielitaito on lähtökohtaisesti osa hakijan hakukelpoisuutta ja varmistaa hakijan koulutettavuutta/soveltuvuutta korkeakouluopiskeluun ja opiskelun sujuvuutta viestinnällisten valmiuksien osalta.

Hakijan tulee osoittaa riittävä kielitaito hakuajan päättymiseen 23.1.2019 klo 15 mennessä, kuitenkin viimeistään 30.1.2019 klo 15.

Mikäli hakija osoittaa riittävän kielitaidon osana opintoja ja suoritettava tutkinto on vielä kesken (esim. abiturientit ja hakijat, joiden kandidaatin tutkinto on kesken), hakijan tulee toimittaa opiskelutodistus ko. koulutuksen suorittamisesta sekä arvioitu valmistumisaika.

Ohjauksen maisteriopintojen opetus- ja tutkintokieli on suomi.

Opiskelijalla on oikeus Teatterikorkeakoulun opetuksen yhteydessä ja opintosuorituksissa käyttää ruotsin kieltä sekä suullisesti että kirjallisesti ellei opetussuunnitelmassa toisin määrätä tai opetuksen luonteesta niin johdu. Suurin osa ryhmäopetuksesta on kuitenkin suomen kielellä.
 

Kielitaidon osoittaminen

Suomen kielen taidon todistaminen suomenkielisissä hakukohteissa

Hakija voi todistaa suomen kielen taitonsa seuraavilla tavoilla:

 • Todistus suomeksi suoritetusta koulusivistyksestä
  (Huom! Suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen suorittaneiden ei tarvitse toimittaa hakijapalveluihin todistuksia, koska ylioppilastiedot löytyvät hakijarekisteristä.) Myös abiturienttien tulee toimittaa hakuvaiheessa opiskelutodistus tai peruskoulun päättötodistus.

Suomessa koulusivistyksensä saanut hakija voi osoittaa kielitaitonsa suomeksi tai ruotsiksi riippumatta siitä, hakeeko hän suomen- vai ruotsinkieliseen koulutukseen. Mikäli tällaisen hakijan pohjakoulutus on suoritettu eri kielellä kuin hakukohteen (pääasiallinen) opetuskieli, valintakokeessa arvioidaan erikseen hakijan riittävä kielitaito opetuskielessä esim. haastattelun avulla. 

TAI

 • Todistus suomeksi suoritetusta korkeakoulututkinnosta
  Tutkintokielen tulee käydä ilmi tutkintotodistuksesta tai sen liitteestä, opintorekisteriotteesta tai muusta kyseessä olevan oppilaitoksen antamasta virallisesta dokumentista. Pohjakoulutuksen tulee valmistua valintaperusteissa vahvistettuun ehdollisesti valittavien opiskelijoiden todistusten määräaikaan mennessä, jotta sitä voi käyttää kielitaidon todistamiseen.

Hakija voi todistaa suomen kielen kielitaitonsa myös korkeakoulututkinnollaan, mikäli hän on tehnyt vähintään alemman korkeakoulututkinnon kirjallisen lopputyön tai korkeakoulussa hyväksytyn kypsyysnäytteen suomeksi. Taideyliopisto hyväksyy kielitaidon osoittamiseksi myös todistuksen korkeakoulututkinnosta suomen kieli pääaineena tai korkeakoulussa suoritetut perus- ja aineopinnot (60 op / 30 ov) suomen kielessä.

 

Mikäli hakija ei ole saanut koulusivistystään tai suorittanut korkeakoulututkintoa suomeksi, hän voi todistaa kielitaitonsa jollain seuraavista tavoista:

 • Ylioppilastutkinnossa suomi toisena kielenä (S2) -koe
  o   suoritettu vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur (M)
 • Ylioppilastutkinnossa ylimääräinen suomi äidinkielenä -koe
  o   suoritettu vähintään arvosanalla magna cum laude (M)
 • Ylioppilastutkinnossa suomi toisena kotimaisena kielenä -koe:
  o   pitkä oppimäärä (A-kieli) suoritettu vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (E)
  o   keskipitkä oppimäärä (B-kieli) suoritettu vähintään arvosanalla laudatur (L)
 • IB-tutkinto
  o   A-tason suomen kielen koe suoritettu hyväksytysti
  o   B-tason suomen kielen koe suoritettu vähintään arvosanalla 5
 • EB-tutkinto
  o   suomi L1-kielenä suoritettu hyväksytysti
  o   suomi L2-kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 7
 • RP-tutkinto Helsingin Saksalaisessa koulussa (tai vastaava tulos DIA-tutkinnosta)
  o   suomi äidinkielenä suoritettu hyväksytysti
  o   suomi toisena kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 8
 • Opetushallituksen yleinen kielitutkinto (YKI) suomen kielessä
  o   suoritettu tasolla 4 kokeen kaikissa osakokeissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen)
 • Valtionhallinnon suomen kielen kielikoe
  o   suoritettu arvosanalla hyvät taidot kaikista osa-alueista (puhuminen, kirjoittaminen ja kielen ymmärtäminen)
 • Kulkuri-etäkoulun perusopetuksen oppimäärää vastaavat opinnot suomen kielestä hyväksytysti suoritettu
   

Arviointikriteerit  

Valintojen ennakkotehtävissä kiinnitetään huomiota hakijan:

 • teatterilliseen, dramaturgiseen ja visuaaliseen hahmotuskykyyn
 • ajattelun ja mielikuvituksen omintakeisuuteen ja laaja-alaisuuteen
 • teatteriesityksen kokonaisuuden hahmotukseen
 • henkilökohtaiseen ja taiteelliseen reflektiokykyyn

Varsinaisissa valintakokeissa kiinnitetään lisäksi huomiota:

 • taiteelliseen lahjakkuuteen
 • kykyyn konkretisoida persoonallista ajattelua näyttämölle
 • motivaatioon, sitoutuneisuuteen ja vastuunottokykyyn
 • johtamis- ja vuorovaikutustaitoihin
 • soveltuvuuteen alalle ja korkeakouluopintoihin

 

 

Ennakkotehtävät

Ennakkotehtäviä ei tarkenneta eikä selitetä.

Ennakkotehtävät tehdään suomen tai ruotsin kielellä.

Sivu on A4-kokoa ja siinä saa olla n. 30 riviä kirjoitettua tekstiä (riviväli 1.5, fonttikoko 12). Merkitse nimesi jokaiseen tehtävään.

 1. Kirjoita kuvaus viidestä elämäsi käänteestä, jotka tekivät sinusta sinut. Valitse tekstille otsikko. (Pituus korkeintaan puolitoista A4:sta.)
   
 2. Lue Aleksis Kiven näytelmä Yö ja päivä. Mitä aiheita näytelmä käsittelee? Mikä siinä on sinulle itsellesi merkityksellistä? Mitkä näytelmässä esiintyvät aiheet ja asiat ovat tärkeitä tänä päivänä, mitkä taas kuuluvat menneeseen? (Pituus korkeintaan puolikas A4.) Kuvaile omaa näkökulmaasi näytelmään myös valitsemallasi visuaalisella tavalla; esimerkiksi kuvalla, kuvakollaasilla, lehtiartikkelilla tai piirroksella. (Suurin koko yksi A4.) Näytelmä on saatavilla kirjastoissa.
   
 3. Lue Elinor Fuchsin essee EF´s Visit to a Small Planet: Some Questions to Ask a Play. Analysoi Kiven näytelmää Fuchsin ehdottamien näkökulmien avulla. (Pituus yksi A4.) Essee on saatavilla internetissä.
   
 4. Tee esityssuunnitelma Yö ja päivä -näytelmän pohjalta. (Pituus korkeintaan yksi A4 sekä valitsemasi kuva.)
  a)  Mikä on esityksesi perusidea? Mitä esitys kertoo? Miksi se tehdään?
  b)  Miten perusideasi konkretisoituu näyttämölle? Eli miten se näyttäytyy esityksen tilaratkaisussa, katsojasuhteessa, näyttelijäntyössä, visuaalisuudessa ja auditiivisuudessa?
  c)  Valitse yksi kuva, jossa tiivistyy esityksesi tunnelma. (Suurin koko yksi A4.)
   
 5. Mieti hetkeä, jolloin tunne toivosta on konkretisoitunut elämässäsi. Tee video, jossa kuvaat tuota hetkeä ja sen seurauksia. Sinun on itse esiinnyttävä videossa. (Tallenteen pituus on 1 minuutti. Tallennetta ei saa leikata tai käsitellä efekteillä.)
   
 6. Tee selvitys siitä, mitkä seikat työkokemuksessasi ja opinnoissasi antavat sinulle valmiudet hakeutua opiskelemaan maisteriopintoihin. Selvitä myös mitä valmiuksia katsot itseltäsi puuttuvan ja missä koulutus voi sinua auttaa. Käytä taustamateriaalina ohjauksen koulutusohjelman tutkintovaatimuksia 2015-2020, jotka löydät täältä: Tutkintovaatimukset O
   
 7. Tee työkansio (portfolio), joka sisältää kuvauksen vähintään kolmesta taiteellisesta työstäsi ja/tai videokooste, korkeintaan 10 minuuttia. Kuvausten tulee sisältää keskeiset tiedot esityspaikasta, työryhmästä ja esityksen tuottaneesta teatterista.

 

Valintakokeet

Valintakokeet järjestetään Teatterikorkeakoulun Haapaniemenkatu 6 olevissa tiloissa.

Valinnat ovat nelivaiheiset. Hakijoita karsitaan jokaisessa vaiheessa, myös välikarsinta eri vaiheissa on mahdollista.

Valintakokeiden yksilötehtävät voi suorittaa joko suomen tai ruotsin kielellä, ryhmätehtävät ainoastaan suomen kielellä.

 

Hakuaika: 9.1. - 23.1.2019

1 vaihe:

► Täytä hakulomake 23.1.2019 klo 15 mennessä.

Palauta ennakkotehtävät 30.1.2019 klo 15 mennessä.

Palauta koulu- ja kielitaitotodistukset 30.1.2019 klo 15 mennessä.

Hakijoiden hakukelpoisuuspäätöksistä lähetetään hakijoille tieto sähköpostitse viimeistään viikolla 9-10. Ennakkotehtävien perusteella jatkoon päässeille lähetetään sähköpostitse kutsu toiseen vaiheeseen viimeistään viikolla 15 sekä mahdolliset lisätehtävät. Myös ennakkotehtävien perusteella karsituille ilmoitetaan asiasta sähköpostitse.

 

2 vaihe: 6.5. - 8.5.2019
3 vaihe: 13.5. - 15.5.2019
4 vaihe: 17.5. - 18.5.2019

Tulokset julkaistaan 6.6.2019 (valintaehdotus uusiksi opiskelijoiksi hyväksyttävistä).

Annettua valintakoeaikaa ei vaihdeta.

 

NÄIN HAET
 

1) Täytä sähköinen hakulomake hakuaikana 9.1. - 23.1.2019 klo 15 mennessä Opintopolussa.

Ohjauksen maisteriopinnot löytyy Opintopolku.fi -hakujärjestelmästä nimellä
Maisterihaku, Ohjaus, teatteritaiteen maisteri (2 v)

Kun olet lähettänyt hakulomakkeen, saat vahvistusviestin sähköpostitse. Viestistä löydät hakemusnumeron, joka on ilmoitettava, kun toimitat hakemuksesi liitteet.

 

2) Toimita ennakkotehtävät ja liitteet 30.1.2019 klo 15 mennessä Embark-järjestelmässä.
Verkkosovellus on englanninkielinen.

Toimita Embark-järjestelmässä:

 • Ennakkotehtävät
 • Ansioluettelo/CV (listaus suorittamistasi opinnoista, taiteellisesta toiminnasta ja työkokemuksesta)
 • Tutkintotodistus
 • Diploma Supplement (DS), jos DS on käytössä kyseisessä ulkomaisessa korkeakoulussa tai selvitys ulkomaisten opintojen laajuudesta ECTS-järjestelmässä ja arvostelusta 5-portaisella asteikolla, jos Diploma Supplementia ei ole saatavilla
 • Opintosuoritusote valinnassa huomioitavaksi halutuista opinnoista (esim. suoritettuun tutkintoon liittyvä opintosuoritusote)
 • Tarvittaessa muut todistukset, mikäli haet hakukelpoisuutta opintojen, taiteellisen toiminnan ja työkokemuksen perusteella hankitut tiedot ja valmiudet perusteella
 • Tarvittaessa todistus opetus-/ tutkintokielen mukaisen kielitaidon osoittamiseksi, mikäli sitä ei voida todentaa suoritetusta korkeakoulututkinnosta

Ohjeet materiaalien toimittamiseen Embark-järjestelmän kautta.

 

Hakemuksen (hakulomake, ennakkotehtävät, liitteet) lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Hakijan kannattaa toimittaa hakulomake, ennakkotehtävät ja liitteet hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä. Suurten tiedostojen lataaminen Embark-järjestelmään saattaa viedä aikaa, mikäli järjestelmässä on ruuhkaa.  

Myöhästyneitä hakulomakkeita ja ennakkotehtäviä ei käsitellä. Myöskään hakemuksia, joista puuttuu ennakkotehtävä/ennakkotehtävät, ei käsitellä. Sähköpostitse tai sähköpostin liitteenä toimitettuja ennakkotehtäviä ei käsitellä.

Hakemusasiakirjoja tai liitteitä ei palauteta.