Ohjauksen koulutusohjelma - Valintaperusteet

_____________________________________________________________
Tutkinto: teatteritaiteen kandidaatti ja teatteritaiteen maisteri
Kesto: 3 + 2 vuotta
Opetus- ja tutkintokieli: suomi
​_____________________________________________________________

Ohjauksen koulutusohjelma kouluttaa laaja-alaisia ohjauksen ammattilaisia, jotka hallitsevat oman taiteenalansa ja kykenevät uudistamaan sitä. Koulutusohjelma antaa opiskelijalle edellytykset oman taiteellisen ominaislaadun jatkuvaan kehittymiseen. Koulutuksen keskeisiin tavoitteisiin kuuluvat opiskelijan oman taiteellisen ilmaisun ja näkemyksen tunnistaminen ja syventäminen, analyyttinen ja kriittinen ajattelu, ennakkoluuloton ideointi sekä kasvu taiteilijana ja ihmisenä.  Tämän rinnalla opinnoissa painotetaan teatterin yhteistyöluonnetta ja kansainvälisyyttä. Tavoitteena on ohjata opiskelijaa paikantamaan itsensä osana kansainvälistä nykytaiteen kenttää ja kulttuuria.

Ohjauksen koulutusohjelma toimii aktiivisesti yhteistyössä sekä Teatterikorkeakoulun että Taideyliopiston muiden akatemioiden koulutusohjelmien, Esittävien taiteiden tutkimuskeskuksen, Yhteisen opetuksen keskuksen, Aalto-ARTSin eri koulutusohjelmien, Tampereen yliopiston Nätyn, teatterikentän toimijoiden ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Tavoitteena on ohjata tulevat teatteritaiteilijat jo opiskeluaikana rakentavaan ja dynaamiseen kollegiaaliseen vuorovaikutukseen ja taiteelliseen keskusteluun eri koulutusohjelmissa opiskelevien opiskelijoiden kanssa.

Ohjauksen koulutusohjelma on viisivuotinen kokonaisuus. Opinnot jakautuvat kolmivuotisiin, intensiivisestä lähiopetuksesta koostuviin kandidaatinopintoihin (180 op) sekä kaksivuotisiin maisteriopintoihin (120 op). Opiskelijan on suoritettava kandidaatin tutkinto ennen siirtymistään maisterin tutkintoon. Maisterin tutkinto antaa valmiudet jatko-opintoihin.

Kandidaatinopinnot koostuvat kolmen lukuvuoden intensiivisistä lähiopinnoista. Opinnot rakentuvat taiteellisista projekteista, työpajoista, seminaareista, tradition tuntemuksen ja taide nyky-yhteiskunnassa opinnoista, dramaturgian ja kirjoittamisen opinnoista sekä vapaavalintaisista opinnoista, kirjallisesta opinnäytteestä ja yleisopinnoista. Painotus on tekemällä oppimisessa. Kolmivuotiset ohjauksen kandidaatinopinnot perehdyttävät opiskelijan koulutusalansa laaja-alaisiin perustaitoihin ja käsitteistöön sekä esittävien taiteiden traditioon ja nykypäivään. Opinnot harjaannuttavat opiskelijan tunnistamaan oman taiteellisen erityislaatunsa ja soveltamaan omaksumiaan tietoja ja taitoja omaan taiteelliseen työskentelyyn.

Kaksivuotiset ohjauksen maisteriopinnot syventävät kandidaatin opinnoissa tai muutoin hankittuja valmiuksia. Opinnot antavat opiskelijalle välineitä kehittää omaa taiteellista ominaislaatuaan perehtymällä sekä teatteritaiteen tradition, että nykyteatterin taiteellisiin kysymyksiin, työtapoihin, menetelmiin, estetiikkaan sekä taiteen ja yhteiskunnan väliseen vuorovaikutukseen. Maisteriopinnoissa opiskelija syventää taiteellista ja tutkimuksellista näkemystään, laajentaa ammatillista osaamistaan ja kykenee oman työnsä käsitteelliseen ja teoreettiseen pohdintaan. Opinnot tukevat opiskelijan kehittymistä omaääniseksi taiteilijaksi, joka kykenee toimimaan erilaisissa ammattilaisryhmissä, hankkeissa ja projekteissa niin kotimaisella kuin myös kansainvälisellä taidekentällä. Oman taiteellisen kehityksen rinnalla opinnoissa korostetaan kollegiaalisen oppimisen, vuorovaikutuksen, keskustelun ja yhteistyön merkitystä opiskelijan itsenäisen työskentelyn ja vastuullisuuden ohella. Maisteriopinnot koostuvat ohjauksen opinnoista, näitä taustoittavista taide-, teoria-, historia- ja tutkimusopinnoista, yksilöllisistä opinnoista ja opinnäytteestä.

Maisterin tutkinnon opinnot ovat sisällöltään vaihtoehtoisia ja korostavat itsenäisen työskentelyn merkitystä opintojen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Huom! Hakija ei voi hakea samana vuonna saman koulutusohjelman sekä viisivuotiseen koulutukseen että kaksivuotisiin maisteriopintoihin. Jos hakija palauttaa hakemuksen saman koulutusohjelman sekä viisivuotiseen koulutukseen että kaksivuotisiin maisteriopintoihin, otetaan huomioon vain hakemus viisivuotiseen koulutukseen.

 

Valintaperusteet

Hakukelpoisuus

Opiskelijaksi voidaan hyväksyä henkilö, joka valintakokeissa on osoittanut taiteellisen lahjakkuutensa ja soveltuvuutensa alalle ja joka on suorittanut:

 1. ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetussa laissa (672/2005) tarkoitetun tutkinnon (ylioppilastutkinto, International Baccalaureate (IB) -tutkinto, eurooppalainen ylioppilastutkinto (EB) tai Reifeprüfung-/Deutsche Internationale Abitur -tutkinto);
 2. ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon; tai
 3. ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Jos hakija kuitenkin on valintakokeissa osoittanut erityistä lahjakkuutta ja soveltuvuutta alalle, voidaan hänet hyväksyä ilman edellä mainitun tutkinnon suorittamista.

 

Kielitaitovaatimus

Tullakseen hyväksytyksi tutkinto-opiskelijaksi hakijalla on oltava hakukohdekohtaisen opetuskielen mukainen kielitaito, joka on osoitettava hyväksyttävästi suoritetulla kielitestillä tai aikaisemmilla opinnoilla.

Lisäksi hakijoiden kielitaitoa arvioidaan valintakokeissa esim. kirjallisten ja käytännön tehtävien sekä haastattelujen kautta.

Riittävä kielitaito on lähtökohtaisesti osa hakijan hakukelpoisuutta ja varmistaa hakijan koulutettavuutta/soveltuvuutta korkeakouluopiskeluun ja opiskelun sujuvuutta viestinnällisten valmiuksien osalta.

Hakijan tulee osoittaa riittävä kielitaito hakuajan päättymiseen 23.1.2019 klo 15 mennessä, kuitenkin viimeistään 30.1.2019 klo 15.

Mikäli hakija osoittaa riittävän kielitaidon osana opintoja ja suoritettava tutkinto on vielä kesken (esim. abiturientit ja hakijat, joiden kandidaatin tutkinto on kesken), hakijan tulee toimittaa opiskelutodistus ko. koulutuksen suorittamisesta sekä arvioitu valmistumisaika.

Ohjauksen koulutusohjelman opetus- ja tutkintokieli on suomi.

Opiskelijalla on oikeus Teatterikorkeakoulun opetuksen yhteydessä ja opintosuorituksissa käyttää ruotsin kieltä sekä suullisesti että kirjallisesti ellei opetussuunnitelmassa toisin määrätä tai opetuksen luonteesta niin johdu. Suurin osa ryhmäopetuksesta on kuitenkin suomen kielellä.

 

Kielitaidon osoittaminen

Suomen kielen taidon todistaminen suomenkielisissä hakukohteissa

Hakija voi todistaa suomen kielen taitonsa seuraavilla tavoilla:

 • Todistus suomeksi suoritetusta koulusivistyksestä
  (Huom! Suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen suorittaneiden ei tarvitse toimittaa hakijapalveluihin todistuksia, koska ylioppilastiedot löytyvät hakijarekisteristä.) Myös abiturienttien tulee toimittaa hakuvaiheessa opiskelutodistus tai peruskoulun päättötodistus.

Suomessa koulusivistyksensä saanut hakija voi osoittaa kielitaitonsa suomeksi tai ruotsiksi riippumatta siitä, hakeeko hän suomen- vai ruotsinkieliseen koulutukseen. Mikäli tällaisen hakijan pohjakoulutus on suoritettu eri kielellä kuin hakukohteen (pääasiallinen) opetuskieli, valintakokeessa arvioidaan erikseen hakijan riittävä kielitaito opetuskielessä esim. haastattelun avulla. 

TAI

 • Todistus suomeksi suoritetusta korkeakoulututkinnosta
  Tutkintokielen tulee käydä ilmi tutkintotodistuksesta tai sen liitteestä, opintorekisteriotteesta tai muusta kyseessä olevan oppilaitoksen antamasta virallisesta dokumentista. Pohjakoulutuksen tulee valmistua valintaperusteissa vahvistettuun ehdollisesti valittavien opiskelijoiden todistusten määräaikaan mennessä, jotta sitä voi käyttää kielitaidon todistamiseen.

Hakija voi todistaa suomen kielen kielitaitonsa myös korkeakoulututkinnollaan, mikäli hän on tehnyt vähintään alemman korkeakoulututkinnon kirjallisen lopputyön tai korkeakoulussa hyväksytyn kypsyysnäytteen suomeksi. Taideyliopisto hyväksyy kielitaidon osoittamiseksi myös todistuksen korkeakoulututkinnosta suomen kieli pääaineena tai korkeakoulussa suoritetut perus- ja aineopinnot (60 op / 30 ov) suomen kielessä.

 

Mikäli hakija ei ole saanut koulusivistystään tai suorittanut korkeakoulututkintoa suomeksi, hän voi todistaa kielitaitonsa jollain seuraavista tavoista:

 • Ylioppilastutkinnossa suomi toisena kielenä (S2) -koe
  o   suoritettu vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur (M)
 • Ylioppilastutkinnossa ylimääräinen suomi äidinkielenä -koe
  o   suoritettu vähintään arvosanalla magna cum laude (M)
 • Ylioppilastutkinnossa suomi toisena kotimaisena kielenä -koe:
  o   pitkä oppimäärä (A-kieli) suoritettu vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (E)
  o   keskipitkä oppimäärä (B-kieli) suoritettu vähintään arvosanalla laudatur (L)
 • IB-tutkinto
  o   A-tason suomen kielen koe suoritettu hyväksytysti
  o   B-tason suomen kielen koe suoritettu vähintään arvosanalla 5
 • EB-tutkinto
  o   suomi L1-kielenä suoritettu hyväksytysti
  o   suomi L2-kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 7
 • RP-tutkinto Helsingin Saksalaisessa koulussa (tai vastaava tulos DIA-tutkinnosta)
  o   suomi äidinkielenä suoritettu hyväksytysti
  o   suomi toisena kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 8
 • Opetushallituksen yleinen kielitutkinto (YKI) suomen kielessä
  o   suoritettu tasolla 4 kokeen kaikissa osakokeissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen)
 • Valtionhallinnon suomen kielen kielikoe
  o   suoritettu arvosanalla hyvät taidot kaikista osa-alueista (puhuminen, kirjoittaminen ja kielen ymmärtäminen)
 • Kulkuri-etäkoulun perusopetuksen oppimäärää vastaavat opinnot suomen kielestä hyväksytysti suoritettu

 

Arviointikriteerit  

Valintojen ennakkotehtävissä kiinnitetään huomiota hakijan:

 • teatterilliseen, dramaturgiseen ja visuaaliseen hahmotuskykyyn
 • ajattelun ja mielikuvituksen omintakeisuuteen ja laaja-alaisuuteen
 • teatteriesityksen kokonaisuuden hahmotukseen
 • henkilökohtaiseen ja taiteelliseen reflektiokykyyn

Varsinaisissa valintakokeissa kiinnitetään lisäksi huomiota:

 • taiteelliseen lahjakkuuteen
 • kykyyn konkretisoida persoonallista ajattelua näyttämölle
 • motivaatioon, sitoutuneisuuteen ja vastuunottokykyyn
 • johtamis- ja vuorovaikutustaitoihin
 • soveltuvuuteen alalle ja korkeakouluopintoihin

 

Ennakkotehtävät

Ennakkotehtäviä ei tarkenneta eikä selitetä.

Ennakkotehtävät tehdään suomen tai ruotsin kielellä.

Sivu on A4-kokoa ja siinä saa olla n. 30 riviä kirjoitettua tekstiä (riviväli 1.5, fonttikoko 12). Merkitse nimesi jokaiseen tehtävään.

 1. Kirjoita kuvaus viidestä elämäsi käänteestä, jotka tekivät sinusta sinut. Valitse tekstille otsikko. (Pituus korkeintaan puolitoista A4:sta.)
   
 2. Lue Aleksis Kiven näytelmä Yö ja päivä. Mitä aiheita näytelmä käsittelee? Mikä siinä on sinulle itsellesi merkityksellistä? Mitkä näytelmässä esiintyvät aiheet ja asiat ovat tärkeitä tänä päivänä, mitkä taas kuuluvat menneeseen? (Pituus korkeintaan puolikas A4.) Kuvaile omaa näkökulmaasi näytelmään myös valitsemallasi visuaalisella tavalla; esimerkiksi kuvalla, kuvakollaasilla, lehtiartikkelilla tai piirroksella. (Suurin koko yksi A4.) Näytelmä on saatavilla kirjastoissa.
   
 3. Lue Elinor Fuchsin essee EF´s Visit to a Small Planet: Some Questions to Ask a Play. Analysoi Kiven näytelmää Fuchsin ehdottamien näkökulmien avulla. (Pituus yksi A4.) Essee on saatavilla internetissä.
   
 4. Tee esityssuunnitelma Yö ja päivä -näytelmän pohjalta. (Pituus korkeintaan yksi A4 sekä valitsemasi kuva.)
  a) Mikä on esityksesi perusidea? Mitä esitys kertoo? Miksi se tehdään?
  b) Miten perusideasi konkretisoituu näyttämölle? Eli miten se näyttäytyy esityksen tilaratkaisussa, katsojasuhteessa, näyttelijäntyössä, visuaalisuudessa ja auditiivisuudessa?
  c) Valitse yksi kuva, jossa tiivistyy esityksesi tunnelma. (Suurin koko yksi A4.)
   
 5. Mieti hetkeä, jolloin tunne toivosta on konkretisoitunut elämässäsi. Tee video, jossa kuvaat tuota hetkeä ja sen seurauksia. Sinun on itse esiinnyttävä videossa. (Tallenteen pituus on 1 minuutti. Tallennetta ei saa leikata tai käsitellä efekteillä.)

 

Valintakokeet

Valintakokeet järjestetään Teatterikorkeakoulun Haapaniemenkatu 6 olevissa tiloissa.

Valinnat ovat nelivaiheiset. Hakijoita karsitaan jokaisessa vaiheessa, myös välikarsinta eri vaiheissa on mahdollista.

Valintakokeiden yksilötehtävät voi suorittaa joko suomen tai ruotsin kielellä, ryhmätehtävät ainoastaan suomen kielellä.

 

Hakuaika: 9.1. - 23.1.2019
 

1 vaihe:          

► Täytä hakulomake 23.1.2019 klo 15 mennessä.

Palauta ennakkotehtävät 30.1.2019 klo 15 mennessä.

Palauta koulu- ja kielitaitotodistukset 30.1.2019 klo 15 mennessä.

Ennakkotehtävien perusteella jatkoon päässeille lähetetään sähköpostitse kutsu toiseen vaiheeseen viimeistään viikolla 15 sekä mahdolliset lisätehtävät. Myös ennakkotehtävien perusteella karsituille ilmoitetaan asiasta sähköpostitse.

 

2 vaihe: 6.5. - 8.5.2019
3 vaihe: 13.5. - 15.5.2019
4 vaihe: 17.5. - 18.5.2019

Tulokset julkaistaan 6.6.2019 (valintaehdotus uusiksi opiskelijoiksi hyväksyttävistä).

Annettua valintakoeaikaa ei vaihdeta.

 

NÄIN HAET
 

1) Täytä sähköinen hakulomake hakuaikana 9.1. - 23.1.2019 klo 15 mennessä Opintopolussa.

Ohjauksen koulutusohjelma löytyy Opintopolku.fi -hakujärjestelmästä nimellä
Ohjaus, teatteritaiteen kandidaatti + maisteri (3 v + 2 v)

Kun olet lähettänyt hakulomakkeen, saat vahvistusviestin sähköpostitse. Viestistä löydät hakemusnumeron, joka on ilmoitettava, kun toimitat hakemuksesi liitteet.

 

2) Toimita ennakkotehtävät ja liitteet 30.1.2019 klo 15 mennessä Embark-järjestelmässä.
Verkkosovellus on englanninkielinen.

Toimita Embark-järjestelmässä:

 • Ennakkotehtävät
 • Todistus opetus-/tutkintokielen mukaisen kielitaidon osoittamiseksi
  Huom! Suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen suorittaneiden ei tarvitse toimittaa hakijapalveluihin todistuksia, koska ylioppilastiedot löytyvät Opintopolusta.
 • Ansioluettelo/CV (vapaamuotoinen lyhyt selvitys koulutuksestasi, työkokemuksestasi ja harrastuksistasi)

Ohjeet materiaalien toimittamiseen Embark-järjestelmän kautta.

 

Hakemuksen (hakulomake, ennakkotehtävät, liitteet) lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Hakijan kannattaa toimittaa hakulomake, ennakkotehtävät ja liitteet hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä. Suurten tiedostojen lataaminen Embark-järjestelmään saattaa viedä aikaa, mikäli järjestelmässä on ruuhkaa.  

Myöhästyneitä hakulomakkeita ja ennakkotehtäviä ei käsitellä. Myöskään hakemuksia, joista puuttuu ennakkotehtävä/ennakkotehtävät, ei käsitellä. Sähköpostitse tai sähköpostin liitteenä toimitettuja ennakkotehtäviä ei käsitellä.

Hakemusasiakirjoja tai liitteitä ei palauteta.