Liisa Jaakonaho

Lehtori, T/Tanssinopettajan maisteriohjelma

+358504481538
(+358) 044 262 4610
Esittely

 

Häilyntä, Ristipölytys ja Kitka:
Taiteellis-pedagogisista kohtaamisista eettisten kysymysten rihmastoihin (ja toisinpäin)

Väitöstutkimukseni Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa tarkastelee taiteen, pedagogiikan ja hoivan (care ) rajapinnoilta esiin nousevia eettisiä kysymyksiä. Tutkimus pureutuu yleisinhimillisiin kysymyksiin erilaisuuden kohtaamisesta, osallistuen samalla ajankohtaiseen keskusteluun taiteen ja sosiaali- ja terveysalan väliset sektorirajat ylittävän toiminnan merkityksistä ja käytänteistä. Lähtökohtana on oma taiteellis-pedagoginen työni sosiaalialan kontekstissa kehitysvammaisten aikuisten parissa. Tutkimuksen taiteellis-pedagoginen praktiikka hyödyntää inklusiivisen tanssipedagogiikan ja esitystaiteen keinoja.

Taiteellisena tutkimuksena tutkimus tuottaa uutta tietoa taiteen roolista yhteiskunnassa, tutkien sitä, miten taide voi tapahtua ja tuottaa merkityksiä eri viitekehysten rajapinnoilla, erilaisissa kohtaamisissa ja näiden kohtaamisten pohjalta rakentuvissa taiteellisissa ekspositioissa. Tutkimus purkaa kategorisointeja ja dualismeja; esimerkiksi jaottelua "soveltavaan" ja "autonomiseen" taiteeseen. Lisäksi se haastaa konventionaalisen, humanistisen käsityksen subjektiviteetista ja toimijuudesta - ehdottaen, että vammaisuus laajasti ymmärrettynä ilmiönä valaisee uudella tavalla post-humanistista subjektiutta ja taiteellista toimijuutta ihmiskeskeisen ajan jälkeen. Pyrkien välttämään vammaisiksi luokiteltujen henkilöiden toiseuttamista, tutkimus kääntää katseen tutkijan keholliseen kokemukseen sekä materiaalisiin olosuhteisiin ja rakenteisiin taiteellis-pedagogisen praktiikan ympärillä.

Metodologisesti tutkimus ottaa vaikutteita taiteellisen tutkimuksen, post-kvalitatiivisen kasvatustieteen, kriitisen etnografian, performatiivisen paradigman ja intertekstuaalisuuden diskursseista. Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä sovellan mm. tanssintutkimusta, kriittistä vammaistutkimusta, feminististä teoriaa, kriittistä pedagogiikkaa, esitystutkimusta, poststrukturalismia ja post-humanismia.

Pääasialliset tutkimuskysymykseni ovat:

  • Millä tavoin kohtaan kehitysvammaiset henkilöt taiteellis-pedagogisessa työssäni, ja miten voin tarkastella näitä kohtaamisia eettisyyden valossa?

  • Minkälaiset eettiset kysymykset ovat läsnä taiteellis-pedagogisessa työssäni ja miten näitä kysymyksiä voi tehdä näkyväksi taiteellisen tutkimuksen keinoin?

  • Minkälaista vuorovaikutusta/suhteisuutta tutkimuksessa syntyy eri viitekehysten, toimintaympäristöjen ja toimijoiden välille? 

Toimenkuva

- Tanssipedagogiikan lehtori (08/2019 alkaen)

- Tohtorikoulutettava CERADA:ssa (The Center for Educational Research and Academic Development in the Arts)

 - Affilioitu tohtorikoulutettava ArtsEqual -hankkeessa

- Taideyliopiston eettisen toimikunnan jäsen

- Taideyliopiston tutkimusneuvoston varajäsen

- Taidealojen yliopistopedagogiikan koulutuksessa (60op, 2017-2020)

Opetus

- Special education in the arts, 4 cr. Englanninkielinen kurssi TeaKin ja SIBA:n maisteriopiskelijoille, kevät 2019.

- Taidealojen erityispedagogiikka, Taideyliopisto: vierailevana luennoitsijana 2017 alkaen

- Ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa, Taideyliopisto: professorin assistenttina ja vierailevana luennoitsijana 2016 alkaen

- Tanssitaiteen praktiikat, Tanssipedagogiikan maisteriohjelma/TeaK vierailevana opettajana 2017

- Helsingin Seudun kesäyliopisto: Johdatus psykodynaamiseen tanssi- ja liiketerapiaan, koulutuksen suunnittelu ja opetus yhdessä Anna-Liisa Valtosen ja Riikka Ajon kanssa 2017-2018

- Keski-Pohjanmaan opisto: Kehollisuus, liike ja tanssi terapeuttisessa vuorovaikutuksessa, vastuuopettaja 2015 alkaen

Taiteellinen toiminta
- Post-Sense Room & Pako/The Escape, New Performance Turku Festival 9/2018 (väitöstutkimuksen taiteellinen osa)
Tutkimus ja julkaisut

 

JULKAISUT

Jaakonaho, L. & Junttila K. 2019 ”Exploring (Dis)ability: Towards Affirmative Spaces in and through Arts Pedagogy”. Teoriakappale teoksessa Østern A. & Knudsen K. N. (toim.)  Performative Approaches in Arts Education: Artful Teaching, Learning and Research. Routledge.  

Jaakonaho, L. 2019 "Tutkimusta kehitysvammaisten taidetoiminnan etiikasta ja "punkisti rokkaavasta" vaikuttavuuskampanjasta". Ketju-lehti, nro 1/2019, Kehitysvammaliitto. 

Anttila, E., Jaakonaho, L., Kantomaa, M., Siljamäki, M. & Turpeinen, I.  2019. Tanssi liikuttaa. Toimepidesuositus. Helsinki: ArtsEqual.

Jaakonaho, L. 2017. "Encountering and Embodying Difference through Dance: Reflections on a research project in a primary school in Finland". Teoksessa Burridge, S. & Svendler Nielsen, C. (toim.) Dance, Access and Inclusion. Perspectives on Dance, Young People and Change. Routledge UK.

Condit, O. & Jaakonaho, L. (toim.) 2017. NIVEL 08 Poetics of Form. Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu. 

Anttila E., Jaakonaho L., Juntunen M-L., Martin M., Nikkanen, H., Saastamoinen R. & Turpeinen I. 2017.  Peruskoulu: Suomen Suurin Kulttuurikeskus. Helsinki: ArtsEqual. 

Jaakonaho, L. 2017. "Crisis Creativity and Society: Dance Movement Therapy embodying interdisciplinary pathways’: Report on the 2nd EADMT conference, September 2016, Milan". Body, Movement and Dance in Psychotherapy 04/2017.

 

TAITEELLIS-PEDAGOGINEN TYÖ

"Becoming Disabled". Performatiivinen työpaja-installaatio Kristina Junttilan kanssa, Tutkimuspaviljonki, Venetsian biennaali 2017. 

"Embodying Difference in/through Dance". ArtsEqual-tutkimusinterventio Isto Turpeisen ja Pipsa Tuppelan kanssa Martinlaakson koulussa 2016. 

"Liikahdus" luovan liikkeen ohjaus kehitysvammaisille aikuisille Rinnekoti-säätiön yksiköissä 2013-2017KONFERENSSIESITYKSET

"Post-Sense Workshop". Työpaja Kristina Junttilan kanssa. PSi (Performance Studies international) #25 "Elasticity". Calgary, Kanada 6.7.2019.

“The number one question is How? Challenging the binary logics of 'intrinsic' vs. 'instrumental' through an artistic-pedagogic research process." Esitelmä, 14th NOFOD (Nordic Forum for Dance Research) Conference: Practice, Participation and Politics. Helsinki, Suomi 14.6.2019.

"Contradictions and tensions within and around cultural wellbeing in the light of disability studies": alustus ArtsEqual-paneelikeskustelussa 'Cultural wellbeing as a boundary object', Nordic Arts and Health Conference, Malmö, Ruotsi 21.5.2019.

"Dancing with the Other: Ethical reflections on (dis)ability, difference and care". Esitelmä, The 3rd EADMT Conference ‘Crossing Borders and the In-Between: DMT at the Leading Edge'. Ateena, Kreikka 6.10.2018. 

"Building bridges across different abilities through arts-based interventions in schools". Esitelmä ArtsEqual-symposiumissa. JustEd2018 conference ‘Promoting Justice through Education’. Helsingin yliopisto 23.5.2018.  

"Dancing with the Other: Towards the ethics of encountering difference through inclusive dance pedagogy". Pecha Kucha -esitys, The 7th World Alliance for Arts Education Conference 'Engaging with Communities: Creative Pedagogies'. Auckland, Uusi Seelanti 23.11.2017.

”Encounters with (dis)ability – how to move and write with difference?” Työpaja Hollo-Instituutin Tutkimussymposiumissa ’Havahtumisia – Taidekasvatuksen tulevaisuuden suuntia viitoittamassa’. Taideyliopisto/TeaK 12.10.2017.
 
”Dancing, thinking and writing with intellectual disability: entangled relations and ethical tensions”. Esitelmä, The 1st International Conference on Disability Studies, Arts, and Education. Aalto Yliopisto 29.09.2017. 
 
”Becoming Disabled lecture-demonstration”. Luento-demonstraatio yhdessä Kristina Junttilan kanssa 'CARPA5 Perilous Experience? Extending Experience through Artistic Research' taiteellisen tutkimuksen kollokviossa. Taideyliopisto/TeaK 31.8.2017.
 
”Dancing and thinking with intellectual disability: entangled relations and ethical tensions”. Esitelmä, ’Dance and Democracy’ 13th International Nordic Forum of Dance Research (NOFOD) Conference.  Göteborg, Ruotsi 16.6.2017.
 
”‘Seeing' and 'being seen' - the role of the body in teaching and learning in the age of digitalisation”. Esitelmä yhdessä Eeva Anttilan ja Charlotte Svendler Nielsenin kanssa. 45th Congress of the Nordic Educational Research Association (NERA) 'Learning and education – material conditions and consequences'. Kööpenhamina, Tanska 24.3.2017.

Www-sivut