Tila-aikataiteet

Kuvataiteen kandidaatin ja maisterin tutkintoihin johtavat opinnot järjestetään Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa opetusalueilla, jotka suuntautuvat johonkin kuvataiteellista lahjakkuutta ja asiantuntemusta edellyttävään alueeseen ja sen kehittämiseen. Näitä ovat kuvanveiston, maalaustaiteen, taidegrafiikan sekä tila-aikataiteiden opetusalueet. Opetusalue valitaan opiskelijaksi hyväksymisen jälkeen, ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.

Tila-aikataiteiden opetusalueella opiskelija voi painottaa opiskelussaan jotakin opetusalueen kolmesta suuntautumisvaihtoehdosta: liikkuva kuva, valokuva tai paikka- ja tilannesidonnaiset taiteet.

Ajankohtaista

Opiskelu

Tila-aikataiteiden opetuksessa keskitytään taiteellisen työskentelyn tilallisiin, käsitteellisiin ja kehollisiin ulottuvuuksiin. Lähtökohtana on taiteen prosessi- ja tapahtumaluonteisuus. Tila-aikataiteet ovat ulospäin suuntautuneita ja niihin liittyy jatkuva tutkiminen ja kokeilu. Työskentely on vahvassa suhteessa mediaaliseen ja kuvalliseen kulttuuriin sekä laajenevaan taidekenttään, jossa taiteilijan rooli voi olla monenlainen.

 

Opiskelija voi painottaa opiskelussaan jotakin opetusalueen kolmesta suuntautumisvaihtoehdosta: liikkuva kuva, valokuva tai paikka- ja tilannesidonnaiset taiteet. Opetusalueen tavoitteena on antaa opiskelijoille näiden taiteenalueiden laaja tuntemus sekä käsitys siitä, miten ne liittyvät toisiinsa sekä nykytaiteen historiaan ja teoriaan. Tila-ajan opetus koostuu kursseista, työpajoista, seminaareista ja itsenäisestä taiteellisesta työskentelystä, jota tuetaan ja seurataan henkilökohtaisessa kontaktiopetuksessa. Vakituisten opettajien ohella opetusta antavat lukuisat vierailevat taiteilijat.

 

Opiskelijoita kannustetaan etsimään omaa lähestymistapaansa ja kokeilemaan eri ilmaisumuotoja sekä pohtimaan aikaan, paikkaan ja installointiin liittyviä mahdollisuuksia. Työskentely voi olla myös performatiivista, osallistavaa tai yhteisöllistä. Lopputulos voi olla esimerkiksi interventio, installaatio, esitys, video-, valokuva- tai ääniteos. Opetuksen tavoitteena on havainnon herkistäminen ja kriittisen ajattelun kehittäminen. Käytännön ja teorian kautta opiskelijoita rohkaistaan löytämään omat vahvuutensa, menetelmänsä ja taiteensa sisällöt. Näin tuetaan opiskelijan taiteellista työskentelyä ja ajattelua.

Kuvataiteen kandidaatin tutkinto

Kuvataiteen kandidaatin tutkinto

Kuvataiteen kandidaatin tutkintoon (KuK/BFA, alempi korkeakoulututkinto) johtavan koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle kuvataiteilijana toimimisen edellyttämät taiteelliset, tiedolliset ja taidolliset sekä teoreettiset perusvalmiudet. Tutkinto on laajuudeltaan 210 opintopistettä ja sen tavoitteellinen suorittamisaika on 3,5 vuotta. Opintojen jälkeen opiskelijalla on edellytykset toimia kuvataiteilijana sekä valmius maisterin tutkintoon johtaviin opintoihin ja jatkuvaan oppimiseen.

Kuvataiteen maisterin tutkinto

Kuvataiteen maisterin tutkinto

Kuvataiteen maisterin tutkinnon (KuM/MFA, ylempi korkeakoulututkinto) tavoitteena on tarjota opiskelijalle valmiudet toimia itsenäisesti ja analyyttisesti taiteilijana yhteiskunnassa ja maailmassa. Maisterin tutkinto on laajuudeltaan 120 opintopistettä. Sen tavoitteellinen suorittamisaika on 2 vuotta. Kuvataiteen maisteri hallitsee syvällisesti taiteellisten välineiden käytön ja ymmärtää niiden ajankohtaisen merkityksen ja historian. Hänellä on valmius toimia kuvataiteen asiantuntijana ja kehittäjänä sekä valmiudet taiteelliseen jatkokoulutukseen.

SAMA: Sound Art & Sonic Arts education

The education in sound art and sonic arts combines the knowledge of UniArts’ three academies: Sibelius Academy, the Academy of Fine Arts and Theatre Academy Helsinki. SAMA is a University of the Arts pilot program to develop mobility and collaboration between the academies.

 

Hakeminen

Tila-aikataiteista kiinnostuneet hakevat opiskelemaan joko Kuvataideakatemian päävalinnan kautta tai maisterivalinnan kautta. Päävalinnassa valitaan uusia opiskelijoita suorittamaan 5,5-vuotisia kuvataiteen kandidaatin ja kuvataiteen maisterin tutkinnoista koostuvia opintoja. Opetusalue valitaan opiskelijaksi hyväksymisen jälkeen, ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Maisterivalinnassa valitaan uusia opiskelijoita suorittamaan 2-vuotisia kuvataiteen maisterin tutkinnon opintoja. Tällöin opetusalue valitaan jo haun yhteydessä.

Haku järjestetään vuosittain.

Opettajat

Kuvataideakatemian opettajat ovat ansioituneita taiteilijoita, jotka toimivat aktiivisesti kansainvälisen taiteen kentällä. Vakituisten opettajien antamaa opetusta täydennetään vierailevien suomalaisten ja ulkomaisten tuntiopettajien asiantuntemuksella. Vierailevat opettajat ohjaavat temaattisia työpajoja ja erikoiskursseja ja heidän opetuksensa antaa opiskelijoille mahdollisuuden teknisten taitojen laajentamiseen. He toimivat myös opinnäytteiden ohjaajina, asiantuntijoina ja tarkastajina.

 

Kuvataideakatemian opetuksessa korostetaan henkilökohtaista kahdenkeskistä opetusta, joka tapahtuu opiskelijan työhuoneella sekä yhteisissä studio- ja työsalitiloissa. Opiskelijat saavat opetusalueilla henkilökohtaiset vastuuopettajansa, jotka seuraavat heidän opintojaan muita opettajia lähemmin.

Osaamisensa ja ammatillisen verkostonsa kautta opettajakunta kokonaisuudessaan tutustuttaa opiskelijat kuvataiteen kotimaiseen ja kansainväliseen kenttään ja tarjoaa hyvän ammatillisen pohjan taiteilijana toimimiselle.

Paikka- ja tilannesidonnaisen taiteen professori Ulrika Ferm

Paikka- ja tilannesidonnaisen taiteen professori Ulrika Ferm

Paikka- ja tilannesidonnaisen taiteen professori Ulrika Ferm (s.1972) on kuvataiteilija, jonka käsitteelliset taideprojektit sisältävät usein perusteellista tutkimusta.

 

Fermin projektit ovat tutkimuksellisuuden ohella usein paikkasidonnaisia. Teosten käsitteellisyys perustuu historiallisille ja sosiopoliittisille tutkimusaiheille. Fermin teokset ovat pitkälti valokuvia ja installaatioita, joihin liittyy usein performanssitaiteen elementtejä.

 

Vuonna 2009 Ferm julkaisi kirjan Emergency Weather. Kirja havainnollistaa monikerroksisen, prosessisuuntautuneen työnjakson, ja se syntyi residensseissä ja gallerioissa Dublinissa ja Helsingissä. Jatkohankkeesta, joka myös liittyy säähän, tuli pitkäkestoinen projekti.

 

Taiteellisten projektien lisäksi Ulrika Ferm kuuluu taiteilijakollektiiviin, joka johtaa Platform-projektitila- ja residenssiohjelmaa Vaasassa. Ohjelma keskittyy performanssiin ja paikka- ja tilannesidonnaiseen taiteeseen. Platform-hankkeen lisäksi Fermillä on myös laaja kuratointi- ja organisointikokemus kuvataiteen kentällä.

 

Ulrika Ferm asuu ja työskentelee Suomessa ja Berliinissä. Hän on valmistunut Taideteollisen korkeakoulun Pallas-maisteriohjelmasta vuonna 1998 sekä Berliinin taideyliopistosta. Ferm on saanut uransa aikana useita apurahoja, palkintoja ja kunniamainintoja. Hän oli vuoden nuori taiteilija vuonna 2002. Hän on esiintynyt lukuisissa yksityis- ja ryhmänäyttelyissä Suomessa ja ulkomailla.

Valokuvauksen professori Katja Eydel

Valokuvauksen professori Katja Eydel

Katja Eydel (s. 1969 Saksassa) on taiteilija, joka työskentelee ensisijaisesti valokuvan parissa. Töissään hän käsittelee yhteiskunnallisia ongelmia ja identiteettien muodostumista. Oman valokuvaustyönsä ohella Eydel on työskennellyt yhteisprojektien sekä muiden medioiden parissa.

Eydel hyödyntää työssään usein tutkimusta lähestyessään kiinnostuksensa kohteita. Samaan aikaan hän uskoo havainnoinnin vahvuuteen tiedonkäsittelyn työkaluna. Nämä Eydelin työskentelyn kulmakivet sekä hänen käsitteelliset taitonsa ovat myös hänen opetuksensa pohjana.

Muiden tehtäviensä ohella Eydel on toiminut vierailevana opettajana California College of the Arts –korkeakoulussa Los Angelesissa, valokuvauksen professorina Merz-akatemiassa Stuttgartissa sekä tutkijakollegana ETH Zurich –yliopistossa. Eydelin julkaisuja ovat mm.: Schattenfuge / Shadow Gap. (Sternberg Press Berlin/NY, 2014), Model ve Sembol. Die Erfindung der Türkei / The invention of Turkey. (Katja Eydel, Sternberg Press Berlin/NY, 2006), Teilt mit. (Katja Eydel, Goldrausch IT Berlin, 2006) Belgrad Interviews. Katja Diefenbach/Katja Eydel, (b_books Berlin, 2000).

Liikkuvan kuvan professori Salla Tykkä

Liikkuvan kuvan professori Salla Tykkä

Salla Tykkä (s. 1973) on kuvataiteilija, joka käyttää työvälineinään elokuvaa ja valokuvaa. Hänen elokuvansa ovat usein pelkistettyjä kohtauksia, jotka piirtävät esiin ihmismielen ja yhteiskunnan rakenteita ja niiden keskinäistä vuorovaikutusta. Tykän teokset syntyvät ja kertovat tarpeesta muuttaa maailmaa sekä tapoja, joilla katsomme sitä.  Hänen Kuvataideakatemian lopputyönsä Lasso (2000) kuvaa lyhyttä hetkeä, jossa näkemisen tapahtuma kasvaa perinteisesti rakennetusta elokuvakohtauksesta allegoriaksi yksityisen ja yleisen, sisäisen ja ulkoisen maailman kohtaamisesta. Nämä samat teemat ovat olleet läsnä hänen tuotannossaan aina tähän päivään asti. 

 

Tykkä on pitänyt lukuisia yksityisnäyttelyitä eri museoissa ja gallerioissa, kuten muun muassa seuraavissa: Galerie Anhava (Helsinki, 2015), BALTIC Centre for Contemporary Art (Newcastle, 2013), Hayward Gallery: Project Space (Lontoo, 2010), Bonniers Konsthall (Tukholma, 2007). Lisäksi hän on osallistunut useisiin ryhmänäyttelyihin kotimaassa ja ulkomailla, mukaan lukien: Ural Industrial Biennial of Contemporary Art (Yekaterinburg, 2015), The Mystery of Tears (The Metropolitan Arts Centre, Belfast, 2013), Nothing in the World But Youth (Turner Contemporary, Margate, 2011), Le Mois de la Photo à Montréal (Montréal, 2007). Hänen teoksiaan on säännöllisesti esillä elokuvafestivaaleilla.

 

Vuosien 2010-2011 ajan Salla Tykkä toimi Liikkuvan kuvan professorina Kuvataideakatemiassa.

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi (at) uniarts.fi


Opintoamanuenssi
Emma Savolainen
puh. +358 50 44.88 535


Professori (PTS)
Ulrika Ferm
puh. +358 45 657 7936


Professori (valokuvaus)
Katja Eydel
puh. +358 50 408 4552

 

Professori (liikkuva kuva)
Salla Tykkä

 

Lehtori (liikkuva kuva)
Sami van Ingen
puh. +358 40 860 9525