Taidegrafiikka

Kuvataiteen kandidaatin ja maisterin tutkintoihin johtavat opinnot järjestetään Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa opetusalueilla, jotka suuntautuvat johonkin kuvataiteellista lahjakkuutta ja asiantuntemusta edellyttävään alueeseen ja sen kehittämiseen. Näitä ovat kuvanveiston, maalaustaiteen, taidegrafiikan sekä tila-aikataiteiden opetusalueet. Opetusalue valitaan opiskelijaksi hyväksymisen jälkeen, ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.

Taidegrafiikan opetusalueella pohditaan painettua taidetta suhteessa traditioon, sen uudelleentulkintaan ja merkitykseen osana nykytaidetta.

Ajankohtaista

Opiskelu

Taidegrafiikan opetusalueen tarkoituksena on antaa opiskelijalle perusteelliset tiedot ja taidot taidegrafiikan ilmaisumahdollisuuksista, eri menetelmistä ja materiaalisesta perustasta. Opiskelijat haastetaan etsimään omia taiteellisia ratkaisujaan ja esittämistapojaan.

 

Opetusalueella pohditaan painettua taidetta, taidegrafiikkaa, suhteessa traditioon, sen uudelleentulkintaan ja merkitykseen osana nykytaidetta. Taiteen tekemisen prosessia lähestytään asenteena ja ajattelutapana, jossa huomioidaan painetun taiteen luonteen kaksijakoisuus. Työskentelyprosessissa läsnä ovat painolaatta sekä siitä syntynyt jälki. Perinteisesti jälki on ollut paperivedos, mutta nykygrafiikan kohdalla se voi olla jotain muutakin. Kaksisuuntaisesta lähestymistavasta seuraa myös taidegrafiikan esittämisessä uusia nykytaiteen käytäntöjä, kuten installaatioita, animaatioita ja kokeellista elokuvaa.

 

Merkittävin osa opiskelusta muodostuu opiskelijan omasta taiteellisesta työskentelystä, jossa keskeistä on opiskelijan ja opettajien välinen vuorovaikutus ja henkilökohtaiset keskustelut. Seminaarit, näyttelykäynnit, luennot ja taiteilijaesittelyt, kriitikkokohtaamiset ja työhuonekäynnit ovat osa opetusta. Tavoitteena on kehittää opiskelijan omaa näkemystä niin, että ilmaisu hallitsee välinettä eikä väline ilmaisua.

Kuvataiteen kandidaatin tutkinto

Kuvataiteen kandidaatin tutkinto

Kuvataiteen kandidaatin tutkintoon (KuK/BFA, alempi korkeakoulututkinto) johtavan koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle kuvataiteilijana toimimisen edellyttämät taiteelliset, tiedolliset ja taidolliset sekä teoreettiset perusvalmiudet. Tutkinto on laajuudeltaan 210 opintopistettä ja sen tavoitteellinen suorittamisaika on 3,5 vuotta. Opintojen jälkeen opiskelijalla on edellytykset toimia kuvataiteilijana sekä valmius maisterin tutkintoon johtaviin opintoihin ja jatkuvaan oppimiseen.

Kuvataiteen maisterin tutkinto

Kuvataiteen maisterin tutkinto

Kuvataiteen maisterin tutkinnon (KuM/MFA, ylempi korkeakoulututkinto) tavoitteena on tarjota opiskelijalle valmiudet toimia itsenäisesti ja analyyttisesti taiteilijana yhteiskunnassa ja maailmassa. Maisterin tutkinto on laajuudeltaan 120 opintopistettä. Sen tavoitteellinen suorittamisaika on 2 vuotta. Kuvataiteen maisteri hallitsee syvällisesti taiteellisten välineiden käytön ja ymmärtää niiden ajankohtaisen merkityksen ja historian. Hänellä on valmius toimia kuvataiteen asiantuntijana ja kehittäjänä sekä valmiudet taiteelliseen jatkokoulutukseen.

Hakeminen

Taidegrafiikasta kiinnostuneet voivat hakea opiskelemaan joko 5,5-vuotisiin kuvataiteen kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtaviin opintoihin tai 2-vuotisiin kuvataiteen maisterin tutkintoon johtaviin opintoihin. 5,5-vuotisen koulutuksen opiskelijat valitsevat opetusalueensa opiskelijaksi hyväksymisen jälkeen, ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Maisterihaussa opetusalue valitaan jo hakemisen yhteydessä.

Haku järjestetään vuosittain.

Opettajat

Kuvataideakatemian opettajat ovat ansioituneita taiteilijoita, jotka toimivat aktiivisesti kansainvälisen taiteen kentällä. Vakituisten opettajien antamaa opetusta täydennetään vierailevien suomalaisten ja ulkomaisten tuntiopettajien asiantuntemuksella. Vierailevat opettajat ohjaavat temaattisia työpajoja ja erikoiskursseja ja heidän opetuksensa antaa opiskelijoille mahdollisuuden teknisten taitojen laajentamiseen. He toimivat myös opinnäytteiden ohjaajina, asiantuntijoina ja tarkastajina.

 

Kuvataideakatemian opetuksessa korostetaan henkilökohtaista kahdenkeskistä opetusta, joka tapahtuu opiskelijan työhuoneella sekä yhteisissä studio- ja työsalitiloissa. Opiskelijat saavat opetusalueilla henkilökohtaiset vastuuopettajansa, jotka seuraavat heidän opintojaan muita opettajia lähemmin.

Osaamisensa ja ammatillisen verkostonsa kautta opettajakunta kokonaisuudessaan tutustuttaa opiskelijat kuvataiteen kotimaiseen ja kansainväliseen kenttään ja tarjoaa hyvän ammatillisen pohjan taiteilijana toimimiselle.

Taidegrafiikan professori Annu Vertanen

Taidegrafiikan professori Annu Vertanen

Annu Vertanen (s. 1960) on kansainvälisesti menestynyt kuvataiteilija, jonka teoksia on ollut esillä ympäri maailmaa. Vertasella on pitkäaikaista opetuskokemusta muun muassa Tukholman kuninkaallisessa taidekorkeakoulussa, Yhdysvalloissa Virginian ja Wyomingin yliopistoissa, Kuvataideakatemiassa sekä Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa.

Opetuksessaan Vertanen haluaa painottaa nykytaidegrafiikan monipuolisuutta informaation ja sisällön kantajana: kyse ei ole pelkästään esteettisistä valinnoista vaan myös viestimisestä, sisällön välittämisestä katsojalle. Tällöin sekä teollinen että käsin painaminen ovat teosten mahdollisia toteutustapoja, joskin keskenään hyvin eri luonteisia.

Vuonna 2014 Vertanen voitti Art in Print -lehden kansainvälisen Prix de print -kilpailun teoksella Breathing Touch – Hengittävä kosketus. Hänelle myönnettiin kuvataiteen valtionpalkinto 2014. Perusteluissa kiiteltiin hänen ansioitaan taidegraafisen ilmaisun monipuolisena kehittäjänä ja laajentajana.

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@uniarts.fi

 

Amanuenssi
Inkeri Suutari
+358  46 922 1413

 

Professori
Annu Vertanen

 

Lehtori
Tatu Tuominen
+358 45 657 9667

 

Assistentti
Erja Huovila
+358 40 754 2164


Assistentti (print lab)
Laura Vainikka
+358 45 657 9929