Musiikin tohtorikoulutus

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia on Suomen suurin musiikin alan toimintaympäristö. Akatemian korkeatasoinen taiteellinen toiminta ja merkityksellinen tutkimus tarjoavat sinulle mahdollisuuden monenlaisiin taiteen, koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämisen tohtorintutkintoprojekteihin.

Koulutuksen tavoite ja uramahdollisuudet

Tohtorikoulutus rakentuu taiteellisten, tutkimuksellisten ja pedagogisten toimintamuotojen vuorovaikutukselle. Tohtoriopiskelija voi valita kolmesta koulutuslinjasta (taiteilijakoulutus, tutkijakoulutus ja soveltajakoulutus) sen, joka parhaiten vastaa hänen osaamisprofiiliaan, kiinnostustaan ja tavoitteitaan. Sibelius-Akatemian tohtorikoulutuksen tavoitteena ovat korkeatasoiseen luovaan ja kriittiseen työskentelyyn kykenevät asiantuntijat, jotka toimivat vaativissa taiteen, tutkimuksen, kehittämisen ja koulutuksen tehtävissä itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa vaativissa taiteen, tutkimuksen, kehittämisen ja koulutuksen tehtävissä. Musiikin tohtorit toimivat myös yhteiskunnallisina vaikuttajina eettisesti kestävän tulevaisuuden puolesta.

 

Tohtorikoulutus antaa valmiuksia monenlaisille taiteiljanurille, opetus-, tutkimus- ja kehittämistehtäviin sekä erilaisille yhteiskunnallisen toiminnan sektoreille. Tohtorialumnimme toimivat esimerkiksi seuraavissa tehtävissä: tutkimushankkeen johtaja, akatemiatutkija, tutkija, taiteilija, läänintaiteilija, muusikko, kapellimestari, korrepetiittori, laulaja, säveltäjä, professori, yliopistonlehtori, lehtori, opettaja, rehtori ja asiantuntija.

Koulutuslinjat

Taiteilijakoulutus (Arts Study Programme)

Taiteilijakoulutus (Arts Study Programme)


Koulutuksesta vastaavat henkilöt

 • professori Mieko Kanno (klassisen musiikin taiteilijakoulutus)
 • professori Veli-Matti Puumala (sävellys)
 • professori Timo Kiiskinen (kirkkomusiikki)
 • professori Kristiina Ilmonen (kansanmusiikki)
 • professori Jukkis Uotila (jazzmusiikki)
 • professori Andrew Bentley (musiikkiteknologia)

Koulutuksen kuvaus​

Sibelius-Akatemian taiteilijakoulutus tarjoaa mahdollisuuden oman taiteilijuuden syventämiseen sekä tutkimuksellisen lähestymistavan kehittämiseen korkeatasoisessa taiteilija-tutkijayhteisössä. Tutkinnon pääpaino on tematisoidussa taiteellisten produktioiden sarjassa, jota tukee aihepiiriin liittyvä tai taiteellista työtä reflektoiva tutkielma. Kansainvälisesti verkottuneen Taideyliopiston Sibelius-Akatemian voimavara on musiikin ja taiteen lajien moninaisuus ja niiden vuorovaikutus.

Tavoite

Taitelijakoulutuksen tavoitteina on tuottaa opiskelijalle

 • kyky taiteellisesti korkeatasoiseen ja näkemykselliseen ilmaisuun,
 • kyky käsitteellisesti selkeään tiedontuotantoon sekä
 • kyky rakentavaan vuorovaikutukseen taideyhteisössä, akateemisessa maailmassa ja muussa yhteiskunnassa.

Koulutuksen sisältö

Taiteilijakoulutuksessa jatko-opintojen pääpaino on itsenäisessä taiteellisessa työssä, jota täydentävät alan käsitteellistä ymmärtämistä vahvistavat opinnot. Opin- ja taidonnäytteessä yhdistyvät taiteellinen ja tutkimuksellinen lähestymistapa. Taiteilijakoulutuksen mukainen opin- ja taidonnäyte on temaattisesti ja sisällöllisesti yhtenäinen kokonaisuus. Sen laajuus on tohtorintutkinnossa 165 op, ja se sisältää

 • instrumentalistien tutkinnossa vähintään 5 konserttia ja tutkielman
 • sävellystyötä koskevassa tutkinnossa vähintään 2-3 konsertin verran sävellyksiä ja tutkielman
 • liturgista musiikkia koskevassa tutkinnossa vähintään 5 konserttia, liturgiaa tai vastaavaa tilaisuutta sekä tutkielman

lisensiaatintutkinnossa 75 op, ja se sisältää

 • vähintään 2 konserttiohjelmaa, liturgiaa tai vastaavaa tilaisuutta ja tutkielman tai säveltäjillä 1-2 konsertin sävellykset ja tutkielman

Lisäksi tutkintoon kuuluu taiteellisia, tutkimuksellisia ja muita tutkintoon soveltuvia yliopistotasoisia tukiopintoja vähintään 75 opintopisteen verran. Näiden tulee sisältää taiteen- ja tieteenfilosofisia opintoja vähintään 15 op mukaan lukien etiikan opinnot sekä vähintään 24 opintopisteen verran taiteellisia tukiopintoja.

Opintojen vastuuohjaajan kanssa sovitaan 75 opintopisteen tukiopintoista siten, että ne kattavat seuraavat oppimisalueet:

 • Työskentely taiteilijana
 • Syvällinen musiikillinen sivistys ja tarvittavat tutkimustaidot
 • Keskeiset työelämätaidot, kuten viestintä- ja vuorovaikutustaidot sekä itsetuntemus ja yhteisöllisyys

Tutkijakoulutus (Research Study Programme)

Tutkijakoulutus (Research Study Programme)

Koulutuksesta vastaavat henkilöt

 • professori Anne Kauppala (esittävä säveltaide)
 • professori Lauri Suurpää (musiikin teoria ja analyysi)
 • professori Vesa Kurkela (musiikin historia)
 • yliopistonlehtori Jorma Hannikainen (kirkkomusiikki)
 • professori Heidi Westerlund (musiikkikasvatus)
 • professori Tanja Johansson (taidejohtaminen ja yrittäjyys)
 • professori Andrew Bentley (musiikkiteknologia)
 • yliopistonlehtori Päivi Järviö ja yliopistonlehtori Assi Karttunen (vanha musiikki)
 • professori Kristiina Ilmonen (kansanmusiikki)
 • professori Jukkis Uotila (jazzmusiikki)

Koulutuksen kuvaus​

Sibelius-Akatemian tieteellisessä tohtorikoulutuksessa yhdistyvät käytäntö ja teoria. Sibelius-Akatemia on maan suurin ja opetus- ja tutkimushenkilökunnaltaan moninaisin musiikkiin liittyvä tutkimus- ja toimintaympäristö, jonka osana opiskelija toimii. Väitöskirjassaan opiskelija tuottaa omalle alalleen kansainvälisesti kiinnostavaa ja merkittävää uutta tietoa. Osana opintojaan tutkijakoulutuksen opiskelijat osallistuvat kansallisiin ja kansainvälisiin verkostoihin.
 

Tavoite

Tutkijakoulutuksen erityisinä tavoitteina on tuottaa opiskelijalle

 • kyky korkeatasoiseen tiedon tuottamiseen
 • kyky vuorovaikutukseen akateemisissa yhteisöissä ja laajemmin
 • kyky integroitua osaksi kansainvälisen tutkijayhteisön toimintaa sekä
 • kyky vahvistaa tieteellisen tutkimuksen asemaa

Koulutuksen sisältö

Tutkijakoulutuksen opin- ja taidonnäyte on väitöskirja. Se on omaan itsenäiseen tutkimukseen perustuva, uutta tieteellistä tietoa sisältävä yhtenäinen esitys Sibelius-Akatemiassa edustetulta tutkimusalalta. Lisäksi tutkijakoulutuksen mukaisesti suoritettavaan tohtorin tutkintoon kuuluu tutkijana kouluttautumista tukevia tiedollisia ja taidollisia yliopistotasoisia opintoja.  

Tutkijakoulutuksen mukainen väitöskirja on laajuudeltaan 165 op ja se voi olla joko monografia tai artikkeliväitöskirja. Lisensiaatintutkinnossa opin- ja taidonnäyte on lisensiaatintutkimus, jonka laajuus on 75 op. Myös se voi olla monografia tai koostua artikkeleista.

Artikkeliväitöskirjaan / artikkeleista koostuvaan lisensiaatintutkimukseen tulee kuulua yhteenvetoraportti, jossa esitetään tutkimuksen tavoitteet, ongelma, menetelmä ja tulokset. Yhteenvedon lisäksi siihen tulee kuulua 3–7 (väitöskirja) tai 2–5 (lisensiaatintutkimus) referee-käytäntöä noudattavassa tieteellisessä julkaisusarjassa julkaistua tai julkaistavaksi hyväksyttyä, samaa ongelmakokonaisuutta käsittelevää artikkelia, joissa tekijän on oltava ensisijainen kirjoittaja ja väittelijän itsenäinen osuus on osoitettavissa. Artikkelien lukumäärä määräytyy tutkimusprojektin luonteen ja artikkelien laatimisen edellyttämän työmäärän mukaan. Tutkimuksen tekijän on annettava kirjallinen selvitys osuudestaan yhteisjulkaisuihin samalla kun tutkimus jätetään esitarkastettavaksi.

Lisäksi tutkintoon kuuluu tutkimuksellisia ja muita tutkintoon soveltuvia yliopistotasoisia tukiopintoja vähintään 75 opintopisteen verran. Näiden tulee sisältää taiteen- ja tieteenfilosofisia opintoja vähintään 15 op mukaan lukien etiikan opinnot. 

Opintojen vastuuohjaajan kanssa sovitaan 75 opintopisteen tukiopintoista siten, että ne kattavat seuraavat oppimisalueet: 

 • Oman työn aihealueen opinnot 
 • Yleiset alan tutkimusopinnot 
 • Tutkijan ammattiin kohdentuvat ja työelämävalmiuksia antavat opinnot

Soveltajakoulutus (Applied Study Programme)

Soveltajakoulutus (Applied Study Programme)

Koulutuksesta vastaavat henkilöt

 • yliopistonlehtori Päivi Järviö
 • varadekaani Tuire Kuusi
 • professori Kristiina Ilmonen (kansanmusiikki)
 • professori Jukkis Uotila (jazzmusiikki)
 • professori Andrew Bentley (musiikkiteknologia)

 

Koulutuksen kuvaus​

Soveltajakoulutus tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittää tutkimuksen keinoin musiikkiin liittyviä käytäntöjä ja välineitä. Kehittämisen tarve pohjaa omaan kokemukseen ja kiinnostukseen sekä musiikin muuttuvien toimintaympäristöjen tarpeisiin. Kehittämistyön tuloksena syntyy innovaatioita ja uusia toimintatapoja.

Tavoite

Soveltajakoulutuksen erityisinä tavoitteina on tuottaa opiskelijalle 

 • korkeatasoiset tieteelliset/metodiset/pedagogiset/taiteelliset/ tekniset valmiudet, 
 • kyky korkeatasoisten uusien menetelmien, valmiuksien, aineistojen ja välineiden kehittämiseen, 
 • kyky tiedon keräämiseen, kriittiseen arviointiin, tuottamiseen ja soveltamiseen, 
 • kyky toimia yhteistyössä kotimaisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa omalla alallaan ja myös nämä ylittäen sekä 
 • kyky viestiä työnsä tuloksista erilaisille yleisöille. 

Soveltajakoulutuksen mukainen tutkinto voi olla joko tieteellinen tai taiteellinen.  

Koulutuksen sisältö

Tutkinnon sisällöllinen ydin on nimeltään kehittämiskohde. Opin- ja taidonnäyte muodostuu kehittämiskohteeseen liittyvistä tuotoksista sellaisella tavalla, joka on tarkoituksenmukainen kehittämiskohteen luonteen kannalta. 

Soveltajakoulutuksessa suoritettavan tohtorintutkinnon opinnäytteen laajuus on  tohtorintutkinnossa 165 op, lisensiaatintutkinnossa 75 op. Opinnäytteeseen kuuluvat 

a) Kehittämisprojekti, jonka tulokset ovat  

 • immateriaalisia (näkemyksiä, tietoja ja taitoja, osaamista ja valmiuksia) ja 
 • materiaalisia (konsertteja, levytyksiä, muottimateriaaleja, opetusmateriaalia, verkkomateriaalia, menetelmiä, ohjelmia) 

b) Kuvaus kehittämisprojektin tulosten koettelemisesta ja saadun tiedon hyödyntämisestä  

c) Kehittämistyön vaiheita kuvaava yhteenvetoraportti 

Lisäksi tutkintoon kuuluu tutkimuksellisia ja muita tutkintoon soveltuvia yliopistotasoisia tukiopintoja vähintään 75 opintopisteen verran. Näiden tulee sisältää taiteen- ja tieteenfilosofisia opintoja vähintään 15 op mukaan lukien etiikan opinnot. Soveltajakoulutuksen tukiopinnot voivat olla taiteellisia tai tutkimuksellisia. 

Opintojen vastuuohjaajan kanssa sovitaan 75 opintopisteen tukiopintoista siten, että ne kattavat seuraavat oppimisalueet: 

 • Tohtorihankkeen aiheeseen liittyvät opinnot 
 • Yleiset soveltamis- ja kehittämistyöhön liittyvät opinnot
 • Työelämävalmiuksiin liittyvät opinnot 

 

Hakeminen Sibelius-Akatemian tohtorikoulutukseen

Hakeminen Sibelius-Akatemian tohtorikoulutukseen

Koulutuslinjat, koulutusalat ja tohtorikoulut

Tohtorintutkinto on mahdollista suorittaa kolmella koulutuslinjalla: taiteilija-, tutkija- tai soveltajakoulutuksessa. Tohtorintutkintoja voi suorittaa klassisen musiikin, kirkkomusiikin, musiikin historian, teorian, sävellyksen, kansanmusiikin, jazzin, musiikkiteknologian, taidehallinnon tai musiikkikasvatuksen alalla. Koulutus järjestetään kahdessa tohtorikoulussa, DocMusissa ja MuTrissa.

 

Jatko-opintojen rakenne

Tohtorintutkinnon opin- ja taidonnäyte on laajuudeltaan 165 op. Tämän lisäksi tutkintoon sisältyy 75 op tukiopintoja, joista taiteen- ja tieteenfilosofisia opintoja sekä etiikan opintoja on vähintään 15 op. Lisensiaatintutkinnossa opin- ja taidonnäytteen laajuus on 75 op ja tukiopintojen 75 op.

- Taiteilijakoulutuksessa jatko-opintojen pääpaino on itsenäisessä taiteellisessa työssä, jota täydentävät alan käsitteellistä ymmärtämistä vahvistavat opinnot. Opin- ja taidonnäytteessä yhdistyvät taiteellinen ja tutkimuksellinen lähestymistapa. Opin- ja taidonnäyte muodostuu tyypillisesti viidestä taiteellisesta osiosta (konsertteja, äänitteitä tai muu vastaava kokonaisuus) ja tutkielmasta.

- Tutkijakoulutuksessa opintojen pääpaino on tieteellisessä tutkimuksessa ja sitä täydentävissä tutkimusosaamista vahvistavissa opinnoissa. Opin- ja taidonnäytteenä on väitöskirja.

- Soveltajakoulutuksen opinnoissa erikoistutaan tiedollisesti ja taidollisesti johonkin musiikkialan kysymykseen ja tähän liittyvään kehittämistyöhön. Tutkinto voi olla joko tieteellinen tai taiteellinen. Opin- ja taidonnäyte on usein monimuotoinen ja koostuu esimerkiksi uusista ja koetelluista menetelmistä, sovelluksista, ohjelmistoista, materiaaleista, tai teorioista.

 

Hakuohjeet

Seuraava hakuaika Sibelius-Akatemian jatko-opiskelijaksi päättyy perjantaina 31.1.2020 klo 16.00 Suomen aikaa.  Jatko-opintokelpoisuus on henkilöllä, joka on suorittanut musiikin maisterin tutkinnon (ylempi korkeakoulututkinto) tai vastaavan aikaisemman Sibelius-Akatemian tutkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon. Jatko-opiskelu voi perustua myös muille edeltäville opinnoille, mikäli Akateeminen neuvosto katsoo henkilöllä olevan edellytykset jatko-opintojen menestykselliseen harjoittamiseen.

 

Sibelius-Akatemian jatkotutkinto-ohje:

Hakemus tohtoriopintoihin osoitetaan Akateemiselle neuvostolle. Hakemuksen perusteella opiskelijalle voidaan myöntää

1. opinto-oikeus tohtorintutkintoon johtavaan koulutukseen (dekaanin päätös),
2. mahdollisuus tulla jatkotutkintosuunnitelmaa valmistelevaksi opiskelijaksi (tohtorikoulun johtajan päätös)
3. tai hakemus voidaan hylätä. 

Hakemus tehdään Opintopolku.fi -sivuston kautta. Hakemuksen liiteaineistot tulee toimittaa Embark-järjestelmään   https://uniarts.embark.com/apply/doctoral-2019

 

>> Ohje näytteiden toimittamiseen sähköisesti Embark-järjestelmän kautta

 

Päätös opiskelijaksi ottamisesta ja tulosten ilmoittaminen

Keskeisimmän kriteerin hakijan ottamisessa opiskelijaksi muodostavat arviot hakijan mahdollisuuksista menestyä jatko-opinnoissa. Tutkintokoulutuksen osalta jatkotutkintosuunnitelman hyväksyy Akateeminen neuvosto jatko-opiskelijaksi pyrkivän hakemuksen perusteella sekä asiantuntijalautakunnan lausunnon saatuaan ja asianomaista tohtorikoulua kuultuaan, minkä jälkeen Akateeminen neuvosto tekee dekaanille esityksen opiskelijan ottamisesta opiskelijaksi ja sijoittamisesta tohtorikouluun. Suunnitelmaa valmistelevan opiskelijan kohdalla päätöksen tekee tohtorikoulun johtaja asiantuntijalautakunnan arvioinnin perusteella.

 

Kaikille valituksi tulleille ilmoitetaan valinnan tulos sähköpostitse viimeistään 15.6.2019. TIeto valinnan tuloksesta on myös Uniarts-verkkosivuilla viimeistään 15.6.2019.

 

Oikaisuhakemus

Yliopistolain (L558/2009) 82 §:n mukaan opiskelijaksi hakenut henkilö saa hakea yliopistolta kirjallisesti oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkaisemisesta. Oikaisuhakemus on tehtävä kirjallisesti ja toimitettava Taideyliopiston kirjaamoon.

Oikaisuhakemuksen toimittaminen ja sen sisältö

Hakemuksen on oltava perillä kirjaamossa 14 päivän kuluessa päätöksen julkistamisesta. Oikaisuhakemuksen lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Mikäli toimitat oikaisuhakemuksen sähköpostitse, kirjoita sähköpostin otsikko-/aiheriville, mitä akatemiaa hakemus koskee. Oikaisuhakemuksesta on käytävä ilmi vaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot, vaatimukset sekä vaatimusten perusteet.

 

Kirjaamon yhteystiedot:


Taideyliopisto / kirjaamo
PL 38 / Töölönlahdenkatu 16 C
00097 Taideyliopisto
kirjaamo@uniarts.fi

 

Lisätietoja:

DocMus/Sirpa Järvelä, sirpa.jarvela@uniarts.fi, 040-710 4286
MuTri/Hannu Tolvanen, hannu.tolvanen@uniarts.fi, 050-5680 584

 

Haku taiteilijakoulutukseen

Haku tutkijakoulutukseen

Haku soveltajakoulutukseen

Yhteystiedot

Tuire Kuusi, musiikin tutkimuksen professori, Sibelius-Akatemian tutkimuksesta vastaava varadekaani

Päivi Järviö, DocMus-tohtorikoulun johtaja

Mikko Helevä, MuTri-tohtorikoulun johtaja

Sirpa Järvelä, erikoissuunnittelija, DocMus-tohtorikoulu

Hannu Tolvanen, erikoissuunnittelija, MuTri-tohtorikoulu

Henri Wegelius, suunnittelija