Koreografian maisteriohjelma - Valintaperusteet

____________________________________________________________
Tutkinto: Tanssitaiteen maisteri
Opintojen kesto: 2 vuotta
Opetus- ja tutkintokieli: suomi, englanti
​____________________________________________________________
 

Koreografian maisteriohjelma koostuu kahden lukuvuoden päätoimisista lähiopinnoista. Ohjelman sisäänotto on joka toinen vuosi ja keväällä 2019 otetaan enintään viisi uutta opiskelijaa. Ohjelman uudistetut tutkintovaatimukset ovat voimassa vuoden 2020 alusta.

Opintojen lähtökohtana on historiatietoinen, mutta kriittinen, avoin ja tutkimuksellinen suhde koreografiaan. Koreografia nähdään materiaalisena diskurssina, joka on jatkuvassa vuorovaikutuksessa yhteiskunnan ja sen huolenaiheiden, esimerkiksi ekologisten, filosofisten ja poliittisten kysymysten sekä taiteellisten metodien ja käytäntöjen kanssa.  

Opiskelijalle ohjelma tarjoaa monipuolisen, taiteelliseen kehittymiseen, dialogisuuteen ja yhteistyöhön kannustavan oppimisympäristön. Ohjelma on monin tavoin sitoutunut yhteistyöhön Taideyliopiston muiden koulutusohjelmien kanssa. Se tarjoaa poikkeuksellisen hyvät olosuhteet tutkintovaatimuksiin kuuluvalle taiteelliselle toiminnalle hyödyntäen akatemian esitystiloja ja opetusteatterin palveluja. Lisäksi ohjelma ottaa erityisesti huomioon koreografin työn kansainvälisen luonteen ja toimii aloitteellisesti kansainvälisten kumppanuuksien ja opintoyhteistyön alueilla.

Opinnot koostuvat koreografian teemaopinnoista ja taiteellisista projekteista, nykyesitystä ja koreografiaa taustoittavista viitekehysopinnoista sekä vapaavalintaisista opinnoista ja opinnäytteestä.

Koreografian maisteriohjelma antaa valmiuksia jatko-opintoihin, tekee yhteistyötä akatemian Esittävien taiteiden tutkimuskeskuksen (Tutke) kanssa ja on myös keskeinen toimija Teatterikorkeakoulun kansainvälisessä tanssin tutkimusta julkaisevassa Kinesis-julkaisusarjassa.

Lukuun ottamatta ohjelman johtajaa (professori) opetushenkilökunta koostuu vierailevista opettajista ja alan professoreista, lehtoreista, taiteilijoista ja asiantuntijoista.

Koreografian maisteriohjelman opetus- ja tutkintokielet ovat suomi ja englanti. Teoriaopetuksessa käytettävät materiaalit ovat pääasiassa englanniksi ja edellyttävät riittävää akateemisen englannin lukutaitoa. Koreografian maisteriohjelmaan voivat hakea myös sellaiset ulkomaiset hakijat, joilla on riittävä englannin kielen taito. Jos he tulevat valituiksi, koko vuosikurssin opetuskielenä on suomen lisäksi myös englanti.

 

Pohjoismainen koreografian yhteistyöverkosto (Nordic Choreographic Platform (NCP)

Koulutusohjelma on mukana kehittämässä ja vakiinnuttamassa Pohjoismaista koreografian koulutusyhteistyötä maisteritasolla (Nordic Choreographic Platform, NCP) vuosina 2019-2021. Yhteistyötahot ovat DASPA (The Danish National School for Performing Arts), KHIO (Oslo National Academy of the Arts) sekä DOCH (School of Dance and Cirkus at Uniarts Stockholm). NCP opintojen laajuus MA koulutuksen aikana on 10-20 op.

NCP on osa koreografian koulutusohjelman vuosittaista opinto-ohjelmaa ja sen toteutustavat ja laajuudet vaihtelevat lukukausittain. NCP ohjelmaan osallistuminen mahdollistaa monipuolisen oppimisympäristön ja laajentaa mahdollista tulevaisuuden ammattikenttää tarjoamalla verkostoitumista sekä opiskelijoiden että tuotantotahojen kanssa. NCP antaa mahdollisuuden osallistua keskeisiin pohjoismaisiin koreografian alan tapahtumiin ja tarjoaa käsityksen eroista ja yhtäläisyyksistä näissä ympäristöissä. NCP:n kautta opiskelija tutustuu erilaisiin koreografian pedagogiikan ja taiteellisen tutkimuksen diskursseihin ja tämä laajentaa opiskelijan käsitystä koulutuksen ja tanssitaiteen ammattikentästä.

 

Valintaperusteet

 

Hakukelpoisuus

Tanssitaiteen maisterin tutkintoon johtavaan 2-vuotiseen koreografian maisteriohjelmaan voidaan hyväksyä henkilö, joka on suorittanut:
 

 1. teatteri- tai tanssitaiteen alemman korkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon
 2. soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon
 3. BA- (Bachelor of Arts) tasoisen soveltuvan ulkomaisen tutkinnon, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin

  TAI

 4. jolla on opintojen, taiteellisen toiminnan ja työkokemuksen perusteella hankitut korkeakoulun toteamat riittävät tiedot ja valmiudet. Tämä valintaperuste on tarkoitettu hakijoille, joiden alemman korkeakoulututkinnon suorittaminen on jäänyt aiemmin kesken tai joilla on muita erillisiä korkeakouluopintoja taidealalta (esim. avoimessa yliopistossa suoritettuja).
  ​Hakijalla tulee olla vähintään 60 ECTS-opintopistettä korkeakouluopintoja, joiden soveltuvuus harkitaan tapauskohtaisesti. Opinnot voivat sisältää teatteri- tai tanssitaiteen tai niitä tukevia korkeakouluopintoja ja ne on oltava suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä. 60 opintopisteen lisäksi hakijalla tulee olla vahva näyttö taiteellisesta toiminnasta, joka vastaa n. 120 opintopisteen opintoja / kahden vuoden päätoimista työskentelyä hakukohteen taidealalla.

Hakijan hakukelpoisuus arvioidaan hakijan hakemuksen ja todistusten perusteella.

 

Hakijan hakukelpoisuudesta tehdään päätös ennen kutsujen lähettämistä valintakokeisiin. Kielteiset hakukelpoisuuspäätökset lähetetään hakijalle tiedoksi. Myös myönteisistä maisterivaiheen hakukelpoisuuspäätöksistä tiedotetaan sähköpostitse maisterivaiheen hakijoille viimeistään viikolla 9-10. Huom. valintakokeisiin kutsutaan kuitenkin ainoastaan ne, jotka on ennakkotehtävien perusteella hyväksytty jatkoon.

Valintapäätös tehdään ehdollisena sellaisten maisteriopintoihin tai -ohjelmiin valinnan kautta hyväksyttyjen hakijoiden osalta, joiden kandidaatin tutkinto tai muu soveltuva alempi korkeakoulututkinto on vielä hakuvaiheessa kesken. Kyseisten hakijoiden on toimitettava todistus suoritetusta kandidaatin tutkinnosta tai muusta soveltuvasta alemmasta korkeakoulututkinnosta hakijapalveluihin 8.7.2019 klo 15 mennessä, muuten heidän osaltaan tehty ehdollinen valintapäätös raukeaa. Ehdollinen päätös ei koske hakijoita, jotka tulevat hyväksytyiksi opintojen, taiteellisen toiminnan ja työkokemuksen perusteella.

Korkeakouluun hyväksytyltä maisteriopiskelijalta voidaan vaatia täydentäviä opintoja koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi. Lähtökohtana on soveltuva alempi korkeakoulututkinto ja täydentävien opintojen määrä voi olla enintään 30 opintopistettä. Mahdollisesti vaaditut täydentävät opinnot ilmoitetaan hyväksytylle hyväksymiskirjeessä ja tulosten ilmoittamisen yhteydessä.

 

Kielitaitovaatimus

Tullakseen hyväksytyksi Taideyliopiston tutkinto-opiskelijaksi hakijalla on oltava hakukohdekohtaisen opetuskielen mukainen kielitaito, joka on osoitettava hyväksyttävästi suoritetulla kielitestillä tai aikaisemmilla opinnoilla.

Lisäksi hakijoiden kielitaitoa arvioidaan valintakokeissa esim. kirjallisten ja käytännön tehtävien sekä haastattelujen kautta.

Riittävä kielitaito on lähtökohtaisesti osa hakijan hakukelpoisuutta ja varmistaa hakijan koulutettavuutta/soveltuvuutta korkeakouluopiskeluun ja opiskelun sujuvuutta viestinnällisten valmiuksien osalta.

Hakijan tulee osoittaa riittävä kielitaito hakuajan päättymiseen 23.1.2019 klo 15 mennessä, kuitenkin viimeistään 30.1.2019 klo 15.

Mikäli hakija osoittaa riittävän kielitaidon osana opintoja ja suoritettava tutkinto on vielä kesken (esim. abiturientit ja hakijat, joiden kandidaatin tutkinto on kesken), hakijan tulee toimittaa opiskelutodistus ko. koulutuksen suorittamisesta sekä arvioitu valmistumisaika.

Koreografian maisteriohjelman opetuskielet ovat suomi ja englanti.

Ohjelmaan voidaan valita sekä suomen kielellä, että englannin kielellä opiskelevia opiskelijoita. Jos ohjelmaan valitaan englannin kielellä opiskelevia uusia opiskelijoita tai vaihto-opiskelijoita, on suurin osa opetuksesta englanninkielistä koko vuosikurssille.

Opiskelijalla on oikeus Teatterikorkeakoulun opetuksen yhteydessä ja opintosuorituksissa käyttää ruotsin kieltä sekä suullisesti että kirjallisesti ellei opetussuunnitelmassa toisin määrätä tai opetuksen luonteesta niin johdu. Suurin osa ryhmäopetuksesta on kuitenkin suomen ja/tai englannin kielellä.

 

Kielitaidon osoittaminen

Suomen kielen taidon todistaminen suomenkielisissä hakukohteissa

Hakija voi todistaa suomen kielen taitonsa seuraavilla tavoilla:

 • Todistus suomeksi suoritetusta koulusivistyksestä
  (Huom! Suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen suorittaneiden ei tarvitse toimittaa hakijapalveluihin todistuksia, koska ylioppilastiedot löytyvät hakijarekisteristä.) Myös abiturienttien tulee toimittaa hakuvaiheessa opiskelutodistus tai peruskoulun päättötodistus.

Suomessa koulusivistyksensä saanut hakija voi osoittaa kielitaitonsa suomeksi tai ruotsiksi riippumatta siitä, hakeeko hän suomen- vai ruotsinkieliseen koulutukseen. Mikäli tällaisen hakijan pohjakoulutus on suoritettu eri kielellä kuin hakukohteen (pääasiallinen) opetuskieli, valintakokeessa arvioidaan erikseen hakijan riittävä kielitaito opetuskielessä esim. haastattelun avulla. 

TAI

 • Todistus suomeksi suoritetusta korkeakoulututkinnosta
  Tutkintokielen tulee käydä ilmi tutkintotodistuksesta tai sen liitteestä, opintorekisteriotteesta tai muusta kyseessä olevan oppilaitoksen antamasta virallisesta dokumentista. Pohjakoulutuksen tulee valmistua valintaperusteissa vahvistettuun ehdollisesti valittavien opiskelijoiden todistusten määräaikaan mennessä, jotta sitä voi käyttää kielitaidon todistamiseen.

Hakija voi todistaa suomen kielen kielitaitonsa myös korkeakoulututkinnollaan, mikäli hän on tehnyt vähintään alemman korkeakoulututkinnon kirjallisen lopputyön tai korkeakoulussa hyväksytyn kypsyysnäytteen suomeksi. Taideyliopisto hyväksyy kielitaidon osoittamiseksi myös todistuksen korkeakoulututkinnosta suomen kieli pääaineena tai korkeakoulussa suoritetut perus- ja aineopinnot (60 op / 30 ov) suomen kielessä.

 

Mikäli hakija ei ole saanut koulusivistystään tai suorittanut korkeakoulututkintoa suomeksi, hän voi todistaa kielitaitonsa jollain seuraavista tavoista:

 • Ylioppilastutkinnossa suomi toisena kielenä (S2) -koe
  o   suoritettu vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur (M)
 • Ylioppilastutkinnossa ylimääräinen suomi äidinkielenä -koe
  o   suoritettu vähintään arvosanalla magna cum laude (M)
 • Ylioppilastutkinnossa suomi toisena kotimaisena kielenä -koe:
  o   pitkä oppimäärä (A-kieli) suoritettu vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (E)
  o   keskipitkä oppimäärä (B-kieli) suoritettu vähintään arvosanalla laudatur (L)
 • IB-tutkinto
  o   A-tason suomen kielen koe suoritettu hyväksytysti
  o   B-tason suomen kielen koe suoritettu vähintään arvosanalla 5
 • EB-tutkinto
  o   suomi L1-kielenä suoritettu hyväksytysti
  o   suomi L2-kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 7
 • RP-tutkinto Helsingin Saksalaisessa koulussa (tai vastaava tulos DIA-tutkinnosta)
  o   suomi äidinkielenä suoritettu hyväksytysti
  o   suomi toisena kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 8
 • Opetushallituksen yleinen kielitutkinto (YKI) suomen kielessä
  o   suoritettu tasolla 4 kokeen kaikissa osakokeissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen)
 • Valtionhallinnon suomen kielen kielikoe
  o   suoritettu arvosanalla hyvät taidot kaikista osa-alueista (puhuminen, kirjoittaminen ja kielen ymmärtäminen)
 • Kulkuri-etäkoulun perusopetuksen oppimäärää vastaavat opinnot suomen kielestä hyväksytysti suoritettu

 

 

Arviointikriteerit  

Ennakkotehtävissä ja valintakokeissa kiinnitetään huomiota hakijan

 • taidollisiin ja tiedollisiin valmiuksiin nykytanssin alalla
 • valmiuksiin ymmärtää ja kehittää koreografisia ideoita, mahdollisuuksia ja käytäntöjä suhteessa ajankohtaiseen nykytaiteen kenttään ja yhteiskuntaan
 • luovuuteen ja omaperäisyyteen koreografisessa työskentelyssä
 • valmiuksiin analyyttiseen reflektioon ja luovaan ajatteluun
 • valmiuteen ja kykyyn vuorovaikutukseen ja kommunikaatioon erilaisissa työtilanteissa
 • motivaatioon, avoimuuteen ja sitoutuneisuuteen
 • kypsyyteen ja soveltuvuuteen alalle ja korkeakouluopintoihin

Lisäksi valintaraadin tehtävänä on löytää opiskeludynamiikaltaan toimiva ryhmä.

 

Ennakkotehtävät (1 vaihe)

Ennakkotehtäviä ei tarkenneta eikä selitetä.

Ennakkotehtävät voi tehdä suomen, ruotsin tai englannin kielellä. Mikäli hakija kirjoittaa tehtävät 1. ja 2. suomen tai ruotsin kielellä, tulee tehtäviin liittää 250-300 sanan mittainen englanninkielinen tiivistelmä tekstistä.

 1. Tehtävä
  • Pohdi ja erittele omaa suhdettasi nykypäivän tanssitaiteeseen ja koreografiaan sekä kerro motivaatiostasi opiskella juuri tässä koulutusohjelmassa.
  ​Kerro mistä olet taiteellisesti kiinnostunut, kuvaa opintoihin ja koreografiaan liittyviä tavoitteitasi ja viitekehyksiäsi sekä koreografisia kysymyksiä, joita haluat MA opinnoissa erityisesti käsitellä. Pituus enintään 2 sivua (A4) sekä englanninkielinen tiivistelmä 250-300 sanaa (A4).
   
 2. Tehtävä
  • Kuvaa ja analysoi jonkin nykykoreografin tai kollektiivin koreografisia lähtökohtia ja käytä esimerkkinä jotakin hänen/heidän teostaan.
  • Tarkenna erityisesti, miksi kyseinen työ on relevanttia suhteessa omaan koreografiseen ajatteluusi tai miksi mahdollisesti olet kriittinen sitä kohtaan.
  • Etsi käsiisi tekstiä ja muuta materiaalia, jossa käsitellään kyseistä koreografia tai kollektiivia ja käytä sitä kirjoituksesi ja perustelujesi lähteenä.
  • Merkitse lähteet asianmukaisesti. Tehtävän hyväksytysti suorittaminen edellyttää lähteiden ja lähdeviitteiden käyttöä. Pituus enintään 2 sivua sekä englanninkielinen tiivistelmä 250-300 sanaa (A4).
   
 3. Tehtävä
  • Valmista omaa taiteellista työtäsi esittelevä digitaalinen näyteportfolio (voi sisältää tekstiä, videoita/videolinkkejä ja kuvia).
  HUOM! Portfolion hyväksytyksi tuleminen edellyttää, että olet merkinnyt selvästi roolisi jokaisessa näytteessä (tanssija, koreografi jne.)

 

2 vaiheen tehtävä
2 vaiheen ennakkoon valmistautumista vaativa tehtävä/ tehtävät ilmoitetaan viimeistään viikolla 13 niille hakijoille, jotka kutsutaan ennakkotehtävien arvioinnin perusteella pääsykokeeseen.

 

 

Valintakokeet

Valintakokeet järjestetään Teatterikorkeakoulun Haapaniemenkadun 6 tiloissa.

Valinnat ovat monivaiheiset ja eri vaiheiden välillä karsitaan. Valintakoeraati voi tehdä myös välikarsintoja eri vaiheiden aikana. Valmistelua vaativia lisätehtäviä voidaan antaa valintakokeiden aikana.

Valintojen yksilötehtävät voi suorittaa joko suomen, ruotsin tai englannin kielellä, ryhmätehtävät ainoastaan suomen tai englannin kielellä. Tehtävien kirjalliset osat hakija voi suorittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. 

Hakuaika:       9.1. – 23.1.2019

 

1 vaihe:

► Täytä hakulomake 23.1.2019 klo 15 mennessä.

Palauta ennakkotehtävät 30.1.2019 klo 15 mennessä.

Palauta koulu- ja kielitaitotodistukset 30.1.2019 klo 15 mennessä.

Hakijoiden hakukelpoisuuspäätöksistä lähetetään hakijoille tieto sähköpostitse viimeistään viikolla 9-10. Ennakkotehtävien perusteella jatkoon päässeille lähetetään sähköpostitse kutsu toiseen vaiheeseen viimeistään viikolla 13 sekä mahdolliset lisätehtävät. Myös ennakkotehtävien perusteella karsituille ilmoitetaan asiasta sähköpostitse.

 

2 vaihe: 20.5. – 23.5.2019 (24.5. on varapäivä, jota käytetään tarvittaessa)

Tulokset julkaistaan 6.6.2019 (valintaehdotus uusiksi opiskelijoiksi hyväksyttävistä).

Annettua valintakoeaikaa ei vaihdeta.

 

 

NÄIN HAET

 

1) Täytä sähköinen hakulomake hakuaikana 9.1. - 23.1.2019 klo 15 mennessä Opintopolussa.

Koreografian maisteriohjelma löytyy Opintopolku.fi -hakujärjestelmästä nimellä
Maisterihaku, koreografia, tanssitaiteen maisteri (2 v)

Kun olet lähettänyt hakulomakkeen, saat vahvistusviestin sähköpostitse. Viestistä löydät hakemusnumeron, joka on ilmoitettava, kun toimitat hakemuksesi liitteet.

 

2) Toimita ennakkotehtävät ja liitteet 30.1.2019 klo 15 mennessä Embark-järjestelmässä.
Verkkosovellus on englanninkielinen.                                    

Toimita Embark-järjestelmässä:

 • Ennakkotehtävät
 • Ansioluettelo/CV (listaus suorittamistasi opinnoista, taiteellisesta toiminnasta ja työkokemuksesta)
 • Tutkintotodistus
 • Diploma Supplement (DS), jos DS on käytössä kyseisessä ulkomaisessa korkeakoulussa tai selvitys ulkomaisten opintojen laajuudesta ECTS-järjestelmässä ja arvostelusta 5-portaisella asteikolla, jos Diploma Supplementia ei ole saatavilla
 • Opintosuoritusote valinnassa huomioitavaksi halutuista opinnoista (esim. suoritettuun tutkintoon liittyvä opintosuoritusote)
 • Tarvittaessa muut todistukset, mikäli haet hakukelpoisuutta opintojen, taiteellisen toiminnan ja työkokemuksen perusteella hankitut tiedot ja valmiudet perusteella
 • Tarvittaessa todistus opetus-/ tutkintokielen mukaisen kielitaidon osoittamiseksi, mikäli sitä ei voida todentaa suoritetusta korkeakoulututkinnosta

Ohjeet materiaalien toimittamiseen Embark-järjestelmän kautta.

 

Hakemuksen (hakulomake, ennakkotehtävät, liitteet) lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Hakijan kannattaa toimittaa hakulomake, ennakkotehtävät ja liitteet hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä. Suurten tiedostojen lataaminen Embark-järjestelmään saattaa viedä aikaa, mikäli järjestelmässä on ruuhkaa.  

Myöhästyneitä hakulomakkeita ja ennakkotehtäviä ei käsitellä. Myöskään hakemuksia, joista puuttuu ennakkotehtävä/ennakkotehtävät, ei käsitellä. Sähköpostitse tai sähköpostin liitteenä toimitettuja ennakkotehtäviä ei käsitellä.

Hakemusasiakirjoja tai liitteitä ei palauteta.