Kirjoittamisen maisteriohjelma - Valintaperusteet

_____________________________________________________________
Tutkinto: Teatteritaiteen maisteri
Kesto: 2 vuotta
Opetus- ja tutkintokieli: suomi
​_____________________________________________________________

Kirjoittamisen maisteriohjelma käynnistyy Taideyliopistossa syksyllä 2019. Kirjoittamisen maisteriopinnot ovat kaksivuotiset ja sisältävät täysipäiväistä opiskelua.

Maisteriopintojen perusta on henkilökohtainen kirjoitustyö, lukeminen ja kriittinen ja reflektoiva taiteellinen ajattelu. Maisteriopintojen alussa opiskelija tekee koulutusohjelmajohtajan ohjauksessa työsuunnitelman oman taiteellisen projektinsa jaksottumisesta ja toteuttamisesta opintojen aikana. Opinnot rakentuvat omalle taiteelliselle projektille, jota tukevat eri kirjoittamisen osa-alueille sijoittuvat maisteriohjelman yhteiset opintojaksot, taide- ja teoriaopinnot, vapaavalintaiset opinnot ja työelämäopinnot.

Kirjoittamisen maisteriohjelmaan haetaan opiskelijoita,

 • joilla on jo vankka suhde kirjoittamiseen
 • jotka ovat kiinnostuneita kirjoittamisesta ja lukemisesta laaja-alaisesti, sekä opiskelusta ja työskentelystä yhteistyössä toisten tekijöiden ja toisten taiteenalojen kanssa
 • jotka ovat valmiita sitoutumaan pitkäjänteiseen kirjoitusprojektiin monitaiteisessa kontekstissa

 

Valintaperusteet

 

Hakukelpoisuus

Kirjoittamisen maisteriohjelmaan voidaan hyväksyä henkilö, jolla on kokemusta kirjoittamisesta ja joka on suorittanut:

 1. alemman korkeakoulututkinnon (kandidaatin tutkinto, ammattikorkeakoulututkinto)
 2. BA- (Bachelor’s degree) tasoisen ulkomaisen tutkinnon, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin

Hakijan hakukelpoisuus arvioidaan hakijan hakemuksen ja todistusten perusteella.
 

Hakijan hakukelpoisuudesta tehdään päätös ennen kutsujen lähettämistä valintakokeisiin. Kielteiset hakukelpoisuuspäätökset lähetetään hakijalle tiedoksi. Myös myönteisistä maisterivaiheen hakukelpoisuuspäätöksistä tiedotetaan sähköpostitse maisterivaiheen hakijoille viimeistään viikolla 9-10. Huom. valintakokeisiin kutsutaan kuitenkin ainoastaan ne, jotka on ennakkotehtävien perusteella hyväksytty jatkoon.

Valintapäätös tehdään ehdollisena sellaisten maisteriopintoihin tai -ohjelmiin valinnan kautta hyväksyttyjen hakijoiden osalta, joiden kandidaatin tutkinto tai muu soveltuva alempi korkeakoulututkinto on vielä hakuvaiheessa kesken. Kyseisten hakijoiden on toimitettava todistus suoritetusta kandidaatin tutkinnosta tai muusta soveltuvasta alemmasta korkeakoulututkinnosta hakijapalveluihin 8.7.2019 klo 15 mennessä, muuten heidän osaltaan tehty ehdollinen valintapäätös raukeaa. Ehdollinen päätös ei koske hakijoita, jotka tulevat hyväksytyiksi opintojen, taiteellisen toiminnan ja työkokemuksen perusteella.

Korkeakouluun hyväksytyltä maisteriopiskelijalta voidaan vaatia täydentäviä opintoja koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi. Lähtökohtana on soveltuva alempi korkeakoulututkinto ja täydentävien opintojen määrä voi olla enintään 30 opintopistettä. Mahdollisesti vaaditut täydentävät opinnot ilmoitetaan hyväksytylle hyväksymiskirjeessä ja tulosten ilmoittamisen yhteydessä.

 

Kielitaitovaatimus

Tullakseen hyväksytyksi tutkinto-opiskelijaksi hakijalla on oltava hakukohdekohtaisen opetuskielen mukainen kielitaito, joka on osoitettava hyväksyttävästi suoritetulla kielitestillä tai aikaisemmilla opinnoilla.

Lisäksi hakijoiden kielitaitoa arvioidaan valintakokeissa esim. kirjallisten ja käytännön tehtävien sekä haastattelujen kautta.

Riittävä kielitaito on lähtökohtaisesti osa hakijan hakukelpoisuutta ja varmistaa hakijan koulutettavuutta/soveltuvuutta korkeakouluopiskeluun ja opiskelun sujuvuutta viestinnällisten valmiuksien osalta.

Hakijan tulee osoittaa riittävä kielitaito hakuajan päättymiseen 23.1.2019 klo 15 mennessä, kuitenkin viimeistään 30.1.2019 klo 15.

Mikäli hakija osoittaa riittävän kielitaidon osana opintoja ja suoritettava tutkinto on vielä kesken (esim. abiturientit ja hakijat, joiden kandidaatin tutkinto on kesken), hakijan tulee toimittaa opiskelutodistus ko. koulutuksen suorittamisesta sekä arvioitu valmistumisaika.

Kirjoittamisen maisteriohjelman opetus- ja tutkintokieli on suomi.

Opiskelijalla on oikeus Teatterikorkeakoulun opetuksen yhteydessä ja opintosuorituksissa käyttää ruotsin kieltä sekä suullisesti että kirjallisesti ellei opetussuunnitelmassa toisin määrätä tai opetuksen luonteesta niin johdu. Suurin osa ryhmäopetuksesta on kuitenkin suomen kielellä.

 

Kielitaidon osoittaminen

Suomen kielen taidon todistaminen suomenkielisissä hakukohteissa

Hakija voi todistaa suomen kielen taitonsa seuraavilla tavoilla:

 • Todistus suomeksi suoritetusta koulusivistyksestä
  (Huom! Suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen suorittaneiden ei tarvitse toimittaa hakijapalveluihin todistuksia, koska ylioppilastiedot löytyvät hakijarekisteristä.) Myös abiturienttien tulee toimittaa hakuvaiheessa opiskelutodistus tai peruskoulun päättötodistus.

Suomessa koulusivistyksensä saanut hakija voi osoittaa kielitaitonsa suomeksi tai ruotsiksi riippumatta siitä, hakeeko hän suomen- vai ruotsinkieliseen koulutukseen. Mikäli tällaisen hakijan pohjakoulutus on suoritettu eri kielellä kuin hakukohteen (pääasiallinen) opetuskieli, valintakokeessa arvioidaan erikseen hakijan riittävä kielitaito opetuskielessä esim. haastattelun avulla. 

TAI

 • Todistus suomeksi suoritetusta korkeakoulututkinnosta
  Tutkintokielen tulee käydä ilmi tutkintotodistuksesta tai sen liitteestä, opintorekisteriotteesta tai muusta kyseessä olevan oppilaitoksen antamasta virallisesta dokumentista. Pohjakoulutuksen tulee valmistua valintaperusteissa vahvistettuun ehdollisesti valittavien opiskelijoiden todistusten määräaikaan mennessä, jotta sitä voi käyttää kielitaidon todistamiseen.

Hakija voi todistaa suomen kielen kielitaitonsa myös korkeakoulututkinnollaan, mikäli hän on tehnyt vähintään alemman korkeakoulututkinnon kirjallisen lopputyön tai korkeakoulussa hyväksytyn kypsyysnäytteen suomeksi. Taideyliopisto hyväksyy kielitaidon osoittamiseksi myös todistuksen korkeakoulututkinnosta suomen kieli pääaineena tai korkeakoulussa suoritetut perus- ja aineopinnot (60 op / 30 ov) suomen kielessä.

 

Mikäli hakija ei ole saanut koulusivistystään tai suorittanut korkeakoulututkintoa suomeksi, hän voi todistaa kielitaitonsa jollain seuraavista tavoista:

 • Ylioppilastutkinnossa suomi toisena kielenä (S2) -koe
  o   suoritettu vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur (M)
 • Ylioppilastutkinnossa ylimääräinen suomi äidinkielenä -koe
  o   suoritettu vähintään arvosanalla magna cum laude (M)
 • Ylioppilastutkinnossa suomi toisena kotimaisena kielenä -koe:
  o   pitkä oppimäärä (A-kieli) suoritettu vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (E)
  o   keskipitkä oppimäärä (B-kieli) suoritettu vähintään arvosanalla laudatur (L)
 • IB-tutkinto
  o   A-tason suomen kielen koe suoritettu hyväksytysti
  o   B-tason suomen kielen koe suoritettu vähintään arvosanalla 5
 • EB-tutkinto
  o   suomi L1-kielenä suoritettu hyväksytysti
  o   suomi L2-kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 7
 • RP-tutkinto Helsingin Saksalaisessa koulussa (tai vastaava tulos DIA-tutkinnosta)
  o   suomi äidinkielenä suoritettu hyväksytysti
  o   suomi toisena kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 8
 • Opetushallituksen yleinen kielitutkinto (YKI) suomen kielessä
  o   suoritettu tasolla 4 kokeen kaikissa osakokeissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen)
 • Valtionhallinnon suomen kielen kielikoe
  o   suoritettu arvosanalla hyvät taidot kaikista osa-alueista (puhuminen, kirjoittaminen ja kielen ymmärtäminen)
 • Kulkuri-etäkoulun perusopetuksen oppimäärää vastaavat opinnot suomen kielestä hyväksytysti suoritettu

 

Arviointikriteerit

Ennakkotehtävien arvostelussa ja valintakokeissa kiinnitetään huomiota hakijan

 • Taiteelliseen potentiaaliin, kirjallisiin taitoihin ja tekstuaaliseen hahmottamiskykyyn       
 • Ajattelun ja mielikuvituksen omintakeisuuteen ja laaja-alaisuuteen
 • Itsetuntemukseen kirjoittajana, taiteenalaan ja omaan projektiin liittyvään
 • erityistuntemukseen sekä työskentelytaitoihin ja metodeihin
 • Kiinnostukseen ja kykyyn tehdä tutkimusta tai pohjatyötä osana taiteellista prosessia
 • Kykyyn pitkäjänteiseen yksintyöskentelyyn ja toisaalta kykyyn osata toimia monialaisessa yhteistyössä
 • Kykyyn lukea analyyttisesti ja tulkiten valmista tekstiä
 • Kykyyn lukea reflektoiden omaa ja muiden keskeneräistä tekstiä
 • Kykyyn antaa ja ottaa vastaan palautetta sekä hyödyntää sitä uudelleenkirjoittamisessa
 • Motivaatioon, sitoutuneisuuteen ja vastuunottokykyyn
 • Soveltuvuuteen alalle ja korkeakouluopintoihin

 

Ennakkotehtävät

Ennakkotehtäviä ei tarkenneta eikä selitetä.

Liuskalla (=A4) on n. 30 riviä kirjoitettua tekstiä (riviväli 1.5, fonttikoko 12). Ennakkotehtävät tehdään suomen tai ruotsin kielellä ja ne toimitetaan sähköisesti. Merkitse nimesi jokaiseen tehtävään. Kirjoita tehtäväsi tietokoneella. Käytä sivunumerointia. Tulosta kirjoittamasi teksti itsellesi ennen ennakkotehtävien palauttamista, jotta hahmotat sen myös paperilta luettavassa muodossa.

 1. Kirjoita teossuunnitelma tai konsepti oman projektin pohjaksi sekä lyhyt luonnos sen toteutuksesta ja lajityypistä (2-5 liuskaa). Projektin tulee sijoittua jollekin maisteriohjelman kolmesta osa-alueesta. Tarkemmat tiedot osa-alueista löytyvät tutkintovaatimuksista: Kirjoittamisen maisteriohjelma 2019-2023
   
 2. Liitä mukaan teksti- tai teosnäyte (enintään 10 liuskaa), joka liittyy teossuunnitelmaasi. Jos teosnäyte sisältää ääntä tai kuvaa tai sijoittuu monimediaaliselle alueelle, näytteen kesto voi olla enintään 5 minuuttia ja kuvien määrä enintään 10 kpl.
   
 3. Kirjoita essee, jossa käyt keskustelua jonkin omaan projektiisi läheisesti liittyvän teoreettisen tekstin tai taiteellisen teoksen kanssa. (2-3 liuskaa).
   
 4. Kerro, miksi haet kirjoittamisen maisteriopintoihin. Pohdi myös, mitä erityisesti haluat opiskella ja missä kirjoittamisen maisteriohjelma voisi sinua auttaa. Käytä taustamateriaalina kirjoittamisen maisteriopintojen tutkintovaatimuksia, jotka löydät täältä: 
  Kirjoittamisen maisteriohjelma 2019-2023. (Pituus enintään 1 liuska.)

 

Valintakokeet

Valintakokeet järjestetään Teatterikorkeakoulun Haapaniemenkatu 6:n tiloissa.

Hakijoita voidaan karsia valintakokeiden aikana.

Kirjoittamisen maisteriohjelmaan hakevien valintakoetehtävät ovat sekä kirjallisia että suullisia.

Valintojen yksilötehtävät voi suorittaa joko suomen tai ruotsin kielellä, ryhmätehtävät ainoastaan suomen kielellä.

Hakuaika:       9.1. - 23.1.2019

 

1 vaihe:

► Täytä hakulomake 23.1.2019 klo 15 mennessä.

Palauta ennakkotehtävät 30.1.2019 klo 15 mennessä.

Palauta koulu- ja kielitaitotodistukset 30.1.2019 klo 15 mennessä.

Hakijoiden hakukelpoisuuspäätöksistä lähetetään hakijoille tieto sähköpostitse viimeistään viikolla 9-10. Ennakkotehtävien perusteella jatkoon päässeille lähetetään sähköpostitse kutsu toiseen vaiheeseen viimeistään viikolla 14 sekä mahdolliset lisätehtävät. Myös ennakkotehtävien perusteella karsituille ilmoitetaan asiasta sähköpostitse.

 

2-4 vaihe: 16.4. - 18.4.2019

Tulokset julkaistaan 6.6.2019 (valintaehdotus uusiksi opiskelijoiksi hyväksyttävistä).

Annettua valintakoeaikaa ei vaihdeta.
 

 

NÄIN HAET
 

1) Täytä sähköinen hakulomake hakuaikana 9.1. - 23.1.2019 klo 15 mennessä Opintopolussa.

Kirjoittamisen maisteriohjelma löytyy Opintopolku.fi -hakujärjestelmästä nimellä
Maisterihaku, kirjoittaminen, teatteritaiteen maisteri (2 v)

Kun olet lähettänyt hakulomakkeen, saat vahvistusviestin sähköpostitse. Viestistä löydät hakemusnumeron, joka on ilmoitettava, kun toimitat hakemuksesi liitteet.

 

2) Toimita ennakkotehtävät ja liitteet 30.1.2019 klo 15 mennessä Embark-järjestelmässä.
Verkkosovellus on englanninkielinen.

Toimita Embark-järjestelmässä:

 • Ennakkotehtävät
 • Ansioluettelo/CV (listaus suorittamistasi opinnoista, taiteellisesta toiminnasta ja työkokemuksesta)
 • Tutkintotodistus
 • Diploma Supplement (DS), jos DS on käytössä kyseisessä ulkomaisessa korkeakoulussa tai selvitys ulkomaisten opintojen laajuudesta ECTS-järjestelmässä ja arvostelusta 5-portaisella asteikolla, jos Diploma Supplementia ei ole saatavilla
 • Opintosuoritusote valinnassa huomioitavaksi halutuista opinnoista (esim. suoritettuun tutkintoon liittyvä opintosuoritusote)
 • Tarvittaessa muut todistukset, mikäli haet hakukelpoisuutta opintojen, taiteellisen toiminnan ja työkokemuksen perusteella hankitut tiedot ja valmiudet perusteella
 • Tarvittaessa todistus opetus-/ tutkintokielen mukaisen kielitaidon osoittamiseksi, mikäli sitä ei voida todentaa suoritetusta korkeakoulututkinnosta
   

Ohjeet materiaalien toimittamiseen Embark-järjestelmän kautta.

 

Hakemuksen (hakulomake, ennakkotehtävät, liitteet) lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Hakijan kannattaa toimittaa hakulomake, ennakkotehtävät ja liitteet hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä. Suurten tiedostojen lataaminen Embark-järjestelmään saattaa viedä aikaa, mikäli järjestelmässä on ruuhkaa.  

Myöhästyneitä hakulomakkeita ja ennakkotehtäviä ei käsitellä. Myöskään hakemuksia, joista puuttuu ennakkotehtävä/ennakkotehtävät, ei käsitellä. Sähköpostitse tai sähköpostin liitteenä toimitettuja ennakkotehtäviä ei käsitellä.

Hakemusasiakirjoja tai liitteitä ei palauteta.