Heikki Uimonen

Professori, SibA/MuTri-tohtorikoulu

+358503451900
Toimenkuva

FT, dos. Heikki Uimonen aloitti populaarimusiikin tutkimuksen professuurin viisivuotiskauden Musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osastolla syyskuussa 2012. Toimipaikkana on Sibelius-Akatemian Seinäjoen yksikkö. Uimonen on tutkinut äänen ja musiikin tallentamista ja välittymistä sekä näiden vaikutusta musiikin kuunteluun, ääniympäristön muutokseen ja tilan äänelliseen rakentumiseen. Tällä hetkellä hänen tutkimusalueisiinsa kuuluvat kasettikulttuuri, radioiden musiikkisisällöt, elävän musiikin muutos sekä jokapaikkainen / päivittäismusiikki. Hän on julkaissut runsaat kuusikymmentä tutkimusartikkelia, toimittanut toistakymmentä akateemista julkaisua yhdessä kollegoidensa kanssa ja julkaissut neljä monografiaa. Näitä ovat Acoustic Environments in Change (HU, Järviluoma, Kytö, Truax, Vikman 2009), Music Breaks In. Essays on Music Radio and Radio Music in Finland (HU, Kurkela, Mantere 2010), Radiomusiikin rakennemuutos. Kaupallisten radiokanavien musiikki 1985–2005 (2011) ja Koko kansan kasetti. C-kasetin käyttö ja kuuntelu Suomessa (HU, Kilpiö, Kurkela 2015). 

Uimonen johtaa Taideyliopiston Sibelius-Akatemian osuutta monitieteisessä Värinä-projektissa (2015–2016), jossa tarkastellaan tilan, ruoan ja äänisuunnittelun merkityksiä juhlan ja arjen käytännöissä. TEKES-hanke toteutetaan yhdessä prof. Anu Hopian (TY), Ari Hynysen (TTY) ja Tuija Pitkäkosken (SeAMK) kanssa. Suomen Kulttuurirahaston rahoittamassa Muuttuvat suomalaiset äänimaisemat -hankkeessa tutkitaan ääniympäristön muutosta Suomen maantieteellisten rajojen sisällä. Vuotuiseen MARS Festivaliin osallistuminen lisää akateemisen tutkimuksen, musiikkialan ammattilaisten ja yleisön välistä vuorovaikutusta. Musiikki ja ruoka moniaistisena kokemuksena (2017) -hankkeessa tarkastellaan ääntä osana multimodaalista kokemista ja muistoja ruoan kulttuurihistoriallisessa kontekstissa. 

  

http://www.aanimaisemat.fi
http://www.marsfestivaali.fi

Tutkimus ja julkaisut

Publications 2005–2017

 

 Academic publications, editorial works and presentations

Monographs

4. (HU, Vesa Kurkela & Kaarina Kilpiö). Koko kansan kasetti. Yhdessä Kaarina Kilpiön ja Vesa Kurkelan kanssa. [The Story of the Compact Cassette People. With Kaarina Kilpiö and Vesa Kurkela]. SKS 2015. 

3. Radiomusiikin rakennemuutos. Kaupallisten radiokanavien musiikki 1985–2005 [The Structural Reform of Radio Music. Commercial radio music contents 1985–2005 in Finland] Tampere: Tampere University Press, 2011.

2.  Ääntä kohti. Ääniympäristön kuuntelu, muutos ja merkitys [Towards the Sound. Listening, change and the meaning in the sonic environment]. Väitöskirja [Dissertation]. Acta Universitatis Tamperensis 1110. Tampere, Tampere University Press, 2005.

 

Edited books and other editorial works

14. (HU, Meri Kytö, Kaisa Ruohonen) Muuttuvat suomalaiset äänimaisemat. Tampere University Press. 2017 http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0382-2.

13. (HU, Olli-Taavetti Kankkunen, Meri Kytö). Kuuntelukasvatus. Finnish edition of R. Murray Schafer’s book A Sound Education. 100 Exercises. 2015.

12. (HU, Olli Heikkinen, Kaarina Kilpiö, Markus Mantere, Saijaleena Rantanen, Hannu Tolvanen) Valistus on viritetty. Esseitä musiikista, huvittelusta ja historiasta. [Essays on music, amusement and history]. Sibelius-Akatemian julkaisuja 13, 2014.

11. (HU & Mikko Vanhasalo) Musiikin Suunta 3/2014. Rytmimaisteriseminaari.    

10. (HU, Maija Kontukoski and Saijaleena Rantanen) Etnomusikologian vuosikirja 25 (2013) [Yearbook for Ethnomusicology]. Suomen Etnomusikologinen Seura. 2013.  

9. (HU, Meri Kytö and Nicolas Remy) European Acoustic Heritage. CRESSON, Tampere University of Applied Sciences 2012.

8. (HU, Vesa Kurkela and Markus Mantere) Music Breaks In. Essays on Music Radio and Radio Music in Finland. Musiikintutkimuksen laitoksen julkaisuja 3. Tampere: Tampereen yliopisto 2010.

7. (HU, Helmi Järviluoma, Meri Kytö and Noora Vikman) Ideologies and Ethics in the Uses and Abuses of Sound. 16–19.6. 2010 Koli, Finland. Proceedings.

6. (HU, Helmi Järviluoma, Meri Kytö, Barry Truax and Noora Vikman) Acoustic Environments in Change and Five Village Soundscapes. TAMK University of Applied Sciences. Series A. Research papers 13. University of Joensuu, Faculty of Humanities, Studies in Literature and Culture 14, 2009.

5. (HU, Olli Heikkinen, Maija Kontukoski and Vesa Kurkela) Musiikin Suunta 3/2009. Medioitua vai medioimatonta. [Special issue of mediatization of music].

4. (HU and Markus Mantere) Musiikin Suunta. [Direction of Music] Tiede, taide ja tulkinta. [Research, art and interpretation] 2/2009.

3. (HU, Helmi Järviluoma, Meri Kytö and Kaarina Kilpiö) Soundscape. The Journal for Acoustic Ecology. Pioneers, Pathfinders and Earcleaners. HU Editor in Chief. 2008.

2. (HU and Markus Mantere) Etnomusikologian vuosikirja 19 [Yearbook for Ethnomusicology]. Suomen Etnomusikologinen Seura. Edited with Markus Mantere kanssa. 2007. 

1. (HU, Helmi Järviluoma, Ari Koivumäki and Meri Kytö) Sata suomalaista äänimaisemaa. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura [One Hundred Finnish Soundscapes] 2006.

 

Articles in scientific journals and books (refereed)

37. Beyond the Playlist. Commercial Radio as Music Culture. Popular Music. Cambridge University Press. Forthcoming 2017.

36. Acoustic Communities Articulated. Sound Preferences in the Village of Dollar. In Christine Guillebaud (ed.). Toward an Anthropology of Ambient Sound. Routledge. Forthcoming 2017. 

35. (HU, Meri Kytö & Kaisa Ruohonen) Muuttuva äänimaisema menneisyytenä ja nykyisyytenä. Teoksessa Muuttuvat suomalaiset äänimaisemat. Tampere University Press. 2017.

34. (HU & Jukka Mikkola) “Tahtoisin kuulla lehmän lypsyä sinkkiämpäriin” Äänien ilta -lähetykset Yle Radio Suomessa. [Radio programme Evening of Sounds in Finnish Broadcast Company’s Radio Suomi channel]  In Muuttuvat suomalaiset äänimaisemat. [Transforming Finnish Soundscapes]Heikki Uimonen, Meri Kytö & Kaisa Ruohonen (eds). Tampere University Press. 2017    

33. Celebrity Guitars: Musical Instruments as Luxury Items. Rock Music Studies. http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/19401159.2016.1252973?needAccess=true Routledge/Taylor & Francis 2016.

32. (HU & Meri Kytö) Analysing the Transforming Finnish Soundscapes Project. Ambiances, tomorrow. 3rd International Congress on Ambiances. University of Thessaly, Greece 21.–24.9. 2016. Conference Proceedings.

31. (HU & Maija Kontukoski) Akustinen suunnittelu: Tila, ääni ja affekti pop up -ravintolassa [Acoustic Design. Space, Sound and Affect in Pop up restaurant. ] Etnomusikologian vuosikirja 2016, vol. 28.  http://ojs.tsv.fi/index.php/etnomusikologianvuosikirja/issue/view/4230/showToc

30. Muuttuvat suomalaiset äänimaisemat ja kuulumisen politiikka. Kalevalaseuran vuosikirja 95. 2016. Toim. Helmi Järviluoma & Ulla Piela. 15–33.

29. (HU, Kontukoski, Paakki, Thureson & Hopia) Imagined Salad and Steak Restaurants: Consumers’ Colour, Music and Emotion Associations with Different Dishes International Journal of Gastronomy and Food Science. 2016.      http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878450X16300026

28. Käytännön idealismia. Elävän musiikin yhdistykset
alueellisen ja maakunnallisen musiikkitoiminnan elävöittäjänä [Developing music and practical idealism. Live Music Associations in refreshing the provincial music scene.] In Riukulehto, Sulevi (ed) Kunnat, rajat, kulttuuri. Muutoskokemuksia.   [Municipalities, borders and culture. Changes experienced.] 2016, 174–204.

27. Transphonic Sounds: Commercial Radio Music in a Shared Urban Environment. Etnomusikologian vuosikirja 2015, vol. 27, 28–46. Forthcoming 2015.

26. Acoustic Communities Articulated. Sound Preferences in the Village of Dollar. In Christine Guillebaud (ed.). Toward an Anthropology of Ambient Sound. Routledge. Forthcoming 2015.    

25. Hiljaisuuden ja melun tekstit. Äänimaiseman kulttuurinen rakentuminen [Texts of silence and noise. Cultural construction of soundscape]. In Ampuja, Outi and Peltomaa Miikka (eds.) Huutoja hiljaisuuteen. Ihminen ääniympäristössä [Shouts to to Silence. Human in Sonic Environment]. Gaudeamus. 2014, 304–329.

24. Julkkissoittimia ja kerskakulutusta: sähkökitaran muodonmuutos työkalusta ylellisyystuotteeksi [Transformation of Electric Guitar from Tool to Luxury Item]. In Kontukoski, Maija, Rantanen, Saijaleena and Uimonen, Heikki (eds) Etnomusikologian vuosikirja 25 (2013). Helsinki, Suomen Etnomusikologinen Seura. 2013, 60–91.

23. Äänimaiseman ja kulttuurisen äänen tutkimus. [Soundscapes and Cultural  Environmental Sound Research] In Moisala, Pirkko and Seye, Elina (eds) Musiikki kulttuurina [Music as Culture]. Suomen Etnomusikologinen Seura, 2013, 239–254.

22. Masa, mankka ja mä. C-kasetti kuuntelukulttuurin muuttajana 1970–1990. [Masa, cassette player and me. Compact cassette transforming listening culture in 1970–1990.] Lähikuva 4/2012, 42–61.

21. My First Compact Cass: Home Taping and Music Consumption in 1970s Finland. IASPM 2011 Proceedings, Grahamstown, South Africa International Association for the Study of Popular Music, 253–258. 2012. http://www.iaspm.net/proceedings/index.php/iaspm2011/iaspm2011/schedConf/presentations.

20. Inarin emäntäkoulussa. C-kasetti jokapaikkaisen kuuntelun edistäjänä.  [At the Rural Homemaking School of Inari. Compact cassette advancing ubiquitous listening.] Etnomusikologian vuosikirja 24 (2012). Helsinki, Suomen Etnomusikologinen Seura, 97–119.

19. Everyday Sounds Revealed. Acoustic Communication and Environmental Recordings. Organised Sound. An International Journal of Music and Technology. Cambridge University Press. 16 (3), 256–263, 2011. 

18. Tarkkaile ympäristöäsi! Kuuntelukävelyt ja äänittäminen äänimaiseman laadullisen arvioinnin välineinä. [Observe your environment. Listening walks, environmental recordings and the assessment of soundscape quality.] Yhdyskuntasuunnittelu 1/2011, vol. 49, 44–58.The Finnish Journal of Urban Studies.

17. (HU and Kaarina Kilpiö) Kulkee mukana eikä maksa paljon. Kuinka c-kasetti muutti äänimaisemaa. [It is mobile and won’t cost you an arm and a leg! How compact cassette changed the Finnish soundscape.] Historiallinen aikakauskirja. Historian äänet. Eds. Juhana Aunesluoma, Tiina Kinnunen, Marko Lamberg and Marko Tikka 3/2010, 329–341.

16. Towards Streamlined Broadcasting. The Changing Music Cultures of 1990s Finnish Commercial Radio. IASMP@, vol.1, No 1 (2010). http://www.iaspmjournal.net/ index.php/IASPM_Journal.

15. (HU and Vesa Kurkela) Demonopolizing Finland. The Changing Contents of Finnish Commercial and Public Radios 1980–2005. Radio Journal vol. 7 issue 2, 2009, 135–154, Intellect.

14. Lännen malliin - Radio Sata ja 1990-luvun musiikkiradiouudistus. [In American Style: Radio Sata and the music radio reform of the 1990s.] Kulttuurintutkimus 26 (2009):1, 25–38. 

13. Haitaribussi. Kaupallisen radiokanavan musiikkivalinnat ja kaupunkitilan äänellinen rakentuminen. [Accordeon bus. The music policies of commercial radios and the making of urban sonic environment.] In Ridell Seija, Kymäläinen Päivi, Nyyssönen Timo (eds.) Julkisen tilan politiikkaa ja poetiikkaa. Tieteidenvälisiä otteita vallasta kaupunki-, media- ja virtuaalitiloissa. Tampere, Tampere University Press 2009, 60–91.  

12. Bensankärystä pullantuoksuun. Miesäänen käyttö suomalaisissa televisiomainoksissa. [From gas stench to baking smell. The male voice in Finnish television advertising.] In Åberg, Kai and Skaffari, Lotta (eds.) Moniääninen mies. Maskuliinisuuden kulttuurinen rakentuminen musiikissa. Jyväskylä, Nykykulttuurin tutkimuskeskus 2008, 163–190. 

11. (HU, Meri Kytö and Helmi Järviluoma [as co-writer]) Soundscape and Emplaced Pasts - Analyzing One Hundred Finnish Soundscapes. Inter-Noise 2007 Istanbul. The 36the International Congress and Exhibition on Noise Control Engineering, proceedings CD-ROM, August, Turkey 2007, 28–31.

10. Bensankärystä pullantuoksuun. Miesäänen käyttö suomalaisissa televisiomainoksissa. [From gas stench to baking smell. The male voice in Finnish television advertising.] Lähikuva 4/2007, 6–23.

9. (HU and Vesa Kurkela) Usko, toivo ja petollinen rakkaus. Rock-kulttuuri ja suomalaisen radiopolitiikan muutos. [Faith, hope and deceitful love. Rock culture and the change of Finnish radio policy.] Etnomusikologian vuosikirja 19 (2007). Helsinki, Suomen Etnomusikologinen Seura, 9–28.

8. Pois maailman mellakasta. Sointulan siirtokunnan ääniympäristön muutos. [Away from the Din of the World! The Change of Sonic Environment in the Colony of Sointula, B.C., Canada] 2004. Ampuja, Outi and Kilpiö, Kaarina (eds.) Kuultava menneisyys. Suomalaista äänimaiseman historiaa. Historia Mirabilis. Turku Historical Society 2005, 38–70. 

 

Chapters in books, research reports, review articles (editor-refereed)

36. Schizophonia. The SAGE Encyclopedia of Ethnomusicology. Forthcoming 2017.

35. (HU, Maija Kontukoski, Maija Paakki, Jon Thureson, Tuija Pitkäkoski, Mari Sandell ja Anu Hopia) Ruokailuympäristön vaikutus terveellisiin ruokavalintoihin.       Tutkimusmenetelmien testaus ja arviointi ravintolaympäristössä. Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Seinäjoki University of Applied Science       http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/111791/A23.pdf?sequence=1

34. (HU, Olli Heikkinen, Kaarina Kilpiö, Markus Mantere, Saijaleena Rantanen, Hannu Tolvanen) Kannatan kaikkea!  In Heikkinen, Olli, Kilpiö, Kaarina Mantere, Markus, Rantanen, Saijaleena, Tolvanen, Hannu & Uimonen, Heikki: Valistus on viritetty. Esseitä musiikista, huvittelusta ja historiasta. [Essays on music, amusement and      history]. Sibelius-Akatemian julkaisuja 13, 2014, 7–10.

33. Sulho Ranta ja radio. Musiikkiteknologian muutos tutkimuksen haasteena. In Heikkinen, Olli, Kilpiö, Kaarina Mantere, Markus, Rantanen, Saijaleena, Tolvanen, Hannu & Uimonen, Heikki: Valistus on viritetty. Esseitä musiikista, huvittelusta ja historiasta. [Essays on music, amusement and history]. Sibelius-Akatemian julkaisuja 13, 2014, 251–267.  

32. (HU and Vesa Kurkela) Lost and Challenged Contents. Music Radio Alternatives and Cultural Practices. In Gazi, Angeliki, Starkey, Guy and Jedrzejewski, Stanislaw: Radio Content in the Digital Age. The Evolution of a Sound Medium. Intellect Books. 2011, 123–137.

31. The Moving Microphone. Social Media and Acoustic Communication. Ideologies and Ethics in the Uses and Abuses of Sound. 16.–19.6. 2010 Koli, Finland.

30. Moniäänistä rajankäyntiä. [Mulpile Sounds and Demarcation of Bounderies] Introduction to Moniääninen. In Hannula, Linda and Lehto-Vahtera, Johanna (eds.) Polyphonic. Aboa Vetus, Ars Nova. 2010.

29. The Changing Music Culture of 1990s Commercial Radios in Finland. In Vesa Kurkela, Markus Mantere and Heikki Uimonen (eds,) Music Breaks In. Essays on Music Radio and Radio Music in Finland. Musiikintutkimuksen laitoksen julkaisuja 3: Tampere. 2010. Reprinted.

28. Music Selection and Corporate Cultures in Finnish Commercial Radios. In Vesa Kurkela, Markus Mantere and Heikki Uimonen (eds,) Music Breaks In. Essays on Music Radio and Radio Music in Finland. Musiikintutkimuksen laitoksen julkaisuja 3: Tampere. 2010. Reprinted.

27. Demonopolizing Finland. The Changing Contents of Finnish Commercial and Public Radios 1980–2005. In Vesa Kurkela, Markus Mantere and Heikki Uimonen (eds,) Music Breaks In. Essays on Music Radio and Radio Music in Finland. Musiikintutkimuksen laitoksen julkaisuja 3: Tampere. 2010. Reprinted. 

26. (HU and Vesa Kurkela) Usko, toivo ja petollinen rakkaus. Rock-kulttuuri ja suomalaisen radiopolitiikan muutos. [Faith, hope and deceitful love. Rock culture and the change of Finnish radio policy.] In Vesa Kurkela (ed.) Musiikki tekee murron. Tutkimuksia sävel ja hittiradioista. Musiikintutkimuksen laitoksen julkaisuja 2: Tampere. 2009, 33–59. Reprinted.

25. Lännen malliin - Radio Sata ja 1990-luvun musiikkiradiouudistus. [In American Style: Radio Sata and the music radio reform of the 1990s] In Vesa Kurkela (ed.) Musiikki tekee murron. Tutkimuksia sävel ja hittiradioista. Musiikintutkimuksen laitoksen julkaisuja 2: Tampere. 2009, 61–82. Reprinted.

24. Kun kuulen tangon hiljaisen. Radiomusiikin muutos ja tutkimuksen metodologiset haasteet. [The silent sound of tango in my ears. The change of radio music policy and its methodological challenges]. In Vesa Kurkela (ed.) Musiikki tekee murron. Tutkimuksia sävel ja hittiradioista. Musiikintutkimuksen laitoksen julkaisuja 2: Tampere. 2009, 48–63. Reprinted.

23. Lost and Challenged Contents. Music Radio Alternatives and Cultural Practices. Radio Content in the Digital Age. Conference Papers. With Vesa Kurkela. Cyprus University of Technology. 2009, 1–22. Memory Stick.

22. (HU, Helmi Järviluoma, Noora Vikman and Meri Kytö) Acoustic environments in change - Introducing the study of six European soundscapes in transition. In Helmi Järviluoma, Meri Kytö, Barry Truax, Heikki Uimonen and Noora Vikman (eds)  Acoustic Environments in Change. Tampere and Joensuu: TAMK and University of Joensuu 2009, 16–33.

21. (HU, Helmi Järviluoma, Noora Vikman and Meri Kytö) Soundscapes in Change – From 1975 to 2000 (with Helmi Järviluoma, Noora Vikman and Meri Kytö). In Helmi Järviluoma, Meri Kytö, Barry Truax, Heikki Uimonen and Noora Vikman (eds) Acoustic Environments in Change. Tampere and Joensuu: TAMK and University of Joensuu 2009, 224–281.

20. Stories of Sounds. The Narrated past of Scottish Village. In Helmi Järviluoma, Meri Kytö, Barry Truax, Heikki Uimonen and Noora Vikman (eds) Acoustic Environments in Change Tampere and Joensuu, TAMK and University of Joensuu 2009, 194–208.

19. (HU and Meri Kytö) Przeszlosc obecna w krajobrazie dzwiekowym - project Sto finskich krajobrazow dzwiekowych. In Bernat, Sebastian (ed.) Dzwiek w krajobrazie - stan I perspektywy badan. Lublin 2008, 9–15. Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej. [Analysing One Hundred Finnish Soundscapes. In Sound in Landsape. Present status and future strategy for researchers.]

18. Editorial. Soundscape. The Journal for Acoustic Ecology. Pioneers, Pathfinders and Earcleaners. 2008, vol 8, nr.1.

17. Pure Geographer. Observations on J.G.Granö and Soundscape Studies. Soundscape. The Journal for Acoustic Ecology. Pioneers, Pathfinders and Earcleaners. 2008, vol 8, nr.1.

16. Music selection and corporate cultures in Finnish commercial radios. European Communication Research and Education Association. Programme, abstracts, posters and papers. 2nd European Communication Conference, Barcelona. CD ROM, 26.11.2008.

15. Kertomuksia utopiasta. Ääni, kuuluma ja tallenne. [Stories from Utopia. Sound, field of hearing and recording.] In Haapala, Arto and Kaukio, Virpi (eds.) Ympäristö täynnä tarinoita. Kirjoituksia ympäristön kuvien ja kertomusten kysymyksistä. UNIpress 2008, 79–93.  

14. Kun kuulen tangon hiljaisen. Radiomusiikin muutos ja tutkimuksen metodologiset haasteet. [The silent sound of tango in my ears. The change of radio music policy and its methodological challenges].In Ala-Fossi, Marko, Herkman, Juha ja Keinonen Heidi (eds.) Radio- ja televisiotutkimuksen metodologiaa. Näkökulmia sähköisen viestinnän tutkimukseen. Tampere, Tampere University Press 2008, 48–63.

13. (HU, Helmi Järviluoma, Ari Koivumäki and Meri Kytö) In Search for Multifaceted Finnish Soundscapes. In Angus Carlyle (ed.) Autumn leaves - Sound and the Environment in Artistic Practice 2007, 89–91.  

12. Meluisat ja mieluisat. Ääniympäristön veto ja vastenmielisyys. [The noisy and the pleasing. The attraction and the disgust of the sonic environment.] In Järviluoma Helmi, Koivumäki, Ari, Kytö, Meri ja Uimonen, Heikki (eds). Sata suomalaista äänimaisemaa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2006, 55–67.

11. (HU, Helmi Järviluoma, Ari Koivmäki and Meri Kytö) Introduction in Järviluoma, Helmi, Koivumäki, Ari Koivumäki, Kytö, Meri and Uimonen, Heikki (eds) Sata suomalaista äänimaisemaa [One Hundred Finnish Soundscapes] Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2006.

10. Multimodaaliset karaoketanssit.[Multimodal karaoke dancing.] In Herkman Juha, Hiidenheimo Pirjo, Kivimäki Sanna and Löytty Olli. Tutkimusten maailma. Suomalaista kulttuurintutkimusta kartoittamassa. Jyväskylä, Nykykulttuurin tutkimuskeskus 2006, 154–164.

9. (HU, Outi Ampuja, Kaarina Kilpiö and Helmi Järviluoma) Introduction in Ampuja, Outi and Kilpiö, Kaarina (eds.) Kuultava menneisyys. Suomalaista äänimaiseman historiaa [Hearable Past. History of Finnish Soundscape]. Historia Mirabilis julkaisusarja. Turku, Turun historiallinen yhdistys 2005, 9–20.

8. Towards the Sound. Listening, change and the meaning in the sonic environment. Dissertation abstract. Soundscape. The Journal for Acoustic Ecology. Volume 6, number 2. Fall/Winter 2005, 33.

7. Raha rakentaa kaupunkien äänimaisemaa. Yhdyskuntasuunnittelu. Katsauksia. 2005:1, vol 43, 85–89.

6. (HU, Ari Koivumäki and Meri Kytö) Hush now and shake that tree. The recording of the One Hundred Finnish Soundscapes.  Soundscape. The Journal for Acoustic Ecology. Volume 6, number 2. Fall/Winter 2005, 30–31. 

 

Academic book reviews

6. Lännen lokarin laulaja. Hiski Salomaan elämä ja teot. Agricola. Suomen historiaverkko. 28.6.2012.  

5. Kirjavin purjein. Merirosvoradiot poliittista aktivismia ja äänitaidetta tukemassa. [Multicoloured flags. Pirate stations in supporting the activism and sound art]. Media and viestintä. Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen lehti 3/2010, 92–95.  

4. Andrea Langlois, Ron Sakolsky and Maria van der Zon (eds.) Islands of Resistance. Pirate Radio in Canada. Soundscape. The Journal for Acoustic Ecology. Vol. 10 nr. 1, Fall/Winter 2010, 34–35.

3. Hiljaisuudesta haltioituvalle ja analyyttiselle kuuntelijalle [For the silence inspired and for the analytical listener]. Sarlin, Tommi (toim.): Hiljaisuutta etsimässä -kirjan arvio. Agricola. Suomen historiaverkko, http://agricola.utu.fi/nyt/arvos/arvostelut.php 17.4.2007.

2. Koneiston rattaat ja ihmissielun insinöörit: sensuuri, muusikot ja musiikki. [Wheels of the machine and the engineers of the human soul: sensorship, musicians and music]. Korpe, Marie (toim.) Ampukaa artisti! Musiikkisensuuri nykypäivänä -kirjan arvio. Agricola. Suomen historiaverkko, http://agricola.utu.fi/nyt/arvos/ 18.5.2006. 


Presentations in academic conferences and seminars 

88. Radiogenic Sound Cultures in Call-in Programmes. Crossroads in Cultural Studies. Sydney 12.–17.12.2016.

87. Musiikintutkimuksen erityiskysymyksiä. Avoin tiede, T-talon OKM-seminaari 31.10. 2017. 

86. Hits and misses. Music and Sonic Construction of Space. The 8th Symposium of Architectural Research 2016. Architecture and experience now. Tampere University of Technology, Finland. Keynote. 27–28.10. 2016.   

85. (HU, Ari Koivumäki, Meri Kytö) Book presentation Acoustic Environments in Change. 3rd International Conference on Ambiances. Ambiances International
Network. University of Thessaly, Greece 21.–24.9. 2016. 

84. (HU, Meri Kytö). Analysing the Transforming Finnish Soundscapes. 3rd International Conference on Ambiances. Ambiances International Network. University of Thessaly, Greece 21.–24.9. 2016.

83. Äänimaisemat ja kuulumisen politiikka. Musiikki, ikääntyminen ja teknologia. Suomen musiikintutkijoiden 20. valtakunnallinen symposium. Presentation. University of Eastern Finland, 11.–13. May 2016. 

82. (HU, Meri Kytö) Muuttuva tila ja äänisuunnittelun haasteet, esimerkkinä Seinäjoen kirjasto. Elämyksellinen arki ja ruoka -seminaari, 22.4. 2016. Seinäjoki. 

81. Fluctuating Guitar Market and Endangered Wood Species. Music, Nature and Environmental Crises. University of Turku. 12 May 2015. Invited.

80. Akustinen suunnittelu ja musiikintutkimuksen paradigmanmuutokset. Musiikki ja toiminta. Suomen musiikintutkijoiden 19. symposium. [Music and Action] Presentation & Chair. University of Tampere, 15.–17. April 2015.

79. Of Futures Past. Contemporary Sound Works with Obsolete Technologies. Sound Studies. Mapping the Field. Second International Conference of the European Sound Studies Association. Chair. Copenhagen June 27–29 2014.

78. (HU, Meri Kytö) Transforming Finnish Soundscapes. Sound Studies. Mapping the Field. Second International Conference of the European Sound Studies Association Copenhagen June 27–29 2014.

77. Celebrity-Owned Instruments and Conspicuous Consumption: The Transformation
 of Electric Guitar from Musician’s Tool to Luxury Item.
IASPM-Canada 31st Annual Conference,
Université Laval, Quebec,
May 23–25, 2014.

76. Modernity meets nationalism. Confronting the National in the Musical Past. Third Sibelius Academy Symposium on Music History. 21–23.5.2014. Chair. Sibelius Academy, University of Arts Helsinki.

75. Tulkinta ennen ja nyt. Suomen musiikintutkijoiden 18. symposium. [Interpretation - past and present] Liveology. Chair. Sibelius Academy, University of Arts Helsinki, 2–4 February 2014.

74. Kehittyvää musiikkia ja käytännön idealismia. Elävän musiikin yhdistykset alueellisen ja maakunnallisen musiikkitoiminnan elävöittäjinä [Developing music and practical idealism. Live Music Associations in refreshing the provincial music scene. Tulkinta ennen ja nyt. Suomen musiikintutkijoiden 18. symposium. [Interpretation - past and present] Sibelius Academy, University of Arts Helsinki, 2–4 February 2014.

73. Functional Sounds: Auditory Culture and Sound Concepts in Everyday Life Humboldt-Universität zu Berlin. Stream III. Sonic Artistic Practices & Research. Organised and chaired in collaboration with Marcel Cobussen (NL) and Florian Dombois (CH/GER). October 4–6. Oct. 2013. Chair.

72. Generational Use of the C-Cassette in Transforming Media Environment. 17th Biennial Conference of International Association for the Study of Popular Music, Gijón, Spain, 24–28.6. 2013. 

71. (HU, Maija Kontukoski) Live Music in Europe. Bringing Research and Music Together. The 17th Finnish Music Researchers’ Symposium. The Cultural Memory of Sound and Space. Åbo/Turku, Finland 13–15.3.2013.

70. C-kasetin kotouttaminen ja musiikinkuuntelun murros 1970–1990. Session Kasettikulttuuri with Vesa Kurkela and Kaarina Kilpiö. The 17th Finnish Music Researchers’ Symposium. The Cultural Memory of Sound and Space. Åbo/Turku, Finland 13–15.3.2013.

69. Panel Discussion: Soundscape <-> Sound in the Performing Art. With Petri Kuljuntausta and Meri Kytö. Performing with Sound. An International Symposium. Theatre Academy, University of Arts Helsinki. 4.3.2013. Invited.

68. Acoustic Heritage in Tampere: A Methodological approach to the past and the present. Acoustic Heritage in Tampere: A Methodological approach to the past and the present. 21.1. 2013. Invited.

67. Multimodaalisuus musiikin ja äänimaiseman tutkimuksessa. Näkökulmia multimodaaliseen tutkimukseen. Itä-Suomen Yliopisto, 18.12.2012. Joensuu. Invited. 

66. (HU, Maija Kontukoski & Saijaleena Rantanen. Live Music in Europe 2020. Bringing Research and Music Together. IASPM Norden 2012 Conference. Popular Music and the Nordic Region in Global Dynamics. Roskilde, Denmark 29–30.11.

65. Transphonic Sounds. Commercial radio and urban public places. Urban Sound Studies. Norsound Seminar, Copenhagen 16–18.11.2012.

64. Musiikinkuuntelun murros. Transfonia musiikin historian tutkimuskäsitteenä. Musiikin historia SibAssa NYT. Sibelius-Akatemia 11.10.2012.

63. Transfonic Sounds. Media and the everyday sonic environment. Keynote. European Acoustic Heritage Conference, Tampere 20.9.2012.

62. Clinging on to the Tape. Compact Cassettes, Music and Mediated Nostalgia. Flashbacks. Nostalgic Media and Mediated Forms of Nostalgia. Institute of Communication, Media and Journalism Studies, University of Geneva, Switzerland, 13–14.9. 2012.

61. Sound Environment: forms, perception and meanings. Organized and chaired in collaboration with Dr. Christine Guillebaud. 12th EASA Biennial Conference Uncertainty and Disquiet, Nanterre, Paris, France 10–13 July 2012.

60. Acoustic Communities Articulated. Sound Preferences in the Village of Dollar, Scotland. 12th EASA Biennial Conference.Uncertainty and Disquiet, Nanterre, Paris, France 10–13 July 2012.

59. Monitieteinen musiikintutkimus -esitelmä session puheenjohtaja. Suomen  Musiikintutkijoiden 16. Symposium, Jyväskylä 21.–23.3. 2012.

58. Mirkku, mankka ja Masa. C-kasetin yleistyminen ja käyttö. Suomen  Musiikintutkijoiden 16. Symposium, Jyväskylä 21.–23.3. 2012.

57. (HU and Meri Kytö) Acoustic Environments in Change and Five Village Soundscapes. Goldsmiths College 15.3. 2012 Invited.

56. Verbalised sounds. Methodological Challenges on Soundscape Studies. Pour une anthropologie des milieux sonores. Journées d’études internationales. MILSON. Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, 16 et 17 février 2012. Invited.

55. Musiikkijournalismi Suomessa. [Music journalism in Finland] MARS Festival, Seinäjoki, Finland 1–4 February 2012. Chair.        

54. Understanding fandom by Mark Duffett and Do we still need rockjournalists by Chris Atton. MARS Festival Seinäjoki, 1–4 February 2012. Introductions. 

53. Technology as Medium. Radical Music History Symposium. Sibelius Academy, Helsinki 8–9 December 2011. Chair.

52. Soundscapes as Personal and Social Constructs. WFAE 2011, Crossing Listening Paths, Corfu, Greece, 7. October 2011. Chair.

51. The Liked, the Disliked and the Indifferent. Sound Preferences and the Applied Fieldwork Methods in Dollar, Scotland. WFAE 2011, Crossing Listening Paths, Corfu, Greece. 4 October 2011.

50. Integrating Research and Performance. University College Cork, Ireland, 22 September 2011. Chair.

49. Everyday Sounds Revealed. Acoustic Ecology and Environmental Recordings. ICTM World Conference. St. John’s, Newfoundland, Canada 13–19 July 2011.

48. My First Compact Cass: Home Taping and Music Consumption in 1970s Finland. 16th Biennial Conference of International Association for the Study of Popular Music, Grahamstown, South Africa, from 27 June – 1 July 2011.

47. Memory, Nostalgia and the Musical Imaginary. Chair. International Association for the Study of Popular Music Conference, Grahamstown, South Africa, from 27 June – 1 July 2011.

46. Kaupungin äänet osana eurooppalaista kulttuuriperintöä. Kaupunkitutkimuksen päivät 2011. Kaupungin rajoilla, 5–6 May 2011.

45. Radiomusiikin rakennemuutos. Kaupallisten radioiden musiikki 1985–2005. Suomen Musiikkitiede 100 vuotta. 16 March 2011, Helsinki.

44. Äänimaisematutkimus. Suomen Musiikkitiede 100 vuotta. 17 March 2011, Helsinki. Chair.

43. The Future of Live Music by Simon Frith and Contractual relationships in the recording industry: 360 deals and the 'new' music industry by Lee Marshall. MARS Festival Seinäjoki, Finland 9–12 February 2011.Introductions. 

42. (HU and Kaarina Kilpiö) Mighty Music, Minimum Price. Advertising Compact Cassettes for Finns. Music and Institutions Workshop. Helsinki Collegium for Advanced Studies, University of Helsinki. 10 December 2010.

41. The Moving Microphone. Social Media and Acoustic Communication. SoundActs Conference and Workshop Aarhus, Denmark, 23–25 October 2010.

40. The Moving Microphone. Social Media and Acoustic Communication. Ideologies and Ethics in the Uses and Abuses of Sound. 16–19 June 2010 Koli, Finland. 

39. Keynote panel discussion. Five Village Soundscapes - Acoustic Environments in    Change from 1970s to 21st Century. With Professor Barry Truax, composer Hildegard Westerkamp, professor Helmi-Järviluoma Mäkelä and university lecturer Noora Vikman. Chaired by R. Murray Schafer Ideologies and Ethics in the Uses and Abuses of Sound. 16–19 June 2010 Koli, Finland. 

38. Transfonic Soundscapes and Detached Sounds. Ideologies and Ethics in the Uses and Abuses of the Sound. 16–19 June 2010 Koli, Finland. Chair.

37. Personal, collective, and headscapes. Ideologies and Ethics in the Uses and Abuses of Sound. 16–19 June 2010 Koli, Finland. Chair.

36. Music Cultures and Corporate Cultures. Musicology in the 3rd Millenium. Sibelius Academy, Seinäjoki, Finland. 17-19 March 2010. Presentation and panel.

35. Designing Music Experiences. Musicology in the 3rd Millenium. Sibelius Academy, Seinäjoki, Finland. 17-19 March 2010. Chair.

34. Lost and Challenged Contents. Music Radio Alternatives and Cultural Practices. Radio Content in the Digital Age. Cyprus University of Technology. With Vesa Kurkela. Limassol, Cyprus, 14–16 October 2009.

33. Into the streamlined broadcasting. The changing music cultures of the 1990s Finnish Commercial Radio. Radio Conference. A Transnational Forum. York University, Toronto, Canada. 27–30 July 2009.

32. Mikrofonin molemmin puolin. Sosiaalinen media ääniympäristötutkimuksessa. Teorian käytäntö. IV Kulttuurintutkimuksen päivät, Agora, Jyväskylän yliopisto 12 December 2009.

31. Panel discussion. Aboa Vetus and Ars Nova and Naantalin museo. Moniääninen -seminaari, Naantali 23.–24 November 2009. Chair.

30. Sointula äänessä. Ihanneyhteisön muistot. Aboa Vetus and Ars Nova and Naantalin museo. Moniääninen -seminaari, Naantali 23.–24 December 2009. Invited.

29. Lännen malliin - Radio Sata paikallisradioiden musiikkikulttuurien uudistajana 28 March 2009. Suomen Musiikintutkijoiden 13. valtakunnallinen symposium, Turku. 

28. Workshop II a with lecturers Elina Hytönen, Vinoo Alluri, Bruce Johnson. Suomen Musiikintutkijoiden 13. valtakunnallinen symposium, Turku 2009. Chair.

27. Music selection and corporate cultures in Finnish commercial radios. European Communication Research and Education Association. 2nd European Communication Conference, Barcelona. 26 November 2008.  

26. Panel European Communication Research and Education Association. 2nd European Communication Conference, Barcelona. 26 November 2008.

25. (HU and Meri Kytö) Soundscape and Emplaced Pasts - Analyzing One Hundred Finnish Soundscapes. Dzwiek w krajobrazie - stan I perspektywy badan. [Sound in Landsape. Present status and future strategy for researchers]. Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej, Lublin, Poland 3 September 2008. Keynote.

24. Air this one! Lobbying music to Finnish radios. Esitelmä. Musiikki ja tutkimus. Suomen musiikintutkijoiden 12. valtakunnallinen symposium. Tampereen yliopisto 27.–29 March 2008.

23. Suuri Basaari ja Rovaniemen markkinat. Ääniympäristön haasteet musiikkikasvatukselle, historiantutkimukselle ja kulttuurintutkimukselle. Musiikki ja tutkimus. Suomen musiikintutkijoiden 12. valtakunnallinen symposium Tampereen yliopisto 27.–29 March 2008. Chair.

22. Radiot ja Cityt. Musiikki julkisen tilan rakentajana. Julkisen tilan politiikkaa ja poetiikkaa. Turun yliopisto. 7.5. 2008.

21. Broadcast music of late 20th Century Finland – Music Policies in Finnish Radios. Decanonizing Music History Symposium. Sibelius Academy, Helsinki 29 November 2007.

20. Music in Culture and Society. Decanonizing Music History Symposium. Sibelius Academy, Helsinki 29 November 2007. Chair.

19. Laatuääntä. Kulttuuri, äänimaisema ja analyysi. III Kulttuurintutkimuksen päivät - Aineisto. University of Joensuu, 14–15 December 2007. Organising and chairing the session.   

18. (HU and Meri Kytö) Soundscape and Emplaced Pasts - Analyzing One Hundred Finnish Soundscapes. Inter-Noise 2007, 28–31 August, Turkey.

17. Sointula äänessä. Kertomuksia ihanneyhteisön äänimaisemista. Ympäristö täynnä tarinoita. Seminaari ympäristön kuvien ja kertomusten kysymyksistä. Kansainvälinen soveltavan estetiikan instituutti. Lahti, 13–14 September 2007.

16. Bensankärystä pullantuoksuun: matalan miesäänen käyttö televisiomainonnassa. Suomen musiikintutkijoiden 11. valtakunnallinen symposium, Oulun yliopisto 29.–31 March 2007.

15. Puhtaus ja mökä. Häiritsevien äänten kulttuurinen määrittely. 10. Kansallinen musiikintutkimuksen symposium, Turku, Åbo Akademi 25 March 2006.

14. Workgroup. 10. Kansallinen musiikintutkimuksen symposium, Turku, Åbo Akademi 24–25 March 2006. Chair.

13. (HU and Meri Kytö) Sata suomalaista äänimaisemaa. Poster presentation with Meri Kytö. 10. kansallinen musiikintutkimuksen symposium, Turku, Åbo Akademi 24–25 March 2006.

12. (HU and Vesa Kurkela) Faith, Hope and Deceitful Love. Music Policy and Radio Deregulation in Finland. With Vesa Kurkela. Over the Waves: Music in/and Broadcasting. Hamilton, Canada 4–6 March 2005

11. Mies ja ääni: mainosmaskuliinisuuden auditiivisuus. Paljas mies -työryhmä II Kulttuurintutkimuksen päivät, Tampere 9 December 2005.

10. Ääniympäristön sähköinen murros ja kuuntelemattomuuden problematiikka. Juhlaesitelmä Suomen Etnomusikologisen Seuran syyskokouksessa 18 November 2005. Keynote.

9. Musiikkikulttuurit ja yrityskulttuurit -tutkimushankkeen esittely. Presentation with Vesa Kurkela. Radiomusiikin muutos -seminaari, Marina Congress Center, Helsinki 18 October 2005.

8. Ohjelmista ohjelmavirtaan. Radiomusiikin murros Suomessa 1985–2005. Suomen musiikintutkijoiden 9. valtakunnallinen symposium, 17–19 March 2005, Jyväskylä.