Haku Teatterikorkeakoulun tohtoriohjelmaan 2019

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu
Esittävien taiteiden taiteellisen tutkimuksen tohtoriohjelman opiskelijavalinta

 

HAKUOHJE 2019

Hakuaika on 31.8.-12.10.2018

Uudet tohtoriopiskelijat

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu (TeaK) ottaa enintään 6 uutta tohtoriopiskelijaa aloittamaan opintonsa syksyllä 2019.

Esittävien taiteiden tutkimuskeskus (Tutke) vastaa tohtorikoulutuksesta ja tutkimuksesta TeaKissa. Esittävillä taiteilla tarkoitetaan TeaKissa edustettuja aloja: suomen- ja ruotsinkielinen näyttelijäntaide, ohjaus, dramaturgia, valo- ja äänisuunnittelu, tanssi, tanssijantaide, koreografia, tanssi- ja teatteripedagogiikka sekä esitystaide ja -teoria. Tutkessa tehtävät tohtoriopinnot ja tutkimus määritellään taiteelliseksi tutkimukseksi. Tutken mission ja vision 2017-2020  mukaan taiteellinen tutkimus on taiteen mediumissa toteutuvaa akateemista, monialaista ja yhteisöllistä tutkimusta. Tutken tohtorikoulutusohjelmasta valmistuu esittävien taiteiden taiteilija-tutkijoita, joiden tutkintonimike on tanssitaiteen tai teatteritaiteen tohtori.  

Tohtoriopinnoissa  opiskelijat toteuttavat taiteellisen tutkimushankkeen itse määrittelemästään aiheesta ja harjaantuvat taiteilija-tutkijoiksi. Oman alansa erityisasiantuntijoina he kehittävät ja uudistavat taiteita, niiden tekemistä, tutkimista ja opettamista. He käyvät monimuotoista ja kriittistä vuoropuhelua yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa. He tekevät taidetta sekä tuottavat taiteen käytäntöihin perustuvaa tietoa, taitoa ja ymmärrystä, jota voidaan hyödyntää ja soveltaa sekä taiteissa että muilla yhteiskunnan aloilla. Tohtorikoulutus edistää taiteilija-tutkijoiden kykyä soveltaa kehittämäänsä osaamista taiteilijoina, tutkijoina, pedagogeina ja asiantuntijoina.

Tohtoriopinnot ovat laajuudeltaan 240 op, eli väitöstutkimus 180 op ja osin läsnäoloa vaativa tutkimusta tukeva opetus 60 op. Hakijaa kehotetaan tutustumaan huolellisesti nyt voimassa oleviin tutkintovaatimuksiin Tutken verkkosivuilla. Opetustarjonta on sekä suomen että englanninkielistä, joten hyvä englanninkielen taito on suositeltavaa ja välttämätön niiden opiskelijoiden kohdalla, jotka suorittavat tutkinnon englannin kielellä. Tutkintokielenä on suomi tai englanti.

Tutke tarjoaa tohtoriopiskelijoilleen väitöstutkimuksen tekemiseen taloudellisesta tukea rajoitetusti. Tutkessa on 6 palkattua määräaikaista tohtorikoulutettavan työtehtävää, jota koulutusohjelmaan valittujen tohtoriopiskelijoiden on mahdollista hakea niiden vapautuessa hakuilmoitusten mukaisesti. Tohtoriopiskelijoita kannustetaan omatoimisesti hakemaan tohtoriopinnoilleen tukea väitöstutkimuksen tekemistä rahoittavilta tahoilta.

 

VALINTAPERUSTEET 

Hakukelpoisuus

Tohtorin tutkintoa suorittamaan voidaan hyväksyä henkilö, joka on suorittanut: 

 • soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon
 • soveltuvan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon
 • soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Tohtoriopiskelijaksi voidaan myös hyväksyä henkilö, jolla yliopisto toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet. Yliopisto voi edellyttää jatkotutkintoon johtaviin opintoihin opiskelijaksi ottamansa henkilön suorittavan tarvittavan määrän täydentäviä opintoja koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi. (Yliopistolaki 24.7.2009/558, 37§)

Kielitaitovaatimukset

Tullakseen hyväksytyksi opiskelijaksi Tutken tohtoriohjelmaan on hakijalla oltava riittävä suomen, ruotsin tai englannin kielen taito. Kielitaito on osoitettava aikaisemmilla opinnoilla tai hyväksyttävästi suoritetulla kielitestillä. 

Hakijan ei tarvitse osoittaa kielitaitoaan seuraavissa tapauksissa:

 • Hakija on saanut koulusivistyksensä tai suorittanut korkeakoulututkinnon suomen tai ruotsin kielellä.
 • Hakijat, jotka ovat saaneet koulusivistyksensä tai suorittaneet korkeakoulututkinnon englannin kielellä EU-/ETA-maassa, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Isossa-Britanniassa, Irlannissa, Australiassa tai Uudessa-Seelannissa. Tutkintokielen tulee käydä ilmi tutkintotodistuksesta tai sen liitteestä, opintorekisteriotteesta tai muusta kyseessä olevan oppilaitoksen antamasta virallisesta dokumentista. 

Mikäli hakija ei täytä näitä vaatimuksia, voi kielitaidon osoittaa suoritetun kielitestin todistuksella.

Suomen tai ruotsin kielen todistukseksi hyväksytään yleisen kielitutkinnon keskitason testin suorittaminen tasolla B2 siten, että vähintään kahdesta osakokeesta tulee saavuttaa taso 4.

Näistä toisen on oltava osakokeesta kirjoittaminen.

Hyväksyttävät englannin kielen kielitestit ja niiden vähimmäisvaatimukset:

 • TOEFL (IBT = Internet Based Test, PBT = Paper Based Test) 
  • Total score: 92 (IBT), 580 (PBT)
 • IELTS (Academic)
  • Overall Band Score: 6.5
 • Cambridge CAE/CPE (CAE = Cambridge Certificate of Advanced English, CPE = Cambridge Certificate of Proficiency in English) 
  • Grades accepted: C/C1
 • Pearson Test of English (Academic) 
  • Total Score: 62

 

VALINTAKRITEERIT

Hakijoiden valinnassa noudatetaan seuraavia valintakriteereitä.

Taideyliopiston yhteiset valintakriteerit:

Tohtoriopintoja suorittamaan valittaessa, keskeisiä valintakriteerejä ovat, hakijan:

 • tutkimussuunnitelman ajankohtainen taiteellinen, tieteellinen ja tutkimuksellinen painoarvo ja toteuttamiskelpoisuus
 • taiteelliset ja/tai taidepedagogiset ja/tai tutkimukselliset ansiot ja/tai ammattimainen toiminta taiteiden alalla
 • tutkimukselliset ansiot ja valmiudet omaehtoiseen tutkimustyöhön
 • kyky pitkäjänteiseen sitoutumiseen tohtoriopintojen suorittamiseen tutkintovaatimusten mukaisesti
 • tutkimussuunnitelman kytkeytyminen Taideyliopiston taiteenaloihin ja/tai tutkimusprofiiliin
 • yliopiston akatemioiden mahdollisuus tarjota relevanttia ohjausta hakijan esittämän tutkimussuunnitelman mukaiselle toteutukselle.

Tutken valintakriteerit:

 • hakijan tutkimussuunnitelman tulee kytkeytyä aiemmin mainittuihin Teatterikorkeakoulun peruskoulutusohjelmien aloihin
 • tutkimussuunnitelman tulee soveltua Tutken tutkintovaatimuksiin  ja Tutken missioon ja visioon 2017-2020 ja sen tulee olla toteutettavissa TeaKin kontekstissa
 • hakijalla tulee olla vahva taiteellinen kokemus aiemmin mainituilla Teatterikorkeakoulun edustamilla esittävien taiteiden aloilla
 • hakijalta edellytetään kykyä sekä omaehtoiseen että yhteisölliseen työskentelyyn ja pitkäjänteistä sitoutumista uutta luovaan taiteelliseen tutkimustoimintaan.

 

HAKEMINEN

Hakuohjeen mukaisten sähköisten hakemusten tulee olla toimitettuna Teatterikorkeakouluun määräaikaan 12.10.2018 klo 16.00 mennessä. Hakeminen tapahtuu verkossa Opintopolku –portaalin ja Embark -alustan kautta. Hakemuksen tulee sisältää sähköinen hakulomake sekä hakemuksen liitteet sähköisessä muodossa. Hakemuksen voi laatia suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Huom: Postitettuja, kuriiripalvelulla lähetettyjä, itse paikan päälle tuotuja tai sähköpostitse lähetettyjä hakemuksia tai hakemuksen osia ei käsitellä.

Hakemuksen tulee sisältää:

 • Sähköinen hakulomake
 • Tutkimussuunnitelma (enintään 3.000 sanaa)
  • ​Tutkimussuunnitelman tulee sisältää mahdollisimman perusteellinen kuvaus tutkimusideasta, sen kontekstista ja toteuttamistavasta. Suunnitelman tulee kertoa, minkälaisista taiteellisista osista suunniteltu väitöstutkimus koostuu ja minkälaisella aikataululla ne on tarkoitettu toteutettua. Lisäksi hakemukseen tulee liittää alustava luettelo tutkimuksessa käytettävästä lähdemateriaalista. Hakemuksessa tulee myös olla liitteenä alustava suunnitelma rahoituksesta. 
 • Tutkimussuunnitelman tiivistelmä englanniksi (enintään 400 sanaa)
 • Ansioluettelo (enintään 3 sivua)
  • Ansioluettelosta (CV) tulee käydä ilmi henkilötiedot (myös syntymävuosi), aiempi koulutus, taiteellinen ja/tai pedagoginen toiminta, julkaisut sekä muut meriitit, joiden hakija katsoo tukevan tohtoriopintoja. Jäljennökset tutkintotodistuksista sekä mahdollinen kielitaitotodistus on liitettävä sähköisessä muodossa mukaan hakemukseen. Jos hakija on suorittanut tutkinnon ulkomailla, hakemukseen pyydetään liittämään myös selvitys tutkinnon asemasta kyseisen maan koulutusjärjestelmässä joko suomen, ruotsin tai englannin kielellä. 
 • Hakijan keskeisiksi katsoma taiteellinen toiminta (enintään 10 sivua vastaava määrä ja/tai 30 minuuttia audiovisuaalista materiaalia)

Halutessaan hakija voi liittää mukaan rajatun portfolion aiemmasta taiteellisesta toiminnastaan. Portfolio toimitetaan sähköisessä muodossa. Se voi sisältää esim. valokuvia, käsiohjelmia, arvosteluja, työpäiväkirjaotteita sekä video- tai äänitiedostoja. Arvioimme ainoastaan Embark -alustalle ladatut materiaalit. Portfolioon liitettyjä ulkoisille verkkosivuille viittaavia linkkejä ei käsitellä.  

Tutkimussuunnitelman tulee noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä. Hakijan tutkimussuunnitelma voidaan tarvittaessa tarkistaa Turnitin -plagiaatintunnistusjärjestelmän avulla.

Tutkimussuunnitelmaa laatiessa seuraavista kysymyksistä voi olla apua:

 • Mitä haluat tutkia, mikä on tutkimusongelmasi? 
 • Millä tavalla haluat tutkia, miten aiot toteuttaa tutkimuksesi?
 • Miksi haluat tutkia tätä aihetta?
 • Miksi tämän aiheen tutkiminen on tärkeää juuri nyt? 
 • Miten henkilökohtainen taiteellinen tai taidepedagoginen taustasi liittyy tutkimusaiheeseesi?
 • Miten tutkimuksesi liittyy taiteen alasi perinteeseen? 
 • Millaisia menetelmiä käytät tai kehität tutkimuksessasi? 
 • Millaisia mahdollisia taiteellisia osia tutkimuksessasi on ja miten ne vastaavat tutkimusongelmaasi? 
 • Millaisia käsitteellisiä ja teoreettisia lähtökohtia tutkimuksella on? 
 • Millaisia tuloksia tutkimus tuottaa? 
 • Miten tutkimus edistää sen käsittelemää taiteen alaa?
 • Minkälaista yhteiskunnallista merkitystä tutkimuksella voisi olla?

1. Täytä ja lähetä sähköinen hakulomake Opintopolku -portaalissa.

Kun olet lähettänyt hakulomakkeen, saat vahvistusviestin sähköpostitse. Viestistä löydät hakemusnumeron, joka on ilmoitettava, kun toimitat hakemuksesi liitteet. Opintopolkuun liittyvissä teknisissä ongelmissa ota yhteyttä:

2. Kun olet täyttänyt ja palauttanut hakulomakkeen, tulee sinun toimittaa hakemuksen liitteet sähköisen Embark -alustan kautta.

Verkkosovellus on englanninkielinen. Liitteet toimitetaan sähköisessä muodossa osoitteessa: https://uniarts.embark.com/apply/uniartsdoctoral_autumn2018

Rekisteröidy ja luo ensin oma tili Embark-alustaan. Tämän jälkeen täytä hakijan perustiedot (Applicant information), joihin kuuluu muun muassa Opintopolusta saamasi hakemusnumero. Seuraavaksi ilmoita hakukohde (Application information), eli mihin Taideyliopiston akatemiaan haet opiskelijaksi. Tämän jälkeen lataa kaikki hakemuksessasi tarvittavat liitteet sähköisessä muodossa alustalle ja lähetä ne arvioitavaksi. Lataa ja lähetä materiaalit hyvissä ajoin ennen määräaikaa, jolloin ehdit saada käyttäjätukea, mikäli Embark-alustan käytössä ilmenee ongelmia.

Embark -alustan käyttöohje

Jos ohjesivuilta ei löydy vastausta, voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen   tai klikata jokaisen sivun alaosasta löytyvää kohtaa Contact Us. Embarkin asiakaspalvelu vastaa tukipyyntöihin nopeasti (yleensä vuorokauden kuluessa), joten tämä on paras väylä teknisissä ongelmatilanteissa. HUOM! Toimittaja sijaitsee Yhdysvaltojen itärannikolla, otathan aikaeron huomioon! Tuki on englanninkielinen.

 

VALINTAMENETTELY

31.8.2018

Hakuaika alkaa

12.10.2018 klo 16 (UTC +2)

Hakuaika päättyy

Marraskuu 2018

1. vaihe: Valintaraatiin kuuluvat Tutken henkilöstön jäsenet valitsevat hakemusten perusteella haastatteluihin kutsuttavat

28.–29.11.2018

2. vaihe: Haastattelut jatkoon hyväksytyille

Joulukuu 2018

Valintaraadin päätös jatkoon kutsuttavista ja ilmoitus hakijoille

Tammikuu 2019

3. vaihe: Jatkoon kutsuttujen hakijoiden tutkimussuunnitelmien jatkotyöstö ja ohjaus sovitusti

4.2.2019

Tutkimussuunnitelmien palautus

Maaliskuu 2019

Teatterikorkeakoulun tutkimusneuvosto päättää valittavista tohtoriopiskelijoista valintaraadin ja taiteellisen tutkimuksen professorien esityksestä

1.4.2019

Valintatulosten julkaisu

Vinkki! Hakijan kannattaa varata itselleen rauhoitettua aikaa tutkimussuunnitelman jatkotyöstämiseen joulukuusta 2018 helmikuuhun 2019.

Opiskelijavalintaa hoitaa valintaraati, joka koostuu Teatterikorkeakoulun professoreista, lehtoreista ja tutkijoista.

Valintamenettely on kolmivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa valintaraatiin kuuluvat Tutken henkilöstön jäsenet valitsevat hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttavat hakijat. Haastatteluissa (toisessa vaiheessa) hakijoilla on mahdollisuus esitellä tarkemmin suunniteltua taiteellista tutkimustaan. Kolmanteen vaiheeseen valitut hakijat jatkotyöstävät tutkimussuunnitelmiaan heille nimettyjen ohjaajien tukemana. Kolmannen vaiheen jälkeen valintaraati keskustelee hakijoista ohjaajien laatimien lausuntojen perusteella ja taiteellisen tutkimuksen professorit tekevät esityksen valittavista tohtoriopiskelijoista Teatterikorkeakoulun tutkimusneuvostolle. Tutkimusneuvosto tekee valintaa koskevan lopullisen päätöksen.

 

TULOSTEN ILMOITTAMINEN

Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan perjantaina 1.4.2019 Taideyliopiston verkkosivuilla  www.uniarts.fi/hae-tohtorikoulutukseen niiden hakijoiden osalta, jotka ovat hakulomakkeessa antaneet luvan nimensä julkaisemiseen. Sisään valittavat hakijat saavat Teatterikorkeakoululta kirjeen sähköpostitse tulosten julkistamisen jälkeen.

 

OIKAISUHAKEMUS

Yliopistolain (L558/2009) 82 §:n mukaan opiskelijaksi hakenut henkilö saa hakea yliopistolta kirjallisesti oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkaisemisesta. Oikaisuhakemus on tehtävä kirjallisesti ja toimitettava Taideyliopiston kirjaamoon.

Oikaisuhakemuksen toimittaminen ja sen sisältö

Hakemuksen on oltava perillä kirjaamossa 14 päivän kuluessa päätöksen julkistamisesta. Oikaisuhakemuksen lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Mikäli toimitat oikaisuhakemuksen sähköpostitse, kirjoita sähköpostin otsikko-/aiheriville, mitä akatemiaa hakemus koskee. Oikaisuhakemuksesta on käytävä ilmi vaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot, vaatimukset sekä vaatimusten perusteet.

Kirjaamon yhteystiedot:

Taideyliopisto / kirjaamo
PL 38 / Töölönlahdenkatu 16 C
00097 Taideyliopisto
kirjaamo@uniarts.fi

 

LISÄTIETOA TOHTORIOHJELMASTA:

Esittävien taiteiden taiteellisen tutkimuksen tohtoriohjelma

Sähköposti: