Haku Sibelius-Akatemian tohtoriopiskelijaksi - tutkijakoulutus

Tutkijakoulutuksessa opintojen pääpaino on tieteellisessä tutkimuksessa ja sitä täydentävissä tutkimusosaamista vahvistavissa opinnoissa. Opin- ja taidonnäytteenä on väitöskirja. Tutkijakoulutuksen opiskelijat valitaan tutkimussuunnitelman ja muiden hakuasiakirjojen sekä mahdollisen haastattelun perusteella. Keskeisimmän kriteerin hakijan ottamisessa opiskelijaksi muodostavat arviot hakijan mahdollisuuksista menestyä jatko-opinnoissa.

Tutkijakoulutuksen tavoitteena on tuottaa opiskelijalle

- kyky korkeatasoiseen tiedon tuottamiseen,
- kyky vuorovaikutukseen akateemisissa yhteisöissä ja laajemmin,
- kyky integroitua osaksi kv-tutkijayhteisön toimintaa sekä
- kyky vahvistaa tieteellisen tutkimuksen asemaa.

Tutkijakoulutuksessa tehdään lisensiaatintutkimus (75 opintopistettä) ja/tai väitöskirja (165 opintopistettä). Tutkintoon sisältyy myös tieteellistä työtä tukevia opintoja 75 opintopistettä; tukiopinnoista 15 opintopisteen verran tulee olla tieteen- ja taiteenfilosofisia opintoja

 

Hakuasiakirjat – tutkijakoulutus

Hakuasiakirjojen tulee sisältää seuraavat osat:

1. Vapaamuotoinen hakemus, joka osoitetaan Sibelius-Akatemian Akateemiselle neuvostolle.
2. Tutkimussuunnitelma, josta tulee käydä ilmi tutkimushankkeen lähtökohdat ja tavoitteet, hanketta koskevan aiemman tutkimuksen pääpiirteet sekä hankkeen tutkimusongelmat ja -menetelmät. Suositeltava laajuus on noin 10 sivua. (Opintojen laajuus on 165 opintopistettä). Tässä ohje tutkimussuunnitelman tekemiseen sekä Suomen Akatemian tutkimussuunnitelman ohjeisiin
3. Pääpiirteittäinen selvitys tutkimustyötä tukevista opinnoista, niiden laajuudesta ja aihepiiristä, joista tulee sopia ao. professorin tai ohjaajan kanssa. (Opintojen laajuus 75 opintopistettä)
4. Hakijan henkilö- ja yhteystiedot
5. Ansioluettelo
6. Selvitys aikaisemmista tutkinnoista ja opinnoista sekä muista seikoista, joiden hakija katsoo vaikuttavan hänen jatko-opintokelpoisuuteensa.
7. Aiemmin suoritetun opinnäytteen tiivistelmä ja arvosana, ja, mikäli opinnäyte on julkaistu verkossa, sen verkko-osoite
8. Oikeaksi todistettu jäljennös aiemmin suoritetun tutkinnon todistuksesta
9. Vapaaehtoinen osa: näytteitä aiemmasta toiminnasta (julkaisuja tai muuta materiaalia, joilla hakija haluaa tuoda esiin osaamistaan)

Jatko-opintosuunnitelman sisällöstä suositellaan neuvoteltavan ao. professorin tai ohjaajan kanssa.

Jatko-opintosuunnitelmasta on käytävä ilmi, että aiotut opinnot vastaavat yliopistojen tutkinnoista annetussa asetuksessa (794/2004) asetettuja tavoitteita.

Hakijoille järjestetään haastattelu. Hakijan jättämiä hakuasiakirjoja voidaan käyttää haastattelussa taustamateriaalina. Lisäksi hakijoille, joiden äidinkielenä ei ole suomi, ruotsi tai englanti, järjestetään kielikoe. Haastattelu ja mahdollinen kielikoe pidetään myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana, josta tiedotetaan kutsuttaville henkilökohtaisesti.