Haku Sibelius-Akatemian tohtoriopiskelijaksi - taiteilijakoulutus

Tohtoriopiskelijat Sibelius-Akatemian taiteilijakoulutukseen valitaan 1) taiteellisen tasokokeen, 2) hakuasiakirjojen, 3) haastattelun sekä 4) aineistokokeen perusteella. Aineistokoe toimii ulkomaalaisten kohdalla samalla kielikokeena. Orkesterin- tai kuoronjohto pääaineena hakevat toimittavat lisäksi videonauhoitteen hakuasiakirjojen liitteenä (ks. tarkemmat ohjeet alempana).

 

Hakuasiakirjat – taiteilijakoulutus

Hakuasiakirjojen tulee sisältää seuraavat osat:

1. Vapaamuotoinen anomus tohtoriopiskelijaksi, jossa hakija samalla ilmoittautuu taiteelliseen tasokokeeseen. Hakemus osoitetaan Akateemiselle neuvostolle.

2. Opin- ja taidonnäytettä koskeva suunnitelma (konserttisuunnitelma ja tutkielmasuunnitelma, suunnitelmassa ilmoitetaan mm. aihepiiri, tavoitteet ja tutkimusongelma), laajuus 165 opintopistettä (ks. ohje). Tutkintoon kuuluu viisi konserttia (tai muu vastaava kokonaisuus), tutkielma ja tukiopintoja.

3. Pääpiirteittäinen selvitys jatkotutkintoon sisältyvien opintojen sisällöstä (aihepiirit), laajuudesta ja ajoituksesta. Opintojen sisällön tulee soveltua opin- ja taidonnäytteen kohteena olevaan ongelmakokonaisuuteen ja tukea sitä. Taiteilijakoulutuksen mukaisesti suoritettavaan tutkintoon kuuluu tukiopintoja vähintään 75 opintopistettä, joista taiteellisiin osioihin valmentavia opintoja on vähintään 24 op sekä taiteen- ja tieteenfilosofisia opintoja vähintään 15 op. Taiteilijakoulutuksen tukiopinnot ovat taiteellisia, tutkimuksellisia ja muita tutkintoon soveltuvia yliopistotasoisia opintoja. Niiden laajuus ja aihepiiri tulee mainita jatko-opintosuunnitelmassa.

4. Tasokokeen ohjelma. Tasokokeessa esitettävän ohjelman tulee liittyä selkeästi tutkintoon kaavailtujen konserttien aihepiiriin. Ohjelma saa kestää korkeintaan 15 minuuttia.

5. Ohjeiden mukaan laadittu kirjoitelma (katso Kirjoitelmaohje) (vain DocMus-hakijat!)

6. Henkilö- ja yhteystiedot

7. Ansioluettelo

8. Selvitys aikaisemmista tutkinnoista ja opinnoista sekä muista seikoista, joiden hakija katsoo vaikuttavan hänen jatko-opintokelpoisuuteensa.

9. Lisäksi kapellimestarit ja kuoronjohtajat toimittavat hakuasiakirjojen liitteenä Taideyliopiston käyttämään hakualustaan enintään kaksi vuotta vanhan, teknisesti ja taiteellisesti korkeatasoisen videonauhoitteen, jonka avulla arvioidaan hakijan mahdollisuuksia suorittaa tasokoe hyväksytysti. Nauhoite, jolla hakija johtaa tasokoeohjelmistoa, on tehtävä ammatti- tai ammattiopiskelijatasoisen orkesterin/kuoron kanssa, ja sen kesto on korkeintaan 30 minuuttia. Nauhoituksen, jolla hakija sekä harjoittaa että johtaa, tulee sisältää 2–3 katkelmaa, ja sen tulee olla kuvattu orkesterin/kuoron suunnasta siten, että kapellimestari/kuoronjohtaja näkyy edestäpäin ja myös muusikoita/kuorolaulajia näkyy.

Jatko-opintosuunnitelman sisällöstä suositellaan neuvoteltavan ao. professorin tai ohjaajan kanssa.

Hakijalla on opintosuunnitelmassaan oikeus tehdä ehdotuksensa ohjaajista.

Jatko-opintosuunnitelmasta on käytävä ilmi, että aiotut opinnot vastaavat yliopistojen tutkinnoista annetussa asetuksessa (794/2004) asetettuja tavoitteita.

Taiteellinen tasokoe

Hakuajan umpeuduttua tohtorikoulujen johtajat päättävät taiteelliseen tasokokeeseen kutsuttavista hakijoista asiantuntijoita kuultuaan. Taiteilijakoulutukseen hakijoiden on osallistuttava taiteelliseen tasokokeeseen. Tallenteiden perusteella ei voi tulla valituksi opiskelijaksi tohtorikoulutukseen. Euroopan ulkopuolelta tuleville pyrkijöille on varattu mahdollisuus lähettää myöhemmin ilmoitettavalle alustalle videonauhoite ja saada sen perusteella alustava ennakkoarvio menestymismahdollisuuksistaan tasokokeessa. Enintään kaksi vuotta vanhan, teknisesti korkealaatuisen videotallenteen tulee olla kestoltaan enintään 30 minuuttia, ja sen tulee sisältää suunnitteilla olevaan tohtoriprojektiin liittyvää ohjelmistoa.

DocMus-tohtorikoulun taiteellinen tasokoe järjestetään 2.–3.4.2019 ja haastattelu ja aineistokoe tasokokeen läpäisseille hakijoille 4.4.2019. MuTri-tohtorikoulun tasokoeaikataulusta tiedotetaan erikseen. 

Mahdollinen haastattelu ja mahdollinen kielikoe

Tasokokeessa hyväksytyille hakijoille voidaan järjestää haastattelu, jossa hakijan kanssa keskustellaan lähemmin niistä seikoista, jotka eivät käyneet ilmi hakuasiakirjoista, sekä hänen tavoitteistaan ja mahdollisuuksistaan suorittaa tohtorintutkinto.

Niille hakijoille, jotka ovat läpäisseet tasokokeen ja jotka on kutsuttu haastatteluun, voidaan haastattelun päätteeksi järjestää myös aineistokoe. Tehtävänä on kirjoittaa noin kahden sivun mittainen teksti jostakin hakijan suunniteltuun tohtorintutkintoon liittyvästä aiheesta, joka annetaan haastattelun yhteydessä. Aineistokokeen avulla selvitetään hakijan kirjoitustaitoja sekä oman aiheen tuntemusta (vain DocMus-hakijat!). Ulkomaalaisten hakijoiden kohdalla aineistokoe toimii myös kielikokeena.

 

Ohje jatkotutkintosuunnitelman laatimista varten

Jatkotutkintosuunnitelmassa tulee kuvata taiteellisten opinnäytteiden, tutkielman ja tukiopintojen sisällöt: Millaisia ovat taiteelliset opinnäytteet (konsertit tai vastaavat), joiden avulla päämääriin on tarkoitus pyrkiä? Miten konserttisarja kehittää hakijan taiteilijuutta? Mikä on konserttisarjan teema? Konserttien ohjelmat on kuvattava ainakin pääpiirteittäin, kuten myös kunkin yksittäisen konsertin asema kokonaisuudessa. Hakijan tulee ottaa huomioon se, että hän vastaa itse konserttien järjestämisestä (esimerkiksi avustavien soittajien palkkaamisesta tai orkesterin / kuoron hankkimisesta).

Tämän jälkeen esitetään lyhyt suunnitelma (2–3 sivua) kaavaillusta tutkielmasta sekä kerrotaan, miten hakija ajattelee sen tukevan omaa taiteellista työskentelyään ja tutkinnon päämäärien saavuttamista. Lisäksi esitetään hahmotelma tutkinnon päämäärien saavuttamiseksi tarvittavista tukiopinnoista sekä tutkinnon suunniteltu aikataulu.

Kansanmusiikin ja musiikkiteknologian tohtoriopintoihin hakeutuvan on lisäksi kuvattava, miten tohtoriprojektissa yhdistyvät taiteellinen toiminta ja tutkimus, ja miten taiteellinen opinnäyte ja tutkielma yhdessä muodostavat taiteilija- ja taidelähtöisen tai taidepedagogisen tutkimuksellisen kokonaisuuden.

 

Hakuasiakirjat/sävellys   

Hakuasiakirjojen tulee sisältää seuraavat osat:

1. Vapaamuotoinen hakemus
2. Valikoima partituureja (4–6kpl). Äänitteineen, mikäli vain mahdollista.
3. Alustava jatkotutkintosuunnitelma (4–6 liuskaa yhteensä) sisältäen eriteltynä omina alalukuinaan:
4. Sävellyksellisen idean kuvaus (mistä sävellysprojekti koostuu, mikä sitoo projektin teokset yhdeksi kokonaisuudeksi)
5. Kirjallisen työn aihe (suositeltavaa on, että kirjallinen työ liittyy sävellysprojektiin). Hakijan on kerrottava, miten hän ajattelee kirjallisen työn tukevan taiteellista työskentelyään ja tutkintonsa päämäärien saavuttamista.
6. Konserttisuunnitelma (2–3 konsertillisen verran sävellettävää musiikkia. Vähintään yhden konserteista on oltava julkinen sävellyskonsertti. Pieni osa konserttisuunnitelmassa mainituista teoksista voi olla sävelletty ennen jatkotutkintosuunnitelman hyväksymistä, mikäli ne perustelluista syistä voidaan hyväksyä mukaan tutkintoon.) Hakijan tulee ottaa huomioon se, että hän vastaa itse konserttien järjestämisestä (esimerkiksi soittajien palkkaamisesta tai orkesterin / kuoron hankkimisesta).
7. CV (musiikkiteknologia: myös portfolio)
8. Ohjeiden mukaan laadittu kirjoitelma (ks. kirjoitelmaohje).

Tasokoe suoritetaan luovuttamalla partituurit (ja mahdolliset ääninäytteet) sekä alustava jatkotutkintosuunnitelma lautakunnalle. Hakuprosessiin voi sisältyä myös haastattelu ja kielikoe. Niille taiteelliseen jatkokoulutukseen pyrkiville, jotka ovat läpäisseet tasokokeen ja jotka on kutsuttu haastatteluun, voidaan järjestää haastattelun päätteeksi aineistokoe. Tehtävänä on kirjoittaa noin kahden sivun mittainen teksti jostakin hakijan jatkotutkintoon liittyvästä aiheesta, joka annetaan haastattelun yhteydessä. Aineistokokeen avulla pyritään kartoittamaan tietoa hakijan aiheen tuntemuksesta ja kirjoitustaidosta. Aineistokoe toimii ulkomaalaisten hakijoiden kohdalla myös kielikokeena.

 

Hakijoille suositellaan tutustumista myös seuraaviin:

DocMus-tohtorikoulussa valmisteilla olevia tohtorintutkintoja

MuTri-tohtorikoulussa valmisteilla olevia tohtorintutkintoja

Taiteilijakoulutuksessa valmistuneita kirjallisia töitä/tutkielmia

DocMus-tohtorikoulun opiskelijoiden tutkintokonsertit ja tarkastustilaisuudet Taideyliopiston www-sivujen tapahtumakalenterissa

 

Lisätietoja:
DocMus-tohtorikoulu: Sirpa Järvelä, , 040-710 4286
MuTri-tohtorikoulu: Hannu Tolvanen, , 050-5680 584