Haku Kuvataideakatemian tohtoriohjelmaan 2019

Taideyliopiston Kuvataideakatemia
Kuvataiteen tohtoriohjelman opiskelijavalinta

HAKUOHJE 2019

Hakuaika on 31.8.-12.10.2018

Taideyliopiston Kuvataideakatemian (KuvA) Kuvataiteen tohtoriohjelmaan haetaan julkisen haun kautta. Syksyllä 2019 alkavaan koulutukseen otetaan enintään viisi (5) uutta opiskelijaa suorittamaan kuvataiteen tohtorin tutkintoon (KuT/DFA) johtavia opintoja. Tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä. Haku alkaa 31.8.2018 ja päättyy 12.10.2018.

Tohtoriopinnot antavat valmiudet ja mahdollisuuden taiteellisen tutkimuksen itsenäiseen ja luovaan tekemiseen. Taiteellinen tutkimus on monialaista taiteilija- ja taidelähtöistä tutkimusta. KuvAn tohtoriohjelmasta valmistuu kuvataiteen taiteilija-tutkijoita. Taiteilija-tutkijat kehittävät ja uudistavat taiteita, niiden tekemistä, tutkimista ja opettamista. He käyvät monimuotoista ja kriittistä vuoropuhelua yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa. Alojensa erityisasiantuntijoina he tekevät taidetta sekä tuottavat taiteen käytäntöihin perustuvaa tietoa, taitoa ja ymmärrystä, jota voidaan hyödyntää ja soveltaa sekä taiteissa että muilla yhteiskunnan aloilla. Taideyliopiston tohtorikoulutus edistää taiteilija-tutkijoiden kykyä soveltaa kehittämäänsä osaamista taiteilijoina, tutkijoina, pedagogeina ja asiantuntijoina.

Kuvataiteen tohtorin opinnäyte voi sisältää taidenäyttelyitä, näyttelykuratointeja, yksittäisiä taideteoksia, taiteellisia prosesseja tai kokeellisia järjestelyjä sekä niiden artikulointia, käsitteellistämistä ja teoretisointia. Tyypillisesti opinnäyte koostuu yhdestä tai useammasta kuvataiteellisesta osasta ja kirjallisesta osasta. Näiden lisäksi opinnäytekokonaisuudesta on laadittava sähköisesti arkistoitavissa oleva dokumentaatio. Taiteelliset osat ovat julkisia taiteellisia tutkimustuotoksia. Kirjallinen osa on kuvataiteellisille osille rinnakkainen osa, joka perustelee tutkimuksen toteuttamistapaa ja tavoitteita suhteessa alan muuhun tutkimukseen ja käytäntöihin. Harkinnanvaraisesti opinnäyte voi koostua yksinomaan kirjallisesta tutkimuksesta.

Tohtoriopiskelijoiden tulee omatoimisesti hakea tutkimustyöhönsä tukea väitöstutkimusta rahoittavilta tahoilta.

 

VALINTAPERUSTEET

Hakukelpoisuus

Tohtorin tutkintoa suorittamaan voidaan hyväksyä henkilö, joka on suorittanut:

 • soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon
 • soveltuvan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon
 • soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Tohtoriopiskelijaksi voidaan myös hyväksyä henkilö, jolla yliopisto toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet. Yliopisto voi edellyttää jatkotutkintoon johtaviin opintoihin opiskelijaksi ottamansa henkilön suorittavan tarvittavan määrän täydentäviä opintoja koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi. (Yliopistolaki 24.7.2009/558, 37§)

Kielitaitovaatimukset

Tullakseen hyväksytyksi opiskelijaksi Kuvataideakatemian tohtoriohjelmaan on hakijalla oltava riittävä suomen, ruotsin tai englannin kielen taito. Kielitaito on osoitettava aikaisemmilla opinnoilla tai hyväksyttävästi suoritetulla kielitestillä.

Hakijan ei tarvitse osoittaa kielitaitoaan seuraavissa tapauksissa:

 • Hakija on saanut koulusivistyksensä tai suorittanut korkeakoulututkinnon suomen tai ruotsin kielellä.
 • Hakijat, jotka ovat saaneet koulusivistyksensä tai suorittaneet korkeakoulututkinnon englannin kielellä EU-/ETA-maassa, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Isossa-Britanniassa, Irlannissa, Australiassa tai Uudessa-Seelannissa. Tutkintokielen tulee käydä ilmi tutkintotodistuksesta tai sen liitteestä, opintorekisteriotteesta tai muusta kyseessä olevan oppilaitoksen antamasta virallisesta dokumentista.

Mikäli hakija ei täytä näitä vaatimuksia, voi kielitaidon osoittaa suoritetutun kielitestin todistuksella.

Suomen tai ruotsin kielen todistukseksi hyväksytään yleisen kielitutkinnon keskitason testin suorittaminen tasolla B2 siten, että vähintään kahdesta osakokeesta tulee saavuttaa taso 4. Näistä toisen on oltava osakokeesta kirjoittaminen.

Hyväksyttävät englannin kielen kielitestit ja niiden vähimmäisvaatimukset:

 • TOEFL (IBT = Internet Based Test, PBT = Paper Based Test)
  • Total score: 92 (IBT), 580 (PBT)
 • IELTS (Academic)
  • Overall Band Score: 6.5
 • Cambridge CAE/CPE (CAE = Cambridge Certificate of Advanced English, CPE = Cambridge Certificate of Proficiency in English)
  • Grades accepted: A, B, C
 • Pearson Test of English (Academic)
  • Total Score: 59

Valintakriteerit

Tohtoriopintoja suorittamaan valittaessa keskeisiä valintakriteerejä ovat hakijan:

 • tutkimussuunnitelman ajankohtainen taiteellinen ja tutkimuksellinen painoarvo ja toteuttamiskelpoisuus
 • taiteelliset ja tutkimukselliset ansiot sekä ammattimainen toiminta kuvataiteen alalla
 • valmiudet omaehtoiseen tutkimustyöhön
 • kyky pitkäjänteiseen sitoutumiseen tohtoriopintojen suorittamiseen tutkintovaatimusten mukaisesti
 • tutkimussuunnitelman kytkeytyminen Kuvataideakatemian edustamiin opetusalueisiin ja tutkimusprofiiliin

 

HAKEMINEN

Haku alkaa 31.8.2018. Hakuohjeen mukainen hakemus tulee olla toimitettuna Kuvataideakatemiaan määräaikaan 12.10.2018 klo 16.00 mennessä. Hakeminen tapahtuu verkossa Opintopolku –portaalin ja Embark -alustan kautta. Hakemuksen tulee sisältää sähköinen hakulomake sekä hakemuksen liitteet sähköisessä muodossa. Hakemuksen voi laatia suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Huom. Postitettuja, kuriiripalvelulla lähetettyjä, itse paikan päälle tuotuja tai sähköpostitse lähetettyjä hakemuksia tai hakemuksen osia ei käsitellä.

Hakemuksen tulee sisältää:

 • Sähköinen hakulomake
 • Tutkimussuunnitelma
  • Tutkimussuunnitelman sallittu pituus on enintään 3 000 sanaa. Käsittelemme ainoastaan ohjeen mukaan laaditut tutkimussuunnitelmat. Tutkimussuunnitelman tulee sisältää mahdollisimman perusteellinen kuvaus tutkimusideasta sekä siitä, minkälaisia taiteellisia osioita opinnäyte sisältää ja minkälaisella aikataululla ne on suunniteltu toteutettavan. Lisäksi hakemukseen tulee liittää alustava luettelo tutkimuksessa käytettävästä viitemateriaalista. Hakemuksessa tulee myös olla liitteenä alustava opinto- ja rahoitussuunnitelma. Hakijan tutkimussuunnitelma voidaan tarvittaessa tarkistaa Turnitin-plagiaatintunnistusjärjestelmän avulla.
 • Tutkimussuunnitelman tiivistelmä (enintään 400 sanaa)
 • Ansioluettelo
  • Valikoidusta ansioluettelosta (max. 2 A4 sivua, pdf-muodossa) tulee käydä ilmi henkilötiedot, aiempi koulutus, taiteellinen toiminta, julkaisut sekä muut meriitit, joiden hakija katsoo tukevan tohtoriopintoja. Jäljennökset tutkintotodistuksista ja mahdollinen kielitaitotodistus on liitettävä sähköisessä muodossa mukaan hakemukseen. Jos hakija on suorittanut tutkinnon ulkomailla, hakemukseen pyydetään liittämään myös selvitys tutkinnon asemasta kyseisen maan koulutusjärjestelmässä joko suomen, ruotsin tai englannin kielellä.
 • Taiteellisen tutkimuksen portfolio
  • Portfolion tulee esitellä hakijan taiteellisen tutkimustoiminnan keskeiset lähtökohdat jäsennellyssä muodossa ja sisältää viittaukset kaikkiin lähetettyihin työnäytteisiin. Portfolio toimitetaan pdf muodossa Embark- alustalle ja siinä esitellyt työnäytteet ladataan alustalle, mikäli on tarpeen. Arvioimme ainoastaan Embark-alustalle ladatut materiaalit. Portfolioon liitettyjä ulkoisille verkkosivuille viittaavia linkkejä ei käsitellä.

1. Täytä ja lähetä sähköinen hakulomake Opintopolku –portaalissa

Kun olet lähettänyt hakulomakkeen, saat vahvistusviestin sähköpostitse. Viestistä löydät hakemusnumeron, joka on ilmoitettava, kun toimitat hakemuksesi liitteet.

OPINTOPOLKU-PORTAALI

2. Kun olet täyttänyt ja palauttanut hakulomakkeen tulee sinun toimittaa hakemuksen liitteet sähköisen Embark -alustan kautta.

Verkkosovellus on englanninkielinen. Liitteet toimitetaan sähköisessä muodossa.

Rekisteröidy ja luo ensin oma tili Embark-alustaan. Tämän jälkeen täytä hakijan perustiedot (Applicant information), joihin kuuluu muun muassa Opintopolusta saamasi hakemusnumero. Seuraavaksi ilmoita hakukohde (Application information), eli mihin Taideyliopiston akatemiaan haet opiskelijaksi. Tämän jälkeen lataa kaikki hakemuksessasi tarvittavat liitteet sähköisessä muodossa alustalle ja lähetä ne arvioitavaksi. Lataa ja lähetä (Submit) materiaalit hyvissä ajoin ennen määräaikaa, jolloin ehdit saada käyttäjätukea, mikäli Embark-järjestelmän käytössä ilmenee ongelmia.

EMBARK-ALUSTA 

Embark –alustan käyttöohje 

Jos ohjesivuilta ei löydy vastausta, voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen support@embark.com tai klikata jokaisen sivun alaosasta löytyvää kohtaa "Contact Us". Embarkin asiakaspalvelu vastaa tukipyyntöihin nopeasti (yleensä vuorokauden kuluessa), joten tämä on paras väylä teknisissä ongelmatilanteissa. Toimittaja sijaitsee Yhdysvaltojen itärannikolla, otathan aikaeron huomioon. Tuki on englanninkielinen.
 

VALINTAMENETTELY

31.8.2018

Hakuaika alkaa

12.10.2018 klo 16.00  

Hakuaika päättyy: hakemusten viimeinen jättöpäivä

Marraskuu 2018

1. vaihe: Arvosteluryhmä valitsee hakemusten perusteella haastatteluihin kutsuttavat

27.-28.11.2018

2. vaihe: Haastattelut

Marras – joulukuu

Arvosteluryhmän päätös 3. vaiheeseen kutsuttavista sekä

ilmoitus kutsuttaville

 

3. vaihe: Kutsuttujen hakijoiden tutkimussuunnitelmien jatkotyöstö

31.1.2019

Työstettyjen tutkimussuunnitelmien palautus

Helmikuu 2019

Arvosteluryhmä valitsee hakijat, jotka se ehdottaa Kuvataideakatemian akateemisen neuvoston tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen jaokselle

Maaliskuu 2019

Kuvataideakatemian akateemisen neuvoston tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen jaos tekee valintaa koskevan lopullisen esityksen dekaanille

Maaliskuu 2019

Dekaani hyväksyy Kuvataideakatemiaan otettavat uudet tohtoriopiskelijat

1.4.2019

Valintatulosten julkaisu

 

Opiskelijavalintaa hoitaa Kuvataideakatemian akateemisen neuvoston tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen jaos sekä arvosteluryhmä, jotka koostuvat akatemian professoreista ja tutkijoista. Arvosteluryhmään voidaan myös kutsua ulkopuolisia jäseniä.

Valintamenettely on kolmevaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa arvosteluryhmä valitsee hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttavat hakijat.

Haastatteluissa (toisessa vaiheessa) hakijoilla on mahdollisuus esitellä tarkemmin suunniteltua taiteellista tutkimustaan sekä taiteellista työskentelyään.

Kolmanteen karsintavaiheeseen valittuja hakijoita pyydetään tarkentamaan ja jatkotyöstämään tutkimussuunnitelmaansa. Kolmannen vaiheen jälkeen arvosteluryhmä valitsee hakijat, jotka se esittelee Kuvataideakatemian akateemisen neuvoston tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen jaokselle.

Kuvataideakatemian akateemisen neuvoston tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen jaos tekee valintaa koskevan lopullisen esityksen Kuvataideakatemian dekaanille, joka hyväksyy Kuvataideakatemiaan otettavat uudet opiskelijat.

TULOSTEN ILMOITTAMINEN

Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan maanantaina 1.4.2019 Taideyliopiston verkkosivuilla niiden hakijoiden osalta, jotka ovat hakulomakkeessa antaneet luvan nimensä julkaisemiseen. Sisään valittavat hakijat saavat Kuvataideakatemialta kirjeen sähköpostitse tulosten julkistamisen jälkeen.

OIKAISUHAKEMUS

Taideyliopiston Kuvataideakatemian opiskelijavalintaan tyytymätön hakija voi pyytää dekaanin päätökseen kirjallisesti oikaisua 14 päivän kuluessa päätöksen julkistamisesta. Oikaisuhakemus on tehtävä kirjallisesti ja toimitettava Taideyliopiston kirjaamoon.

Oikaisuhakemuksen toimittaminen ja sen sisältö

Hakemuksen on oltava perillä kirjaamossa 14 päivän kuluessa päätöksen julkistamisesta. Oikaisuhakemuksen lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Kirjoita sähköpostin otsikko-/aiheriville, mitä akatemiaa hakemus koskee. Oikaisuhakemuksesta on käytävä ilmi vaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot, vaatimukset sekä vaatimusten perusteet.

Taideyliopiston kirjaamo
PL 38 / Töölönlahdenkatu 16 C
00097 Taideyliopisto

kirjaamo@uniarts.fi

 

LISÄTIEDOT

Taideyliopiston Kuvataideakatemian Kuvataiteen tohtoriohjelma

(arkisin klo 9.00–16.00).

Tutkimuskoordinaattori Michaela Bränn, sähköposti: