Dramaturgian maisteriopinnot: Esitysdramaturgia/ Comparative Dramaturgy and Performance Research painotuksena - Valintaperusteet

_____________________________________________________________
Tutkinto: Teatteritaiteen maisteri
Kesto: 2 vuotta
Opetus- ja tutkintokieli: suomi ja englanti
_____________________________________________________________

Teatterikorkeakoulun dramaturgian koulutusohjelma hakee opiskelijoita Dramaturgian maisteriopintoihin painotuksena esitysdramaturgia/ Comparative Dramaturgy and Performance Research.

Opinnot toteutetaan esitysdramaturgiaan painottuvina nyt toista kertaa. Opintojen tavoitteena on, että ohjelmasta valmistuvilla olisi monipuolisen dramaturgisen ymmärryksen lisäksi kykyä yhteistyöhön, joka ylittää niin taidelajien rajat, kansalliset rajat kuin työkulttuurienkin rajat. Ohjelmassa on tutkimuksellinen ote, ja se mahdollistaa erilaiset yksilölliset käytännöllisen ja teoreettisen osaamisen yhdistelmät.

Esitysdramaturgialla voidaan ymmärtää muun muassa sellaista esittävän taiteen kentällä tapahtuvaa dramaturgista, prosessuaalista työskentelyä, joka ei rajoitu vain tekstin dramaturgiaan vaan kattaa myös esityksen muut osa-alueet (esim. liike, valo, ääni, puvustus, tila). 

Koulutus toteutetaan kansainvälisenä yhteistyönä jossa ovat mukaan tällä hetkellä Goethe-Universität Frankfurtista, Université Libre Brysselistä, Université Paris Ouest Nanterre Pariisista ja KHIO eli Norjan Taideyliopisto Oslosta. 

Opinnoista valmistuu dramaturgeja, jotka ovat syventyneet erityisesti kansainvälisellä esittävän taiteen kentällä toimimiseen. Koulutusohjelmien lisäksi mukana on laaja festivaalien ja teattereiden yhteistyöverkosto.

Opiskelija opiskelee opintojensa aikana vuoden omassa kotikoulutusohjelmassaan Helsingissä ja lisäksi joko yhden lukukauden tai kokonaisen lukuvuoden yhdessä tai kahdessa yhteistyökoulutusohjelmassa. Ulkomaiset opinnot toteutetaan vaihto-opintoina ja ne ajoittuvat ensimmäisen vuoden kevääseen ja/tai toisen vuoden syksyyn.

Helsingin osuus opinnoista toteutuu dramaturgian koulutusohjelmassa Teatterikorkeakoulussa. Opinnot toteutetaan suurelta osin yhteistyössä muiden tutkinto-ohjelmien kanssa, mm. ohjaus, koreografia, Live Art and Performance Studies (LAPS).

Kenelle

Esitysdramaturgian maisteriopintoihin haetaan enintään kolmea opiskelijaa, jotka

 • ovat kiinnostuneita esityksestä ja teatterista muuttuvina taidemuotoina ja traditioina
 • ovat innostuneita taiteellisesta yhteistyöstä, keskusteluista ja prosesseista
 • ovat kiinnostuneita tutkimuksellisuudesta sekä teorian ja käytännön limittämisestä ja erilaisista yhdistelmistä, ja joilla on valmiuksia analyyttiseen ajatteluun
 • tuntevat kutsumusta paitsi yksittäisten teosten tekemiseen, myös esittävän taiteen kentän laajempaan hahmottamiseen - esimerkiksi festivaalien, yleisötyön, pohtivan kirjoittamisen areenoilla
 • ovat itsenäisiä ja halukkaita luomaan oman työnkuvansa
 • ovat kiinnostuneita kansainvälisestä vaihdosta ja valmiita opiskelemaan ulkomailla

Lisätietoja:

● Lisätietoja opinnoista saa suunnittelija Jaakko Hannulalta ( , +358503094361)

http://www.uniarts.fi/teak/dramaturgian-koulutusohjelma

http://www.uniarts.fi/blogi/keskustelua-dramaturgiasta

● Hakemiseen liittyvistä kysymyksistä saa lisätietoja .

 

Valintaperusteet

Hakukelpoisuus

Dramaturgian koulutusohjelman maisteriopintoihin (syventävät opinnot) voidaan hyväksyä henkilö, jolla on kokemusta esittävän taiteen piirissä toimimisesta ja/tai dramaturgiaan suuntautuneesta toiminnasta, ja joka on suorittanut:

 1. teatteri- tai tanssitaiteen alemman korkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon     
 2. soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon
 3. BA- (Bachelor of Arts) tasoisen soveltuvan ulkomaisen tutkinnon, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin

  TAI

 4. jolla on opintojen, taiteellisen toiminnan ja työkokemuksen perusteella hankitut korkeakoulun toteamat riittävät tiedot ja valmiudet. Tämä valintaperuste on tarkoitettu hakijoille, joiden alemman korkeakoulututkinnon suorittaminen on jäänyt aiemmin kesken tai joilla on muita erillisiä korkeakouluopintoja taidealalta (esim. avoimessa yliopistossa suoritettuja).
  Hakijalla tulee olla vähintään 60 ECTS-opintopistettä korkeakouluopintoja, joiden soveltuvuus harkitaan tapauskohtaisesti. Opinnot voivat sisältää dramaturgian tai sitä tukevia tai siihen rinnastettavia korkeakouluopintoja, tai opintoja, joiden voi katsoa olevan relevantteja dramaturgian kannalta. Opinnot on oltava suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä. 
  60 korkeakoulussa suoritetun opintopisteen lisäksi hakijalla tulee olla vahva näyttö taiteellisesta toiminnasta ja päätoimista työskentelyä hakukohteen taidealalla. Tämä edellyttää toimimista dramaturgisissa tai siihen rinnastettavissa tehtävissä päätoimisesti. Esitysdramaturgian koulutusohjelmaan on mahdollista hakea myös, jos toiminta sijoittuu muiden taiteiden alueelle tai esimerkiksi akateemiselle alueelle, taiteen ja aktivismin risteykseen tms. alueille.
  ​Riittävänä näyttönä päätoimisesta työskentelystä dramaturgian tai siihen rinnastettavilla aloilla voidaan pitää esim. kahden vuoden päätoimista työskentelyä, joka on verrattavissa 120 ECTS-opintopisteen työmäärään.

Hakijan hakukelpoisuus arvioidaan hakijan hakemuksen ja todistusten perusteella.

 

Hakijan hakukelpoisuudesta tehdään päätös ennen kutsujen lähettämistä valintakokeisiin. Kielteiset hakukelpoisuuspäätökset lähetetään hakijalle tiedoksi. Myös myönteisistä maisterivaiheen hakukelpoisuuspäätöksistä tiedotetaan sähköpostitse maisterivaiheen hakijoille viimeistään viikolla 9-10. Huom. valintakokeisiin kutsutaan kuitenkin ainoastaan ne, jotka on ennakkotehtävien perusteella hyväksytty jatkoon.

Valintapäätös tehdään ehdollisena sellaisten maisteriopintoihin tai -ohjelmiin valinnan kautta hyväksyttyjen hakijoiden osalta, joiden kandidaatin tutkinto tai muu soveltuva alempi korkeakoulututkinto on vielä hakuvaiheessa kesken. Kyseisten hakijoiden on toimitettava todistus suoritetusta kandidaatin tutkinnosta tai muusta soveltuvasta alemmasta korkeakoulututkinnosta hakijapalveluihin 8.7.2019 klo 15 mennessä, muuten heidän osaltaan tehty ehdollinen valintapäätös raukeaa. Ehdollinen päätös ei koske hakijoita, jotka tulevat hyväksytyiksi opintojen, taiteellisen toiminnan ja työkokemuksen perusteella.

Korkeakouluun hyväksytyltä maisteriopiskelijalta voidaan vaatia täydentäviä opintoja koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi. Lähtökohtana on soveltuva alempi korkeakoulututkinto ja täydentävien opintojen määrä voi olla enintään 30 opintopistettä. Mahdollisesti vaaditut täydentävät opinnot ilmoitetaan hyväksytylle hyväksymiskirjeessä ja tulosten ilmoittamisen yhteydessä.

 

Kielitaitovaatimus

Tullakseen hyväksytyksi tutkinto-opiskelijaksi hakijalla on oltava hakukohdekohtaisen opetuskielen mukainen kielitaito, joka on osoitettava hyväksyttävästi suoritetulla kielitestillä tai aikaisemmilla opinnoilla.

Lisäksi hakijoiden kielitaitoa arvioidaan valintakokeissa esim. kirjallisten ja käytännön tehtävien sekä haastattelujen kautta.

Riittävä kielitaito on lähtökohtaisesti osa hakijan hakukelpoisuutta ja varmistaa hakijan koulutettavuutta/soveltuvuutta korkeakouluopiskeluun ja opiskelun sujuvuutta viestinnällisten valmiuksien osalta.

Hakijan tulee osoittaa riittävä kielitaito hakuajan päättymiseen 23.1.2019 klo 15 mennessä, kuitenkin viimeistään 30.1.2019 klo 15.

Mikäli hakija osoittaa riittävän kielitaidon osana opintoja ja suoritettava tutkinto on vielä kesken (esim. abiturientit ja hakijat, joiden kandidaatin tutkinto on kesken), hakijan tulee toimittaa opiskelutodistus ko. koulutuksen suorittamisesta sekä arvioitu valmistumisaika.

Dramaturgian maisteriopintojen: Esitysdramaturgia/ Comparative Dramaturgy and Performance Research opetus- ja tutkintokieli on suomi ja englanti. Opetus tapahtuu osittain suomeksi ja osittain englanniksi. Esitysdramaturgian maisteriopintoihin hakevien on todistettava sekä suomen että englannin kielen taitonsa todistuksin hakuvaiheessa.

Opiskelijalla on oikeus Teatterikorkeakoulun opetuksen yhteydessä ja opintosuorituksissa käyttää ruotsin kieltä sekä suullisesti että kirjallisesti ellei opetussuunnitelmassa toisin määrätä tai opetuksen luonteesta niin johdu. Suurin osa ryhmäopetuksesta on kuitenkin suomen ja/tai englannin kielellä.
 

Kielitaidon osoittaminen

Hakija voi todistaa suomen kielen taitonsa seuraavilla tavoilla:

 • Todistus suomeksi suoritetusta koulusivistyksestä
  (Huom! Suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen suorittaneiden ei tarvitse toimittaa hakijapalveluihin todistuksia, koska ylioppilastiedot löytyvät hakijarekisteristä.) Myös abiturienttien tulee toimittaa hakuvaiheessa opiskelutodistus tai peruskoulun päättötodistus.

Suomessa koulusivistyksensä saanut hakija voi osoittaa kielitaitonsa suomeksi tai ruotsiksi riippumatta siitä, hakeeko hän suomen- vai ruotsinkieliseen koulutukseen. Mikäli tällaisen hakijan pohjakoulutus on suoritettu eri kielellä kuin hakukohteen (pääasiallinen) opetuskieli, valintakokeessa arvioidaan erikseen hakijan riittävä kielitaito opetuskielessä esim. haastattelun avulla. 

TAI

 • Todistus suomeksi suoritetusta korkeakoulututkinnosta
  Tutkintokielen tulee käydä ilmi tutkintotodistuksesta tai sen liitteestä, opintorekisteriotteesta tai muusta kyseessä olevan oppilaitoksen antamasta virallisesta dokumentista. Pohjakoulutuksen tulee valmistua valintaperusteissa vahvistettuun ehdollisesti valittavien opiskelijoiden todistusten määräaikaan mennessä, jotta sitä voi käyttää kielitaidon todistamiseen.

Hakija voi todistaa suomen kielen kielitaitonsa myös korkeakoulututkinnollaan, mikäli hän on tehnyt vähintään alemman korkeakoulututkinnon kirjallisen lopputyön tai korkeakoulussa hyväksytyn kypsyysnäytteen suomeksi. Taideyliopisto hyväksyy kielitaidon osoittamiseksi myös todistuksen korkeakoulututkinnosta suomen kieli pääaineena tai korkeakoulussa suoritetut perus- ja aineopinnot (60 op / 30 ov) suomen kielessä.

 

Mikäli hakija ei ole saanut koulusivistystään tai suorittanut korkeakoulututkintoa suomeksi, hän voi todistaa kielitaitonsa jollain seuraavista tavoista:

 • Ylioppilastutkinnossa suomi toisena kielenä (S2) -koe
  o   suoritettu vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur (M)
 • Ylioppilastutkinnossa ylimääräinen suomi äidinkielenä -koe
  o   suoritettu vähintään arvosanalla magna cum laude (M)
 • Ylioppilastutkinnossa suomi toisena kotimaisena kielenä -koe:
  o   pitkä oppimäärä (A-kieli) suoritettu vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (E)
  o   keskipitkä oppimäärä (B-kieli) suoritettu vähintään arvosanalla laudatur (L)
 • IB-tutkinto
  o   A-tason suomen kielen koe suoritettu hyväksytysti
  o   B-tason suomen kielen koe suoritettu vähintään arvosanalla 5
 • EB-tutkinto
  o   suomi L1-kielenä suoritettu hyväksytysti
  o   suomi L2-kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 7
 • RP-tutkinto Helsingin Saksalaisessa koulussa (tai vastaava tulos DIA-tutkinnosta)
  o   suomi äidinkielenä suoritettu hyväksytysti
  o   suomi toisena kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 8
 • Opetushallituksen yleinen kielitutkinto (YKI) suomen kielessä
  o   suoritettu tasolla 4 kokeen kaikissa osakokeissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen)
 • Valtionhallinnon suomen kielen kielikoe
  o   suoritettu arvosanalla hyvät taidot kaikista osa-alueista (puhuminen, kirjoittaminen ja kielen ymmärtäminen)
 • Kulkuri-etäkoulun perusopetuksen oppimäärää vastaavat opinnot suomen kielestä hyväksytysti suoritettu

 

Hakija voi todistaa englannin kielen taitonsa seuraavilla tavoilla:

 • Todistus koulusivistyksestä, joka on suoritettu englannin kielellä EU-/ETA-maassa, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Isossa-Britanniassa, Irlannissa, Australiassa tai Uudessa-Seelannissa

TAI

 • Todistus korkeakoulututkinnosta, joka on suoritettu englannin kielellä EU-/ETA-maassa, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Isossa-Britanniassa, Irlannissa, Australiassa tai Uudessa-Seelannissa

Tutkintokielen tulee käydä ilmi tutkintotodistuksesta tai sen liitteestä, opintorekisteriotteesta tai muusta kyseessä olevan oppilaitoksen antamasta virallisesta dokumentista. Pohjakoulutuksen tulee valmistua valintaperusteissa vahvistettuun ehdollisesti valittavien opiskelijoiden todistusten määräaikaan mennessä, jotta sitä voi käyttää kielitaidon todistamiseen.

TAI

 • Todistus Suomessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa suoritetusta korkeakoulututkinnosta suomen, ruotsin tai englannin kielellä
  (Huom! Suomeksi tai ruotsiksi suoritettuun tutkintoon tulee sisältyä asetuksen 794/2004 mukaiset vieraan kielen opinnot englannin kielessä, minkä tulee myös käydä ilmi tutkintotodistuksesta / liitteestä.)

Taideyliopisto hyväksyy kielitaidon osoittamiseksi myös Suomessa suoritettavaan keskeneräiseen korkeakoulututkintoon kuuluvat tai muutoin suoritetut asetuksen mukaiset vieraan kielen opinnot englannin kielessä. Tällöin hakijan on toimitettava Taideyliopistoon opintosuoritusotteen lisäksi myös ko. korkeakoulun tutkintovaatimukset tai muu todistus, josta käy ilmi tutkintoon vaadittavat kieliopinnot.

 

Mikäli hakija ei ole saanut koulusivistystään tai suorittanut korkeakoulututkintoa englanniksi jossain hyväksytyistä maista, voi hän todistaa kielitaitonsa jollain seuraavista tavoista:

 • Suomalaiseen ylioppilastutkintoon sisältyvä pitkän oppimäärän (A-kieli) englannin koe suoritettu vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur (M)
 • IB-tutkinnossa:
  o   tutkinto suoritettu englanniksi;
  o   A-tason englannin koe (literature / language and literature / language and performance) suoritettu hyväksytysti; tai
  o   B-tason englannin koe suoritettu vähintään arvosanalla 5 (good)
 • EB-tutkinnossa:
  o   englanti L1-kielenä suoritettu hyväksytysti; tai
  o   englanti L2- tai L3-kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 7
 • RP-tutkinnossa riittävän englannin kielen taidon katsotaan täyttyvän, mikäli hakija on suorittanut englannin A-kielenä (tai vastaava tulos DIA-tutkinnosta)
  o   kirjallisesti hyväksytyllä arvosanalla
  o   suullisesti vähintään arvosanalla 8
 • Todistus Taideyliopiston hyväksymän kielitestin suorittamisesta
  o   TOEFL (IBT = Internet Based Test, PBT = Paper Based Test)
  -  Total score: 92 (IBT), 580 (PBT)
  o   IELTS (Academic)
  -  Overall Band Score: 6.5
  o   Cambridge English C2 Proficiency (CPE): hyväksytyt arvosanat A, B, C ja Level C1
  o   Cambridge English C1 Advanced (CAE): hyväksytyt arvosanat A, B, C ja Level B2
  o   Cambridge English B2 First (FCE): Hyväksytyt arvosanat A, B, ja C.
  o   Pearson Test of English (Academic)
  -  Total Score: 59

IELTS-, TOEFL- ja PTE-tulokset ovat voimassa kaksi vuotta testipäivästä lähtien. Cambridge-tulosten voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu. Kielitestin tuloksen on oltava voimassa testin toimittamishetkellä.

Huomioi, että kielikoeajan saamisessa saattaa kestää useita kuukausia. Voit lähettää väliaikaisen kielikoetuloksen sähköpostitse hakijapalveluihin, jotta tulos saapuu määräaikaan mennessä. Virallisten tulosten saanti testiorganisaatiolta postitse voi kestää viikkoja.

 

Arviointikriteerit

Ennakkotehtävien arvostelussa ja valintakokeissa kiinnitetään huomiota hakijan

 • dramaturgiseen, teatterilliseen ja kirjalliseen lahjakkuuteen ja hahmottamiskykyyn
 • ajattelun laaja-alaisuuteen, valmiuksiin reflektoivaan ja analyyttiseen ajatteluun sekä kykyyn ilmaista taiteellis-tutkimuksellista ajatteluaan ymmärrettävästi
 • kykyyn toimia vaihtelevissa yhteistyötilanteissa 
 • motivaatioon, sitoutuneisuuteen ja vastuunottokykyyn
 • taiteelliseen potentiaaliin sekä soveltuvuuteen alalle ja korkeakouluopintoihin

 

Ennakkotehtävät

Ennakkotehtäviä ei tarkenneta eikä selitetä.

Ennakkotehtävät 1-3 tehdään suomeksi tai ruotsiksi ja tehtävät 4-5 tehdään englanniksi.

Ennakkotehtävät toimitetaan sähköisesti.

Merkitse nimesi jokaiseen tehtävään. Liuskalla on n. 30 riviä kirjoitettua tekstiä (riviväli 1,5, 1 liuska = A4). Kirjoita tehtäväsi tietokoneella.

 1. Kirjoita essee jostakin taideteoksesta, joka on ollut sinulle tärkeä katsojana, lukijana, kuulijana tai muuna kokijana. Otsikoi esseesi. Maksimipituus 3 liuskaa.
   
 2. Kirjoita teksti, jossa kerrot miksi haet opiskelemaan juuri esitysdramaturgian maisteriopintoihin, ja miksi juuri nyt. Maksimipituus 1 liuska.
   
 3. Lue Jessica Kaprow Applebaumin artikkeli Finding Our Hyphenates (Applebaum, Jessica Kaplow. 2015. ”Finding our hyphenates: a new era for dramaturgs.” The Routledge Companion to Dramaturgy, toim. Magda Romanska, s. 197-201. Lontoo ja New York: Routledge.) Keksi artikkelin esikuvan mukaan 3-5 sellaista yhdistelmää, tai dramaturgista tehtävänkuvaa, jollaisessa voisit nähdä itsesi toimivan tulevaisuudessa, ja kirjoita teksti jossa esittelet ne. Anna kirjoituksellesi otsikko. Maksimipituus kaksi liuskaa.
  ​Artikkelin voi noutaa Teatterikorkeakoulun info-pisteestä (Haapaniemenkatu 6) talon aukioloaikana. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuvat voivat pyytää artikkelin postittamista. Lähetä postituspyyntö osoitteeseen .
   
 4. Valitse omasta taiteellisesta, kirjallisesta ja/tai teoreettisesta työstäsi kolme näytettä. Näytteet voivat olla tekstiä, videota, kuvaa, tai kaikkia näitä. Liitä jokaiseen näytteeseen yhden liuskan pituinen selostus siitä, miksi valitsit juuri kyseisen työn ja mikä siinä on tärkeää. Pyri tiivistämään olennainen tässä työssä. Teksti/kuva näytteet voivat olla enintään 30 liuskaa, videomateriaalin kesto yhteensä enintään 20 minuuttia, ja selostukset yhteensä 3 liuskaa. (Linkki omille taiteilijasivuille ei riitä.)
   
 5. Kirjoita hakemuksestasi tiivistelmä englanniksi. Kerro tiivistelmässä kunkin tehtävän keskeinen sisältö. Maksimipituus kaksi liuskaa.

 

Valintakokeet

Valintakokeet järjestetään Teatterikorkeakoulun Haapaniemenkatu 6 olevissa tiloissa.

Valinnat ovat movivaiheiset. Hakijoita karsitaan jokaisessa vaiheessa, myös välikarsinta eri vaiheissa on mahdollista.

Valintakoetehtävät ovat sekä kirjallisia että suullisia.

Valintakokeiden yksilötehtävät voi suorittaa joko suomen tai ruotsin kielellä, ryhmätehtävät ainoastaan suomen kielellä. Lisäksi kokeissa käytetään mahdollisesti joissakin tehtävissä englannin kieltä.

 

Hakuaika: 9.1. - 23.1.2019

 

1 vaihe:  

► Täytä hakulomake 23.1.2019 klo 15 mennessä.

Palauta ennakkotehtävät 30.1.2019 klo 15 mennessä.

Palauta koulu- ja kielitaitotodistukset 30.1.2019 klo 15 mennessä.

Hakijoiden hakukelpoisuuspäätöksistä lähetetään hakijoille tieto sähköpostitse viimeistään viikolla 9-10.

Ennakkotehtävien perusteella jatkoon päässeille lähetetään sähköpostitse kutsu toiseen vaiheeseen viimeistään viikolla 16 sekä mahdolliset lisätehtävät. Myös ennakkotehtävien perusteella karsituille ilmoitetaan asiasta sähköpostitse.

 

valinnat: 22.5. – 23.5.2019

Tulokset julkaistaan 6.6.2019 (valintaehdotus uusiksi opiskelijoiksi hyväksyttävistä).

Annettua valintakoeaikaa ei vaihdeta.
 

NÄIN HAET
 

1) Täytä sähköinen hakulomake hakuaikana 9.1. - 23.1.2019 klo 15 mennessä Opintopolussa.

Dramaturgian maisteriopinnot: Esitysdramaturgia/ Comparative Dramaturgy and Performance Research painotuksena löytyvät Opintopolku.fi -hakujärjestelmästä nimellä
Maisterihaku, Esitysdramaturgia/ Comparative Dramaturgy and Performance Research, teatteritaiteen maisteri (2 v)

Kun olet lähettänyt hakulomakkeen, saat vahvistusviestin sähköpostitse. Viestistä löydät hakemusnumeron, joka on ilmoitettava, kun toimitat hakemuksesi liitteet.
 

2) Toimita ennakkotehtävät ja liitteet 30.1.2019 klo 15 mennessä Embark-järjestelmässä.
Verkkosovellus on englanninkielinen.

Toimita Embark-järjestelmässä:

 • Ennakkotehtävät
 • Ansioluettelo/CV (listaus suorittamistasi opinnoista, taiteellisesta toiminnasta ja työkokemuksesta)
 • Tutkintotodistus
 • Diploma Supplement (DS), jos DS on käytössä kyseisessä ulkomaisessa korkeakoulussa tai selvitys ulkomaisten opintojen laajuudesta ECTS-järjestelmässä ja arvostelusta 5-portaisella asteikolla, jos Diploma Supplementia ei ole saatavilla
 • Opintosuoritusote valinnassa huomioitavaksi halutuista opinnoista (esim. suoritettuun tutkintoon liittyvä opintosuoritusote)
 • Tarvittaessa muut todistukset, mikäli haet hakukelpoisuutta opintojen, taiteellisen toiminnan ja työkokemuksen perusteella hankitut tiedot ja valmiudet perusteella
 • Tarvittaessa todistus opetus-/ tutkintokielen mukaisen kielitaidon osoittamiseksi, mikäli sitä ei voida todentaa suoritetusta korkeakoulututkinnosta
   

Ohjeet materiaalien toimittamiseen Embark-järjestelmän kautta.

 

Hakemuksen (hakulomake, ennakkotehtävät, liitteet) lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Hakijan kannattaa toimittaa hakulomake, ennakkotehtävät ja liitteet hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä. Suurten tiedostojen lataaminen Embark-järjestelmään saattaa viedä aikaa, mikäli järjestelmässä on ruuhkaa.  

Myöhästyneitä hakulomakkeita ja ennakkotehtäviä ei käsitellä. Myöskään hakemuksia, joista puuttuu ennakkotehtävä/ennakkotehtävät, ei käsitellä. Sähköpostitse tai sähköpostin liitteenä toimitettuja ennakkotehtäviä ei käsitellä.

Hakemusasiakirjoja tai liitteitä ei palauteta.