Dramaturgian koulutusohjelma - Valintaperusteet

____________________________________________________________
Tutkinto: teatteritaiteen kandidaatti ja teatteritaiteen maisteri
Kesto: 3 + 2 vuotta
Opetus- ja tutkintokieli: suomi
____________________________________________________________

Dramaturgia on näytelmän, esityksen tai muun taiteellisen tapahtuman rakentumista ja sen eri osatekijöiden yhteen kutoutumista, sekä taiteellisen kokonaisuuden vuorovaikutusta sen yleisön ja ympäristön kanssa. Dramaturgian koulutusohjelman perusta on kokeileva ja tutkiva suhtautuminen taiteeseen ja teatteriin, jolloin dramaturgia ymmärretään laajasti, mieluummin kysymyksenä kuin valmiina oppirakennelmana.

Opinnot ovat kestoltaan viisi vuotta. Ne jakautuvat kolme vuotta kestäviin kandidaatti- ja kaksivuotisiin maisteriopintoihin. Opiskelijan on suoritettava kandidaatin tutkinto ennen siirtymistään maisterin tutkintoon.

Dramaturgian koulutusohjelmassa dramaturgian opetus jakautuu neljälle eri osa-alueelle:

 1. Näytelmän kirjoittaminen ja näytelmäkirjallisuuden tuntemus
 2. Esitysdramaturgia ja esityksen tekeminen
 3. Käsikirjoittaminen eri välineille, kuten kuunnelma, tv, elokuva, uudet mediat
 4. Dramaturgintyö eri esittävien taiteiden aloilla (lukevana dramaturgina, produktiodramaturgina, ohjelmiston suunnittelijana, kuraattorina tai tapahtumien järjestäjänä)

Dramaturgian koulutusohjelmasta valmistuvat taiteilijat toimivat joko näytelmäkirjailijoina, käsikirjoittajina, esitysten tekijöinä tai dramaturgeina. Koulutusohjelmasta valmistuneille on tyypillistä työskennellä useissa eri tehtävissä, kunkin työn/produktion tarpeitten mukaan.

Katso lisää koulutusohjelman sisällöstä nettisivuilta, http://www.uniarts.fi/teak/dramaturgian-koulutusohjelma

 

Valintaperusteet

Hakukelpoisuus

Opiskelijaksi voidaan hyväksyä henkilö, joka valintakokeissa on osoittanut taiteellisen lahjakkuutensa ja soveltuvuutensa alalle ja joka on suorittanut:

 1. ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetussa laissa (672/2005) tarkoitetun tutkinnon (ylioppilastutkinto, International Baccalaureate (IB) -tutkinto, eurooppalainen ylioppilastutkinto (EB) tai Reifeprüfung-/Deutsche Internationale Abitur -tutkinto);
 2. ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon; tai
 3. ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Jos hakija kuitenkin on valintakokeissa osoittanut erityistä lahjakkuutta ja soveltuvuutta alalle, voidaan hänet hyväksyä ilman edellä mainitun tutkinnon suorittamista.

 

Kielitaitovaatimus

Tullakseen hyväksytyksi tutkinto-opiskelijaksi hakijalla on oltava hakukohdekohtaisen opetuskielen mukainen kielitaito, joka on osoitettava hyväksyttävästi suoritetulla kielitestillä tai aikaisemmilla opinnoilla.

Lisäksi hakijoiden kielitaitoa arvioidaan valintakokeissa esim. kirjallisten ja käytännön tehtävien sekä haastattelujen kautta.

Riittävä kielitaito on lähtökohtaisesti osa hakijan hakukelpoisuutta ja varmistaa hakijan koulutettavuutta/soveltuvuutta korkeakouluopiskeluun ja opiskelun sujuvuutta viestinnällisten valmiuksien osalta.

Hakijan tulee osoittaa riittävä kielitaito hakuajan päättymiseen 23.1.2019 klo 15 mennessä, kuitenkin viimeistään 30.1.2019 klo 15.

Mikäli hakija osoittaa riittävän kielitaidon osana opintoja ja suoritettava tutkinto on vielä kesken (esim. abiturientit ja hakijat, joiden kandidaatin tutkinto on kesken), hakijan tulee toimittaa opiskelutodistus ko. koulutuksen suorittamisesta sekä arvioitu valmistumisaika.

Dramaturgian koulutusohjelman opetus- ja tutkintokieli on suomi.

Opiskelijalla on oikeus Teatterikorkeakoulun opetuksen yhteydessä ja opintosuorituksissa käyttää ruotsin kieltä sekä suullisesti että kirjallisesti ellei opetussuunnitelmassa toisin määrätä tai opetuksen luonteesta niin johdu. Suurin osa ryhmäopetuksesta on kuitenkin suomen kielellä.

 

Kielitaidon osoittaminen

Suomen kielen taidon todistaminen suomenkielisissä hakukohteissa

Hakija voi todistaa suomen kielen taitonsa seuraavilla tavoilla:

 • Todistus suomeksi suoritetusta koulusivistyksestä
  (Huom! Suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen suorittaneiden ei tarvitse toimittaa hakijapalveluihin todistuksia, koska ylioppilastiedot löytyvät hakijarekisteristä.) Myös abiturienttien tulee toimittaa hakuvaiheessa opiskelutodistus tai peruskoulun päättötodistus.

Suomessa koulusivistyksensä saanut hakija voi osoittaa kielitaitonsa suomeksi tai ruotsiksi riippumatta siitä, hakeeko hän suomen- vai ruotsinkieliseen koulutukseen. Mikäli tällaisen hakijan pohjakoulutus on suoritettu eri kielellä kuin hakukohteen (pääasiallinen) opetuskieli, valintakokeessa arvioidaan erikseen hakijan riittävä kielitaito opetuskielessä esim. haastattelun avulla. 

TAI

 • Todistus suomeksi suoritetusta korkeakoulututkinnosta
  Tutkintokielen tulee käydä ilmi tutkintotodistuksesta tai sen liitteestä, opintorekisteriotteesta tai muusta kyseessä olevan oppilaitoksen antamasta virallisesta dokumentista. Pohjakoulutuksen tulee valmistua valintaperusteissa vahvistettuun ehdollisesti valittavien opiskelijoiden todistusten määräaikaan mennessä, jotta sitä voi käyttää kielitaidon todistamiseen.

Hakija voi todistaa suomen kielen kielitaitonsa myös korkeakoulututkinnollaan, mikäli hän on tehnyt vähintään alemman korkeakoulututkinnon kirjallisen lopputyön tai korkeakoulussa hyväksytyn kypsyysnäytteen suomeksi. Taideyliopisto hyväksyy kielitaidon osoittamiseksi myös todistuksen korkeakoulututkinnosta suomen kieli pääaineena tai korkeakoulussa suoritetut perus- ja aineopinnot (60 op / 30 ov) suomen kielessä.

 

Mikäli hakija ei ole saanut koulusivistystään tai suorittanut korkeakoulututkintoa suomeksi, hän voi todistaa kielitaitonsa jollain seuraavista tavoista:

 • Ylioppilastutkinnossa suomi toisena kielenä (S2) -koe
  o   suoritettu vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur (M)
 • Ylioppilastutkinnossa ylimääräinen suomi äidinkielenä -koe
  o   suoritettu vähintään arvosanalla magna cum laude (M)
 • Ylioppilastutkinnossa suomi toisena kotimaisena kielenä -koe:
  o   pitkä oppimäärä (A-kieli) suoritettu vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (E)
  o   keskipitkä oppimäärä (B-kieli) suoritettu vähintään arvosanalla laudatur (L)
 • IB-tutkinto
  o   A-tason suomen kielen koe suoritettu hyväksytysti
  o   B-tason suomen kielen koe suoritettu vähintään arvosanalla 5
 • EB-tutkinto
  o   suomi L1-kielenä suoritettu hyväksytysti
  o   suomi L2-kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 7
 • RP-tutkinto Helsingin Saksalaisessa koulussa (tai vastaava tulos DIA-tutkinnosta)
  o   suomi äidinkielenä suoritettu hyväksytysti
  o   suomi toisena kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 8
 • Opetushallituksen yleinen kielitutkinto (YKI) suomen kielessä
  o   suoritettu tasolla 4 kokeen kaikissa osakokeissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen)
 • Valtionhallinnon suomen kielen kielikoe
  o   suoritettu arvosanalla hyvät taidot kaikista osa-alueista (puhuminen, kirjoittaminen ja kielen ymmärtäminen)
 • Kulkuri-etäkoulun perusopetuksen oppimäärää vastaavat opinnot suomen kielestä hyväksytysti suoritettu

 

Arviointikriteerit

Ennakkotehtävien arvostelussa ja valintakokeissa kiinnitetään huomiota hakijan

 • dramaturgiseen, draamalliseen ja kirjalliseen lahjakkuuteen
 • teatterilliseen ja dramaturgiseen hahmottamiskykyyn
 • ajattelun laaja-alaisuuteen sekä valmiuksiin reflektoivaan ja analyyttiseen ajatteluun
 • kykyyn toimia vaihtelevissa yhteistyötilanteissa
 • motivaatioon, sitoutuneisuuteen ja vastuunottokykyyn
 • taiteelliseen potentiaaliin sekä soveltuvuuteen alalle ja korkeakouluopintoihin

 

Ennakkotehtävät

Ennakkotehtäviä ei tarkenneta eikä selitetä.

Liuskalla (=A4) on n. 30 riviä kirjoitettua tekstiä (riviväli 1.5, fonttikoko 12). Ennakkotehtävät tehdään suomen tai ruotsin kielellä. Merkitse nimesi jokaiseen tehtävään. Käytä sivunumerointia.

 1. Kirjoita essee jostakin taideteoksesta, joka on ollut sinulle tärkeä katsojana, lukijana tai muuna kokijana. (Maksimipituus 3 liuskaa.)
   
 2. Kirjoita omaelämäkerta tähänastisesta elämästäsi. Käy läpi elämäsi vaiheet ja mieti, millaisten asioitten kautta kerrot ja kokoat elämäsi. Kirjoita minämuodossa. (Maksimipituus 1 liuska.)
   
 3. Kirjoita pienoisnäytelmä, jossa on useampi kuin yksi kohtaus. Anna näytelmällesi nimi. (Pituus 8-12 liuskaa.)
   
 4. Kirjoita vapaamuotoinen lyhyt teksti siitä, miksi haet opiskelemaan dramaturgian koulutusohjelmaan juuri nyt. (Maksimipituus 1/2 liuskaa.)
   
 5. Mikä yhteiskunnan ilmiö tai asia kiinnostaa tai häiritsee sinua tällä hetkellä, ja mikä näkökulmasi siihen on? Kirjoita vapaamuotoinen teksti ja otsikoi se. (Maksimipituus 1/2 liuskaa.)

 

Valintakokeet

Valintakokeet järjestetään Teatterikorkeakoulun Haapaniemenkatu 6 olevissa tiloissa.

Valinnat ovat nelivaiheiset. Hakijoita karsitaan jokaisessa vaiheessa, myös välikarsinta eri vaiheissa on mahdollista.

Valintakoetehtävät ovat sekä kirjallisia että suullisia.

Valintakokeiden yksilötehtävät voi suorittaa joko suomen tai ruotsin kielellä, ryhmätehtävät ainoastaan suomen kielellä.

 

Hakuaika       9.1. - 23.1.2019

1 vaihe:          

► Täytä hakulomake 23.1.2019 klo 15 mennessä.

Palauta ennakkotehtävät 30.1.2019 klo 15 mennessä. 

Palauta koulu- ja kielitaitotodistukset 30.1.2019 klo 15 mennessä.

Ennakkotehtävien perusteella jatkoon päässeille lähetetään sähköpostitse kutsu toiseen vaiheeseen viimeistään viikolla 16 sekä mahdolliset lisätehtävät. Myös ennakkotehtävien perusteella karsituille ilmoitetaan asiasta sähköpostitse.

 

2 vaihe: 13.5. – 14.5.2019

3 vaihe: 15.5.2019

4 vaihe: 16.5. – 17.5.2019

 

Tulokset julkaistaan 6.6.2019 (valintaehdotus uusiksi opiskelijoiksi hyväksyttävistä).

Annettua valintakoeaikaa ei vaihdeta.
 

 

NÄIN HAET
 

1) Täytä sähköinen hakulomake hakuaikana 9.1. - 23.1.2019 klo 15 mennessä Opintopolussa.

Dramaturgian koulutusohjelma löytyy Opintopolku.fi -hakujärjestelmästä nimellä
Dramaturgia, teatteritaiteen kandidaatti + maisteri (3 v + 2 v)

Kun olet lähettänyt hakulomakkeen, saat vahvistusviestin sähköpostitse. Viestistä löydät hakemusnumeron, joka on ilmoitettava, kun toimitat hakemuksesi liitteet.

 

2) Toimita ennakkotehtävät ja liitteet 30.1.2019 klo 15 mennessä Embark-järjestelmässä.
Verkkosovellus on englanninkielinen.

Toimita Embark-järjestelmässä:

 • Ennakkotehtävät
 • Todistus opetus-/tutkintokielen mukaisen kielitaidon osoittamiseksi
  Huom! Suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen suorittaneiden ei tarvitse toimittaa hakijapalveluihin todistuksia, koska ylioppilastiedot löytyvät Opintopolusta.
 • Ansioluettelo/CV (vapaamuotoinen lyhyt selvitys koulutuksestasi, työkokemuksestasi ja harrastuksistasi)

Ohjeet materiaalien toimittamiseen Embark-järjestelmän kautta.

 

Hakemuksen (hakulomake, ennakkotehtävät, liitteet) lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Hakijan kannattaa toimittaa hakulomake, ennakkotehtävät ja liitteet hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä. Suurten tiedostojen lataaminen Embark-järjestelmään saattaa viedä aikaa, mikäli järjestelmässä on ruuhkaa.  

Myöhästyneitä hakulomakkeita ja ennakkotehtäviä ei käsitellä. Myöskään hakemuksia, joista puuttuu ennakkotehtävä/ennakkotehtävät, ei käsitellä. Sähköpostitse tai sähköpostin liitteenä toimitettuja ennakkotehtäviä ei käsitellä.

Hakemusasiakirjoja tai liitteitä ei palauteta.