Viulumusiikin professori

Haemme nyt Taideyliopiston Sibelius-Akatemiaan

viulumusiikin professoria

toistaiseksi voimassa olevaan, koko-aikaiseen uratehtävään 1.8.2023 alkaen.

Toimintaympäristö

Taideyliopisto aloitti toimintansa vuonna 2013, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät. Opiskelijoita on yhteensä noin 2 200 ja henkilötyövuosia noin 700. Sibelius-Akatemia vastaa musiikin alan ylimmästä opetuksesta, tutkimuksesta ja näihin liittyvästä taiteellisesta toiminnasta Suomessa. Se kouluttaa itsenäiseen taiteelliseen työhön kykeneviä taiteilijoita, pedagogeja ja musiikin asiantuntijoita. Osana koulutusta Sibelius-Akatemia järjestää vuosittain noin 1 000 julkista taiteellista tapahtumaa. Sibelius-Akatemia on myös Suomen suurin yliopistollinen musiikin tutkimuksen keskittymä.

Viulumusiikin professori työskentelee Sibelius-Akatemian klassisen musiikin osastolla jousten ja kamarimusiikin aineryhmässä, joka vastaa jousisoittajien koulutuksesta tiiviissä yhteistyössä mm. puhaltimien, orkesteri- ja kapellimestarikoulutuksen sekä pianon ja vanhan musiikin aineryhmien kanssa. Aineryhmässä työskentelee tällä hetkellä neljä professoria, 14 lehtoria sekä noin 35 tuntiopettajaa. Pääaineisia opiskelijoita on noin 150. Lisäksi aineryhmässä opiskelee 30 nuorisokoulutuksen opiskelijaa. Aineryhmä osallistuu myös tohtorikoulutuksen toteuttamiseen yhteistyössä tohtorikoulun kanssa. Lisätietoa aineryhmästä löytyy Taideyliopiston verkkosivuilta. Tutustuthan verkkosivuillamme myös Taideyliopiston arvoihin  ja eettisiin periaatteisiin.

Tehtävänkuvaus

 Viulumusiikin professorin keskeiset tehtävät:

 • vastaa Sibelius-Akatemian viulumusiikin koulutuksen suunnittelusta, toteuttamisesta ja kehittämisestä yhteistyössä muun henkilöstön kanssa
 • edistää viulumusiikkialan ja -koulutuksen kehittymistä huomioiden niin solistisen kuin orkesteri- ja kamarimusiikkitoiminnan näkökulmat mm. tuomalla yhteen viulumusiikin eri osa-alueiden opettajia ja muita toimijoita myös Sibelius-Akatemian ulkopuolelta
 • rakentaa innostavaa oppimis- ja työympäristöä opiskelijoille ja opettajille
 • vastaa kansainvälisten ja kotimaisten yhteistyöverkostojen luomisesta ja ylläpitämisestä
 • edistää yhteistyötä alan ammatillisten toimijoiden (mm. musiikkioppilaitokset, taidelaitokset ja orkesterit, festivaalit) kanssa
 • ohjaa opiskelijoita heidän opinnoissaan ja siirtymisessään työelämään
 • osallistuu opiskelijavalintoihin ja opintosuoritusten arviointiin
 • osallistuu kansainvälisen opiskelijarekrytoinnin kehittämiseen
 • tekee korkeatasoista taiteellista työtä

Kokoaikaisessa tehtävässä professorin vuosittainen kokonaistyöaika on 1 612 tuntia, josta 386 tuntia on kontaktiopetusta. Kokoaikaisen tehtävän hoitaminen edellyttää säännöllistä läsnäoloa Helsingissä opetuskauden aikana sekä aktiivista osallistumista yliopistoyhteisön toimintaan ja pääkaupunkiseudun musiikkielämään. Lisäksi professorin työhön kuuluu hallinnollisia tehtäviä kuten osallistuminen tarvittaessa Taideyliopiston kehittämis- ja laatutyöhön sekä toimielimien työskentelyyn.

Osaamisvaatimukset ja valintakriteerit

Taideyliopiston professorin tehtävään valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa tai vastaavia taiteellisia ansioita, monipuolista opetustaitoa ja pedagogista pätevyyttä, kykyä antaa taiteelliseen toimintaan ja/tai tutkimukseen perustuvaa opetusta sekä kokemusta koulutuksen kehittämisestä. Lisäksi edellytetään kokemusta taiteellisen toiminnan kehittämisestä ja johtamisesta, kokemusta kotimaisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä, yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta sekä rahoituksen hankkimisesta. Taideyliopiston yleiset professorin pätevyysvaatimukset on kuvattu tarkemmin Taideyliopiston verkkosivuilta löytyvässä urajärjestelmän arviointimatriisissa.

Viulumusiikin professorilta odotamme lisäksi

 • selkeää näkemystä viulumusiikin alan tulevaisuudesta ja kehittämistyön keinoista sekä halua tehdä pitkäjänteistä työtä tämän näkemyksen toteuttamiseksi
 • taiteellista näkemystä, kokemusta ja osaamista
 • näyttöä korkeatasoisesta kansainvälisestä taiteellisesta toiminnasta
 • pedagogista näkemystä sekä erinomaista opetustaitoa
 • oman opetusalan syvällistä tuntemusta
 • kokemusta korkeakoulutasoisesta viulumusiikin opetuksesta
 • näyttöä aloitteellisesta ja aktiivisesta koulutuksen kehittämisestä ja suunnittelusta
 • rakentavaa ja vuorovaikutteista arviointi- ja palautteenantamistaitoa sekä yhteistyötaitoja
 • näyttöä kansainvälisestä verkostoitumisesta ja onnistuneesta yhteistyöstä

Tehtävään voidaan valita myös henkilö, joka ei täytä kaikkia edellä mainituista ehdoista, mikäli hän on erityisen ansioitunut joidenkin ehtojen osalta.

Hakijan opetustaitoa ja soveltuvuutta arvioidaan sekä käytettävissä olevan dokumentaation perusteella että jatkoon kutsuttavien hakijoiden osalta soveltuvuuden arviointitilaisuudessa, joka järjestetään Helsingissä 24.10.2022. Tilaisuuden alustava sisältö (kesto noin 1 t 30 min / hakija) on seuraava: esitysnäyte, (vapaavalintainen ohjelmisto), opetusnäytteet (kaksi eritasoista opiskelijaa) ja haastattelu.

Kielitaito

Taideyliopiston opetuskielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Viulumusiikin opetus tapahtuu pääosin suomeksi tai englanniksi. Hakijoilta edellytetään tehtävän vaatimaa hyvää kielitaitoa. Kansainvälisiltä hakijoilta edellytetään englannin kielen osaamista. Kielitaito arvioidaan suhteessa työtehtäviin. Koulusivistyksensä suomen tai ruotsin kielellä saaneilta kotimaisilta hakijoilta edellytetään myös tyydyttävää toisen kotimaisen kielen osaamista.

Palkkaus

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 8-9. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Professorin tehtävän bruttovuosipalkka on noin 64 000-75 000 euroa riippuen valitun henkilön kokemuksesta ja ansioituneisuudesta. Lisäksi Taideyliopisto tarjoaa henkilöstölleen työterveyshuollon palvelut.

Hakeminen

Jätäthän hakemuksesi viimeistään 25.9.2022 klo 23.59 (UTC +2) Taideyliopiston sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta. Saat lähetyksen jälkeen vastaanottokuittauksen (kannattaa tarkistaa myös sähköpostin roskapostikansio käyttäjätunnusviestin osalta, jos viestiä ei ole saapuneissa viesteissä). Hakemukseen tulee liittää englanninkielisinä PDF-tiedostoina seuraavat liitteet:

 • Vapaamuotoinen haku- / motivaatiokirje
 • Ansioluettelo
 • Opetusportfolio (ohjeet opetusportfolion laatimiseen verkkosivuillamme)
 • Dokumentti, jossa linkkejä ajankohtaisiin taiteellisiin näytteisiin / esityksiin (esim. 1-3 audio-/videotallenteeseen)

Tiedustelut

Tehtävää koskeviin tiedusteluihin vastaa aineryhmän johtaja Päivi Arjas, p. 040 710 4289 ja rekrytointiprosessia koskeviin tiedusteluihin henkilöstösuunnittelija Anne Kilpeläinen, p. 050 348 4539. Sähköpostiosoitteemme ovat: etunimi.sukunimi@uniarts.fi.


Tietoa meistä

Taideyliopisto on avoin taiteiden kohtauspaikka, rohkeiden uudistajien ja perinteen taitajien kriittinen yliopistoyhteisö. Muodostamme ainutlaatuisen ympäristön taiteilijana kasvamiseen ja vahvistamme taidetta ja sen muutosvoimaa. Taideyliopisto on yksi alansa johtavista yliopistoista ja siihen kuuluvat Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu. Opiskelijoita meillä on noin 2 000, professoreita 60 ja henkilötyövuosia noin 700.