Viulumusiikin lehtori, erityisalana viulupedagogiikka

Haemme nyt Taideyliopiston Sibelius-Akatemiaan

viulumusiikin lehtoria, erityisalana viulupedagogiikka

kokoaikaiseen, toistaiseksi voimassa olevaan tehtävään 1.8.2021 alkaen.

Toimintaympäristö

Jousten ja kamarimusiikin aineryhmä on yksi klassisen musiikin osaston kymmenestä yksiköstä. Aineryhmä vastaa jousisoittajien koulutuksesta tiiviissä yhteistyössä mm. puhaltimien, orkesteri- ja kapellimestarikoulutuksen sekä pianon ja vanhan musiikin aineryhmien kanssa. Instrumentti- ja kamarimusiikkiopetusta tarjotaan myös nuorisokoulutuksen oppilaille sekä muiden aineryhmien opiskelijoille. Aineryhmässä toteutetaan monimuotoista koulutukseen liittyvää taiteellista toimintaa. Aineryhmän henkilökunta koostuu kansainvälisesti aktiivisista taiteellisista ja pedagogisista asiantuntijoista. Aineryhmässä on tällä hetkellä neljä professoria, 14 lehtoria sekä noin 35 tuntiopettajaa. Pääaineisia opiskelijoita on noin 150. Lisäksi aineryhmässä on 30 nuorisokoulutuksen opiskelijaa. Aineryhmän henkilöstö osallistuu jatkokoulutuksen toteuttamiseen yhteistyössä osaston DocMus-tohtorikoulun kanssa. Lisätietoa aineryhmästä löydät Taideyliopiston verkkosivuilta.

Lehtorin tehtävät

Lehtori vastaa viulupedagogiikan opetuksesta ja sen suunnittelusta, organisoinnista ja kehittämisestä. Opetustehtäviin voi sisältyä myös viulunsoiton opetusta sekä muita ainejohtajan määräämiä tehtäviä.

Opetustehtävien lisäksi lehtorin työhön kuuluu aineryhmän vastuulla olevan koulutuksen ja siihen liittyvän taiteellisen toiminnan suunnittelua, organisointia ja kehittämistyötä. Oman alan aktiivinen seuraaminen sekä aineryhmän kokoukset, työryhmät, opintosuoritusten arviointi ja opiskelijavalintoihin osallistuminen ovat osa toimenkuvaa. Lisäksi lehtori osallistuu kehittämis- ja laatutyöhön sekä tarpeen mukaan myös Taideyliopiston hallintoelimien työskentelyyn.

Kokoaikaisessa tehtävässä lehtorin vuosittainen kokonaistyöaika on 1624 tuntia, josta 452 tuntia on kontaktiopetusta. Kokoaikaisen tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää säännöllistä läsnäoloa Helsingissä opetuskauden aikana. Työskentely tulee sijoittumaan pääasiallisesti Taideyliopiston Töölön kampukselle.

Osaamisvaatimukset ja valintakriteerit

Lehtorin tehtävään valittavalta edellytetään maisterin tutkintoa tai vastaavia taiteellisia ansioita, kokemusta taiteellisen toiminnan ja/tai tutkimuksen hyödyntämisestä opetuksessa sekä pedagogista pätevyyttä. Lisäksi edellytetään erinomaista opetustaitoa, monipuolista kokemusta viulunsoiton opetuksesta myös ammattiopiskelijoiden parissa, perehtyneisyyttä sekä alkeis- että edistyneempien viuluoppilaiden pedagogiikkaan, taiteellisia ansioita ja kokemusta kotimaisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä.   

Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon sekä taiteelliset, opetukselliset että tutkimukselliset ansiot. Lisäksi otetaan huomioon hakijan yhteistyötaidot ja yhteiskunnalliset ansiot. Arvioitavia osa-alueita on tarkemmin avattu arviointimatriisissa, johon voi tutustua yliopiston verkkosivulla.

Eduksi katsotaan suoritetut opettajan pedagogiset opinnot (60 op) tai yliopistopedagogiset opinnot, näytöt kansainvälisestä verkostoitumisesta, instrumenttipedagogiikkaan liittyvä kehitys- ja tutkimustyö sekä soveltuva tohtorintutkinto.

Hakijan soveltuvuus arvioidaan sekä käytettävissä olevan dokumentaation perusteella että erillisessä soveltuvuuden arviointitilaisuudessa, jossa hakijan osaamista ja soveltuvuutta arvioidaan suhteessa tehtäviin ja toimintaympäristön vaatimuksiin. Soveltuvuuden arviointi järjestetään 22.4.2021 Helsingissä Sibelius-Akatemian tiloissa. Arviointitilaisuus sisältää esitysnäytteen, opetusnäytteen, lyhyen luennon ja haastattelun. Luentoa varten soveltuvuusnäytteeseen kutsuttaville henkilöille lähetetään kysymyksiä, joihin luennossa tulee vastata. Covid 19 -pandemian vaiheesta riippuen tilaisuus voidaan joutua siirtämään myöhempään ajankohtaan.

Kielitaito

Taideyliopiston opetuskielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Hakijoilta edellytetään tehtävän vaatimaa suomen ja/tai englannin kielen taitoa. Lisäksi kotimaisilta hakijoilta edellytetään hyvää suomen tai ruotsin kielen osaamista sekä toisen kotimaisen kielen tyydyttävää hallintaa. Kielitaito arvioidaan suhteessa työtehtäviin ja osoitetaan soveltuvuusnäytteessä.

Palkkaus

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 5-6. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Palkka on työsuhteen alkaessa kokoaikaisessa (100 %) tehtävässä noin 3200-4100 euroa.  

Hakeminen

Hakemukset tulee toimittaa viimeistään 26.3.2020 klo 23.59 (UTC +2) Taideyliopiston sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta (linkki hakulomakkeelle). Vastaanotetuista hakemuksista lähetämme vastaanottokuittauksen lähetysosoitteeseen (kannattaa tarkistaa myös sähköpostin roskapostikansio käyttäjätunnusviestin osalta, jos viestiä ei ole saapuneissa viesteissä). Hakemukseen tulee liittää englanninkielisinä PDF-tiedostoina:

  1. Vapaamuotoinen hakemus
  2. Ansioluettelo
  3. Opetusportfolio

Hakijoiden yhdenvertaista kohtelua vaarantamatta Taideyliopistolla on oikeus jättää tehtävä täyttämättä tai jatkaa hakuaikaa.

Tehtävään kuuluu alaikäisten opettamista. Tehtävään valitun henkilön tulee esittää nähtäväksi rikostaustaote ennen työsopimuksen laatimista.Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) velvoittaa Taideyliopistoa pyytämään alle 18-vuotiaiden henkilöiden kanssa työskenteleviltä työntekijöiltä (työsuhde yli 3 kk) nähtäväkseen rikostaustaotteen.

Tiedustelut

Mikäli sinulla on kysymyksiä, lähetäthän meille sähköpostia (osoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@uniarts.fi): Tehtävää koskeviin tiedusteluihin vastaa jousten aineryhmän johtaja Päivi Arjas ja rekrytointiprosessia koskeviin tiedusteluihin vastaa HR-suunnittelija Anne Kilpeläinen.


Tietoa meistä

Taideyliopisto on avoin taiteiden kohtauspaikka, rohkeiden uudistajien ja perinteen taitajien kriittinen yliopistoyhteisö. Muodostamme ainutlaatuisen ympäristön taiteilijana kasvamiseen ja vahvistamme taidetta ja sen muutosvoimaa. Taideyliopisto on yksi alansa johtavista yliopistoista ja siihen kuuluvat Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu. Opiskelijoita meillä on noin 2 000, professoreita 60 ja henkilötyövuosia noin 700.