Taiteellisen tutkimuksen yliopistonlehtori

Taideyliopisto on avoin taiteiden kohtauspaikka, rohkeiden uudistajien ja perinteen taitajien kriittinen yliopistoyhteisö. Muodostamme ainutlaatuisen ympäristön taiteilijana kasvamiseen ja vahvistamme taidetta ja sen muutosvoimaa. Taideyliopisto on maailman johtavia esittävän taiteen yliopistoja ja siihen kuuluvat Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu. Opiskelijoita meillä on noin 2 000 ja professoreita 60, henkilötyövuosia on 700. 

Taideyliopiston Kuvataideakatemia on kansainvälinen yhteisö. Se tarjoaa korkeatasoista nykytaiteen opetusta ja on uranuurtaja taiteellisessa tutkimuksessa. Kuvataideakatemia on kouluttanut kuvataiteilijoita jo vuodesta 1848.

Taideyliopiston Kuvataideakatemia hakee nyt Taiteellisen tutkimuksen yliopistonlehtoria

urapolkutehtävään 1.1.2021 alkaen.

 

Tehtävä sijoittuu lehtorin vakinaistamispolulle ja on toistaiseksi voimassa oleva. Lisätietoa yliopistomme urajärjestelmästä sekä vakinaistamispolusta löydät täältä

 

Kuvataideakatemian opetuksessa teoria ja käytäntö yhdistyvät tukemaan opiskelijan kehittymistä. Kuvataideakatemiassa on kolme ohjelmaa: Kuvataiteen MA/BA ohjelma, Esittämiskäytäntöjen MA ohjelma (Praxis) ja Kuvataiteen tohtoriohjelma. Yliopistonlehtorin tehtävä sijoittuu Kuvataiteen tohtoriohjelmaan.

Vuodesta 1997 lähtien toimivan Kuvataideakatemian tohtorikoulutuksen keskiössä on taiteen tekeminen ja taiteelliset prosessit. Opetustoiminnan lähtökohtana on holistinen ajatus siitä, että tutkimuksellisen taiteen tekemisen diskursiiviset, materiaaliset, tekniset, sosiaaliset, tiedolliset ja poliittiset puolet kietoutuvat elimellisellä tavalla yhteen yksilöllisissä prosesseissa. Tohtoriohjelmamme pyrkii rakentavasti tukemaan näitä kytköksiä. Kuvataideakatemian tohtorikoulutuksessa painottuvat kollegiaalisuus ja korkeatasoinen taiteellinen työskentely taiteellisen tutkimuksen kontekstissa. Tohtoriohjelma on aktiivisesti mukana alan kansainvälisissä verkostoissa. Kuvataideakatemian tohtoriopintojen arvokas erityispiirre on yhteistyö Taideyliopiston muiden akatemioiden ja postdoc-tutkijoiden kanssa. Noin puolet nykyisistä Kuvataideakatemian tohtoriohjelman tohtoriopiskelijoista työskentelee pääasiassa suomeksi. Suurin osa seminaareista toteutetaan englanniksi.

Kuvataiteen tohtorin tutkinto (KuT/DFA, jatkotutkinto) on laajuudeltaan 240 opintopistettä, mikä vastaa 4 vuoden täyspäiväisiä opintoja. Tohtorin tutkinnon tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää syvällisesti oman alansa, saavuttaa valmiudet korkeatasoisiin, taiteellista kypsyyttä osoittaviin suoritteisiin ja kykenee itsenäiseen, uusia oivalluksia tuottavaan taiteelliseen tutkimukseen kuvataiteen alalla.
 

Taiteellisen tutkimuksen yliopistonlehtorin tehtävät

Yliopistonlehtorin keskeisenä tehtävänä on kuvataiteen taiteellisen tutkimuksen alaan kuuluva opetus ja opetuksen suunnittelu. Opetustyön erityisenä painopistealueena on taiteellisen tutkimuksen metodien kehittäminen. Opetustyön ohella yliopistonlehtorilla on keskeinen rooli tohtoriopiskelijoiden opintojen mentoroinnissa ja opinnäytetyön eri vaiheiden yksilöllisessä ohjauksessa. Hänen vastuullaan on lisäksi tohtoriopintojen ohjauskäytäntöjen kehittäminen sekä tohtoriohjelman ja Kuvataideakatemian muiden yksiköiden välisen yhteistyön kehittäminen. Yliopistonlehtorin työnkuvaan sisältyy myös etenkin opetustoimintaan ja sen kehittämiseen liittyviä yliopistoyhteisöllisiä tehtäviä. Lisäksi hänen edellytetään tekevän omaa taiteellista tutkimustyötä ja seuraavan aktiivisesti kuvataiteen ja taiteellisen tutkimuksen kansainvälistä kenttää. Yliopistonlehtori osallistuu aktiivisesti myös yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen taiteellisen tutkimuksen asiantuntijana.

 

Taiteellisen tutkimuksen yliopistonlehtorin valintakriteerit

Taideyliopiston uudessa strategiassa asetetaan tavoitteeksi kehittää koulutusta, opetusta ja pedagogiikkaa tutkimusperustaisesti. Taiteellisen tutkimuksen yliopistonlehtorin tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja näyttöä itsenäisestä taiteellisesta tutkimustyöstä kuvataiteen alalla. Lisäksi tehtävään valittavalta edellytetään monipuolisia opetustaitoja, pedagogista pätevyyttä sekä kykyä antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjausta. Hakijan eduksi katsotaan kokemus taiteellisen tutkimustoiminnan ja yliopistoyhteisön kehittämistyöstä sekä yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Keskeisenä edellytyksenä yliopistonlehtorin tehtävien menestyksekkääseen hoitamiseen ovat erinomaiset yhteistyötaidot. Taideyliopiston lehtorin urapolun pätevyyskriteerit ovat kokonaisuudessaan luettavissa täältä.

Hakijan ansioita arvioidaan kokonaisuutena, jolloin otetaan huomioon opetukselliset, pedagogiset ja tutkimukselliset valmiudet sekä yhteistyötaidot ja motivaatio alan kehittämiseen. Lisäksi otetaan huomioon hakijan yliopistoyhteisöllinen kokemus ja yhteiskunnalliset ansiot.

 

Kielitaito

Taideyliopiston opetuskielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Kaikilta hakijoilta edellytetään erinomaista kielitaitoa joko englannin kielen tai suomen/ruotsin kielen osalta. Kotimaisilta hakijoilta edellytetään lisäksi hyvää englannin kielen taitoa ja tyydyttävää toisen kotimaisen kielen taitoa. Kielitaito arvioidaan suhteessa työtehtäviin.  

 

Palkkaus ja työaika

Työaika on työehtosopimuksen mukainen kokonaistyöaika, joka on 1 612 tuntia vuodessa. Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 6-7. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Vuosipalkka on työsuhteen alkaessa kokoaikaisessa tehtävässä noin 46 000- 55 000 euroa. 

Hakeminen

Hae tehtävää viimeistään 31.8.2020 klo 23.59 (UTC +2) Taideyliopiston sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta tästä. Saat lähetyksen jälkeen vastaanottokuittauksen (kannattaa tarkistaa myös sähköpostin roskapostikansio käyttäjätunnusviestin osalta, jos viestiä ei ole saapuneissa viesteissä). Liitä hakemukseesi suomen-, ruotsin- tai englanninkielisinä PDF-tiedostoina:

 

  1. Vapaamuotoinen motivaatio/hakukirje (max. 2 sivua)
  2. Taiteellisen tutkimuksen portfolio sisältäen 3-5 tärkeintä työnäytettä (yhteensä max. 20 sivua)
  3. Ansioluettelo (TENKin ohjeen mukaan), sisältäen julkaisuluettelon
  4. Opetusportfolio (Taideyliopiston ohjeen mukaan)

Hakijoiden yhdenvertaista kohtelua vaarantamatta Taideyliopistolla on oikeus jättää tehtävä täyttämättä tai jatkaa hakuaikaa.

 

Lisätietoja

Lisätietoja tehtävän sisällöstä antaa professori Mika Elo ja rekrytointiprosessista henkilöstöasiantuntija Leena-Kaisa Paananen. Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi@uniarts.fi


Tietoa meistä

Taideyliopisto on avoin taiteiden kohtauspaikka, rohkeiden uudistajien ja perinteen taitajien kriittinen yliopistoyhteisö. Muodostamme ainutlaatuisen ympäristön taiteilijana kasvamiseen javahvistamme taidetta ja sen muutosvoimaa. Taideyliopisto on yksi maailman johtavia esittävän taiteen yliopistoja ja siihen kuuluvat Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu. Opiskelijoita meillä on noin 2 000, professoreita 60 ja henkilötyövuosia noin 700.