Taiteellisen tutkimuksen yliopistonlehtori

Taideyliopiston Kuvataideakatemia hakee nyt

taiteellisen tutkimuksen yliopistonlehtoria

osa-aikaiseen (50 %) sijaisuuteen ajalle 1.9.2022-31.7.2023.

Kuvataideakatemian opetuksessa teoria ja käytäntö yhdessä tukevat opiskelijan kehittymistä. Kuvataideakatemiassa on neljä koulutusohjelmaa: Kuvataiteen kandidaatti- /maisteriohjelma, nykytaiteen historian ja teorian kandidaattiohjelma, Praxis – taiteen ja esittämiskäytäntöjen maisteriohjelma ja kuvataiteen tohtoriohjelma. Yliopistonlehtorin tehtävä sijoittuu Kuvataiteen tohtoriohjelmaan.

Vuodesta 1997 lähtien toimivan Kuvataideakatemian tohtorikoulutuksen keskiössä on taiteen tekeminen ja taiteelliset prosessit. Opetustoiminnan lähtökohtana on holistinen ajatus siitä, että tutkimuksellisen taiteen tekemisen diskursiiviset, materiaaliset, tekniset, sosiaaliset, tiedolliset ja poliittiset puolet kietoutuvat elimellisellä tavalla yhteen yksilöllisissä prosesseissa. Tohtoriohjelmamme pyrkii rakentavasti tukemaan näitä kytköksiä. Kuvataideakatemian tohtorikoulutuksessa painottuvat kollegiaalisuus ja korkeatasoinen taiteellinen työskentely taiteellisen tutkimuksen kontekstissa. Tohtoriohjelma on aktiivisesti mukana alan kansainvälisissä verkostoissa. Kuvataideakatemian tohtoriopintojen arvokas erityispiirre on yhteistyö Taideyliopiston muiden akatemioiden ja postdoc-tutkijoiden kanssa. Noin puolet nykyisistä Kuvataideakatemian tohtoriohjelman tohtoriopiskelijoista työskentelee pääasiassa suomeksi. Suurin osa seminaareista toteutetaan englanniksi.

Kuvataiteen tohtorin tutkinto (KuT/DFA, jatkotutkinto) on laajuudeltaan 240 opintopistettä, mikä vastaa 4 vuoden täyspäiväisiä opintoja. Tohtorin tutkinnon tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää syvällisesti oman alansa, saavuttaa valmiudet korkeatasoisiin, taiteellista kypsyyttä osoittaviin suoritteisiin ja kykenee itsenäiseen, uusia oivalluksia tuottavaan taiteelliseen tutkimukseen kuvataiteen alalla.
 

Taiteellisen tutkimuksen yliopistonlehtorin sijaisen tehtävät

Yliopistonlehtorin sijaisen keskeisenä tehtävänä on kuvataiteen tohtoriopiskelijoiden opintojen mentorointi ja opinnäytetyön eri vaiheiden yksilöllinen ohjaus sekä seminaariopetus. Hän osallistuu lisäksi tohtoriohjelman ja Kuvataideakatemian muiden yksiköiden välisen yhteistyön kehittämiseen. Yliopistonlehtorin sijaisen työnkuvaan sisältyy myös opetustoimintaan ja sen kehittämiseen liittyviä yliopistoyhteisöllisiä tehtäviä. Lisäksi hänen edellytetään tekevän omaa taiteellista tutkimustyötä ja seuraavan aktiivisesti kuvataiteen ja taiteellisen tutkimuksen kansainvälistä kenttää. Yliopistonlehtorin sijainen osallistuu aktiivisesti myös yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen taiteellisen tutkimuksen asiantuntijana.

Taiteellisen tutkimuksen yliopistonlehtorin sijaisen valintakriteerit

Taideyliopiston uudessa strategiassa asetetaan tavoitteeksi kehittää koulutusta, opetusta ja pedagogiikkaa tutkimusperustaisesti. Taiteellisen tutkimuksen yliopistonlehtorin sijaisen tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja näyttöä itsenäisestä taiteellisesta tutkimustyöstä kuvataiteen alalla. Lisäksi tehtävään valittavalta edellytetään monipuolisia opetustaitoja, pedagogista kokemusta sekä kykyä antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjausta. Hakijan eduksi katsotaan kokemus taiteellisen tutkimustoiminnan ja yliopistoyhteisön kehittämistyöstä sekä yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Keskeisenä edellytyksenä yliopistonlehtorin tehtävien menestyksekkääseen hoitamiseen ovat erinomaiset yhteistyötaidot.

Hakijan ansioita arvioidaan kokonaisuutena, jolloin otetaan huomioon opetukselliset, pedagogiset ja tutkimukselliset valmiudet sekä yhteistyötaidot ja motivaatio alan kehittämiseen. Lisäksi otetaan huomioon hakijan yliopistoyhteisöllinen kokemus ja yhteiskunnalliset ansiot.

Hakijoiden opetustaitoa arvioidaan sekä käytettävissä olevan dokumentaation perusteella että jatkoon valittujen hakijoiden osalta erillisessä opetusnäytteessä ja haastattelussa. Opetusnäytteet ja haastattelut järjestetään 13.6. ja 14.6.2022.

Kielitaito

Taideyliopiston opetuskielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Yliopistolehtorin sijaisen tehtävään valittavalta edellytetään hyvää suomen ja englannin kielen taitoa sekä vähintään tyydyttävää ruotsin kielen taitoa. Kielitaito arvioidaan suhteessa työtehtäviin. 

Palkkaus ja työaika

Työaika on työehtosopimuksen mukainen kokonaistyöaika, joka on kokoaikaisessa työsuhteessa 1 612 tuntia vuodessa. Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 6-7. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa.

Hakeminen

Hae tehtävää viimeistään 27.5.2022 klo 23.59 (UTC +2) Taideyliopiston sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta. Saat lähetyksen jälkeen vastaanottokuittauksen (kannattaa tarkistaa myös sähköpostin roskapostikansio käyttäjätunnusviestin osalta, jos viestiä ei ole saapuneissa viesteissä). Liitä hakemukseesi suomenkielisinä PDF-tiedostoina:

  1. Vapaamuotoinen motivaatio/hakukirje (max. 2 sivua)
  2. Taiteellisen tutkimuksen portfolio sisältäen 3-5 tärkeintä työnäytettä (yhteensä max. 20 sivua)
  3. Ansioluettelo (TENKin ohjeen mukaan), sisältäen julkaisuluettelon
  4. Opetusportfolio

Lisätietoja

Lisätietoja tehtävän sisällöstä antaa professori Mika Elo ja rekrytointiprosessista henkilöstöasiantuntija Leena-Kaisa Paananen. Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi@uniarts.fi.


Tietoa meistä

Taideyliopisto on avoin taiteiden kohtauspaikka, rohkeiden uudistajien ja perinteen taitajien kriittinen yliopistoyhteisö. Muodostamme ainutlaatuisen ympäristön taiteilijana kasvamiseen ja vahvistamme taidetta ja sen muutosvoimaa. Taideyliopisto on yksi alansa johtavista yliopistoista ja siihen kuuluvat Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu. Opiskelijoita meillä on noin 2 000, professoreita 60 ja henkilötyövuosia noin 700.