Taidehistorian ja -teorian professori

Taideyliopisto on avoin taiteiden kohtauspaikka, rohkeiden uudistajien ja perinteen taitajien kriittinen yliopistoyhteisö. Muodostamme ainutlaatuisen ympäristön taiteilijana kasvamiseen ja vahvistamme taidetta ja sen muutosvoimaa. Taideyliopisto on maailman johtavia esittävän taiteen yliopistoja ja siihen kuuluvat Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu. Opiskelijoita meillä on noin 2 000 ja professoreita 60, henkilötyövuosia on 700. 

Taideyliopiston Kuvataideakatemia on kansainvälinen yhteisö. Se tarjoaa korkeatasoista nykytaiteen opetusta ja on uranuurtaja taiteellisessa tutkimuksessa. Kuvataideakatemia on kouluttanut kuvataiteilijoita jo vuodesta 1848.

 

Taideyliopiston Kuvataideakatemia hakee nyt taidehistorian ja -teorian professoria,

vaihtuva-alaiseen ja siten määräaikaiseen 5 vuoden tehtävään alkaen 1.1.2021.

Vaihtuva-alaisilla tehtävillä edistämme taiteenalojen uusiutumista, uusia avauksia sekä varmistamme alan uusimmat virtaukset sekä käytännöt opetuksessa, tutkimuksessa ja taiteellisessa toiminnassa.

 

Kuvataideakatemian opetuksessa teoria ja käytäntö yhdistyvät tukemaan opiskelijan kehittymistä. Kuvataideakatemiassa on kolme ohjelmaa: Kuvataiteen MA/BA ohjelma, Esittämiskäytäntöjen MA ohjelma (Praxis) ja Kuvataiteen tohtoriohjelma. Opetusohjelmissa korostuu yksilöllinen opetus. Sen ansiosta opiskelijat voivat saada pitkäjänteistä henkilökohtaista ohjausta ja työskennellä itsenäisesti.  Kuvataideakatemialla on elävä suhde kuvataiteen kenttään, sillä akatemian opettajat toimivat opetustyönsä ohessa aktiivisesti taiteilijoina. 

 

Opiskelussa on keskeistä opiskelijan oma taiteellinen työskentely ja sen arviointi. Kuvataideakatemiassa huomattava osuus opetuksessa on myös keskustelulla, jossa tarkastellaan taiteeseen ja taiteen tekemiseen liittyviä kysymyksiä eri näkökulmista. Keskustelun kautta opiskelija oppii ymmärtämään taiteenlajien välisiä yhteyksiä, niiden perinnettä ja historiaa.

 

Tehtävänkuvaus

Taidehistorian ja -teorian professorin tehtävä kuuluu yhteisen opetuksen opetusalueelle, joka on osa Kuvataiteen MA/BA ohjelmaa. Yhteistyö neljän eri opetusalueen välillä (tila-aikataiteet, kuvanveisto, maalaustaide ja taidegrafiikka) sekä kuvataiteen yhteisen opetuksen välillä, sekä joustava liikkuvuus eri opetusalueiden välillä ovat tärkeä osa opetussuunnitelmaa. Tehtävän painopisteenä on taiteen historian ja taideteoreettisen ajattelun opettaminen antiikista 1900-luvun alkupuolelle kuvataiteilijan koulutuksen näkökulmasta. Vaikka keskiössä on niin kutsuttu länsimainen taide, opetuksessa tulee tarkastella taidetta, sen ilmenemismuotoja ja sen immateriaalisia ulottuvuuksia myös ei-eurooppalaisissa konteksteissa samoin kuin kulttuurisia vuorovaikutussuhteita. Professorilta edellytetään myös kehittämistyötä viimeksi mainittujen alueiden integroimiseksi opetukseen yhteistyössä MA/BA ohjelman neljän opetusalueen kanssa. 

 

Taideyliopiston vuonna 2020 valmistuneen strategian ensimmäisessä kohdassa todetaan: ”Mahdollistamme opiskelijoidemme kasvun korkeatasoisiksi ja laaja-alaisesti ajatteleviksi taiteilijoiksi ja muutoksentekijöiksi.” Taidehistorian- ja teorian opetus antaa opiskelijoille historiallisesti jäsentyneen käsityksen eri aikakausien taiteesta sekä siitä, kuinka taide on ymmärretty ja millaiset reunaehdot maallinen valta sekä vallitsevat ideologiat ja teoreettinen ajattelu ovat antaneet taiteilijana työskentelyyn ja taiteelliseen ilmaisuun. Opetus käsittää myös materiaalisen taidehistorian: taiteilijalta edellytetyn ammattitaidon, eri aikakausina käytetyt materiaalit ja tekniikat sekä taiteen toimintaympäristöt, jotka kaikki ovat vaikuttanet kunkin tarkasteltavana olevan aikakauden taiteeseen. Opetus tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden tarkastella taiteilijana toimimista historiallisissa konteksteissa ja uudistaa taidetta myös historiasta ja eri kulttuureista ammentavan tietoisuuden pohjalta. 

 

Taiteen on usein tulkittu heijastavan aikansa kulttuuria, mutta missä määrin taide ja taiteellinen ajattelu ovat aktiivisesti vaikuttaneet yhteiskuntaan? Taideyliopiston vuonna 2021 alkavalla strategiakaudella korostetaan taiteellisen ajattelun merkitystä. Tämän mukaisesti taidehistorian ja -teorian professorin tehtäviin kuuluu erityisesti sen osoittaminen, kuinka filosofien, teologien ja muiden teoreetikkojen sekä taiteilijoiden itsensä muotoilemat käsitykset taiteesta ja taiteilijuudesta ovat eri aikakausina ja kulttuureissa vaikuttaneet taiteen asemaan yhteiskunnassa ja sen ilmenemismuotoihin sekä taiteilijakoulutukseen.

 

Valintakriteerit

Taideyliopiston uudessa strategiassa asetetaan tavoitteeksi kehittää koulutusta, opetusta ja pedagogiikkaa tutkimusperustaisesti. Taidehistorian ja -teorian professorin tehtävään valittavalta edellytetään alalle soveltuvaa tohtorin tutkintoa, monipuolista opetustaitoa ja pedagogista pätevyyttä, kykyä antaa tutkimukseen perustuvaa opetusta sekä kokemusta koulutuksen kehittämisestä. Lisäksi edellytetään kokemusta tutkimuksellisen toiminnan kehittämisestä ja johtamisesta sekä kokemusta rahoituksen saamisesta, kotimaisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta.

 

Erityisesti edellytetään vahvoja näyttöjä taidehistorian ja taideteorian opetuksesta ja tutkimuksesta sekä kykyä tarkastella edellä mainittuja aloja taiteilijalähtöisistä ja taiteelliseen ajatteluun liittyvistä näkökulmista. Edellytämme myös taiteilijakoulutuksen historian ja taiteilijan yhteiskunnallisen aseman historian tuntemusta. Länsimaisen taidehistorian ja -teorian lisäksi hakijan eduksi katsotaan mahdollisten muiden kulttuurialueiden tuntemus. Näiltä osin opetus voi siis kytkeytyä esimerkiksi arkeologian, kulttuuriantropologian, -politiikan ja visuaalisen kulttuurin alueille. Lisäksi edellytämme erittäin hyviä yhteistyötaitoja ja motivaatiota osallistua yliopistoyhteisöllisiin tehtäviin.

 

Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon opetukselliset ja pedagogiset sekä tutkimukselliset ansiot. Lisäksi otetaan huomioon hakijan johtamistaidot ja yhteiskunnalliset ansiot.

 

Kielitaito

Taideyliopiston opetuskielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Kaikilta hakijoilta edellytetään erinomaista kielitaitoa joko englannin kielen tai jommankumman Suomen kansalliskielen (suomi, ruotsi) osalta. Kotimaisilta hakijoilta edellytetään lisäksi hyvää englannin kielen taitoa ja tyydyttävää toisen kotimaisen kielen taitoa. Kielitaito arvioidaan suhteessa työtehtäviin.  

 

Palkkaus ja työaika

Professorin työaika on työehtosopimuksen mukainen kokonaistyöaika, joka on 1 624 tuntia vuodessa (1 612 tuntia 1.8.2020 alkaen). Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 8-9. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Vuosipalkka on työsuhteen alkaessa kokoaikaisessa tehtävässä noin 64 000- 80 000 euroa. 


Hakeminen

Hae tehtävää viimeistään 5.6.2020 klo 23.59 (UTC +2) Taideyliopiston sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta tästä. Saat lähetyksen jälkeen vastaanottokuittauksen (kannattaa tarkistaa myös sähköpostin roskapostikansio käyttäjätunnusviestin osalta, jos viestiä ei ole saapuneissa viesteissä). Liitä hakemukseesi englanninkielisinä PDF-tiedostoina:

1. Vapaamuotoinen motivaatio/hakukirje sekä hakijan näkemys opetuksen kehittämisestä taidehistorian ja -teorian alalla sekä tutkimuksesta (enintään 2 sivua).

2. Ansioluettelo

3. Julkaisuluettelo (enintään viisi sivua)

4. Opetusportfolio

 

Jatkoon valittuja hakijoita pyydetään myöhemmässä vaiheessa toimittamaan kolme valittua julkaisua asiantuntija-arvioita varten.

Hakijoiden yhdenvertaista kohtelua vaarantamatta Taideyliopistolla on oikeus jättää tehtävä täyttämättä tai jatkaa hakuaikaa.


Lisätietoja

Lisätietoja tehtävän sisällöstä antaa professori Mika Elo ja rekrytointiprosessista henkilöstöasiantuntija Leena-Kaisa Paananen. Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi@uniarts.fi.

https://www.uniarts.fi/toihin-taideyliopistoon/